ΠΦΥ

ΥΥΚΑ: Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΥΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 9Ι61465ΦΥΟ-ΦΧ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 6 / 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.46960
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας : 10187
Πληροφορίες : Α. Τσίνας
Π. Γρηγοροπούλου Υπουργική Απόφαση
Τηλέφωνο : 213 216 1018 / 1625
ΦΑΞ : 213 2161919
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 1, 6, 7, 11, 17, 19 παρ. 6, 21 και 22 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α’),

β) του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

γ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 189/τ.Α’),

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287/τ.Α΄),

ε) του π.δ/τος 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄).

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α’).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 2221/τ.Β΄).

5. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.» (ΦΕΚ 93/τ.Β΄), όπως ισχύει.

6. Την με αριθ. 4 απόφαση της 260ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Γενικής Ιατρικής για τη Διαχείριση των πιο Συχνών Νοσημάτων και Καταστάσεων Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό.

7. Την υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ).

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.46950/18-6-2018 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Περισσότερα...

Ξεκινά το νέο σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό σε ειδικό γιατρό! Πως θα βρίσκουν γιατρό οι ασφαλισμένοι

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Ξεκινά το νέο σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό σε ειδικό γιατρό


Ήδη άλλωστε ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι από την 1η Αυγούστου σταματούν να ισχύουν οι παλαιές συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών γιατρών με τον Οργανισμό (Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι) και από το νέο μήνα θα αρχίσουν να ισχύουν μόνο οι νέες. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: «Τέλος οι παλιοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ! Ξεκινούν από 1η Αυγούστου οι νέες συμβάσεις!»

 

Μάλιστα όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τάκης Γεωργακόπουλος δεν προτίθεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να δώσει παράταση.

Άγνωστο παραμένει πάντως πως θα ισχύσει το νέο σύστημα παραπομπών τη στιγμή που τόσο στις δημόσιες Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας κ.λ.π.) αλλά και στον ΕΟΠΥΥ, οι οικογενειακοί γιατροί που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το νέο σύστημα παραπομπών σε εξειδικευμένους γιατρούς δεν ξεπερνούν τους 1000.

 

Ωστόσο η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας που εστάλη στις 18 Ιουνίου είναι ξεκάθαρη και ο οικογενειακός γιατρός παραπέμπει τόσο σε εξειδικευμένο γιατρό όσο και στα νοσοκομεία ή για διαγνωστικές εξετάσεις.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος: «Ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ., εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο».

Αντίστοιχα επισημαίνεται: Οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

 

Το έντυπο παραπομπής προσκομίζεται από το λήπτη υπηρεσιών υγείας και τηρείται
αρχείο: από το αρμόδιο τμήμα για την κίνηση των ασθενών (π.χ. Γραμματεία) των
Κέντρων Υγείας ή των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει παραπεμφθεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

Να σημειωθεί ότι από το σύστημα παραπομπών εξαιρούνται οι Γυναικολόγοι, οι Ψυχίατροι, οι Οφθαλμίατροι και οι Οδοντίατροι. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Ασκήσεις επί χάρτου με τον οικογενειακό γιατρό

Συντάκτης: Παναγιώτης Σκαπέτης

Γράφει ο Στρατής Σαμιώτης

Σε ένα άνευ προηγουμένου αλαλούμ φαίνεται πως οδηγείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας και ειδικά σε περιοχές όπως η Λέσβος, καθώς σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα από 1ης Αυγούστου υποτίθεται πως θα τεθεί σε εφαρμογή ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, ενός νέου φιλόδοξου συστήματος το οποίο ωστόσο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία «τρύπα στο νερό» για το Υπουργείο Υγείας, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα επικίνδυνες καταστάσεις για τους πολίτες που θα χρειάζονται γιατρό και δεν θα βρίσκουν.

Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού στοχεύει να θέσει σε μια νέα βάση την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και για την εφαρμογή του το Υπουργείο Υγείας έχει εμπνευστεί από το αντίστοιχο πορτογαλικό μοντέλο. Ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι πολίτες δεν θα έχουν δικαίωμα να απευθύνονται σε γιατρούς ειδικοτήτων παρά μόνο με παραπομπή του οικογενειακού γιατρού που θα είναι Παθολόγοι και ιατροί Γενικής Ιατρικής και Παιδίατροι, στους οποίους θα απευθύνονται οι πολίτες δηλώνοντας το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν και αναλόγως θα τους συνταγογραφεί θεραπεία ή διαγνωστική εξέταση ο οικογενειακός γιατρός ή θα τους παραπέμπει σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Ο κάθε οικογενειακός γιατρός θα είναι χρεωμένος με συγκεκριμένο αριθμό πολιτών για τον καθένα εκ των οποίων θα έχει ηλεκτρονικό φάκελο και θα τον παρακολουθεί. Οι πολίτες δεν θα μπορούν να γράψουν ούτε τα φάρμακά τους στο ΕΣΥ αν δεν περνούν από τον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ελέγχει τα πάντα γύρω από την υγεία τους και με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να βάλει τάξη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να ελέγξει τις συνταγογραφήσεις και διαγνωστικές εξετάσεις.

Όσοι πολίτες διαφωνούν με αυτό το σύστημα δεν έχουν άλλο δρόμο από το να απευθύνονται στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα πληρώνοντας από την τσέπη τους. Ναι, αλλά πού είναι; Μέχρι εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι όλα καλά παρότι είναι δεδομένο ότι θα ξεβολευτεί ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που μέχρι τώρα απευθύνονται κατευθείαν στον Καρδιολόγο, στον Ουρολόγο κ.ο.κ. ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν χωρίς να χρειάζονται παραπεμπτικό άλλου γιατρού. Ήδη από τα μέσα Ιουνίου η κάθε συνταγή που εκτυπώνει ο γιατρός για εξετάσεις ή φάρμακα «συνοδεύεται» από τη γραπτή παρότρυνση του ΕΟΠΥΥ προς τους πολίτες να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό, την ίδια ώρα όμως... οικογενειακοί γιατροί δεν υπάρχουν!!

Το πρόβλημα και το μεγάλο αλαλούμ ξεκινούν από την ώρα που το Υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού χωρίς οικογενειακούς γιατρούς.

Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού υποτίθεται ότι ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε νέες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τις λεγόμενες Τοπικές Μονάδες Υγείας στις οποίες θα απευθύνονταν οι πολίτες.

Όμως μέχρι τώρα παραμονές εφαρμογής του νέου θεσμού η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου δεν έχει δημιουργήσει ΟΥΤΕ ΜΙΑ τέτοια μονάδα στη Λέσβο. Πολύ δε περισσότερο δεν έχει προσλάβει ούτε έναν γιατρό για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, καθώς και στην προκήρυξη που είχε γίνει για κάλυψη 20 θέσεων στην περιοχή μας ενδιαφέρον εκδήλωσε μόνο ένας γιατρός, στην προοπτική να κλείσει το ιδιωτικό του ιατρείο και να απασχοληθεί στον νέο θεσμό.

Συνολικά στην Ελλάδα προκηρύχθηκαν περίπου 2.800 θέσεις οικογενειακών γιατρών για τις οποίες ανταποκρίθηκαν μόλις 500 άτομα. Αυτό σημαίνει πως το νέο εγχείρημα έχει ναυαγήσει εν τη γενέσει του και το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να το επανασχεδιάσει με κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

Ωστόσο το Υπουργείο υγείας επιχειρεί να εφαρμόσει το νέο σύστημα ανάπηρο και μάλιστα στην αιχμή της θερινής περιόδου, βαφτίζοντας ως οικογενειακούς γιατρούς, τους γιατρούς των αγροτικών ιατρείων και των Κέντρων Υγείας.

Όμως αυτό πρακτικά είναι αδύνατο να ισχύσει, καθώς για παράδειγμα σε περιοχές όπως η Λέσβος τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν οριακά από προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι γιατροί τους να χρεωθούν κάποιες εκατοντάδες ασθενείς ο καθένας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς να τους ρωτήσουν για να πάρουν παραπεμπτικό!

Τη θέση του οικογενειακού γιατρού μπορούν να πάρουν οι μόνιμοι γιατροί των Κέντρων Υγείας, δηλαδή εκείνοι που έχουν σε αυτά την οργανική τους θέση ΚΑΙ προς τούτο αναφέρουμε ενδεικτικά το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης (πρώην ΠΕΔΥ) στην Επάνω Σκάλα, το οποίο διαθέτει μόλις ένα γιατρό καθώς οι άλλες θέσεις καλύπτονται με αποσπάσεις ιατρών από τα Κέντρα Υγείας του νησιού μας!

Άλλοι πληρώνουν τα λάθη άλλων Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, το Υπουργείο Υγείας έρχεται να καταργήσει και τους συμβεβλημένους γιατρούς που σήμερα μετά την συνταξιοδότηση δύο εξ αυτών είναι λιγότεροι από 15 σε Μυτιλήνη και Πλωμάρι.

Τέλος του μηνός Ιουλίου λήγουν οι συμβάσεις αυτών των γιατρών και δεν θα ανανεωθούν, καθώς ο ΕΟΠΥΥ τους καλεί να υπογράψουν συμβάσεις με το νέο σύστημα. Ωστόσο και να θέλουν, όπως έχουν ήδη αποκαλύψει τα «Νέα της Λέσβου», δεν έχουν δικαίωμα να υπογράψουν με το νέο σύστημα, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις Παθολόγων και γιατρών Γενικής Ιατρικής στη Λέσβο, αλλά μόνο Παιδιάτρων για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.

Το οξύμωρο αυτό σχήμα οφείλεται σε μία μεγάλη γκάφα που, όπως όλα δείχνουν, έκανε η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου πριν από μήνες και που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν διορθώθηκε κατά περίεργο τρόπο.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη δώσει κατά 1 μήνα (Ιούλιο) παράταση στις συμβάσεις των συμβεβλημένων, αν όμως δεν δώσει νέα παράταση, τότε ο Αύγουστος θα ξημερώσει άσχημα για πολλές εκατοντάδες ασθενείς που εξυπηρετούνται από τους συμβεβλημένους γιατρούς και οι οποίοι δεν θα μπορούν να γράψουν ούτε τα φάρμακά τους παρά μόνο όταν απευθύνονται στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα.

Σημειωτέον πως το Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό Όργανο εκπροσώπησης των συμβεβλημένων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ προσανατολίζεται σε προσφυγή στη δικαιοσύνη με αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, επικαλούμενο κινδύνους για τους ασθενείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κι ενώ μπροστά σε αυτήν την εικόνα, η λαλίστατη κατά τα άλλα Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου δεν έχει δώσει ούτε μία ανακοίνωση στη δημοσιότητα, το βάρος σηκώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου που εκπροσωπεί τόσο τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς του ιδιωτικού τομέα όσο και τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ήδη ο πρόεδρος του Ι α τ ρ ι κ ο ύ Σ υ λ λ ό γ ο υ Παναγιώτης Προβέντζας έχει αποστείλει έγγραφα σε κάθε αρμόδια υπηρεσία, ενημερώνοντας για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί μας και λόγω του προσφυγικού, καθώς και για τους κινδύνους που εγκυμονεί η εφαρμογή του νέου συστήματος χωρίς να υπάρχει το στοιχειώδες υπόβαθρο για να λειτουργήσει. Όπως τόνισε ο κ. Προβέντζας στα «Νέα της Λέσβου» «ο ιατρικός κλάδος δεν είναι αντίθετος στην εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία η οποία ωστόσο είναι αδύνατο να εφαρμοστεί στην παρούσα χρονική συγκυρία για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι για να στελεχώσουν το νέο θεσμό.

