Μετά την Αστάνα: Χτίζοντας το οικονομικό μοντέλο για αυξημένες επενδύσεις στην ΠΦΥ

Share

Η Διακήρυξη της Αστάνα στη ...γλώσσα που μιλούν οι υπουργοί Οικονομικών

Η υιοθέτηση της Διακήρυξης της Αστάνα κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στην Αστάνα του Καζακστάν, στις 25-26 Οκτωβρίου 2018, δημιούργησε σημαντική ώθηση γύρω από ένα ανανεωμένο όραμα για την ΠΦΥ. Η επιτυχία αυτού του οράματος είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του φιλόδοξου "στόχου του τριπλού δισεκατομμυρίου " του Π.Ο.Υ. μέχρι το 2023: 1 δις περισσότεροι άνθρωποι με καθολική υγειονομική κάλυψη, 1 δισεκατομμύριο καλύτερα προστατευμένοι από επείγοντα περιστατικά και 1 δισεκατομμύριο με καλύτερη υγεία και ευημερία.

Οι υπουργοί Υγείας έχουν αναλάβει τώρα την ενίσχυση της ΠΦΥ στις χώρες τους. Ένα σημαντικό εμπόδιο στην μόνιμη εδραίωση της κληρονομιάς από την Astana θα είναι να πείσουν τους υπουργούς Οικονομικών να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ΠΦΥ. Το εκτιμώμενο κόστος ενός "πακέτου" ελάχιστων - οικονομικά αποδοτικών -παρεμβάσεων ΠΦΥ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος (ΧΧΜΕ) για πληθυσμιακή κάλυψη 80% είναι 350 δισ. δολ. ετησίως. Με τις δωρεές να φθάνουν τα 37 δισ. δολ. το 2017, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εγχώρια χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο έχει δοθεί προτεραιότητα στη δημόσια χρηματοδότηση για ΠΦΥ ποικίλλει σημαντικά. Οι εκτιμήσεις του ποσοστού των κρατικών δαπανών για την ΠΦΥ κυμαίνονται μεταξύ 6% και 72% σε μια σειρά ΧΧΜΕ. Αντίστοιχα, στις χώρες υψηλού εισοδήματος (ΧΥΕ), οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών κατέδειξαν τη διαφοροποίηση της ισχύος των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπου οι υπηρεσίες ΠΦΥ είναι συχνά ανεπαρκείς. Έτσι, μετά την Astana, πώς μπορούν οι υπουργοί Υγείας να πείσουν τους υπουργούς Οικονομικών για τα οφέλη από τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται για την επέκταση της ΠΦΥ; Για αρχή, πρέπει να τοποθετηθούν με μια σαφή οικονομική θέση για την ΠΦΥ στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπουργοί οικονομικών. Η ΠΦΥ έχει τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της παραγωγικότητας και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με την επιβράδυνση της αύξησης των δαπανών για την υγεία και με την καλύτερη αξιοποίηση της σπανιότητας των πόρων.

Όσον αφορά τα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά οφέλη, τα ισχυρά, υψηλής ποιότητας συστήματα ΠΦΥ αποφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, τα ισχυρότερα συστήματα ΠΦΥ έχουν συνδεθεί με τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, την ισότητα στην υγεία και την επιβράδυνση της αύξησης των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Στις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες, οι παρεμβάσεις στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας έχουν αποδειχθεί όχι μόνο ότι μειώνουν τα ποσοστά μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας και μεταδοτικών ασθενειών, αλλά και ότι βελτιώνουν τη συνολική υγεία του πληθυσμού. Η σημαντική πρόοδος στη βελτίωση των παγκόσμιων ποσοστών μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας, φυματίωσης και HIV θα μπορούσε να ανασταλεί, εάν οι χώρες δεν ενισχύσουν τα συστήματα ΠΦΥ τους.

Η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού έχει σημαντικά μακροοικονομικά οφέλη εξαιτίας των επιπτώσεων καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Η κακή προγεννητική, μεταγεννητική και παιδική υγεία αποτελούν πρόβλεψη για καθυστερημένη γνωστική ανάπτυξη και χαμηλό εισόδημα αργότερα στη ζωή. Σε εργαζόμενους ενήλικες, ασθένεια και αναπηρία, χαμηλότερη παραγωγικότητα με απουσίες, προκαλούν σημαντικό κόστος. Περαιτέρω, η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων μπορεί να μειώσει την απομόνωση και να διευκολύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, ένας ανθυγιεινός ηλικιωμένος πληθυσμός μπορεί να εμποδίσει την είσοδο πολλών ανθρώπων στην αγορά εργασίας, επειδή γίνονται φροντιστές των συγγενών τους. Τέλος, η Επιτροπή του Lancet για τις επενδύσεις στην υγεία ανέδειξε πώς τα οικονομικά οφέλη της βελτίωσης της υγείας συχνά υποτιμώνται, δεδομένου ότι παραβλέπουν την εγγενή αξία της ίδιας της υγείας παράλληλα με τη βελτίωση της οικονομικής παραγωγικότητας.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι ένα χρήσιμο πεδίο ανάλυσης που δείχνει τα μικροοικονομικά οφέλη της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η χρήση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι δαπανηρή, τόσο για τα μεμονωμένα νοικοκυριά, όσο και για το ευρύτερο σύστημα περίθαλψης και συχνά συνεπάγεται την εισαγωγή στο νοσοκομείο, όπου οι ασθενείς διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν νοσοκομειακές λοιμώξεις και ιατρογενείς επιπλοκές. Αντίθετα, η αυξημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης συνδέεται με τη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των επανεισδοχών που μπορούν να αποφευχθούν, τη χρήση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και το κόστος περίθαλψης.

