Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Έλλειψη εμπειρίας και στρατηγικής για την Ελλάδα με τα μνημόνια

Share

Έκθεση των ευρωπαίων ελεγκτών για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση
Έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων σαν την ελληνική, αλλά και παράλειψη να επισημοποιηθεί η συνεργασία της Επιτροπής με τους άλλους δύο εταίρους, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, παραδέχονται οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεσή τους σχετικά με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση.

Παράλληλα επισημαίνουν όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να χρειάζεται εξωτερική χρηματοδοτική στήριξη, γεγονός που σημαίνει ότι τα προηγούμενα προγράμματα δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν την ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της από τις αγορές, μεταξύ άλλων και λόγω αδυναμιών σε επίπεδο υλοποίησης.

Μεταξύ των επισημάνσεων των ελεγκτών, περιλαμβάνεται επίσης η παράλειψη να εκτιμηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος των προγραμμάτων, κάτι που συνέβη μόνο στο πρόγραμμα του ΕΜΣ, αλλά και στην έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής και διευκόλυνσης των εξαγωγών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, " Κατά την έναρξη του ελληνικού προγράμματος, η Επιτροπή δεν διέθετε πείρα στη διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήματος. Οι διαδικασίες που θεσπίστηκαν σχεδόν έναν χρόνο αργότερα επικεντρώνονταν στις τυπικές ρυθμίσεις για την έγκριση εγγράφων, τη ροή πληροφοριών και το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ως προς τον καθαυτό σχεδιασμό των όρων των προγραμμάτων, π.χ. από άποψη εμβέλειας ή βαθμού λεπτομέρειας. Παρά το διαρκώς αυξανόμενο πλήθος των όρων, στο πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα οι όροι αυτοί δεν ιεραρχήθηκαν καταλλήλως βάσει της σχετικής σημασίας τους, ούτε εντάχθηκαν σε ευρύτερη στρατηγική για τη χώρα.
Μολονότι η Επιτροπή ανέπτυξε όντως ένα λειτουργικό σύστημα για την αξιολόγηση των όρων, διαπιστώσαμε συνεπακόλουθες αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση της υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Το συνολικό οικονομικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων συνέθεταν οι υπολογισμοί του χρηματοδοτικού κενού και οι μακροοικονομικές προβλέψεις. Η Επιτροπή επικαιροποιούσε τακτικά τις σχετικές αναλύσεις της, και η ακρίβεια των προβλέψεών της ήταν παρόμοια με εκείνη άλλων διεθνών οργανισμών. Ωστόσο, εντοπίσαμε αδυναμίες στην τεκμηρίωση, την αιτιολόγηση των παραδοχών και τους ελέγχους ποιότητας".
Η Επιτροπή δεν προέβη σε διεξοδική αξιολόγηση των δύο πρώτων προγραμμάτων, μολονότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν σκόπιμη για την αναπροσαρμογή της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.
Η εικόνα που προκύπτει από τη διεξοδική ανάλυση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε τέσσερις κρίσιμους τομείς πολιτικής (φορολογία, δημόσια διοίκηση, αγορά εργασίας και χρηματοπιστωτικός κλάδος) είναι ανάμικτη. Στην έκθεση σημειώνεται ότι βασικοί τομείς μεταρρυθμίσεων που δεν καλύπτονται από την ανάλυση είναι το σύστημα υγείας, η εκπαίδευση, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η βιομηχανία.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και τη δημόσια διοίκηση είχαν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων, ωστόσο, η υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν απέφερε τους ίδιους καρπούς.
Η αγορά εργασίας κατέστη περισσότερο ευέλικτη και ανταγωνιστική, ενώ περαιτέρω κανονιστικές αλλαγές αναμένονται με το τρίτο πρόγραμμα.
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αναδιαρθρώθηκε σημαντικά, ωστόσο, το κόστος της αναδιάρθρωσης αυτής υπερέβη τα 45 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό διοχετεύθηκε στο τραπεζικό σύστημα και μικρό μόνο μέρος του μπορεί ενδεχομένως να ανακτηθεί.
Σε όλους τους τομείς πολιτικής, η υλοποίηση ορισμένων βασικών μεταρρυθμίσεων κατέγραψε σημαντική καθυστέρηση ή δεν ήταν αποτελεσματική.
Οι ειδικοί στόχοι των προγραμμάτων επετεύχθησαν μόνο σε περιορισμένο βαθμό:
• Επάνοδος στην ανάπτυξη: Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, το ΑΕγχΠ συρρικνώθηκε κατά περισσότερο από ένα τέταρτο και η Ελλάδα δεν επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης το 2012, όπως προβλεπόταν αρχικά.
• Δημοσιονομική βιωσιμότητα: Υπήρξε ευρείας κλίμακας δημοσιονομική εξυγίανση όσον αφορά τις διαρθρωτικές ισορροπίες. Ωστόσο, λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών εξελίξεων και του επιτοκιακού κόστους του υφιστάμενου χρέους, ο λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ εξακολούθησε να αυξάνεται.
• Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Τα προγράμματα εξασφάλισαν τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, δεν κατάφεραν, ωστόσο, να αποτρέψουν τη ραγδαία επιδείνωση των ισολογισμών των τραπεζών, πρωτίστως λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, με συνέπεια να περιοριστεί η ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