Και θέλω να σταθώ στην Λέσβο καθώς ειδικά σε περιοχές όπως το νησί μας με έντονο το μεταναστευτικό ζήτημα και εν μέσω θερινής περιόδου, με τους επισκέπτες που έχουν προστεθεί στο μόνιμο πληθυσμό, δεν μπορεί να γίνονται ούτε δοκιμές, ούτε πειράματα. Ειδικά στον τομέα της σημόσιας περίθαλψης δεν θα πρέπει να υπάρχει το «βλέποντας και κάνοντας». Απεναντίας η μετάβαση να γίνει στο νέο σύστημα με ένα ασφαλές πλαίσιο για το οποίο δεν χρειάζεται να δείχνει βιασύνη το Υπουργείο Υγείας.

Ας οργανωθεί το σύστημα σε περιοχές όπως η Λέσβος, όπως πρέπει, και ας το εφαρμόσουν. Με αυτά τα δεδομένα ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναστείλει την εφαρμογή δίνοντας ταυτόχρονα παράταση στις συμβάσεις των ελευθεροεπαγγελματιών συμβεβλημένων συναδέλφων μας με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η περίθαλψη των πολιτών εν μέσω θερινής περιόδου και να αποφευχθούν περιπέτειες πρωτίστως για τους πολίτες», είπε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου.

Έχει σημασία να αναφέρουμε προκειμένου να καταδειχθεί πόσο στο πόδι είναι σχεδιασμένο το νέο σύστημα με τον οικογενειακό γιατρό, ότι για τον κάθε πολίτη προβλέπεται ένας οικογενειακός γιατρός χωρίς να έχει γίνει ούτε η αυτονόητη πρόβλεψη για τις περιπτώσεις των μετακινήσεων πολιτών σε άλλες περιοχές.

Για παράδειγμα ένας πολίτης που θα ταξιδεύει μετά την εφαρμογή του θεσμού σε άλλη περιοχή της Ελλάδας για διακοπές, με βάση τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα δεν έχει το δικαίωμα να απευθύνεται σε άλλο γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας πλην του οικογενειακού γιατρού του μόνιμου τόπου κατοικίας του για συνταγογράφηση, άρα εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένος σε περίπτωση ανάγκης να απευθυνθεί σε ιδιωτικά ιατρεία.

Πηγή: nealesvou.gr

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Στόχο της κυβερνητικής τομής η μείωση του «κόστους» για την περίθαλψη του λαού

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ


Με φιέστες εγκαινίων σε μια σειρά από πόλεις, τα κυβερνητικά στελέχη επιδιώκουν να αποπροσανατολίσουν από το νέο χτύπημα που επιφέρουν στην ΠΦΥ
Προπαγανδιστικός καταιγισμός συνοδεύει την περιβόητη κυβερνητική «τομή» στη δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ), προκειμένου και σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού κατά τη συνήθη τακτική της η κυβέρνηση να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο.

https://www.rizospastis.gr/

Οι περιβόητες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) παρουσιάζονται από τα κυβερνητικά στελέχη ως ισοδύναμο της «κορτιζόνης» διά πάσαν νόσον της δημόσιας ΠΦΥ, που θα την ενισχύσει αποφασιστικά. Στο προπαγανδιστικό περιτύλιγμα της λεγόμενης «μεταρρύθμισης - τομής στην ΠΦΥ» αναφερόταν ότι επιτέλους ανοίγει ο δρόμος για την καθιέρωση των οικογενειακών γιατρών, τις κατ' οίκον ιατρικές επισκέψεις, τα προγράμματα πρόληψης στην οικογένεια, στους τόπους κατοικίας, στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους, για την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών στις μητέρες, στις έγκυες, στα ΑμεΑ, στους ηλικιωμένους κ.λπ.

Τώρα, βέβαια, το πώς θα γίνουν όλα αυτά με τα ανεπαρκή σε αριθμό και τραγικά υποστελεχωμένα δημόσια Κέντρα Υγείας, χωρίς παιδίατρους, γυναικολόγους, καρδιολόγους και άλλες ειδικότητες και κλάδους υγειονομικών, χωρίς διαγνωστικά εργαστήρια κ.λπ. και κυρίως με δεδομένη τη «μεταμνημονιακή» κρατική υποχρηματοδότηση, που ούτε στη «δευτέρα παρουσία» δεν πρόκειται να αντιστρέψει αυτήν την άθλια κατάσταση, μόνο η κυβέρνηση το γνωρίζει...

Νέος «κόφτης» για τη διασφάλιση των πετσοκομμένων προϋπολογισμών

Στην προπαγανδιστική επιχείρηση αποπροσανατολισμού και προβολής μιας εικονικής πραγματικότητας η κυβέρνηση έχει και την αμέριστη βοήθεια των αστικών κομμάτων της αντιπολίτευσης με μια αντιπαράθεση που τους βολεύει όλους. Η αντιπαράθεσή τους περιορίζεται στο ζήτημα αν θα φτιαχτούν οι ΤΟΜΥ που εξήγγειλε η κυβέρνηση ή όχι, λες και αυτό αποτελεί το κριτήριο της «επιτυχίας». Από κοινού ρίχνουν την «μπάλα στην εξέδρα», αφού όλοι μαζί συμφωνούν στα «ελάχιστα πακέτα παροχών Πρωτοβάθμιας Υγείας»,στη μείωση του «κόστους» της λαϊκής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στην τήρηση των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Ο καβγάς τους περιορίζεται στο με ποιο τρόπο αυτά θα επιτευχθούν και στην ικανότητα της κυβέρνησης να τα υλοποιήσει.

Η κριτική που κάνουν για τους χαμηλούς ρυθμούς δημιουργίας των ΤΟΜΥσυγκαλύπτει την ουσία: Οτι αυτές έχουν ως αποστολή και περιεχόμενο να εξασφαλίζουν την υλοποίηση του σχεδίου παροχής ελάχιστων και τελείως ανεπαρκών υπηρεσιών Υγείας.

Συγκαλύπτουν όλοι μαζί ότι οι ΤΟΜΥ δεν αποτελούν πρόσθεση - ενίσχυση της δημόσιας ΠΦΥ, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Αυτό θα ίσχυε αν οι συγκεκριμένες μονάδες θα ήταν αποκεντρωμένες στο πλαίσιο ενός ανεπτυγμένου κρατικού συστήματος ΠΦΥ, αν ήταν τόσες όσες χρειάζεται η χώρα, πλήρως στελεχωμένες σε προσωπικό κι εξοπλισμό, με αντίστοιχα Κέντρα Υγείας εξίσου στελεχωμένα. Που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. Εξειδικευμένα κατά φύλο, ηλικία, πάθηση, έγκαιρα και αποτελεσματικά κοντά στον τόπο κατοικίας, σπουδών, άθλησης, εργασίας κ.α., αυτές οι μονάδες θα αποτελούσαν μέρος των πλήρως ανεπτυγμένων δημόσιων Κέντρων Υγείας. Ούτε κατά φαντασία δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά σε όσα προωθεί η κυβέρνηση.

Στο συμπληρωματικό μνημόνιο μεταξύ κυβέρνησης και «εταίρων» αναφέρεται χαρακτηριστικά η «υποχρεωτική εγγραφή ασθενούς σ' έναν οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα ενεργεί ως φύλακας ("gatekeeper" - "πορτιέρης") που θα είναι υπεύθυνος για παραπομπές σε ειδικούς».

Σε εφαρμογή δηλαδή της αντιλαϊκής μεταρρύθμισης για την ΠΦΥ, ο «οικογενειακός γιατρός» θα λειτουργεί στην πραγματικότητα σαν «κόφτης» σε ό,τι αφορά τη διενέργεια παραπέρα εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων κ.ο.κ. Πρακτικά θα διασφαλίζει, στη βάση των περιβόητων «πρωτοκόλλων» και όχι των πραγματικών λαϊκών αναγκών, ότι αυτά που θα «στοιχίζει» ο ασφαλισμένος δεν θα υπερβαίνουν το όριο των πετσοκομμένων προϋπολογισμών.

Το συνονθύλευμα του «δικτύου ΠΦΥ»

Στη βάση αυτή, αναπτύσσεται μια κριτική από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις ηγεσίες των επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των γιατρών, που προβάλλουν το αντιδραστικό και αποπροσανατολιστικό επιχείρημα ότι εμποδίζεται στους ασθενείς «η ελεύθερη επιλογή του γιατρού». Το επιχείρημά τους δεν απαντά βέβαια στους αντιλαϊκούς «κόφτες» που καθιερώνει η κυβέρνηση, αλλά παραπέμπει ευθέως στην απρόσκοπτη λειτουργία της «αγοράς» στην Υγεία, από την οποία οι ασθενείς θα πρέπει να είναι «ελεύθεροι» ως πελάτες να αγοράζουν υπηρεσίες. Υπερασπίζονται την... «ελευθερία» των ασθενών με το πετσοκομμένο εισόδημα να επιλέξουν το γιατρό τους, όταν θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα και τη συνταγογράφηση...

Στην ουσία συγκαλύπτουν ότι αυτό που στην πραγματικότητα περιορίζει την «ελευθερία» των ασθενών είναι οι περικομμένες παροχές, τα πλαφόν του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ, οι τεράστιες ελλείψεις σε δημόσιες υποδομές, εργαστήρια, προσωπικό κ.λπ., που καθιστούν «αδειανό πουκάμισο» και τα όποια «δικαιώματα» των ασθενών.

Ουσιαστικά παραμένει και ενισχύεται ένα συνονθύλευμα μονάδων του εμπορευματοποιημένου δημόσιου και ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, των αυτοαπασχολούμενων, των ΜΚΟ, των δήμων κ.ά. Οχι τυχαία, το συγκεκριμένο συνονθύλευμα ονομάζεται «Δίκτυο ΠΦΥ» καθώς δεν έχει σχέση ούτε με «ενιαίο» ούτε με «σύστημα» ούτε εκπληρώνει τη βασική κατεύθυνση ενός Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας που είναι η Πρόληψη και να είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν.

Κοινή θέση όλων των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ, του ΔΝΤ, αστών επιστημόνων που έχουν ως αντικείμενο τα οικονομικά της Υγείας, είναι ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για την Υγεία του λαού. Με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι «πελάτες - ασθενείς» θα αγοράζουν υπηρεσίες Υγείας μέσω του οικογενειακού γιατρού, προκειμένου να μειωθεί το «κόστος» που προκαλεί στο σύστημα ο ασφαλισμένος.

«Πριν αλέκτορα φωνήσαι» περί... «τέλους των μνημονίων»

Και «πριν αλέκτορα φωνήσαι» περί... «τέλους των μνημονίων», «αλλαγής κλίματος υπέρ του Δημοσίου» και της «μεγάλης τομής στην ΠΦΥ», όπως επαναλαμβάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση δίνει νέο χτύπημα στο λαϊκό δικαίωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, φορτώνοντας νέα οικονομικά βάρη στους ασθενείς, που θα πρέπει να βάζουν το χέρι στην τσέπη ακόμη και για υποτυπώδεις ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τις νέες «βελτιωμένες προτάσεις» προς τους ιδιώτες συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, προσθέτοντας επιπλέον «κόφτες» και υποβαθμίζοντας παραπέρα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στο όνομα της «ελκυστικότητας» και της «ελαστικότητας»...