Η ΠΦΥ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αύξησης της συννοσηρότητας (παρουσία δύο ή περισσότερων χρόνιων ασθενειών) στον ενεργό πληθυσμό. Η συννοσηρότητα παρουσιάζει σύνθετες προκλήσεις σε όλα τα συστήματα υγείας. Σχετίζεται δε, με αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας, χειρότερη αυτοαναφερόμενη κατάσταση της υγείας, κατάθλιψη και μειωμένη λειτουργική ικανότητα. Ο παγκόσμιος πληθυσμός άνω των 60 ετών αναμένεται να τριπλασιαστεί σχεδόν μέχρι το 2050, με την συννοσηρότητα να αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων με συννοσηρότητα είναι στην πραγματικότητα υψηλότερος μεταξύ των ατόμων σε παραγωγική ηλικία σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συμμετοχή στην εργασία και στην παραγωγικότητα. Αυτό το μοτίβο εμφανίζεται επίσης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με τα ποσοστά συννοσηρότητας να συγκλίνουν ταχέως σε ρυθμούς που παρατηρούνται στις χώρες υψηλού εσοδήματος.

Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση της συννοσηρότητας και απαιτούν συνέχεια, επικέντρωση στον ασθενή και συντονισμό της φροντίδας, έχουν τις ρίζες τους στις θεμελιώδεις αρχές της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ενώ η διαχείριση της συννοσηρότητας υπήρξε ανέκαθεν βασική πτυχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τώρα αυτό πρέπει να τονιστεί περισσότερο από ποτέ, διότι ένας καλά οργανωμένος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για να αμβλύνει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης της συννοσηρότητας.

Ο προσανατολισμός στην ΠΦΥ είναι σημαντικός για τη βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο της ολοένα και μεγαλύτερης επιβάρυνσης από μεταδοτικές και μη ασθένειες και από συννοσηρότητα, ένα βιώσιμο σύστημα υγείας πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών. Η ΠΦΥ προσφέρει μια πλατφόρμα για πολλές οικονομικές υπηρεσίες πρόληψης. Για παράδειγμα, η απόδοση της επένδυσης από εμβολιασμούς κατά την παιδική ηλικία σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, είναι περίπου $ 44 για κάθε 1 $ που δαπανάται. Η απόδοση της επένδυσης από επαγγελματίες υγείας της κοινότητας, οι οποίοι διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου για ασθένεια, προαγωγή της υγείας και έγκαιρη διάγνωση, υπολογίζεται σε 10 δολάρια για κάθε 1 δολάριο που δαπανάται στην υποσαχάρια Αφρική και περίπου 2 δολάρια για κάθε δολάριο στις ΗΠΑ. Επιπλέον, στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση πολλών χρόνιων ασθενειών, όπως η κατάθλιψη, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης, καθώς και η αλλαγή των βλαπτικών συνηθειών, όπως η επικίνδυνη χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα.

Υπάρχουν σημαντικά μικροοικονομικά και μακροοικονομικά οφέλη από την ενίσχυση της ΠΦΥ σε όλα τα κράτη με την εξισορρόπηση της πρόληψης και της θεραπείας των ασθενειών. Χωρίς επενδύσεις στην ΠΦΥ, οι υπουργοί Οικονομικών και τα μεμονωμένα νοικοκυριά θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα υψηλό κόστος από ένα υπερφορτωμένο, γεμάτο ανισότητες νοσοκομειακό τομέα, που δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει την πρόκληση του αυξανόμενου βάρους από τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες και τη συννοσηρότητα. Η μακρόχρονη κληρονομιά της Astana εξαρτάται από την τοποθέτηση της ΠΦΥ στην θέση του οδηγού. Η ιδέα ότι τα συστήματα υγείας θα βελτιώσουν την υγεία του πληθυσμού ή ότι θα είναι βιώσιμα ανεξάρτητα από τις επενδύσεις στην ΠΦΥ είναι λανθασμένη. Προχωρώντας προς τα εμπρός, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε τόσο την ισχυρή παγκόσμια και τοπική ηγεσία όσο και την πολιτική βούληση να λειτουργήσει το όραμα της Αστάνα για την ΠΦΥ με πλήρη σχέδια και έργα που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε χώρας με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Το άρθρο των: Hans Kluge, Διευθυντή του τμήματος Συστημάτων Υγείας και Δημόσιας Υγείας, ΠΟΥ Ευρώπης, Ed Kelley, Διευθυντή του τμήματος Παροχής Υπηρεσιών και Ασφάλειας του ΠΟΥ στη Γενεύη, Soumya Swaminathan, Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Προγραμμάτων του ΠΟΥ, Naoko Yamamoto, Γενικής υποδιευθύντριας του ΠΟΥ, αρμόδιας για την Καθολική Κάλυψη Υγείας και τα Συστήματα Υγείας, Senait Fisseha, καθηγήτριας Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Michigan, International Programs, Susan Thompson Buffett Foundation, Omaha, NE, Παύλου Θεοδωράκη, τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και Ασφάλειας του ΠΟΥ στη Γενεύη, Søren Kristensen, αναπληρωτή καθηγητή Οικονομικών της Υγείας στο Institute of Global Health Innovation του Imperial College του Λονδίου, Michael Anderson, τμήμα Πολιτικής Υγείας στο London School of Economics and Political Science και Ηλία Μόσσιαλου Συν-διευθυντή του Institute of Global Health Innovation του Imperial College του Λονδίνου και Επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Υγείας του London School of Economics and Political Science, δημοσιεύθηκε στο Lancet.

 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΦΥ Μετά την Αστάνα: Χτίζοντας το οικονομικό μοντέλο για αυξημένες επενδύσεις στην ΠΦΥ