Συνολική αναπτυξιακή στρατηγική
Τα προγράμματα είχαν σαφείς μεσοπρόθεσμους στόχους και το πρωτίστως προσδοκώμενο αποτέλεσμα ήταν η αποκατάσταση της πρόσβασης της Ελλάδας στη χρηματοδότηση από τις αγορές, η οποία προϋπέθετε την επικέντρωση στη δημοσιονομική εξυγίανση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, τα προγράμματα δεν υποστηρίζονταν από συνολική αναπτυξιακή στρατηγική με πρωτοβουλία της ίδιας της χώρας, η οποία θα μπορούσε να καλύπτει και την μετά τη λήξη των προγραμμάτων περίοδο. Μια τέτοια μακροπρόθεσμη στρατηγική θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τον συντονισμό της διαδικασίας προσαρμογής και τον σχεδιασμό μέτρων στους διάφορους σχετικούς τομείς πολιτικής.
Στο τρίτο πρόγραμμα, σημαντικοί όροι ορίζονται πλέον ως «βασικά παραδοτέα».

Η έλλειψη στρατηγικής ήταν ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα της διευκόλυνσης των εξαγωγών. Η εμβέλεια των μέτρων που προέβλεπαν τα προγράμματα στον συγκεκριμένο τομέα –με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των τιμών και τη διοικητική επιβάρυνση– δεν ήταν επαρκής για τη διευκόλυνση της στροφής προς ένα εξαγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο και την αντιμετώπιση όλων των αδυναμιών που είχαν εντοπιστεί στην προ του προγράμματος ανάλυση. Συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα δεν προέβλεπε συνολική στρατηγική για τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η οποία θα ελάμβανε υπόψη τη συγκεκριμένη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Το δεύτερο πρόγραμμα, ωστόσο, περιείχε τομεακούς όρους. Περιπτώσεις μέτρων που σχεδιάστηκαν χωρίς συνέπεια και με ανεπαρκή συντονισμό των διαφόρων τομεακών πολιτικών, μαρτυρούν ότι ο συνολικός σχεδιασμός των ελληνικών προγραμμάτων στερούνταν επίσης σαφούς στρατηγικής.
Δεν υπήρξε στρατηγικός οδικός χάρτης για την τόνωση δυνητικών παραγόντων ανάπτυξης στην Ελλάδα και αυτό αποτυπώνεται στην έλλειψη στρατηγικής για τη δημοσιονομική εξυγίανση ευνοϊκής για την ανάπτυξη. Δεν υπήρξε εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τον αντίκτυπο δυνητικών/εναλλακτικών δημοσιονομικών μέτρων (π.χ. περικοπές δαπανών αντί των αυξήσεων φόρων) και της χρονικής ακολουθίας τους στην αύξηση του ΑΕγχΠ, τις εξαγωγές και την ανεργία.

Προτάσεις - συστάσεις
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει:
α) Να βελτιώσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τον σχεδιασμό προγραμμάτων στήριξης, ιδίως περιγράφοντας την εμβέλεια κάθε αναλυτικής εργασίας αναγκαίας για την αιτιολόγηση του περιεχομένου των όρων.
β) Να ιεραρχεί καλύτερα τους όρους και να προσδιορίζει τα μέτρα που απαιτούνται επειγόντως για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών και είναι καθοριστικά για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων.
γ) Κατά περίπτωση και προκειμένου να αποκαθιστά τις υποκείμενες οικονομικές ανισορροπίες, να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα εντάσσονται σε συνολική στρατηγική ανάπτυξης για την εκάστοτε χώρα.
δ) Να καθιερώνει σαφείς διαδικασίες και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να καθορίζει βασικούς δείκτες επιδόσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συστηματική και ορθώς τεκμηριωμένη παρακολούθηση των προγραμμάτων.
ε) Να αντιμετωπίζει εξαρχής και κατά τρόπο διεξοδικότερο τα κενά δεδομένων.
στ) Να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους ενός προγράμματος, ώστε οι αντίστοιχοι ρόλοι και οι μέθοδοι συνεργασίας να καθορίζονται με σαφήνεια και διαφάνεια.
ζ) Να τεκμηριώνει καλύτερα τις παραδοχές και τις τροποποιήσεις των οικονομικών υπολογισμών επί των οποίων στηρίζεται ο σχεδιασμός ενός προγράμματος.
η) Να αξιολογεί συστηματικότερα τη διοικητική ικανότητα του κράτους μέλους ως προς την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη του για τεχνική βοήθεια. Οι όροι που τίθενται πρέπει να εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής.
θ) Να βελτιώσει το αναλυτικό έργο της όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος. Συγκεκριμένα, οφείλει να εξετάζει την καταλληλότητα και τον χρονισμό των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εκάστοτε κράτος μέλος.
ι) Να προβαίνει σε ενδιάμεσες αξιολογήσεις διαδοχικών προγραμμάτων, των οποίων η συνολική διάρκεια υπερβαίνει τα τρία έτη, και να αξιοποιεί τα σχετικά αποτελέσματα για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τον σχεδιασμό και την παρακολούθησή τους.
ια) Να αναλύει ποιο είναι το καταλληλότερο πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης και την άσκηση εποπτείας μετά τη λήξη των προγραμμάτων. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Έλλειψη εμπειρίας και στρατηγικής για την Ελλάδα με τα μνημόνια