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

-- Στις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατ' οίκον επισκέψεις. Δηλαδή, όλοι οι ασθενείς που θα έχουν δυσκολία να μετακινηθούν και θα καλούν τους συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς (Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι, Παιδίατροι) σε κατ' οίκον επίσκεψη, θα πληρώνουν οι ίδιοι εξολοκλήρου τη δαπάνη της επίσκεψης.

-- Αμοιβή των γιατρών από τους ασθενείς που εξετάζονται εκτός του προβλεπόμενου 4ωρου ημερησίως. Ολοι οι ασφαλισμένοι που θα επισκέπτονται το ιατρείο εκτός του προβλεπόμενου 4ωρου ημερησίως, θα πληρώνουν οι ίδιοι τη δαπάνη. Επαναλαμβάνεται δηλαδή με άλλον, ΣΥΡΙΖΑίικο τρόπο, η προηγούμενη ρύθμιση της ΝΔ με το πλαφόν των 200 επισκέψεων που εξαντλούνταν τις πρώτες 5 - 10 μέρες και οι ασθενείς εξαναγκάζονταν να πληρώνουν.

-- Οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών μπορούν να φτάνουν στις 16 ημερησίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε ασθενή θα αντιστοιχούν περίπου 15 λεπτά, τα οποία δεν αρκούν ούτε για μια στοιχειώδη εξέταση, παρά μόνο για συνταγογραφήσεις. Αν κάποιος ασθενής χρειαστεί περισσότερο χρόνο στην επίσκεψη, αυτόματα ένας άλλος πετιέται εκτός. Ρύθμιση που περισσότερο μοιάζει με χρονοχρέωση σε δημοτικό πάρκινγκ παρά με υπηρεσία Υγείας.

Ολα τα παραπάνω στην πραγματικότητα είναι κόπια και παραπέρα προχώρημα της αντιλαϊκής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, αυτό επιβεβαιώνει και η βολική «αντιπαράθεσή» τους με την κυβέρνηση, αφήνοντας στο απυρόβλητο το βαθιά ταξικό περιεχόμενο της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ, τον κοινό τους στόχο η Υγεία του λαού να «κοστίζει» όσο το δυνατόν λιγότερο στο κεφάλαιο και το κράτος του.

Βασικός πυρήνας της ΠΦΥ πρέπει να είναι η πρόληψη. Για το κεφάλαιο όμως θεωρείται αδικαιολόγητο «κόστος» να «χάνονται» λεφτά για υπηρεσίες Υγείας στους υγιείς προκειμένου να μην αρρωστήσουν. Βρίσκεται στον αντίποδα του εκμεταλλευτικού του χαρακτήρα που σπέρνει την ανεργία, τη φτώχεια, πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις, καταπατά δικαιώματα και κατακτήσεις, δεν παίρνει μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, όπου ζει και δρα ο λαός, δηλαδή δημιουργεί όλους αυτούς τους όρους επιδείνωσης συνολικά των συνθηκών ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Ε. Τζ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Δελτίο Τύπου σχετικά με την καθιέρωση του θεσμού του Οικογενειακού γιατρού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τη στελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) και την καθιέρωση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού, είναι η δεύτερη φορά που οι ιατροί αρνούνται να συμβληθούν ως οικογενειακοί με τον ΕΟΠΥΥ λόγω των απαξιωτικών όρων της σύμβασης.

Το Υπουργείο Υγείας δε θέλει να κατανοήσει πως λιγότεροι από 500 επιθυμούν να συμβληθούν ως οικογενειακοί ιατροί, επειδή το ιατρικό σώμα αρνείται να εισέλθει σε μία προσωρινή σύμβαση με όρους που ανατρέπονται από μήνα σε μήνα. Επιπλέον δεν παρέχεται κανένα εχέγγυο για τις δεσμεύσεις και καμία ευοίωνη επαγγελματική προοπτική για τους συμβεβλημένους ιατρούς, οι οποίοι θα "χρησιμοποιηθούν" προσωρινά με σκοπό να "απολυθούν" στη συνέχεια.

Ο στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι στην ουσία η παγίδευση του ιατρικού κόσμου σε ένα μεταβαλλόμενο κατά το δοκούν πλαίσιο, με σκοπό την επαγγελματική ομηρία του ελευθεροεπαγγελματία ιατρού.


Βέβαια, το Υπουργείο έχει γίνει πιο ελαστικό στην πρόκληση για τη στελέχωση των δομών ΠΦΥ με παραχωρήσεις του τύπου της 4-ωρης εργασίας των οικογενειακών ιατρών και της δυνατότητας να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και
της κατάργησης των κατ’ οίκον επισκέψεων. Με αυτές τις ρυθμίσεις η δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μάλλον πάνε περίπατο και πάμε πίσω ολοταχώς σε άλλες εποχές.

Ως Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας εναντιωνόμαστε στο κλειστό σύστημα των συμβεβλημένων παρόχων και των ιατρών αποκλειστικών προνομίων που περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας.

Οι θέσεις μας είναι οι εξής:

1. Ο Παθολόγος να έχει ίση πρόσβαση στη στελέχωση της ΠΦΥ επειδή έχει πολυετή εκπαίδευση και εμπειρία και τη δυνατότητα σωστής αντιμετώπισης και διαχείρισης του συνόλου των νοσημάτων.

2. Ο πολίτης να έχει ελεύθερη επιλογή ιατρού χωρίς χωροταξικούς ή άλλους περιορισμούς. Θεωρούμε λανθασμένη επιλογή και βιβλιογραφικά πλέον ξεπερασμένη την επιμονή στον θεσμό του θυροφύλακα (gatekeeping) σε μια χώρα με πληθώρα ειδικευμένων ιατρών.

3. Να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος το Υπουργείου με όλες τις επιστημονικές εταιρείες (Παθολογίας, Παιδιατρικής, Γενικής Ιατρικής), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους για τη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ.

4. Να υπάρχει ίση διαχείριση ασθενών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με την θέσπιση ενιαίων κανόνων διαχείρισης και παραπομπών ανεξαρτήτου εργασιακής σχέσης.

Βασικό αίτημα μας είναι η κοινή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας των εκπροσώπων των Ενώσεων Παθολόγων, Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών για να συζητήσουμε τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στη χώρα μας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και υψηλού επιπέδου σύστημα ΠΦΥ προς όφελος των πολιτών.

Πρόεδρος Ν. Τεντολούρης
Γεν. Γραμματέας Α. Μελιδώνης 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον… ΣΥΡΙΖΑ για τις ΤΟΜΥ!

Του Άρη Μπερζοβίτη
- https://www.paron.gr

-Οι συνδικαλιστές γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ σε Μέτωπο με τον Γ. Πατούλη κατά της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Στα εγκαίνια του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Αιθίοπας Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, συγχάρηκε τα –κατά την έκφρασή του- «αδέλφια του Ανδρέα και Γιάννη» για το έργο που επιτελούν και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Ο Ανδρέας και ο Γιάννης είναι, αντίστοιχα, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, αμφότεροι επιφανή συνδικαλιστικά στελέχη του προκυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια ο εντυπωσιασμός του Αιθίοπα θα είχε εκτοξευτεί αν στην ΠΦΥ –όπως θέλει και το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σλόγκαν- είχε γίνει πράξη η υπόσχεση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα απ’ τον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης ότι στο τέλος του 2017 θα λειτουργούσαν 239 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο μονάδων με οικογενειακούς γιατρούς που κάλυπτε τη γύμνια της ΠΦΥ και θα διασφάλιζε την πρώτη και δωρεάν –κατά την κυβέρνηση- επαφή του ασθενούς με το σύστημα υγείας.

Στην πράξη όμως λειτουργούν μόλις 94 ΤΟΜΥ και το υπουργείο Υγείας τρέχει από εβδομάδα σε εβδομάδα στα εγκαίνια κάποιας νέας ΤΟΜΥ, η οποία, όμως, ουσιαστικά υπολειτουργεί. Για παράδειγμα, στην Κατερίνη, εγκαινιάστηκε –με τηλεοπτικές τυμπανοκρουσίες- μια ΤΟΜΥ με 12 άτομα προσωπικό και με την υπόσχεση ότι θα λειτουργήσουν και άλλες τέσσερις ΤΟΜΥ στο νομό. Όχι μόνο δεν λειτούργησαν ακόμη οι τέσσερις ΤΟΜΥ, αλλά και η εγκαινιασθείσα διαθέτει πιά μόλις τρία ή τέσσερα άτομα.

Βασική αιτία της αποτυχίας των ΤΟΜΥ είναι η απροθυμία των γιατρών να στελεχώσουν τις μονάδες, λόγω –κυρίως- των εξευτελιστικών αμοιβών, αλλά και του ρόλου των οικογενειακών γιατρών στο «όλον» υγειονομικό σύστημα. Δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός θα αποτελέσει τον «κόφτη» (GATEKEEPING) των πολιτών στους ειδικευμένους γιατρούς, όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή του (14.5.2018) ο Σύλλογος των γιατρών Αττικής του πρώην ΙΚΑ (ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ –ΠΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ). Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια καταγγελία υπήρξε «αποτυχία εύρεσης χώρων στέγασης των ΤΟΜΥ» και γι’ αυτό επιχειρείται «εισβολή των ΤΟΜΥ στα Κέντρα Υγείας». Και ο ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ προειδοποιεί: «Να μη διανοηθεί κανείς κυβερνητικός παράγοντας να υποχρεώσει τους γιατρούς των ΚΥ να μετατραπούν παράνομα σε οικογενειακούς ιατρούς».

Το ενδιαφέρον είναι ότι πρόεδρος του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ είναι ο Παναγιώτης Ψυχάρης, πρωτοκλασάτο στέλεχος των γιατρών της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στην ΠΦΥ (την Ομάδα Μελών ΠΦΥ, όπως την ονομάζουν). Επίσης ο Π. Ψυχάρης είναι ο πλειοψηφείσας σύμβουλος του Αγωνιστικού Μετώπου Γιατρών της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Στις εκλογές ο Π. Ψυχάρης πήρε 404 ψήφους με δεύτερο το Γιάννη Μπασκόζο (358 ψήφοι) και τρίτο τον Σπύρο Προβατά (182 ψήφοι). Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ο Γιάννης Μπασκόζος παραιτήθηκε και τον αντικατέστησε ο πρώτος επιλαχών Γιώργος Βήχας (159 ψήφοι), που είναι γνωστός και απ’ τη δράση του στο Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην οποία «συμμετείχαν δεκάδες γιατροί, καθώς και εκπρόσωποι Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ενώσεων, παθολόγων, παιδιάτρων και γενικών γιατρών. Όλοι οι συμμετέχοντες «καταδίκασαν ομοφώνως το έκτρωμα του υπουργείου Υγείας που απαξιώνει το ιατρικό δυναμικό της χώρας και εξαναγκάζει τον έλληνα ασθενή, σε φθηνές και υποβαθμισμένες, υπηρεσίες υγείας», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΣΑ, η οποία υπογραμμίζει: «Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης και τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ, Φ. Πατσουράκος (ταμίας), Β. Αλεξίου (γ.γρ.), Π. Ψυχάρης και Σ. Προβατάς που συμμετείχαν στη σύσκεψη, ξεκαθάρισαν ότι ο ΙΣΑ, θα εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να μην εφαρμοστεί το απαράδεκτο νομοθέτημα, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο υγείας επιχειρεί εκβιαστικά να εξαναγκάσει τον ιατρικό κόσμο να συνεργαστεί».

Ακολούθησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ όπου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση με την οποία εκφράζεται η «αντίθεση του ΙΣΑ στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αντιμετωπίζει με απαξίωση τον ιατρικό κόσμο».

Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι στο Μέτωπο κατά της εφαρμογής των ΤΟΜΥ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το τμήμα εκείνο των γιατρών του ΣΥΡΙΖΑ, που θα έπρεπε να πρωτοπορεί στην εφαρμογή του νέου θεσμού! Και μάλιστα συμμαχεί με τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη που προέρχεται απ’ το συντηρητικό χώρο και προαλείφεται για υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. (Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη και το Δ.Σ. του ΙΣΑ δεν συμμετείχε ο Γ. Βήχας).

Ενδιαφέρουσα είναι η …σιωπή του Γιάννη Μπασκόζου, ο οποίος εσχάτως δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά στις ΤΟΜΥ, ενώ ως μέλος της Π.Γ. του (προκυβερνητικού) ΣΥΡΙΖΑ ήταν «υπεύθυνος για την υγεία και το κοινωνικό κράτος». Επίσης ενδιαφέρον θα παρουσιάσει και η κινητικότητα ενόψει των εκλογών στον ΙΣΑ τον προσεχή Οκτώβριο, με δεδομένο ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ, κατά βάση, υιοθετούν το κυβερνητικό σχέδιο για τις ΤΟΜΥ.

Πέρα από τα οποιαδήποτε συνδικαλιστικά μέτωπα η κατάσταση στην ΠΦΥ παραμένει δραματική. Και αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης γύμνιας στην ΠΦΥ είναι να υποχρεώνονται οι άρρωστοι -και κυρίως οι συνταξιούχοι για να γράψουν τα φάρμακά τους- να κάνουν ουρές στα ιατρεία του ΠΕΔΥ και να μη μπορούν να κλείσουν ραντεβού για μήνες. Έτσι όταν έχουν χρήματα «ξηλώνονται» δεκάρικα ή και εικοσάρικα ευρώ για επισκέψεις στους γιατρούς στην ώρα της ανάγκης. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Οι γιατροί προσπαθούν να βρουν λύση για τη νέα ΠΦΥ και το gatekeeping

γιατροί-2-650x379

Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις του με τις επαγγελματικές ενώσεις των γιατρών για τη διάσωση της ΠΦΥ και ζητεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιος Πατούλης σύμφωνα με την από 17/7/2018 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ, συγκάλεσε στα γραφεία του, την πρώτη σύσκεψη της ομάδας εργασίας των εκπροσώπων των επαγγελματικών ενώσεων των ιατρών για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική παραπομπή από τον οικογενειακό στον ειδικό γιατρό (gatekeeping).

Στην σύσκεψη παραστάθηκαν ο Ταμίας του ΙΣΑ και Πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ κ. Φώτιος Πατσουράκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΚΕ κ. Αναστάσιος Τσάτσος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής κ. Παναγιώτης Μπουρλίδης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος κ. Ανδρέας Πάγκαλης , ο Γραμματέας της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής κ. Δημήτριος Φούσκας, ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Κινητοποίησης της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος κ. Αντώνης Αντωνιάδης.

Η σύσκεψη είχε ως σκοπό τη διεκδίκηση ενός βιώσιμου και υψηλού επιπέδου Σύστηματος Υγείας που θα αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό της χώρας προς όφελος των ασθενών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη διαρκή παρέμβαση των καθ’ ύλην αρμοδίων για την εξυγίανση του Συστήματος Υγείας της χώρας μας, αλλά και παράλληλα αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα για συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση του.

Παραλείψεις
Στην σύσκεψη της επιτροπής οι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στις σοβαρές παραλείψεις και αδυναμίες που παρουσιάζει το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς δεν καλύπτει βασικές ανάγκες των χρονίως πασχόντων και θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην περίθαλψή τους.

Οι βασικές αρχές που προέκυψαν από την πρώτη αυτή συνάντηση και οι οποίες έγιναν δεκτές από τους παριστάμενους ήταν οι εξής:

Α) ΟΧΙ στον αναχρονιστικό θεσμό της παραπομπής μέσω του οικογενειακού ιατρού (GATEKEEPING).

Β) Ελεύθερη επιλογή γιατρού και ελεύθερη πρόσβαση στον ειδικό. Κάθε φραγή του ασθενούς σε ελεύθερη επιλογή ιατρού είναι αρνητική και έχει αντίκτυπο στην υγεία τους.

Γ) ΝΑΙ στον οικογενειακό ιατρό, όμως ως δικαίωμα του ασθενούς και όχι ως υποχρέωση, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται ελεύθερα οι ασθενείς για τα θέματα που τους απασχολούν.

Δ) Τήρηση από τον οικογενειακό ιατρό ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και διαρκή παρακολούθηση του με στόχο την πρόληψη αλλά και την θεραπεία.

Ε) ΝΑΙ στις συλλογικές συμβάσεις υπό την αιγίδα του ΠΙΣ με τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους με όλες τις ειδικότητες των ιατρών.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι «η χώρα μας διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ιατρών όλων των ειδικοτήτων κάτι που στερούνται άλλες χώρες και για το λόγο αυτό οι Έλληνες ειδικοί ιατροί μεταναστεύουν και πλαισιώνουν με ευτυχία τα συστήματα υγείας αυτών των χωρών. Είναι ορατός ο κίνδυνος οι ασθενείς να εγκλωβίζονται σε ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας και τελικά να εξαναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους την επίσκεψη στο γιατρό που έχουν ανάγκη.»

Ο ΙΣΑ και οι εκπρόσωποι των ενώσεων των ιατρών ζητούν ένα υψηλού επιπέδου σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα καλύπτει ισότιμα όλους τους ασθενείς, στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας και θα αντιμετωπίζει με σεβασμό τον ιατρικό κόσμο, αξιοποιώντας όλο το υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό της χώρας.

ΠΗΓΗ:http://iatropedia.gr/

 

Μετέωρος ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Λήγουν οι συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ Εφιάλτης η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Μάρθα Καϊτανίδη | ΤΑ ΝΕΑ |

Σε καλοκαιρινό εφιάλτη εξελίσσεται η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς η εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού σκοντάφτει εκ νέου στην άρνηση των γιατρών να στελεχώσουν το σύστημα. Μοιραία τον Αύγουστο οι ασφαλισμένοι ενδέχεται να βρεθούν στον αέρα, καθώς λήγουν οι συμβάσεις των παθολόγων, των γενικών γιατρών και των παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζεται ότι οι 1.700 συμβάσεις θα έπρεπε να είχαν λήξει ήδη απο τις 15 Ιουλίου, το υπουργείο Υγείας έδωσε όμως στο παρά πέντε παράταση δύο εβδομάδων στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τη περασμένη Παρασκευή είχαν εκφράσει ενδιαφέρον περίπου 600 γιατροί, στη συντριπτική τους πλειονότητα παιδίατροι.

Την ίδια ημέρα η ηγεσία στην οδό Αριστοτέλους έκανε βήματα προς τα πίσω στο θέμα της αποζημίωσης και των συμβάσεων επιχειρώντας να δελεάσει τους γιατρούς με ένα νέο, πιο ελκυστικό πακέτο παροχών. Ετσι, κατά τη συνάντηση που είχε ο Ανδρέας Ξανθός με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) προχώρησε σε αναπροσαρμογές.

ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ.

Και ενώ είχε καλλιεργηθεί - τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο - ένα κλίμα συνεννόησης, η ανακοίνωση της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ ήρθε να ταράξει εκ νέου τα νερά. Ειδικότερα, οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό καταλογίζουν στο υπουργείο Υγείας «κινήσεις πανικού με εκβιασμούς και παρασκηνιακές συνεννοήσεις, αποφεύγοντας συστηματικά τη διαπραγμάτευση με το σύνολο του ιατρικού κόσμου, αρχής γενομένης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και τα όργανα που εκπροσωπούν τους εμπλεκόμενους».

Στην ίδια ανακοίνωση το προεδρείο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, που σημειωτέον εκπροσωπεί τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, διευκρινίζει ότι ουδέποτε κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Και όλα αυτά ενώ η «δεξαμενή» των ιδιωτών οικογενειακών γιατρών είναι κρίσιμη για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του νέου Πρωτοβάθμιου συστήματος, καθώς σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν εκπονήσει τα στελέχη στην οδό Αριστοτέλους καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του 70% του πληθυσμού.
Το υπόλοιπο 30% θα εξυπηρετείται από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας που στο σύνολο τους αναμένεται να ξεπεράσουν τις 230, πάραυτα και προς το παρόν έχουν ιδρυθεί περίπου 90. Μάλιστα, τα ιατρεία της γειτονιάς στεγάζονται κατά κανόνα στα Κέντρα Υγείας καθώς δεν έχουν βρεθεί οι κατάλληλοι χώροι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μία δεύτερη ανοιχτή πληγή στις σχέσεις της ηγεσίας του υπουργείου με το ιατρικό σώμα.

Ετσι, εξηγείται ότι τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ) απέστειλαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ζητώντας να οριστεί ένα ραντεβού όπου θα έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τις αδυναμίες και τις αβλεψίες της μεταρρύθμισης που δρομολογείται.

«Σήμερα γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί ένα νέο Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ο φραγμός της πρόσβασης σε ειδικούς ιατρούς (gatekeeping) και το δεύτερο είναι η θεσμοθέτηση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ)», αναφέρεται στην επιστολή, που σημειωτέον είναι η τρίτη κατά σειρά.

«Το πρώτο παραπέμπει σε μοντέλα υγείας προηγούμενων δεκαετιών και το δεύτερο είναι πρακτικά ανεφάρμοστο, πειραματικό και σπάταλο», υπογραμμίζουν τα μέλη της Ομοσπονδίας.

Και συνεχίζουν: «Επειδή, δε, δεν υλοποιείται όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και στους γιατρούς, που με αυταρχικό και παράνομο τρόπο εντέλλονται να μετατραπούν σε οικογενειακούς γιατρούς από θεραπευτές. Ο κάκιστος σχεδιασμός και προγραμματισμός από το υπουργείο Υγείας δημιουργεί δυσλειτουργία στο υπάρχον σύστημα. Ετσι η ηγεσία του υπουργείου ευρισκόμενη σε πανικό αυθαιρετεί, εκβιάζει και παρανομεί». 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Το Γεφύρι της Άρτας έγινε πιο γρήγορα και… οργανωμένα!

Shot of a doctor examining a senior patient with a stethoscope in a clinic

Τουλάχιστον λανθασμένη θεωρούν την στρατηγική που ακολουθεί το υπουργείο Υγείας για τις νέες συμβάσεις των ιατρών του ΕΟΠΥΥ οι τομεάρχες Υγείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας. Όπως σημειώνουν μάλιστα, "η λανθασμένη πολιτική και τα πειράματα του υπουργείου Υγείας υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας".


