Νέες προδιαγραφές για άδειες σε αξονικούς και ακτινολογικό εξοπλισμό

Επεκτείνεται η απαλλαγή για το Δημόσιο στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας εκτός από τα νοσοκομεία

Νέες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών σκοπιμότητας και πλήρωση των πληθυσμιακών κριτηρίων βάσει των οποίων εκδίδονται οι άδειες στις μονάδες ιοντίζουσας ακτινοβολίας (αξονικοί - μαγνητικοί τομογράφοι, ακτινολογικά εργαστήρια κλπ) προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Συγκεκριμένα, στην σχετική απόφαση του 2010 περί των "όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών", προστίθεται η εξαίρεση των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ από τον έλεγχο σκοπιμότητας για τον εξοπλισμό απεικονιστικών εξετάσεων.

Συνολικά, η απόφαση αφορά εξοπλισμό κλασσικής και ψηφιακής διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας, κλασσικής και ψηφιακής μαστογραφίας, υπολογιστικής τομογραφίας, μαγνητικής τομογραφία, πυρηνικής ιατρικής, συστήματα ποζιτρονικής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET−CT), οστεοπυκνομέτρων, ορθοπαντογράφων, ακτινοθεραπείας και στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής.

Όπως προβλέπει η νέα απόφαση, "εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας τα Νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., οι Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία , τα Νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ., δηλαδή το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι ιδιωτικές μονάδες υπόκεινται σε έλεγχο σκοπιμότητας για τη λειτουργία απεικονιστικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις τους, καθώς επίσης και σε πληθυσμιακά κριτήρια.

Για το πρώτο σκέλος, των αδειών σκοπιμότητας, με τη νέα απόφαση επισημαίνεται ότι: "Σε κάθε αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας τηρείται αρχείο με τις άδειες σκοπιμότητας που είναι σε ισχύ και δεν έχουν υλοποιηθεί, το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υγείας κάθε τρεις μήνες".

Για το δεύτερο σκέλος των πληθυσμιακών κριτηρίων, η νέα απόφαση προβλέπει ότι "Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για εγκατάσταση συστημάτων που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας Απόφασης ως προς την ικανοποίηση του κριτηρίου πληθυσμιακής κάλυψης με βάση:
α) Τα δεδομένα της πιο πρόσφατης απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
β) Τις άδειες σκοπιμότητας που είναι σε ισχύ και δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πληρότητας, σύμφωνα με το τηρούμενο από την Υπηρεσία αρχείο.
γ) Τις αιτήσεις που έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να τεθούν υπόψη της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
δ) Τα διαθέσιμα από την ΕΕΑΕ στοιχεία.
Εφόσον ικανοποιείται το εν λόγω κριτήριο, τα αιτήματα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να τεθούν υπόψη της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών». 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/