Έως 30 Ιανουαρίου οι αιτήσεις των γιατρών χωρίς ειδικότητα για την ένταξή τους στο ΕΣΥ

Προθεσμία έως και 30 Ιανουαρίου 2019 έχουν οι ιατροί χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Δ.Υ.Π.Ε., προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.

Για την ένταξη τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι απαραίτητα εκτός από την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας.

δ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.

στ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε. και από το οποίο θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς ένταξη ιατρών είναι το συμβούλιο αξιολόγησης. Η συνέλευση που αποτελεί το συμβούλιο αξιολόγησης, συγκαλείται από το Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι εισηγητές για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών χωρίς ειδικότητα είναι δυο. Ο πρώτος εισηγητής με τον αναπληρωτή του είναι μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης της οικείας Δ.Υ.Πε και ορίζονται έως και 15.2.2019 από το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Υγείας αυτής. Ο δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας ή του φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου υπηρετεί ο προς ένταξη ιατρός, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση που ελλείπει ο αρχαιότερος ιατρός του Συμβουλίου Αξιολόγησης.

Οι εισηγητές υποχρεούνται να καταθέσουν στη γραμματεία της οικείας Δ.Υ.Πε. την εισήγηση τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων των προς ένταξη ιατρών. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 28/2/2019, συγκαλείται το συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις των εισηγητών, την ένταξη ή μη των υποψηφίων και την κατάταξη τους σε βαθμό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται από το Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ χωρίς ειδικότητα.

ΠΗΓΗ:https://www.healthview.gr