Ανακοινώνουν μεταρρύθμιση στηριζόμενη στα πήλινα πόδια των ΕΣΠΑ, διαπιστώνουν ότι ουδείς τους εμπιστεύεται, επιμένουν με συνεχείς προκηρύξεις, ανοίγουν κάποιες δομές και μετά κολλούν και πάλι. Τι να πεις; Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ήταν πάντα για την Ελλάδα ένα όνειρο απραγματοποίητο. Επί του παρόντος μάλιστα "μαλώνουν" μεταξύ τους οι αρμόδιες ιατρικές ειδικότητες και συνεχίζονται οι ασαφείς δηλώσεις εκ μέρους των αρμοδίων στο ΥΥΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ.

Αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση οι κ.κ. Οικονόμου και Φωτήλας:
«Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θέλοντας να επιβάλει αυταρχικά το αναχρονιστικό σχέδιό της για τους οικογενειακούς ιατρούς, και μπροστά στην άρνηση των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ να αποδεχθούν απαξιωτικές συμβάσεις που τους προτείνονται, διατυπώνει διάφορα σχέδια συμβάσεων που, είτε οδηγούν τα ιατρεία σε κλείσιμο, είτε θίγουν τους ασθενείς.

Οι τελευταίοι, άλλωστε, είναι και τα κύρια θύματα της λανθασμένης αυτής στρατηγικής, αφού αδυνατούν να εξυπηρετηθούν. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν μπορεί να υπάρξει με αυτούς τους όρους.

Έναν ολόκληρο χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου για τις ΤΟΜΥ και την Πρωτοβάθμια Υγεία, με ευθύνη της Κυβέρνησης, βρισκόμαστε στο απόλυτο μηδέν».

ΠΗΓΗ:http://iatropedia.gr/

 

ΠΕΣΕΚ: Ο Οικογενειακός Γιατρός και η απάτη του Υπουργείου Υγείας

ΠΕΣΕΚ

1. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι προχωράει σε συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Πίσω από τις συμβάσεις αυτές κρύβονται η διάλυση της Δημόσιας δωρεάν υγείας και η περαιτέρω αφαίμαξη του λαού. Συγκεκριμένα:

· Οι συμβεβλημένοι γιατροί θα δέχονται για 4 ώρες την ημέρα τους ασθενείς- 20 ώρες την Εβδομάδα- και μέχρι 16 επισκέψεις εντός του 4ώρου. Μετά τη συμπλήρωση των 16 επισκέψεων οι ασθενείς που πρέπει να εξετασθούν θα πληρώνουν οι ίδιοι την επίσκεψη. Επίσης εκτός 4ώρου οι ασθενείς θα πληρώνουν οι ίδιοι την επίσκεψη στο γιατρό.

· Όσοι έχουν ανάγκη για κατ’ οίκον επίσκεψη θα πληρώνουν οι ίδιοι τη δαπάνη της επίσκεψης.

· Κάθε οικογενειακός γιατρός θα έχει υπό την εποπτεία του 2250(!) άτομα

2. Είναι φανερό ότι η θέσπιση του οικογενειακού Γιατρού δεν αποβλέπει στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας, αφού είναι ολοφάνερο ότι μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια που καθορίζει το Υπουργείο Υγείας ο οικογενειακός γιατρός είναι αδύνατο να εξετάζει όλους τους ασθενείς. Για μια ακόμη φορά ο λαός καλείται να βάλει βαθειά το χέρι στην τσέπη του και να ενισχύει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χωρίς σύνδεση με Νοσοκομεία και με Νοσοκομειακή περίθαλψη είναι εξαπάτηση του λαού και πρώτοι πρέπει να καταγγείλουν το θεσμό οι Ιατρικοί σύλλογοι και οι Γιατροί.

3. Οι συνταξιούχοι Εκπαιδευτικοί και όλοι οι συνταξιούχοι, που έχουν πληρώσει για την περίθαλψή τους ως εργαζόμενοι και συνεχίζουν δυστυχώς να πληρώνουν και ως συνταξιούχοι, καταγγέλλουν την υποκρισία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Είναι ένα ακόμη μέτρο για να φορτώσει τις δαπάνες για τη υγεία στους ίδιους τους ασθενείς και να κάνει συνένοχους στην ιδιωτικοποίηση της υγείας και τους Γιατρούς.

4. Απαιτούμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και δωρεάν πλήρη Νοσοκομειακή περίθαλψη. Μια ζωή πληρώναμε για να έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία. Δε θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να απαλλαγεί από εμάς , για να αυξήσει τα ματωμένα πλεονάσματα.

Η οργή των συνταξιούχων θα ξεσπάσει. Κανένας δεν μπορεί να μας εμπαίζει.

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ

http://www.alfavita.gr/ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Οικογενειακός γιατρός ούτε στα Κέντρα Υγείας! Όλα τα αγκάθια

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Ούτε στα Κέντρα Υγείας φαίνεται ότι θα μπορούν να βρουν οικογενειακό γιατρό οι πολίτες


Εκατοντάδες πολίτες είναι το τελευταίο διάστημα στην αναζήτηση οικογενειακού γιατρού προκειμένου να εγγραφούν. Μια διαδικασία που έχει μεν διαφημιστεί από το υπουργείο Υγείας, χωρίς ωστόσο το σύστημα να είναι έτοιμο.

Οι ιδιώτες γιατροί φαίνεται πως δεν συμπληρώνονται παρότι λήγουν στο τέλος του μήνα οι συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών του ΕΟΠΥΥ, συμβάσεις που τροποποιήθηκαν μετά τις αντιδράσεις του κλάδου.

 

Ούτε αυτές οι αλλαγές όμως φαίνεται πως μπορούν να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων, καθώς οι περιορισμένες αποδοχές συνεχίζουν να αποτελούν το μεγάλο αγκάθι. Διαβάστε ΕΔΩ πόσοι αναζητούνται: «Αναζητούνται ακόμη 2360 οικογενειακοί γιατροί για νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ! Διχασμένοι οι γιατροί»

Από την άλλη μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις των συνδικαλιστικών οργάνων και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας που με το ζόρι βαφτίστηκαν οικογενειακοί γιατροί, αρνούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Μάλιστα όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr ήδη σε διάφορα Κέντρα Υγείας ανά τη χώρα όπου πηγαίνουν πολίτες για να ενημερωθούν και να εγγραφούν, το ιατρικό προσωπικό τους παραπέμπει για αργότερα.

 

Άλλωστε ο κλάδος προσφεύγει δικαστικά αποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μετατροπή της σύμβασης εργασίας με άλλες συνθήκες όπως αυτές του οικογενειακού γιατρού.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ασθενείς αναζητώντας οικογενειακό γιατρό, πέφτουν επάνω σε γιατρούς που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν υποχρεωτικά στη διαδικασία και επελέγησαν από το υπουργείο Υγείας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αντιστοίχιση γιατρών ανά περιοχή προκειμένου να αναλάβουν τους πολίτες, ενσωματώθηκαν ακόμη και νεκροί γιατροί. Δείτε ΕΔΩ την αποκάλυψη του HealthReport.gr : «Ακόμη και νεκρούς βαφτίζουν οικογενειακούς γιατρούς! Τραγελαφικές καταστάσεις στα Κέντρα Υγείας»

 

Όπως και να ‘χει αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η διαδικασία εγγραφής των πολιτών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν προηγουμένως δεν συμφωνήσουν τόσο οι ιδιώτες γιατροί να μετατραπούν σε οικογενειακούς γιατρούς όσο και αυτοί του δημοσίου.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/ 

 

Ευάγγελος Φραγκούλης: Για άλλη μια φορά όχι δράση αλλά αντίδραση εκ μέρους των παθολόγων

γιατροι

Η Έριδα είναι παλιά μεταξύ γενικών γιατρών και παθολόγων, δύο ειδικοτήτων που διεκδικούν τα σκήπτρα της πρώτης γραμμής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα. η συνέχεια δίνεται σήμερα με ανάρτηση του κ. Ευάγγελου Φραγκούλη, γενικού γραμματέα και ταμία της Ένωσης Γενικής Ιατρικής και αναπληρωτή αρχιάτρου ΕΔΟΕΑΠ, στον λογαριασμό του στο facebook. Αφορμή μια κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους των γενικών γιατρών που δεν βρήκε τη δέουσα ανταπόκριση εκ μέρους των παθολόγων.
Διαβάστε παρακάτω το σχόλιο του κ. Φραγκούλη από τον λογαριασμό του στο facebook:
Oι παθολόγοι ξύπνησαν...Για άλλη μια φορά όχι δράση, αλλά αντίδραση στη δράση των Γενικών Γιατρών...Την πέφτουν στην ΕΛΕΓΕΙΑ και στην Ένωση για τις συνεχείς προσπάθειες τους εξωραϊσμού του πλαισίου συμβάσεων οικογενειακών γιατρών, που γίνεται ερήμην τους, όχι γιατί έτσι το θελήσαμε, αλλά γιατί αυτοί οι ίδιοι δεν καταδέχτηκαν να απαντήσουν στο κάλεσμα μας για κοινό αγώνα που θα πολλαπλασίαζε τη διαπραγματευτική μας ισχύ (snapshot από την πρόταση μας προς την ΕΕΠΕ -αποδέκτης ο κ. Πυρπασόπουλος- για κοινή συνάντηση ΕΟΠΥΥ, ΥΥ, Ενώσεων ΓΙ, Παθολόγων από τον Αύγουστο του 2017, όταν ξεκίναγε η διαβούλευση για τις συμβάσεις..)...

Περισσότερα...

Βουλιάζει πριν καν ξεκινήσει το μοντέλο του οικογενειακού γιατρού

Βουλιάζει πριν καν ξεκινήσει το μοντέλο του οικογενειακού γιατρού

Καταρρέει πριν καν τεθεί σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση του οικογενειακού γιατρού, με τους γιατρούς να γυρνούν την πλάτη τόσο στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, όσο και στις επιχειρούμενες νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ για τους ελευθεροεπαγγελματίες.

Σε ανακοίνωσή της η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος κάνει λόγο για παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει τις ΤΟΜΥ και όπως σημειώνει, από τις 953 θέσεις στην Αττική, μόλις 46 ιατροί τοποθετήθηκαν. Σε ότι αφορά τη σύναψη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, αναφέρει ότι από τους 1.900 ήδη συμβεβλημένους με τον Οργανισμό παθολόγους και γενικούς γιατρούς, λιγότεροι από 500 επιθυμούν να συμβληθούν ως οικογενειακοί ιατροί.

"Απορούμε γιατί ο ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται έναν ιατρό που δεν έχει επιλέξει οικιοθελώς και δε θα μπορεί να παρακολουθείται από τον ιατρό της επιλογής του (π.χ. έναν πιστοποιημένο). Ο μέγιστος πληθυσμός ευθύνης τους 2.250 ασθενείς ανά ιατρό είναι πέρα από κάθε διεθνή επιστημονική πρακτική και εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών ιατρικών λαθών" τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση, ζητώντας την ελεύθερη επιλογή ιατρού χωρίς χωροταξικούς ή άλλους περιορισμούς και την κατάργηση του λεγόμενου "gatekeeping", δηλαδή την παραπομπή σε ειδικούς γιατρούς αποκλειστικά από τον οικογενειακό γιατρό στον οποίο θα υπαγόμαστε.

Την ίδια ώρα, σε "υποχώρηση" αναγκάστηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας βλέποντας πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να προχωρήσει το μοντέλο του οικογενειακού γιατρού. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τους όρους των συμβάσεων ανακοίνωσε την αμοιβή των γιατρών από τους ασθενείς που εξετάζονται εκτός του προβλεπόμενου 4ωρου ημερησίως και την άρση του περιορισμού υποχρεωτικής εξέτασης όλες τις μέρες του 5μερου με την προϋπόθεση ότι τηρείται το υποχρεωτικό 20ωρο εβδομαδιαίως.

Ταυτόχρονα, όπως αποφασίστηκε, στις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατ’ οίκον επισκέψεις, ενώ οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως. Όπως αναφερόταν σε δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας, προχωρά σε αναπροσαρμογές με στόχο το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο "ελκυστικό" για τους ελευθεροεπαγγελματίες που θα κληθούν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό.

Οι οικογενειακοί γιατροί -γενικοί, παθολόγοι και παιδίατροι- είτε θα στελεχώνουν τις κατά τόπους τοπικές μονάδες υγείας (ιατρεία της γειτονιάς), είτε θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η εγγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας να μπει σε πλήρη εφαρμογή από το 2019.

Η τελευταία προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διετούς διάρκειας, συνολικά 953 ιατρών, εκ των οποίων 809 παθολόγοι και 144 παιδίατροι. Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος είχε πάντως ανακοινώσει πως οι τα μέλη της αρνούνται την ένταξη τους τόσο στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού όσο και στη στελέχωση των ΤΟΜΥ, καθώς θεωρούν απαξιωτικές τις αμοιβές.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Αναζητούνται ακόμη 2360 οικογενειακοί γιατροί για νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ! Διχασμένοι οι γιατροί

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μόλις…2360 οικογενειακούς γιατρούς αναζητά ο ΕΟΠΥΥ για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους του., γιατροί οι οποιοι θα πρέπει να υπογράψουν τις νέες τροποποιημένες συμβάσεις.


Άλλωστε όπως λένε έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr μέχρι σήμερα με βάση την τελική καταμέτρηση, έχουν υπογράψει σύμβαση 470 Παθολόγοι, Γενικοί Γιατροί, Παιδίατροι ενώ η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει 2830.

Πρόκειται για το 16,6% του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων συμβάσεων με συνέπεια υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ να πρέπει να καλύψουν άλλο…83,4%!

 

Βέβαια οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν στους όρους των συμβάσεων – και όχι στις αμοιβές– είναι άγνωστο εάν μπορούν τελικά να προσελκύσουν άλλους 2360 οικογενειακούς γιατρούς. Διαβάστε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις των συμβάσεων που θα γίνουν: «Αλλάζουν οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς γιατρούς την τελευταία στιγμή! Τι καταργεί»

Οι αλλαγές άλλωστε αφορούν κυρίως στα ωράρια που θα πρέπει να ακολουθούνται στα ιδιωτικά ιατρεία των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ, ενώ καταργούνται και οι υποχρεωτικές κατ οίκον επισκέψεις που θα γίνονται δωρεάν.

Μοιρασμένοι οι γιατροί για τις αλλαγές στις συμβάσεις
Πάντως οι τροποποιήσεις που ανακοινώθηκαν στις συμβάσεις από το υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι δίχασαν τους γιατρούς. Και αυτό διότι οι Γενικοί Γιατροί μέσω της ΕΛΕΓΕΙΑ είδαν με καλό μάτι τις αλλαγές, θεωρώντας ότι οι περισσότερες κόκκινες γραμμές που είχαν τεθεί καταργήθηκαν από τη σύμβαση όπως αναφέρει ο Γραμματέας της ΕΛΕΓΕΙΑ Ευάγγελος Φραγκούλης.

Στο πόδι οι γιατροί του ΠΕΔΥ

Από την άλλη όμως Παθολόγοι και Παιδίατροι θεωρούν πως είναι προσχηματική η αλλαγή αφού επί της ουσίας στις αμοιβές και στις δεσμεύσεις του κλάδου δεν αλλάζει κάτι.

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) όπως αναφέρει η Πρόεδρος της Ένωσης Άννα Μαστοράκου, μελετά τις αλλαγές και αφού εξετασθούν όλα τα δεδομένα θα αποφανθούν οριστικά.

Όπως και να ‘χει οι οικογενειακοί γιατροί που σήμερα είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορεί να έχουν ληγμένες συμβάσεις στο τέλος του μήνα, αλλά θα μπορούν να αποφασίσουν και αργότερα τι θα κάνουν καθώς η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοικτή μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 2830 γιατρών. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΙΣΑ: Μη νόμιμοι οι πίνακες με τους οικογενειακούς γιατρούς - Έγγραφη διαμαρτυρία από τα μέλη του

ΙΣΑ: Μη νόμιμοι οι πίνακες με τους οικογενειακούς γιατρούς - Έγγραφη διαμαρτυρία από τα μέλη του

Οι γιατροί ζητούν διαγραφή του ονόματός τους, θεωρώντας πως τέθηκε κατά τρόπο που θίγει την αξιοπρέπειά τους ως επιστημόνων...
 

ΙΣΑ: Μη νόμιμοι οι πίνακες με τους οικογενειακούς γιατρούς - Έγγραφη διαμαρτυρία από τα μέλη του
Να στείλουν έγγραφη διαμαρτυρία, καλεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) τα μέλη του που υπηρετούν ως παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι σε Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ και ορίστηκαν ως οικογενειακοί γιατροί.

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου χαρακτηρίζει ως “επίταξη” τον υποχρεωτικό ορισμό τους, καθώς επιχειρείται έτσι να καλυφθούν τα σημαντικά κενά από την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς.

Ο ΙΣΑ ζητεί την άμεση ανάκληση των σχετικών πινάκων που έχουν αναρτηθεί, θεωρώντας πως δεν είναι νόμιμοι.

Παρά την αντίδραση του ιατρικού σώματος στο σύνολό του – σημειώνει – εξακολουθούν να καταγγέλλονται περιπτώσεις όπου ιατροί εμφανίζονται ως οικογενειακοί ιατροί, χωρίς καν να το γνωρίζουν, πολλώ μάλλον να ερωτηθούν.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, καλεί τα μέλη του να το καταγγέλλουν στον ΙΣΑ αλλά και να απευθύνουν στην ΥΠΕ (δια του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας τους, ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο) διαμαρτυρία - δήλωση – πρόσκληση (παρατίθεται πιο κάτω).

Στη δήλωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως στο άρθρο 6 του νόμου 4486/17 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων οικογενειακού ιατρού σε γιατρούς των Κέντρων Υγείας, η οποία δεν έχει εκδοθεί.

Διαμαρτυρία
Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί θα δηλώσουν τη διαμαρτυρία τους, διότι “χωρίς ουδέποτε να αιτηθούν τον ορισμό μου ως οικογενειακού ιατρού, να ερωτηθούν για τον σκοπό αυτό, και χωρίς τον προηγούμενο καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου φέρονται ως οικογενειακοί ιατροί”.

Θα ζητούν από την Πολιτεία να προβεί σε διαγραφή του ονόματός τους “που παραπλανεί τους πολίτες της περιοχής και τέθηκε κατά τρόπο που θίγει την αξιοπρέπειά τους ως επιστημόνων”...

Δημ.Κ.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Ο μύθος του υπ. υγείας: Ένας γιατρός για 5000 ασθενείς

Της Αναστασίας Τσιβγούλη - Liberal.gr

Ψάξε, ψάξε δεν θα τον βρεις τον... οικογενειακό γιατρό.

Κι αυτό γιατί πολύ απλά ελάχιστοι γιατροί ενδιαφέρονται να μετέχουν στο νέο σύστημα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που ενδέχεται να ισχύσει μετά τις 16 Ιουλίου, ενώ όσοι υπηρετούν σε κέντρα υγείας και έχουν «βαφτιστεί» οικογενειακοί γιατροί χωρίς καν να το γνωρίζουν οι ίδιοι, το πιθανότερο είναι να μην προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις παράλογες απαιτήσεις του υπουργείου Υγείας. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος λήγουν στις 15 Ιουλίου και οι συμβάσεις περίπου 2.000 γενικών γιατρών παθολόγων και παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ, που εξυπηρετούσαν περίπου 5 εκατομμύρια ασφαλισμένους ετησίως και δεν σκοπεύουν να υπογράψουν τις νέες εξοντωτικές συμβάσεις για να γίνουν οικογενειακοί γιατροί.

«Δεν πρόκειται να ανανεώσω τη σύμβασή μου, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ χειρότερες από τις προηγούμενες, χρεώνεσαι με τεράστιο αριθμό ασθενών, δεν σου καλύπτουν κανένα έξοδο και η αμοιβή είναι λιγότερο από ένα ευρώ για κάθε ασθενή ανά μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί πραγματική βοήθεια στους ασθενείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, πρόκειται ουσιαστικά για επίταξη των ιατρείων από το κράτος» δήλωσε στον «Φ» ένας από τους εκατοντάδες γιατρούς που υπηρέτησε επί χρόνια τη δημόσια υγεία, όμως δεν σκοπεύει να ανανεώσει τη σύμβασή του.

Ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται για τις νέες συμβάσεις 2.829 γιατρούς και μέχρι στιγμής οι ενδιαφερόμενοι είναι περίπου 500. Για τις 956 θέσεις γενικών γιατρών ή παθολόγων που αναζητεί το υπουργείο για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) υπάρχουν 364 υποψήφιοι γιατροί και για τις 239 θέσεις παιδιάτρων οι ενδιαφερόμενοι είναι 219. Σε κάθε οικογενειακό γιατρό θα αντιστοιχούν έως 2.250 ασθενείς και έως 1.500 παιδιά.

Με τον μικρό αριθμό των γιατρών που έχουν δείξει ενδιαφέρον για να συμβληθούν ως οικογενειακοί, θα βρεθούν χρεωμένοι με 5.000 ασθενείς ο καθένας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους και για τους ασφαλισμένους!

Για πρωτοφανές και απαράδεκτο πείραμα του υπουργείου Υγείας εις βάρος της υγείας των πολιτών, των χρόνιων ασθενών και των συνταξιούχων, με δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, κάνει λόγο η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ και έχει προαναγγείλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 11 εκατομμύρια άνθρωποι να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό; Είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θα έπρεπε να διαρκέσει μήνες. Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος κ. Γεωργακόπουλος, έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από 20 μέρες που λέει ''τέλος οι παλιές συμβάσεις'' και πατώντας αιφνιδιαστικά έναν διακόπτη αφαιρεί από το σύστημα 2.000 γιατρούς, χωρίς να έχει καν ολοκληρώσει τη διαδικασία για το νέο σύστημα», δήλωσε στον «Φ» η πρόεδρος της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ Αννα Μαστοράκου. Ο ασφαλισμένος με το νέο σύστημα δεν θα μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον γιατρό του, θα είναι υποχρεωμένος να δει πρώτα τον οικογενειακό γιατρό που υποτίθεται ότι θα βρει εάν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο http://rdv.ehealthnet.gr και μόνο εκείνος θα είναι αρμόδιος να του δώσει χαρτί παραπομπής για ειδικότητες γιατρών πέραν των γενικών ιατρών παθολόγων και παιδιάτρων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι ασφαλισμένοι μπαίνουν με κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους για να διαπιστώσουν προς το παρόν ότι... είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να υπάρξει η περίφημη αντιστοίχισή τους με οικογενειακό γιατρό, καθώς είναι ελάχιστοι στο σύστημα και κάποιες περιοχές δεν έχουν ούτε έναν... Η κ. Μαστοράκου περιγράφει τι θα συμβαίνει στο εξής εάν υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν οικογενειακοί γιατροί για να εξυπηρετήσουν όλο τον πληθυσμό.

«Για παράδειγμα, ένας καρδιοπαθής πήγαινε στο καθορισμένο ραντεβού που έκλεινε με ένα τηλεφώνημα στον καρδιολόγο του, είτε συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ είτε σε ιατρείο του ΠΕΔΥ. Τώρα δεν θα μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να δηλώσει έναν οικογενειακό γιατρό, να κλείσει ραντεβού μαζί του για να του καταρτίσει τον φάκελο με το ιστορικό του και στη συνέχεια να του δώσει παραπεμπτικό να δει τον καρδιολόγο του... Σκεφτείτε έναν άνθρωπο με πολλά χρόνια νοσήματα που χρειάζεται πολλές ειδικότητες, πόσες διαδρομές θα κάνει στον οικογενειακό γιατρό για να πάρει το εισιτήριο για οφθαλμίατρο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, διαβητολόγο κ.λπ.».

Καθώς το κυρίαρχο ζητούμενο των μεταρρυθμίσεων στην υγεία είναι οι περικοπές και όχι η διευκόλυνση των ασθενών, το χάος με το νέο σύστημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αναμένεται να δημιουργήσει ένα ντόμινο ταλαιπωρίας που τελικά θα οδηγήσει σε ιδιώτες γιατρούς όσους ασθενείς μπορούν οικονομικά να αντεπεξέλθουν. Οι υπόλοιποι θα βρεθούν στο έλεος του ΕΟΠΥΥ...


«Είναι μια διαδικασία που θα ταλαιπωρεί πολύ τους ασθενείς, σίγουρα δεν θα μπορεί ο οικογενειακός γιατρός να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και θα έχει και την εντολή να προτιμάται το δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας πριν τους παραπέμψει σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν ΠΕΔΥ και νοσοκομεία, όπου η κατάσταση είναι οριακή σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα, εφόσον ο στόχος της μεταρρύθμισης ήταν να αποφορτιστεί το νοσοκομείο, πώς θα γίνει αυτό αφού οι οικογενειακοί γιατροί θα έχουν την εντολή να παραπέμπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας κατά προτεραιότητα; Θα μπορέσουν να αντέξουν αυτό το κύμα ανθρώπων που θα ζητούν απεγνωσμένα να βρουν εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ειδικότητα που θα χρειάζονται;» διερωτάται η κ. Μαστοράκου.

Απάνθρωπο

Χωρίς τον οικογενειακό... ανύπαρκτο προς το παρόν γιατρό, οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο νέο σύστημα. Οι υπεύθυνοι της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιχειρούν να εμφανίσουν τα νούμερα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, βαφτίζοντας «οικογενειακούς» γιατρούς από κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία και μονάδες του πρώην ΙΚΑ, οι οποίοι δεν έχουν καν δει τη νέα σύμβασή τους.

«Θα υπάρχουν γιατροί που κάνουν εφημερίες Σάββατα, Κυριακές, κάποια στιγμή θα πηγαίνουν Δευτέρα να ξεκουραστούν και θα τους παίρνουν τηλέφωνο οι ασθενείς και θα είναι υποχρεωμένοι να τους δουν. Καταργείται η έννοια του ωραρίου, είναι απάνθρωπο και για τον ασθενή και για τον γιατρό. Δεν νομίζω πως θα μπορέσει να λειτουργήσει και γι' αυτό αντιδρούμε αρνητικά σε αυτό» τονίζει η κ. Μαστοράκου. Την ίδια ώρα τα ιατρεία που καλύπτουν τον αστικό πληθυσμό είναι πολύ λιγότερα από τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, που σημαίνει ότι μπορεί αρκετοί ασθενείς να αντιστοιχιστούν με οικογενειακούς γιατρούς πολύ μακριά από την κατοικία τους.

Η απόλυτη εξάρτηση του ασφαλισμένου από τον θεράποντα γιατρό του θέτει και άλλα αναπάντητα ερωτήματα, π.χ. τι προβλέπεται με τη μετακίνηση του πληθυσμού το καλοκαίρι, τι θα γίνει με ηλικιωμένους συνταξιούχους που μετακινούνται από τις αστικές σε αγροτικές περιοχές, πώς θα τους ακολουθήσει εκεί ο οικογενειακός γιατρός και πώς θα εξυπηρετηθούν στις αγροτικές περιοχές, στα εξοχικά τους κ.λπ. εάν χρειαστούν κάποιο παραπεμπτικό;

Το μόνο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι από τις 16 Ιουλίου εάν δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να πληρώνουν για επισκέψεις σε παθολόγους και παιδίατρους.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 6 Ιουλίου. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Αυτές τις ΤΟΜΥ ποιος θα τις πάρει; Παραμένουν άδειες από γιατρούς

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Παραμένουν χωρίς γιατρούς οι ΤΟΜΥ σε όλη τη χώρα παρά τα συνεχή εγκαίνια που πραγματοποιούνται σε νέες Μονάδες.


Μονάδες που όμως βρίσκονται εντός των Κέντρων Υγείας όπου οι γιατροί υποχρεούνται να παράσχουν και στις ΤΟΜΥ υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους ως οικογενειακοί γιατροί.

Βέβαια ο κλάδος συνεχίζει να είναι αρνητικός στην υποχρεωτική επιστράτευση γι αυτό και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο της ένταξης των γιατρών των Κέντρων Υγείας υποχρεωτικά στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού, στη λίστα με τους διαθέσιμους γιατρούς εντάχθηκαν ακόμη και κάποιοι που δεν είναι πια …στη ζωή. Διαβάστε ΕΔΩ το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του HealthReport.gr που ανάγκασε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να εκδώσει ακόμη και διευκρινιστική ανακοίνωση: «Ακόμη και νεκρούς βαφτίζουν οικογενειακούς γιατρούς! Τραγελαφικές καταστάσεις στα Κέντρα Υγείας»

Ωστόσο οι διευκρινίσεις του υπουργείου Υγείας περί αυτόματης αντιστοίχισης ασθενών με γιατρούς μέσα από το σύστημα με ηλεκτρονικό τρόπο, προφανώς και δε λύνει το πρόβλημα της έλλειψης οικογενειακών γιατρών.

Οι ασθενείς συνεχίζουν να αναζητούν έναν γιατρό για να εγγραφούν αλλά μάταια, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο ιατρικό προσωπικό ούτε μέσω του ΕΟΠΥΥ αλλά ούτε μέσα και από τις ΤΟΜΥ.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με κοινοτικά κονδύλια τα οποία όμως κινδυνεύουν να μη δοθούν εάν το σύστημα δεν λειτουργήσει πλήρως.

Πάντως ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) Παναγιώτης Ψυχάρης σε δηλώσεις του στη Μεσσηνία σημείωσε πως το σύστημα που φιλοδοξεί να αναπτύξει το υπουργείο Υγείας δεν θα λειτουργήσει και η μόνη λύση είναι να ενισχυθούν οι υπάρχουσες Μονάδες Υγείας όπως τα Κέντρα Υγείας. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Το υπουργείο Υγείας "κλειδώνει" για έξι μήνες την επιλογή οικογενειακού γιατρού

Εκτός από την εγγραφή, υποχρεωτική θα είναι και η παραμονή στον ίδιο οικογενειακό γιατρό για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, με τη δημιουργία των τοπικών μονάδων (ΤΟΜΥ), "κλειδώνει” ουσιαστικά για ένα εξάμηνο την επιλογή οικογενειακού γιατρού, ενώ σε περίπτωση που επιλέξουμε να επισκεφτούμε διαφορετικό γιατρό, η επίσκεψη δεν θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά θα πληρώνεται ιδιωτικά. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, οι εγγεγραμμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν άλλον συμβεβλημένο γιατρό.

Οι οικογενειακοί γιατροί -γενικοί, παθολόγοι και παιδίατροι- είτε θα στελεχώνουν τις κατά τόπους τοπικές μονάδες υγείας (ιατρεία της γειτονιάς), είτε θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η εγγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας να μπει σε πλήρη εφαρμογή από το 2019.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απευθείας στον οικογενειακό γιατρό. Για την υποβολή της αίτησης θα γίνεται είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

Το εγχείρημα εντούτοις των υπουργών Α. Ξανθού- Π. Πολάκη φαίνεται πως πέφτει στο "κενό”. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί οι οικογενειακοί γιατροί που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Μονάδες, ούτε έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός όσων θα συνεργαστούν με τον ΕΟΠΥΥ. Η δεύτερη προκήρυξη για τη στελέχωση των ιατρείων της γειτονιάς έχει σύμφωνα με το ρεπορτάζ την... τύχη αυτής του Σεπτεμβρίου (583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις), με την ανταπόκριση των γιατρών να είναι εξαιρετικά χαμηλή παρά το ότι έγινε αναπροσαρμογή των αποδοχών προς τα πάνω.

Αλλά και στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ του Ιανουαρίου που αφορούσε στη σύναψη συμβάσεων με 2.829 ιδιώτες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους, μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Η τελευταία προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διετούς διάρκειας, συνολικά 953 ιατρών, εκ των οποίων 809 παθολόγοι και 144 παιδίατροι. Ήδη η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος έχει ανακοινώσει πως οι τα μέλη της αρνούνται την ένταξη τους τόσο στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού όσο και στη στελέχωση των ΤΟΜΥ, καθώς θεωρούν απαξιωτικές τις αμοιβές.

Το αλαλούμ με τους γιατρούς συνεχίζεται. Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ πως από στις 15 Ιουλίου λήγει η ισχύς των υφισταμένων συμβάσεων του Οργανισμού με γιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, καθώς έχει αρχίσει, όπως αναφέρει η διοίκηση του Οργανισμού, η διαδικασία για την υπογραφή των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς γιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, έχει φέρει νέο κύμα αντιδράσεων. Ούτε όμως ο αριθμός των ΤΟΜΥ που έχουν ανοίξει κρίνεται ικανοποιητικός. Λειτουργούν περίπου 85 τοπικές μονάδες υγείας, σε σύνολο 239 μονάδων που προβλέπονται κατά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com

 

Οικογενειακοί γιατροί με το σταγονόμετρο

Aντίθετος ο ΙΣΑ με την «επίταξη» γιατρών

Μάρθα Καϊτανίδη | TA NEA |

Με τεράστια κενά σε όλη τη χώρα, καθώς η στάθμη της «δεξαμενής» της νέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, έγινε η αντιστοίχηση όλων των πολιτών που διαθέτουν ΑΜΚΑ με οικογενειακούς γιατρούς.

Ειδικότερα, σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι η «η αντιστοίχιση ολόκληρου του πληθυσμού σε Οικογενειακούς Ιατρούς (ΟΙ) έγινε με σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.4486/2017».

Και συνεχίζει: «Έτσι, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν Οικογενειακό Ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4486/2017».

Όμως, παρά τις ανακοινώσεις περί έναρξης του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγείας, που μεταξύ άλλων καθιερώνει ένα αυστηρό σύστημα παραπομπών σε ειδικούς ιατρούς, στην πράξη η εφαρμογή του είναι σε αρκετές περιπτώσεις…ανεφάρμοστη.

Μια έρευνα στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ φανερώνει ότι η κάλυψη της Αττικής σε οικογενειακούς ιατρούς είναι ανεπαρκής. Για παράδειγμα, στα Πατήσια εμφανίζεται να υπάρχει μόνον ένας οικογενειακός ιατρός, στο Αιγάλεω δύο και στο Κέντρο της Αθήνας 14.

Επιπλέον, στο Περιστέρι – το μεγαλύτερο δήμο των δυτικών προαστίων της Αθήνας με 139.000 και πλέον κατοίκους– αντιστοιχούν μόλις εννέα οικογενειακοί γιατροί ενώ στα βόρεια και βορειανατολικά προάστια στη Παλλήνη, στο Χαλάνδρι, στο Ψυχικό και στη Κηφισιά δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε ένας οικογενειακός γιατρός.

Αντιθέτως, οι κάτοικοι των Χανίων, Κρήτης, έχουν στη διάθεση τους 50 γιατρούς ενώ στη Χίο μόλις εφτά.

Στον Αλμυρό δε, της Μαγνησίας εμφανίζεται μία ικανοποιητική λίστα γιατρών, εντούτοις πρόκειται για παθολόγους και γενικούς γιατρούς που υπηρετούν αποκλειστικά στο Κέντρο Υγείας και στα αγροτικά ιατρεία της περιοχής – σύμφωνα τουλάχιστον με στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

Και καθώς η περίπτωση του Αλμυρού δεν αποτελεί εξαίρεση, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επανήλθε χτες στο θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ασκώντας σκληρή κριτική αυτήν τη φορά στην «επίταξη», όπως τη χαρακτηρίζει, γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων των Κέντρων Υγείας να δεχτούν εγγραφές των πολιτών.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ η κίνηση αυτή είναι μια προσπάθεια του υπουργείο Υγείας «να αντιπαρέλθει του προβλήματος που προέκυψε με τους οικογενειακούς γιατρούς, οι οποίοι δεν επέδειξαν ενδιαφέρον ούτε για τις ΤΟΜΥ αλλά ούτε για τον ΕΟΠΥΥ». Πάραυτα, και επικαλούμενος το νόμο, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι η εγγραφή πληθυσμού ευθύνης σε γιατρό του κλάδου ΕΣΥ «δεν είναι υποχρεωτική αλλά μόνο δυνητική».

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις 956 θέσεις γενικών γιατρών και παθολόγων για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) οι υποψήφιοι δεν ξεπέρασαν τους 364, ενώ αντίθετα η ανταπόκριση των παιδιάτρων είναι μεγαλύτερη (έχει καλυφθεί σχεδόν το σύνολο των θέσεων).

Επιπλέον, το ενδιαφέρον των γιατρών στο σχετικό κάλεσμα του ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να είναι αναιμικό. Υπενθυμίζεται ότι η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία από τους 3.000 αυτοαπασχολούμενους Παθολόγους «η συντριπτική πλειοψηφία αρνείται να εισαχθεί σε ένα σύστημα που μας εξαναγκάζει μόνο σε υποχρεώσεις χωρίς το παραμικρό δικαίωμα, εργασιακό, επιστημονικό ή προσωπικό»

Πάντως και σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Υγείας, οι πολίτες πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://rdv.ehealthnet.gr, με κωδικούς TAXIS και ΑΜΚΑ. «Η διαδικασία της εγγραφής ξεκινά με την υποβολή αίτησης εγγραφής εκ μέρους του Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας και ολοκληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στον Οικογενειακό Ιατρό επιλογής του». 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Ανύπαρκτοι οι οικογενειακοί γιατροί: Στο κενό οι εξαγγελίες του υπ. Υγείας

Παναγιώτα Καρλατήρα -
protothema.gr

Από μια σύντομη αναζήτηση στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση: Στα Πατήσια υπάρχει μόνο ένας, στο Περιστέρι 9 ενώ σε Παλλήνη, Χαλάνδρι, Ψυχικό και Κηφισιά δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε ένας οικογενειακός γιατρός.

Αντιστοίχιση στο... χάος: αυτό επιχειρεί να υλοποιήσει – ή να παρουσιάσει ότι υλοποιείται- η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με την περίφημη αντιστοίχιση πολιτών και οικογενειακών γιατρών ώστε να ενεργοποιηθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Μια απλή αναζήτηση στο σύστημα της ΠΦΥ και στη διεύθυνση http://rdv.ehealthnet.gr όπου υποτίθεται ότι κάθε πολίτης θα βρει σε ποιον οικογενειακό γιατρό, δηλαδή σε ποιον παθολόγο ή γενικό γιατρό εάν είναι ενήλικας και σε ποιον παιδίατρο αν πρόκειται για ανήλικο, πρέπει να απευθυνθεί με βάση την αντιστοίχιση της ΗΔΙΚΑ, αποδεικνύει ότι αντιστοίχιση δεν υπάρχει!

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού οι περίφημοι οικογενειακοί γιατροί (περίπου 4.000 γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι) στους οποίους πρέπει να εγγραφεί και να αντιστοιχισθεί ο πληθυσμός και μέσω αυτών μόνο να λαμβάνει παραπεμπτικό προκειμένου να επισκεφθεί ειδικευμένο γιατρό, ακόμη αναζητούνται εναγωνίως. Σημειωτέον ότι το μεγαλόπνοο σχέδιο της ΠΦΥ βρίσκεται σε εξέλιξη περισσότερα από δύο χρόνια.

Τι είναι ο (ανύπαρκτος) οικογενειακός γιατρός

Υπενθυμίζεται ότι ο οικογενειακός γιατρός θα είναι η πρώτη επαφή του πολίτη μέσα στο σύστημα Υγείας. Στην πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου – για το οποίο ουδείς αρμοδίως δίδει προθεσμία και χρονοδιάγραμμα- κάθε πολίτης θα έχει εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα έχει το πλήρες ιστορικό του και θα τον συμβουλεύει σε όλα τα θέματα υγείας του. Θα είναι εκείνος που θα τον παραπέμπει σε ειδικό γιατρό αναλόγως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ή σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι πολίτες εγγράφονται στους οικογενειακούς γιατρούς μέσω της πλατφόρμας rdv.ehealthnet.gr, στην οποία μπαίνουν με κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Για τις 956 θέσεις γενικών γιατρών ή παθολόγων που αναζητεί το υπουργείο για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) υπάρχουν 364 υποψήφιοι γιατροί και για τις 239 θέσεις παιδιάτρων άλλοι 219 ενδιαφερόμενοι. Η εικόνα είναι ακόμη πιο σκούρα με τους ενδιαφερόμενους για συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός χρειάζεται 2.800 γιατρούς και έχει λάβει αιτήσεις από 624 ιδιώτες γιατρούς, παθολόγους ή γενικούς γιατρούς που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμβληθούν. Κατά πληροφορίες, έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής περίπου 550 και πρόκειται κυρίως για γιατρούς μεγάλης ηλικίας, που κάθε άλλο παρά ενισχύουν το αφήγημα της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για ανανέωση του ιατρικού δυναμικού μέσω των νέων συμβάσεων και για ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων στην αλλοδαπή (brain drain).

Ολόκληρες περιοχές της χώρας διαθέτουν μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού οικογενειακούς γιατρούς , στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι «βαφτισμένοι» με το ζόρι από το υπουργείο Υγείας ως οικογενειακοί, γιατροί των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και όλων των Κέντρων Υγείας Αστικών Τύπου ανά τη χώρα.

Μία αντιστοίχιση που δεν έχει αντίκρισμα

Επιχειρώντας να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα, ωσάν να υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί που αντιστοιχούν σε πολίτες, στον πληθυσμό ευθύνης τους, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ένα ενημερωτικό σημείωμα για την αντιστοίχιση. «Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της. Ελήφθησαν υπόψη, για τους μεν Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ)η ηλικία (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος διαμονής κάθε Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ. Και για τους Οικογενειακούς Ιατρούς η ειδικότητα (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος παροχής υπηρεσιών» αναφέρεται στο σημείωμα. «Και πώς έγινε;» θέτει το ερώτημα το υπουργείο και απαντά πως «κάθε Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας αντιστοιχίστηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν Οικογενειακό Ιατρό τυχαία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης».

Η λέξη «τυχαία» συμπυκνώνει την πορεία αυτής της μεταρρύθμισης όπως την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση: από την αρχή όλα όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος στηρίχθηκαν στην τύχη και τυχαία εξελίσσονταν. Έτσι, και η αντιστοίχιση πολιτών – οικογενειακών γιατρών που κυριολεκτικά έπρεπε να γίνει τυχαία, έλαβε αυτή τη δραματική διάσταση: οι πολίτες δεν έχουν οικογενειακό γιατρό.

Από μια σύντομη αναζήτηση στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση προκύπτει για παράδειγμα, πως στα Πατήσια υπάρχει μόνον ένας οικογενειακός ιατρός, στο Αιγάλεω δύο και στο Κέντρο της Αθήνας 14. Στο Περιστέρι αντιστοιχούν 9 οικογενειακοί γιατροί ενώ στα βόρεια και βορειανατολικά προάστια στην Παλλήνη, στο Χαλάνδρι, στο Ψυχικό και στην Κηφισιά δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε ένας οικογενειακός γιατρός.

Η αβέβαιη πραγματικότητα για τους Έλληνες πολίτες

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, κ. Σταμάτη Βαρδαρό, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς θεωρεί ότι οι πολίτες καλύπτονται από οικογενειακό γιατρό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, εκτός από λίγα σημεία. «Τα βόρεια προάστια στην Αττική και κάποια σημεία της Θεσσαλονίκης δεν έχουν γιατρούς. Σε γενικές γραμμές η Αττική, πχ η Ελευσίνα, η Βάρη, τα Μέγαρα, το Κορωπί, το Λαύριο, είναι καλυμμένες από γιατρούς. Το ίδιο η νησιωτική χώρα, η Κρήτη, η Εύβοια, οι μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια» λέει ο κ. Βαρδαρός, εκφράζοντας τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την εξέλιξη του σχεδίου της ΠΦΥ και «την αντιστοίχιση πληθυσμού- γιατρών που ολοένα θα συμπληρώνεται και θα φτάσει σε επαρκή επίπεδα».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει πως η πρόσκληση του Οργανισμού προς τους ιδιώτες γιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς, να συμβληθούν για να προσφέρουν υπηρεσίες ως οικογενειακοί γιατροί θα είναι ανοιχτή – χωρίς προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος. Υπενθυμίζει μάλιστα πως η 15η Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα ισχύς των συμβάσεων με τους 2.500 παλαιούς συμβεβλημένους παθολόγους και παιδιάτρους του ΕΟΠΥΥ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πώς από τη Δευτέρα 16 Ιουλίου εάν δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν για επίσκεψη σε αυτές τις τρεις ειδικότητες γιατρών του Οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τους ειδικευμένους γιατρούς η πρόσβαση θα είναι απευθείας για τους ασφαλισμένους εφόσον δεν υπάρχει στην περιοχή τους οικογενειακός γιατρός για να δώσει το παραπεμπτικό.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΦΥ