ΕΦΚΑ

Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ

Σας κοινοποιούμε την 108/25-1- 2018 (ΑΔΑ:ΨΒΩ2465ΧΠΙ-57Ψ) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ με την οποία αποφασίστηκε η περαιτέρω
χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016 για τους
ασφαλισμένους του τομέα – τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016
για τους ασφαλισμένους του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ.ΟΓΑ. έως
28-2- 2018.
Η νέα παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να δοθεί δυνατότητα ένταξης
των οφειλών στην επικείμενη ρύθμιση οφειλών Ν.4469/17.
Επισημαίνουμε ότι για τους τέως τομείς του ΕΦΚΑ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-
ΤΣΑΥ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι
αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον ν.3586/2011 και
καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ:20/18-05- 2016 απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΤΑΑ.

ΕΦΚΑ: ασφαλισμένοι με 40 έτη ασφάλισης μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Εφάπαξ αναδρομικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες

Εφάπαξ αναδρομικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

"Μία και έξω" θα πρέπει να καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις αναδρομικές εισφορές που θα προκύψουν από το συμψηφισμό των καταβληθέντων εισφορών με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015 και των καταβλητέων εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Πιο συγκεκριμένα, στα μέσα Μαρτίου, στα ειδοποιητήρια τα οποία θα λάβουν από τον ΕΦΚΑ για τις νέες τρέχουσες μηνιαίες εισφορές του Φεβρουαρίου 2018, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν αποτυπωμένες και τις διαφορές μεταξύ των εισφορών που κατέβαλαν το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 και των εισφορών που έπρεπε να καταβάλλουν το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Γιατί είναι αναγκαία η αποτύπωση αυτής της διαφοράς στα ειδοποιητήρια του Μαρτίου;

Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε τον υπολογισμό των εισφορών των επαγγελματιών από 1/1/2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2016.

Ωστόσο, στις αρχές του 2017, ήταν εκκαθαρισμένες μόνο οι δηλώσεις εισοδήματος του 2015.

Έτσι οι εισφορές του 2017 υπολογίστηκαν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Καθώς οι δηλώσεις εισοδήματος για το 2016 εκκαθαρίστηκαν στα τέλη Αυγούστου του 2017, ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε τον υπολογισμό των εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 μετά το Σεπτέμβριο του 2017.

Δεδομένης της καθυστέρησης αυτής, αποφασίστηκε στο Υπουργείο Εργασίας, να ολοκληρωθεί ένα 12μηνο καταβολής των εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 (Ιανουάριος 2017 –Ιανουάριος 2018) και έπειτα να γίνει η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τις εισφορές με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Έτσι η αποστολή των ειδοποιητηρίων για την καταβολή των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2016 θα γίνει τον Φεβρουάριο (θα αφορούν τον Ιανουάριο του 2018), ενώ τα αποτελέσματα των συμψηφισμών των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2015 -2016 θα αποτυπωθούν στα ειδοποιητήρια του Μαρτίου.

Αν οι εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 με βάση το εισόδημα του 2015 ήταν χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που έπρεπε να καταβληθούν με βάση το εισόδημα του 2016, τότε η θετική αυτή διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί, τον ερχόμενο Μάρτιο, αναδρομικά και, μάλιστα, εφάπαξ –δηλαδή "μία κι έξω"- από τον υπόχρεο επαγγελματία, μαζί με τις τρέχουσες εισφορές.

Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας, ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ, δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ. Έτσι σε όλη τη διάρκεια του 2017 κατέβαλλε συνολικά για εισφορές κύριας ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ποσό συνολικού ύψους 2.690 (26,9% Χ 10.0000 ευρώ).

Για το 2016, όμως, ο ίδιος επαγγελματίας δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ. Συνεπώς το 2017 έπρεπε να καταβάλλει εισφορές κύριας ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνολικού ύψους 3.228 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των εισφορών που κατέβαλλε ο επαγγελματίας του παραδείγματός μας με βάση το εισόδημα του 2015 και των εισφορών που έπρεπε να καταβάλλει με βάση το εισόδημα του 2016 ανέρχεται σε 538 ευρώ (3.228 ευρώ -2.690 ευρώ).

Η διαφορά αυτή θα αποτυπώνεται στα ειδοποιητήρια του Μαρτίου και θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μαζί με τις τρέχουσες εισφορές του Φεβρουαρίου 2018, οι οποίες θα υπολογισθούν με βάση το 85% του ακαθαρίστου εισοδήματος του 2016 (καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2016 + καταβλητέες εισφορές 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016).

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, να δοθεί η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης (σε δόσεις) της διαφοράς που θα προκύψει από τον συμψηφισμό των εισφορών με βάση τα καθαρά δηλωτέα εισοδήματα του 2015-2016. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει ο ίδιος ο υπόχρεος επαγγελματίας να το αιτηθεί στον ΕΦΚΑ. Οι δόσεις αυτές θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή επιπλέον μηνιαίων επιβαρύνσεων στο ποσό που αντιστοιχεί στις νέες τρέχουσες μηνιαίες εισφορές με βάση το ακαθάριστο εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Το αντίστροφο θα συμβεί σε όσους επαγγελματίες δήλωσαν για το 2016 χαμηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015.

Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας δήλωσε καθαρό εισόδημα του 2015 ύψους 10.000 ευρώ. Για αυτό κατέβαλλε σε όλη τη διάρκεια του 2017 εισφορές για κύρια ασφάλιση -υγεία ύψους 2.690 ευρώ (26,9% Χ 10.000 ευρώ).

Ωστόσο, το 2016, δήλωσε εισόδημα 8.000 ευρώ.

Συνεπώς έπρεπε σε όλη τη διάρκεια του 2017 να καταβάλλει εισφορές ύψους 2.152 ευρώ (26,9% Χ 8.000 ευρώ).

Η διαφορά μεταξύ καταβληθέντων εισφορών (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015) και των καταβλητέων εισφορών (με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016) ανέρχεται σε 538 ευρώ (2.690 ευρώ-2.152 ευρώ).

Αν ο εν λόγω επαγγελματίας δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον τέως ΟΑΕΕ /νυν ΕΦΚΑ και έτσι δικαιούται να λάβει τη σχετική επιστροφή των 538 ευρώ, θα ειδοποιηθεί σχετικά τον Μάρτιο.

Ο δικαιούχος της αναδρομικής επιστροφής μπορεί να εισπράξει το ποσό αυτό από τον ΕΦΚΑ ή να ζητήσει, με αίτηση του, να συμψηφισθούν σταδιακά με τις μελλοντικές τρέχουσες εισφορές, οδηγώντας σε μείωση του καταβληθέντος ποσού που προκύπτει για τις μηνιαίες εισφορές του.

Αν, πάλι, ο ίδιος επαγγελματίας έχει μία ληξιπρόθεσμη οφειλή πχ 400 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, τότε αυτή θα συμψηφισθεί με την επιστροφή των 538 ευρώ. Έτσι θα λάβει επιστροφή το υπόλοιπο των 138 ευρώ, ενώ η οφειλή του θα εκμηδενισθεί. Σε περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη οφειλή του είναι μεγαλύτερη της επιστροφής (πχ 600 ευρώ), τότε ολόκληρη η επιστροφή των 538 ευρώ θα συμψηφισθεί με αυτή. Έτσι θα μείνει ένα υπόλοιπο οφειλής 62 ευρώ. 

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλισμένους και παρόχους Υγείας έως 31-12-2012 (ΦΕΚ 4331/12-12-2017 τ.Β)-Επείγον επικαιροποίηση IBAN και στοιχείων επικοινωνίας

19/01/2018

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλισμένους και παρόχους Υγείας έως 31-12-2012 (ΦΕΚ 4331/12-12-2017 τ.Β)-Επείγον επικαιροποίηση IBAN και στοιχείων επικοινωνίας

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καλούνται οι ασφαλισμένοι και οι πάροχοι υγείας, μέσω σύνδεσης με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και χρήση των προσωπικών κωδικών τους , από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsay.gr, να προβούν σε ηλεκτρονική επικαιροποίηση του λογαριασμού IBAN, τον οποίο έχουν καταχωρήσει κατά την υποβολή των δαπανών.

Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη μετά την διαπίστωση ότι πολλοί από τους αναφερόμενους στις αιτήσεις λογαριασμούς δεν ισχύουν, μετά τις συγχωνεύσεις τραπεζών.
Για την διευκόλυνση της διαδικασίας σκόπιμο θα ήταν να καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας Διεύθυνση.
 

Δικαστική περιπέτεια Οδοντιάτρων – ΤΣΑΥ με αιχμή τις ασφαλιστικές εισφορές

Σε πταισματοδίκη κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ), Αθανάσιος Δεβλιώτης, για τη μήνυση που είχε υποβάλει στις 15 Δεκεμβρίου του 2016 σε βάρος των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ/Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) και παντός άλλου υπευθύνου για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών των υγειονομικών.

Όπως εξηγεί ο κ. Δεβλιώτης, πολλοί οδοντίατροι που είχαν ασφαλιστεί από 1-1-1993 και εξής, με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4331/2015 με τίτλο «Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών», υπήχθησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με συνέπεια να καταβάλουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Ο νόμος αυτός αφορά τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

Όμως, ύστερα από αυτή την ευνοϊκή ασφαλιστική υπαγωγή τους, εκδόθηκε η διάταξη του Άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4337/2015, με την οποία ορίσθηκε ότι «οι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.4331/2015 (Α’ 69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους». Στη συνέχεια το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι «η διοίκηση του ΕΤΑΑ δεν υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 39 του Ν. 4331/2015». Μετά από αυτή την γνωμοδότηση οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ, πλην του Τομέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που είχαν υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του Άρθρου 39 του Ν. 4331/2015, εξακολούθησαν να καταβάλουν τις χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές της χαμηλότερης κατηγορίας, ταυτόχρονα δε, συμψηφίστηκαν ή επιστράφηκαν, τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά.

Ο λόγος για τον οποίο ο ΟΣΘ κατέθεσε μήνυση είναι πως παρά το ότι οι άλλοι ασφαλιστικοί κλάδοι του ΕΤΑΑ συμμορφώθηκαν άμεσα, ο Τομέας Ασφάλισης Υγειονομικών του ΤΣΑΥ δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν έχει επιστρέψει, ούτε έχει συμψηφίσει τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά, που είχαν καταβληθεί μέχρι την έκδοση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσαν χρέωση ασφαλιστικών εισφορών ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχαν υπαχθεί. Αντιθέτως, εστάλησαν έντυπα των εισφορών με ολόκληρες τις χρεώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016, χωρίς δηλαδή να έχει συντελεσθεί ο οφειλόμενος συμψηφισμός, ο οποίος αφορά χρηματικό ποσό περίπου 2.400 ευρώ ανά ασφαλισμένο Οδοντίατρο.

«Εκτός από την χωρίς όρια και αναστολές εξακολουθητική συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, διαπιστώνουμε ότι από τους αρμόδιους φορείς δεν ενεργούνται ούτε όσα επιτάσσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον κλάδο μας να καταστραφεί και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε διαθέσιμα, προκειμένου να δικαιωθούμε» τονίζει ο κ. Δεβλιώτης.

ΠΗΓΗ:http://www.healthweb.gr/

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ γι τα συνταξιοδοτικά των Παλαιών Ασφαλισμένων

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Όλα τα νέα ασφαλιστικά βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Αυξημένα θα είναι τα ασφαλιστικά βάρη με τα οποία θα φορτωθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες φέτος. Και αυτό γιατί οι εισφορές τους θα υπολογισθούν με βάση το 85% του ακαθάριστου εισοδήματός τους και όχι με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημά τους, όπως συνέβη πέρσι. Σαν "ακαθάριστο εισόδημα" θα θεωρηθεί το καθαρό δηλωτέο εισόδημά τους για το 2016 συν οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2017.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις πρώτες προβολές υπολογισμού εισφορών:

· Όσοι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 το ίδιο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα καταβάλουν εισφορές κατά 7,8% αυξημένες σε σχέση με πέρσι.

· Για όσους επαγγελματίες δήλωσαν μεγαλύτερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, θα προκύψουν εισφορές αναλογικά υψηλότερες σε σχέση με την αύξηση του καθαρού εισοδήματός τους. Για παράδειγμα, αν δηλώσουν εισόδημα υψηλότερο κατά 16%, θα πληρώσουν εισφορές αυξημένες κατά 22%.

· Τέλος, όσοι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 εισόδημα χαμηλότερο έως και 7%-8% και κάτω σε σχέση με το 2015, θα πληρώσουν αναλογικά υψηλότερες εισφορές. Π.χ., για εισόδημα χαμηλότερο κατά 7%-8% θα προκύψουν εισφορές μόλις 7,2% χαμηλότερες. Αυτό σημαίνει πως, για να προκύψουν αναλογικά χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με το εισόδημα, θα πρέπει το εισόδημα να είναι πάνω από 7%-8% χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι.

Τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές αναμένονται στα μέσα του επόμενου μήνα με "εντολή πληρωμής" έως στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράδειγμα 1

Επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ.

Κατέβαλλε κάθε μήνα το 2017 εισφορές για κύρια ασφάλιση (20%) και υγεία (6,9%) επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματός του 2015, αλλά και κρατήσεις για τον ΟΑΕΔ συνολικού ύψους 234 ευρώ (26,9% Χ 1/12 Χ 10.000 ευρώ +10 ευρώ/μήνα κράτηση ΟΑΕΔ).

Σε ετήσια βάση, δηλαδή, κατέβαλε για εισφορές 2.810 ευρώ.

Ωστόσο, το 2016 δήλωσε 9.220 ευρώ καθαρό εισόδημα (δηλ. μειωμένο κατά 7,8%).

Συνεπώς (δεδομένου ότι αυτές έπρεπε να υπολογιστούν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016) έπρεπε να καταβάλει εισφορές 2.600 ευρώ (26,9% Χ 9.220 ευρώ για ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ + 12Χ10 ευρώ/μήνα για ΟΑΕΔ).

Άρα, θα λάβει επιστροφή 210 ευρώ (17,5 ευρώ/μήνα), εφόσον δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στα Ταμεία.

Συνεπώς το ακαθάριστο εισόδημά του το 2017 ανέρχεται σε 11.820 ευρώ (καθαρό εισόδημα 9.220 ευρώ+2.600 ευρώ). Οι εισφορές του 2018 θα υπολογισθούν βάσει του 85% του ακαθάριστου εισοδήματος του 2017. Έτσι η βάση υπολογισμού τους θα ανέλθει σε 10.047 ευρώ (85% Χ11.820 ευρώ).

Έτσι φέτος θα καταβάλει εισφορές 2.822 ευρώ ετησίως (26,9% Χ 10.047 ευρώ +12Χ10 ευρώ κρατήσεις ΟΑΕΔ) ή 235 ευρώ/μήνα.

Επειδή, όμως, προκύπτει για την περίπτωσή του ελάφρυνση 210 ευρώ/έτος ή 17,5 ευρώ/μήνα από τις επιστροφές εισφορών, οι μέσες μηνιαίες εισφορές του θα ανέλθουν σε 217,5 ευρώ/μήνα.

Συνεπώς, αν και ο εν λόγω επαγγελματίας δήλωσε το 2016 καθαρό εισόδημα κατά 7%-8% χαμηλότερο σε σχέση με το 2015, θα καταβάλει εισφορές χαμηλότερες μόλις κατά 7,2 % σε σχέση με πέρσι.

Παράδειγμα 2

Επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ.

Κατέβαλλε κάθε μήνα το 2017 εισφορές για κύρια ασφάλιση (20%) και υγεία (6,9%) επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016, αλλά και κρατήσεις για τον ΟΑΕΔ συνολικού ύψους 234 ευρώ (26,9% Χ 1/12 Χ 10.000 ευρώ +10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Σε ετήσια βάση, δηλαδή, κατέβαλε για εισφορές 2.810 ευρώ.

Για το 2016, ο ίδιος επαγγελματίας δήλωσε και πάλι καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ. Για εισφορές κατέβαλε το 2017 το συνολικό ποσό των 2.808 ευρώ.

Συνεπώς, το ακαθάριστο εισόδημά του το 2017 ανέρχεται σε 12.808 ευρώ.

Οι εισφορές του φέτος θα υπολογιστούν με βάση το 85% του περσινού ακαθάριστου εισοδήματός του, το οποίο ανέρχεται σε 10.886 ευρώ (85% Χ 12.808 ευρώ).

Έτσι οι εισφορές του θα ανέλθουν ετησίως σε 2.928 ευρώ (26,9% Χ 10.886 ευρώ) και μηνιαίως σε 244 ευρώ/μήνα. Μαζί με τις κρατήσεις 10 ευρώ/μήνα για τον ΟΑΕΔ, οι συνολικές εισφορές ανέρχονται σε 254 ευρώ/μήνα ή 3.048 ευρώ ετησίως.

Δηλαδή, φέτος σε σχέση με πέρσι, θα προκύψει μια αύξηση 20 ευρώ/μήνα (254 ευρώ μείον 234 ευρώ) ή 240 ευρώ σε ετήσια βάση (7,8%).

Έτσι, ενώ ο επαγγελματίας δήλωσε το 2016 το ίδιο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015,θα καταβάλλει εισφορές αυξημένες κατά 7,8%.

Παράδειγμα 3

Επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ.

Κατέβαλλε κάθε μήνα το 2017 εισφορές για κύρια ασφάλιση (20%) και υγεία (6,9%) επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016, αλλά και κρατήσεις για τον ΟΑΕΔ συνολικού ύψους 234 ευρώ (26,9% Χ 1/12 Χ 10.000 ευρώ +10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Σε ετήσια βάση, δηλαδή, κατέβαλλε για εισφορές 2.810 ευρώ.

Για το 2016, ο ίδιος επαγγελματίας δήλωσε μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και συγκεκριμένα,12.000 ευρώ. Συνεπώς οι ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να πληρώσει το 2017 (δεδομένου ότι αυτές έπρεπε να υπολογιστούν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016) ανέρχονται σε 3.348 ευρώ ετησίως για ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ-ΟΑΕΔ (26,9% Χ 12.000 ευρώ + 120 ευρώ) ή 279 ευρώ/μήνα.

Συνεπώς προκύπτει μια θετική διαφορά ύψους 540 ευρώ σε ετήσια βάση ή 45 ευρώ/μήνα. Η διαφορά αυτή θα πρέπει να καταβληθεί φέτος.

Το ακαθάριστο εισόδημα του εν λόγω επαγγελματία με βάση το οποίο θα υπολογισθούν οι φετινές τρέχουσες εισφορές ανέρχεται συνολικά σε 15.350 (12.000 ευρώ καθαρό εισόδημα 2016 + 12.810 ευρώ οι καταβληθείσες εισφορές + 540 ευρώ η διαφορά από τον συμψηφισμό των εισφορών).

Δεδομένου ότι μόνο για φέτος οι εισφορές θα υπολογισθούν με βάση το 85% του περσινού ακαθάριστου εισοδήματος, η τελική βάση υπολογισμού τους ανέρχεται σε 13.047 ευρώ (85% Χ15.350 ευρώ).

Έτσι οι εισφορές που θα πληρώσει ο εν λόγω επαγγελματίας φέτος για ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ-ΟΑΕΔ θα ανέλθουν σε 3.629 ευρώ ετησίως (26,9% Χ13.047 ευρώ +120 ευρώ ) ή 302 ευρώ/μήνα.

Με άλλα λόγια θα είναι αυξημένες κατά 68 ευρώ/μήνα ή 22% σε σχέση με πέρσι (302 ευρώ έναντι 234 ευρώ), αν και το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του αυξήθηκε μόλις κατά 16% (από τα 10.000 ευρώ το 2015 στα 12000 ευρώ το 2016). 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Τι αλλάζει από σήμερα στις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών: Ποιοι στο στόχαστρο των εισπρακτικών μηχανισμών

Νέες επιβαρύνσεις επιφυλάσσει το 2018 για περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες,αυτοαπασχολούμενους και αγρότες ενώ με ασφαλιστικό χαράτσι επιβαρύνεται από φέτος και η περιστασιακή απασχόληση με αποδείξεις δαπάνης.

https://www.lykavitos.gr/

Από φέτος οι εισφορές θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί γεγονός που σημαίνει επιβαρύνσεις που αρχίζουν από 8%.

Επιπλέον με την κατάργηση των εκπτώσεων για μερίδα μη μισθωτών οι αυξήσεις θα φτάσουν έως και το 38%.

Ειδικά για το 2018 το υπουργείο Εργασίας έχει βάλει πλαφόν στον υπολογισμό των εισφορών, το 85% του εισοδήματος προκειμένου να μην εκτοξευτεί η επιβάρυνση που θα προκύψει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους. Το ποσοστό αυτό από το 2019 θα γίνει πλέον στο 100% του εισοδήματος.

Ετσι, για φέτος για τον υπολογισμό των εισφορών θα λαμβάνονται υπόψιν:

Για κύρια ασφάλιση 20%
Για υγεία 6,95%
Για επικούρηση 3,5%
Εφάπαξ, όπου προβλέπεται 4%
Το 85% του φορολογητέου εισοδήματος.

Στο μεταξύ από φέτος με ασφαλιστικό χαράτσι επιβαρύνεται και η περιστασιακή απασχόληση.

Θα πρέπει πλέον όσοι παρέχουν εργασία και αμείβονται με απόδειξη δαπανών να καταβάλλουν εισφορά βάσει του άρθρου 39 δηλαδή αντίστοιχη αυτής που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Η εισφορά 20% αφορά στον ΕΦΚΑ και το 6,95% είναι η εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ετσι από σήμερα στις καθαρές αμοιβές- μετά την αφαίρεση της παρακράτησης φόρου 20%- των εργαζόμενων που αμείβονται με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης θα αφαιρείται το 26,95%.
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των εισπρακτικών μηχανισμών

Σκληρότερο «κυνήγι» των μικρών και ιδίως μεγάλων οφειλετών των Ταμείων, αλλαγές στους κανόνες αναδιάρθρωσης και διαγραφής ασφαλιστικών χρεών, αλλά και είσπραξη εισφορών από την Eφορία φέρνει το 2018 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργοδότες.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις στο «μέτωπο» της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών:

– Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες που οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ στα Ταμεία θα κατηγοριοποιηθούν με βάση το «προφίλ» τους από το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) . Έπειτα οι οφειλές τους θα τεθούν σε πλάνο εξόφλησης με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

– Όλες οι οφειλές προς τα Ταμεία θα ενταχθούν στο ΚΕΑΟ. Έτσι, όλοι οι οφειλέτες ανεξαρτήτως ύψους και παλαιότητας χρεών θα βρεθούν στο στόχαστρο με ατομικές ειδοποιήσεις εξόφλησής τους (εφάπαξ ή τμηματικής) και, έπειτα, με κατασχετήρια στην κινητή και ακίνητη περιουσίας (σ.σ. για οφειλές προς το ΙΚΑ), αν δεν «συμμορφωθούν».

– Θα υπάρξει αλλαγή των κανόνων για τη διαγραφή χρεών προς τα Ταμεία, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για τα χρέη προς την Εφορία, έναν μήνα μετά τη δημοσίευση των σχετικών κανόνων για τα χρέη προς την Εφορία. Έτσι θα υπάρξει κοινό «δίκαιο» για τις διαγραφές χρεών γενικά προς το Δημόσιο.

– Προβλέπεται νέα αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την αναδιάρθρωση χρεώνπρος τα ασφαλιστικά ταμεία για τις βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια.

– Οι ασφαλιστικές εισφορές θα εισπράττονται από την Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,όπως συμβαίνει με τους φόρους και όχι από τον ΕΦΚΑ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Η απόφαση για τη ρύθμιση χρεών στα Ταμεία με 120 δόσεις

Ποιους αφορά - Τα κριτήρια υπαγωγής


Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 - 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 120 οι ασφαλισμένοι μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους στα ταμεία.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).

Η Ρύθμιση αφορά:

· Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

· Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

· Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

· Για οφειλές 20.000 - 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 - 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 - 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Ετος μεγάλων ανατροπών για τους ασφαλισμένους το 2018

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ - kathimerini.gr

 

Ενα δυσβάστακτο βάρος καλούνται να σηκώσουν για ακόμη μία χρονιά, το 2018, εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, κυρίως μη μισθωτοί αλλά και συνταξιούχοι. Η νέα χρονιά, όπως άλλωστε και οι πολλές προηγούμενες, φέρνουν ανατροπές σε πάνω από 2 εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ο μακρύς κατάλογος των παρεμβάσεων αφορά μέτρα που είτε εφαρμόζονται για πρώτη φορά είτε αποτελούν ωρίμανση προβλέψεων που περιλαμβάνουν οι πρόσφατες συμφωνίες της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών. Κάποιες μάλιστα έχουν ήδη προεξοφληθεί, ενώ υπάρχουν και αυτές που είναι... κρυφές. Για παράδειγμα, η μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων στην πράξη στερεί από τους συνταξιούχους 328 εκατ. ευρώ, διατηρώντας παγωμένες τις συντάξεις στα πολύ χαμηλά επίπεδα που τις έχουν καθηλώσει τα τρία μνημόνια.

Μεγάλοι χαμένοι του 2018 θεωρούνται και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν ΕΚΑΣ, καθώς το νέο έτος η παροχή μειώνεται και, βέβαια, κόβεται ολοκληρωτικά το 2019. Ηδη, περίπου 235.000 δικαιούχοι του επιδόματος είδαν στον λογαριασμό τους μόλις 35 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περίπου 1.150 στους οποίους το επίδομα κόπηκε.

Ενα εξ ολοκλήρου νέο τοπίο διαμορφώνεται το νέο έτος για τις εισφορές 1,4 εκατ. ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καθώς τροποποιείται και αυξάνεται η βάση υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα ποσά των εισφορών. Ειδικοί υπολογίζουν πως η αύξηση κυμαίνεται στα επίπεδα του 10% - 20%.

Πλέον η βάση υπολογισμού θα είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού όμως προστεθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για το προηγούμενο. Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το 2018, ο υπολογισμός θα γίνει επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού ασφαλιστικών εισφορών. Από το 2019 οι εισφορές θα υπολογίζονται στο 100%.

Αυτό σημαίνει πως τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ, για τις εισφορές Ιανουαρίου 2018, στα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουν ενσωματώσει τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Βάσει του προϋπολογισμού, η επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους το 2018 θα είναι 59 εκατ. ευρώ, η οποία θα εκτιναχθεί στα 124 εκατ. το 2019. Να σημειωθεί ότι το νέο έτος θα ολοκληρωθεί τελικά και ο συμψηφισμός των εισφορών που πλήρωσαν το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, ενώ από τον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο αναμένεται η διπλή πληρωμή εισφορών για επικούρηση και εφάπαξ. Από τον Ιανουάριο εκτιμάται ότι θα εφαρμόζονται και οι εισφορές 26,95% στις αποδείξεις δαπάνης, που επίσης αναμένεται να επιβαρύνουν χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μισθωτούς.

Μέσα στο νέο έτος, και δη έως τις 31 Ιουνίου, αναμένεται βάσει των δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τους δανειστές και η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρόκειται για περίπου 98.000 κύριες συντάξεις και 52.000 εφάπαξ. Παράλληλα, πρέπει να διευθετηθεί το ανοικτό ζήτημα των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, οι οποίες υπολογίζονται σε 120.000.

Το συνολικό κόστος των εκκρεμοτήτων εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Βέβαια, ειδικά στον τομέα των επικουρικών, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν αποκλείεται τον Μάρτιο να υπάρξει υποχρεωτική απόφαση του ταμείου ΕΤΕΑΕΠ για νέα περικοπή και των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών.

Αλλωστε, εντός του 2018 όλες οι συντάξεις που καταβάλλονται, κύριες και επικουρικές, θα πρέπει να έχουν επανυπολογιστεί. Κάπου στα μέσα του χρόνου, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών) θα πρέπει να ενημερώσουν τους συνταξιούχους για το νέο ποσό σύνταξης που προβλέπεται, μαζί με τις πιθανές προσωπικές διαφορές. Αυτές οι προσωπικές διαφορές θα κοπούν το 2019, με μόνο δίχτυ ασφάλειας την πρόβλεψη ότι οι μειώσεις δεν θα ξεπερνούν το 18%. Θα υπάρξουν βέβαια και κάποιες συντάξεις, κυρίως μάλιστα αυτές στις οποίες κόβεται το ΕΚΑΣ, που ο επανυπολογισμός θα δείξει αυξήσεις.

Αύξηση έως 1,6 έτος στα όρια συνταξιοδότησης

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που ξεκινούν από 4 μήνες και φθάνουν μέχρι και το 1,6 έτος, φέρνει το 2018 για χιλιάδες ασφαλισμένους, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για την επόμενη φάση αυξήσεων στα όρια ηλικίας, όπως προβλέπεται στον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, όταν κλείσουν όλα τα παράθυρα συνταξιοδότησης σε ηλικία μικρότερη των 67 ή των 62 αλλά με 40 έτη ασφάλισης. Για το 2018, οι ασφαλισμένοι που μένουν ανεπηρέαστοι, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τα παλαιότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι αυτοί που τη 19η Αυγούστου του 2015 είχαν συμπληρώσει και τις δύο αθροιστικά προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή το όριο ηλικίας αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης με τα παλαιά όρια και μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62 ή τα 67 θα υποστούν τις μεταβατικές αυξήσεις με βάση τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν για το 2018.

Ειδικότερα, τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο Δημόσιο ή στο ΙΚΑ, υπαλλήλους με 33 έτη κ.ά. Η αύξηση κυμαίνεται από 4 μήνες για τις 35ετίες μέχρι και 1,6 έτος για τις μητέρες ανηλίκων με κατοχυρωμένο δικαίωμα το 2011 ή το 2012.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα 2018

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Τσουνάμι αλλαγών στα ασφαλιστικά συστήματα -Λόγω γήρανσης του πληθυσμού


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ - iefimerida.gr

 

Έως και 18% απώλειες στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις το 2018 λόγω «κουρέματος» των προσωπικών διαφορών, έως και 30% μικρότερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την αγορά εργασίας με το νέο σύστημα, «κούρεμα» στις επικουρικές, «κούρεμα» και στα εφάπαξ.

Είναι άραγε αυτές οι τελευταίες ανατροπές στο Ασφαλιστικό; Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων, μάλλον όχι.

Η αύξηση της ανεργίας και η μείωση της απασχόλησης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις στρεβλώσεις του Ασφαλιστικού, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε βίαιες αλλαγές, με στόχο το συνταξιοδοτικό σύστημα να καταστεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου.

Αυτή, άλλωστε, ήταν η αιτία που το ΔΝΤ, με τις πλάτες των Ευρωπαίων, επέβαλε και τις τελευταίες περικοπές, που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται από την επόμενη χρονιά και θα συνοδεύσουν τους σημερινούς εργαζόμενους.

Το πρόβλημα είναι ότι ο ΟΟΣΑ, αναλύοντας τις παραμέτρους της υπογεννητικότητας, της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της μειωμένης απασχόλησης στις ηλικίες άνω των 65, προαναγγέλλει επί της ουσίας και νέες ανατροπές, από τις οποίες είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει την εξαίρεση, ειδικά από τη στιγμή που ο Οργανισμός εξακολουθεί να εντοπίζει παθογένειες.

Πρώτο συμπέρασμα της έκθεσης Pensions at a Glance είναι ότι, παρά την αύξηση της απασχόλησης μετά τα 55, που καταγράφεται από το 2000, τα ποσοστά απασχόλησης «βουτάνε» μετά τα 60. Μόλις οι μισές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν ποσοστά απασχόλησης κοντά στο 50% στις ηλικίες 60-64 ετών και μόνο η Ισλανδία έχει τέτοια ποσοστά στις ηλικίες 65-69 ετών, ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν εξαίρεση στα ποσοστά απασχόλησης 50% στις ηλικίες 55-59 ετών.

Με δεδομένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνουν, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ πρέπει να ακολουθήσουν και τα ποσοστά απασχόλησης, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των πολιτικών η επέκταση του εργασιακού βίου.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο εργασίας του ΟΟΣΑ, που βασίζεται στη συμφωνία πολλών κρατών να προχωρήσουν σε προκαθορισμένες αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μόλις 3 χώρες θα έχουν όριο άνω των 68 ετών για τις γενιές που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας το 2016 (Δανία, Ιταλία, Ολλανδία), ενώ τα κανονικά όρια θα κυμαίνονται από τα 59 (Τουρκία) ως τα 74 (Δανία), με την Ελλάδα και τη Γαλλία να παραμένουν κάτω από τα 65.

Κατά μέσο όρο, τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 1,5 έτος, αλλά όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ, αυτή η αύξηση αντανακλά κάτι λιγότερο από το 1/3 της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και αυτό σημαίνει, πολύ απλά, λιγότερο από το μισό που απαιτείται για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του εργασιακού βίου και της συνταξιοδοτικής περιόδου

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, την περασμένη δεκαετία πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκαναν πιο εύκολο για τους συνταξιούχους το να εργάζονται. Ωστόσο, το ποσοστό των ηλικιωμένων, που συνδυάζουν εργασία και σύνταξη παραμένει περιορισμένο, παρά τις διαφοροποιήσεις από κράτος σε κράτος. Πάνω από το 15% των ατόμων ηλικίας 55-69 ετών συνδυάζουν σύνταξη και εργασία στην Εσθονία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το ποσοστό πέφτει κάτω από το 3% στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στην Ισπανία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι άνω των 65 απασχολούνται σε ποσοστό 10% με μερική απασχόληση, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 80% στην Ολλανδία, όπου η μερική απασχόληση είναι συνήθης σε όλες τις ηλικίες.

Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για τη γήρανση του πληθυσμού και το μελλοντικό ισοζύγιο εργαζομένων - συνταξιούχων, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται να «πεθαίνει». Αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία είναι η πιο γερασμένη χώρα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε 100 εργαζόμενους αντιστοιχούν 47 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ανάλογα υψηλά ποσοστά, που κυμαίνονται από 35 ως 38, έχουν όμως και η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ιταλία. Ποια είναι η προβολή για το 2075 στην Ελλάδα; Σε 100 εργαζόμενους θα αντιστοιχούν 73 ηλικιωμένοι!

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr 

 

Ρομπόλης: Το ασφαλιστικό, οι εναλλακτικές και οι παγίδες

Οι προτεινόμενες στρατηγικές κοινωνικής ασφάλισης και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, η γήρανση του πληθυσμού και τα παραδείγματα άλλων κρατών.


Τoυ Σάββα Γ. Ρομπόλη* - euro2day.gr

Η επικείμενη έξοδος από τα προγράμματα των Μνημονίων (Αύγουστος 2018) εντείνει τη δημόσια συζήτηση για το Ασφαλιστικό και την προοπτική του, μετά και τις πρόσφατες εκτιμήσεις του ΔΝΤ ότι ο προϋπολογισμός των Ασφαλιστικών Ταμείων αποκλίνει κατά 1,19 δισ. ευρώ (820 εκατ. ευρώ στο σκέλος των δαπανών και 370 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων), γεγονός που σηματοδοτείπερικοπές, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021, στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Στις συνθήκες αυτές της σύνδεσης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στη χώρα μας, αναζητούνται εναλλακτικές στρατηγικές που θα οδηγήσουν το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα στη μακροχρόνια βιωσιμότητα, ενόψει, μεταξύ των άλλων, των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων (γήρανση του πληθυσμού, baby booming).

Οι περισσότερες απ' αυτές τις προτάσεις που διατυπώνονται, επικεντρώνονται κυρίως στην αντιμετώπιση του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού, παραβλέποντας το γεγονός των νέων μορφών απασχόλησης που αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό, καθώς και των νέων τεχνολογιών του αυτοματισμού, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες προτάσεις εστιάζονται στα συστήματα που εφάρμοσαν άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Σουηδία, Βαλτικές χώρες κ.ά., χωρίς να εξετάζεται ούτε το οικονομικό περιβάλλον αυτών των χωρών σε σύγκριση με αυτό της Ελλάδας, αλλά ούτε και η αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος αυτών των χωρών, ώστε να αξιολογηθεί εάν είναι οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά αποτελεσματικό, προκειμένου να εφαρμοστεί και στη χώρα μας ή όχι.

Η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) συνιστά στα κράτη ότι οι βασικές αρχές μίας στρατηγικής κατεύθυνσης που απαιτείται να έχει μία κοινωνική και βιώσιμη κοινωνικο-ασφαλιστική παρέμβαση πρέπει να είναι οι εξής:

α) βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, β)επιδράσεις στην οικονομία, γ) επάρκεια των παροχών και ζητήματα που αφορούν την αναδιανομή του εισοδήματος και δ) πολιτικός κίνδυνος και πολιτική σταθερότητα.

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα που επιλέγονται για την οργάνωση και την παροχή των συνταξιοδοτικών παροχών των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διακρίνονται, κατά βάση, σε διανεμητικά και σε κεφαλαιοποιητικά, είτε με καθορισμένες παροχές, είτε με καθορισμένες εισφορές. Υπάρχουν και συνδυασμοί των προηγούμενων συστημάτων (υβριδικά συστήματα) όπως το σύστημα των καθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC).

Στα συστήματα καθορισμένων παροχών, η τελική παροχή του ασφαλισμένου καθορίζεται με μαθηματικό τύπο σε συνάρτηση με τον μισθό και τα έτη ασφάλισης, ενώ με το σύστημα των καθορισμένων εισφορών, η παροχή εξαρτάται από το ύψος της επενδυτικής απόδοσης.

Επίσης στην πρώτη περίπτωση, τον κίνδυνο του γήρατος τον αναλαμβάνει το κράτος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο κίνδυνος του γήρατος μεταφέρεται στον συνταξιούχο (ατομικά).

Στη δημόσια συζήτηση (επιστημονική, πολιτική, κοινωνική) που διεξάγεται στη χώρα μας, προτείνεται η διατήρηση της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως έχει διαμορφωθεί με τις μνημονιακές πολιτικές της περιόδου 2010-2021 και επιπλέον διατυπώνεται η πρόταση της πλήρους αναμόρφωσης της επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να καταλήξει σταδιακά σ’ ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα και με δυνατότητα επιλογών:

α) μίας επικουρικής ασφάλισης για όλους και με κίνητρο συμμετοχής,

β) κεφαλαιοποίησης των εισφορών των νέων ασφαλισμένων, ώστε οι εισφορές να αποκτήσουν χαρακτήρα αποταμίευσης, και

γ) ενοποίησης των εισφορών της επικουρικής και της εφάπαξ παροχής σε μία ενιαία εισφορά, με καταγραφή στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.

Με άλλα λόγια, στην πρόταση αυτή διακρίνει κανείς μία ιδιαίτερη έμφαση στην ατομικότητα, την ιδιωτικοποίηση και την εξατομίκευση της επικουρικής ασφάλισης και της εφάπαξ παροχής.

Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι η διανεμητικότητα (εθνική σύνταξη) της κοινωνικής ασφάλισης περιορίζεται στο 25%-30% και η υπερ-κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης (μη προσδιορισμένες παροχές) περιορίζεται στο 70%-75%, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι 30% και τα δανεμητικά-κοινωνικά στοιχεία είναι 70%.

Επίσης στη δημόσια συζήτηση διατυπώνεται μία άλλη πρόταση, η οποία προτείνει επιπλέον του νομοθετικού - θεσμικού πλαισίου των πρόσφατων (2010 - 2021) κοινωνικο-ασφαλιστικών παρεμβάσεων, την περαιτέρω κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, με την εφαρμογή του συστήματος των ατομικών λογαριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης (Σουηδία, Ιταλία, Βαλτικές χώρες) και στις κύριες συντάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, στη Σουηδία ασκείται έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητα του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης που εφαρμόστηκε πριν από δύο δεκαετίες.

Πιο συγκεκριμένα, η κριτική αυτή εστιάζεται στην κατάργηση της έννοιας της αλληλεγγύης στην κοινωνική ασφάλιση καθώς και στην επάρκεια των παροχών(βιοτικό επίπεδο συνταξιούχων), δεδομένου ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές που εφαρμόζονται στο σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης επικεντρώνονται αποκλειστικά στη χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, παραβλέποντας το ύψος των παροχών.

Έτσι, ασφαλισμένοι οι οποίοι στον εργασιακό τους βίο αντιμετώπισαν χαμηλό επίπεδο μισθών και ευελιξία της απασχόλησης λαμβάνουν πολύ μικρή σύνταξη. Επιπλέον, είναι προφανές ότι η στρατηγική επιλογή του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης απομακρύνει την κοινωνική ασφάλιση από τις θεμελιώδεις αρχές της, μετατρέποντας το κοινωνικο-ασφαλιστικό δικαίωμα σε ατομική απόδοση, κατευθύνοντας παράλληλα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στις αποδόσεις και στις κρίσεις των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται, ως προς την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, το σοβαρότερο πρόβλημα, μεταξύ των άλλων, μίας τέτοιας παρέμβασης στο διανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι το κόστος μετάβασης από το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών στους ατομικούς λογαριασμούς νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), σε συνδυασμό με την επιβάρυνση που θα επιφορτισθούν τόσο τα δημόσια οικονομικά της χώρας, όσο και η γενιά της μετάβασης.

Το προτεινόμενο σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης και στην κύρια σύνταξη δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού γιατί και πάλι με τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων. Η χρήση των «ραντών» αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μακροζωίας, αλλά όχι το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού.

Η γήρανση του πληθυσμού αλλάζει τη δομή του πληθυσμού μιας χώρας και επηρεάζει το εργατικό δυναμικό και το πλήθος των εργαζομένων, που με τις εισφορές τους πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων.

Έτσι, από τη στιγμή που το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα θα παραμένει. Απλά, μεταφέρεται από το κράτος στον ασφαλισμένο και αυτό γιατί ο ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησής του μπορεί η παροχή που θα λάβει να είναι μικρότερη και από τις εισφορές που θα έχει καταβάλει.

Κι αυτό γιατί εάν οι εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των συντάξεών τους, τότε η σύνταξη θα περικόπτεται αυτόματα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και στην κύρια σύνταξη, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές προβολές, τη γήρανση του πληθυσμού και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, θα οδηγήσει σε μία μέση κύρια σύνταξη περίπου στα 250 ευρώ (μεικτά) τον μήνα.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η οποία προσάδει περισσότερο με πρόταση ασφαλιστικού marketing και λιγότερο με πρόταση μεταρρύθμισης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, θα καταργηθεί η εθνική σύνταξη που χρηματοδοτεί το κράτος από τη φορολογία καθώς και η διανεμητικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, για να αντικατασταθεί από μια μικρότερη σύνταξη που θα υπόκειται στον κίνδυνο της γήρανσης του πληθυσμού και των οικονομικών κύκλων.

Αυτό το ποσό θα συμπληρώνεται από μία υποχρεωτική επικουρική σύνταξη κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, το ύψος της οποίας θα προσεγγίζει τα 250 ευρώ (μεικτά), με 6% συνολικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και το επίπεδό της θα εξαρτάται από την απόδοση των επενδύσεων και τους κινδύνους των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών. Άρα, το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης δεν θα ξεπερνάει τα 500 ευρώ (μεικτά) τον μήνα,καταργώντας κάθε χρηματοδότηση, κάθε διανεμητικότητα και κάθε εγγύηση του κράτους.

Επίσης, ο ισχυρισμός της συγκεκριμένης πρότασης ότι η μείωση των εισφορών στο 10% θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας δεν επιβεβαιώνεται και αυτό γιατί τα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για αυτές τις προβλέψεις έχουν μια σημαντική παράληψη, η οποία συνίσταται στον δημογραφικό παράγοντα.

Mε άλλα λόγια, στα υποδείγματα αυτά εισάγονται παραδοχές οι οποίες στηρίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις παραγόντων που συσχετίζονται μεταξύ τους, αγνοώντας τη δημογραφική διάρθρωση του πληθυσμού.

Με τα δεδομένα αυτά, είναι εύληπτο με τον πιο σαφή τρόπο, ότι η κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να λειτουργεί με το διανεμητικό σύστημα των καθορισμένων παροχών και να στηρίζεται στις βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης που είναι η αλληλεγγύη των γενεών, η ισότητα των μελών και η αναλογικότητα των εισφορών και παροχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία διατηρούν τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζοντας το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων παροχών, πραγματοποιώντας παραμετρικές αλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης και στην κύρια ασφάλιση δεν θα λύσει το συνταξιοδοτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

Αντίθετα, θα το οξύνει οικονομικά και κοινωνικά και αυτό γιατί πρώτον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεγάλο κόστος μετάβασης, το οποίο θα το επωμιστούν οι φορολογούμενοι πολίτες, δηλαδή οι νέες γενιές, δεύτερον, δεν αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού και τρίτον, δεν παρέχεται ένα υψηλότερο επίπεδο παροχών στους ασφαλισμένους συγκριτικά με το ισχύον σύστημα της κύριας ασφάλισης. Η κύρια διαφορά του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης με το σύστημα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης είναι ότι το κράτος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στον ασφαλισμένο (δεν παρέχει καμία χρηματοδότηση) και ο κίνδυνος του γήρατος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον ασφαλισμένο/συνταξιούχο.

Τέλος, ένα τέτοιο σύστημα ατομικών λογαριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης αποτελεί μια μη ορθολογική επιλογή κοινωνικής ασφάλισης για ένα νέο εργαζόμενο, σε σύγκριση τόσο με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων παροχών, όσο και με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Κι αυτό γιατί αυτοί που θα συνταξιοδοτηθούν στην αρχή του νέου συστήματος θα λάβουν μεγαλύτερη παροχή συγκριτικά με αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν μελλοντικά.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που πρωτοασφαλίστηκε το 1995 και θα εισέλθει στο νέο σύστημα με 22 έτη προϋπηρεσία, θα λάβει τουλάχιστον 15% υψηλότερη παροχή σε σχέση με κάποιον που θα ασφαλιστεί για πρώτη φορά το 2015, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Αντίθετα, ένα διανεμητικό σύστημα μπορεί να καταστεί μακροχρόνια βιώσιμο όπως και ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό, εφόσον υπάρχει συνεχής αναλογιστική αποτίμηση, η οποία θα εξασφαλίζει ότι η περίοδος της συνταξιοδότησης είναι ανάλογη της περιόδου καταβολής των εισφορών των εργαζομένων/ εργοδοτών και του κράτους.

*Ο Σάββας Γ. Ρομπόλης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Από σήμερα οι επιστροφές εισφορών υγείας για 2,6 εκατ. συνταξιούχους του ΕΦΚΑ

Ξεκινά σήμερα για την πλειονότητα των συνταξιούχων και θα ολοκληρωθεί πιθανότατα με τις πληρωμές Δεκεμβρίου η επιστροφή των διαφορών στις εισφορές υγείας που προκύπτουν από τον εσφαλμένο υπολογισμό τους από το 2012 έως και τον Ιούνιο του 2016. Οι επιστροφές αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, ήτοι 2,6 εκατ., όμως για 1,9 εκατ. από αυτούς τα ποσά που θα επιστραφούν είναι κατά μέσο όρο, πέριξ των 10 ευρώ. Τις υψηλότερες επιστροφές, που δίδονται στο πλαίσιο του κοινωνικού μερίσματος, θα λάβουν όσοι εισέπρατταν αρχική σύνταξη (πριν από τις μνημονιακές περικοπές του 2011 και του 2012) άνω των 1.000 ευρώ μεικτά.

kathimerini.gr

Αναλυτικά, πρόκειται για ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2017 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των νόμων του 2011 και του 2012.

Αυτά τα ποσά επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, εφάπαξ με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου 2017. Στις κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσά για επιστροφή κατατάσσονται συνταξιούχοι ΔΕΚΟ – τραπεζών με 35ετία, συνταξιούχοι ιατροί του ΕΣΥ με 35ετία, συνταξιούχοι μέλη ΔΕΠ με 35ετία, συνταξιούχοι ένστολοι με 35ετία, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία, συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ και του ΤΑΕ με 35 και άνω έτη ασφάλισης, καθώς και συνταξιούχοι του ΙΚΑ από την 20ή ασφαλιστική κλάση και άνω. Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ και Δημοσίου θα δουν σήμερα τις επιστροφές στους λογαριασμούς τους, ενώ οι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ και ΟΓΑ την 1η Δεκεμβρίου.

Προσοχή. Εκτός πληρωμής θα μείνουν οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας εκ μεταβιβάσεως, καθώς και οι πιθανοί κληρονόμοι κάποιου συνταξιούχου που απεβίωσε κατά το διάστημα που οι εισφορές υπολογίζονταν «λάθος». Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων, τα ποσά που παρακρατήθηκαν θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Μάλιστα, εντός των ημερών αναμένονται αναλυτικές οδηγίες από τη διοίκηση του φορέα προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Επισημαίνεται πάντως ότι το δικαίωμα είναι «απρόθεσμο», ήτοι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί και η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρις ότου να επιστραφούν τα ποσά. Για όσους κάνουν αιτήσεις άμεσα, οι επιστροφές σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν με τις πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου, που θα γίνουν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΕΦΚΑ: Για πόσο και πώς παρατείνεται η ασφαλιστική ενημερότητα για αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες

Εγκύκλιος, που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, ξεκαθαρίζει ότι αυξάνεται και για τους μη μισθωτούς η διάρκεια της ασφαλιστικής ενημερότητας από ένα μήνα σε έξι και για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

της Ρούλας Σαλούρου - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ασφαλιστική ενημερότητα για έξι μήνες θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, εφόσον εντός του τρέχοντος έτους έχουν καταβάλει χωρίς διακοπή την ελάχιστη εισφορά, που για την πλειοψηφία τους αντιστοιχεί σε 168 ευρώ τον μήνα.

Μάλιστα, για το τρέχον έτος και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Για την πλειονότητα των ασφαλισμένων αυτό το ποσό αντιστοιχεί στα 168 ευρώ, ενώ για τους αγρότες ξεκινά από τα 86,98 ευρώ τον μήνα. Βέβαια, αρχικά, είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ασφαλιστική ενημερότητα θα μπορούσε να δοθεί ακόμη και με μερική καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι και με ποσά κάτω των 168 ευρώ, όμως η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι όσοι έως πρότινος κατέβαλλαν χαμηλότερα ποσά, δεν θα λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Βέβαια, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, η εγκύκλιος ορίζει ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα δίνεται για τη μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο της καταβολής της ελάχιστης, κατά περίπτωση, εισφοράς, δεδομένου ότι καταβάλλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι:

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία και οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, η σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, θα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Στην περίπτωση που –εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκκαθάριση των εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016– δοθεί βεβαίωση για ποσά που αντιστοιχούν στην κατώτατη εισφορά, αυτή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση ακινήτου ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, καθώς απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα ειδοποιητήρια.

Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016 και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση της σχετικής ενημερότητας θα απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης.

Οσο για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο των επιπρόσθετων προϋποθέσεων, δεδομένου ότι καταβάλλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή όμως, η διάρκεια της βεβαίωσης θα είναι μηνιαία. Οπως μηνιαία θα είναι και η διάρκεια της βεβαίωσης στην περίπτωση που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Μπάχαλο με τις εισφορές του ΤΣΑΥ για το 2016! Τι πρόβλημα δημιουργείται στους γιατρούς που οφείλουν

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Νέο μπάχαλο για τους γιατρούς που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές για το 2016.


Άλλο ένα άγχος προστέθηκε στους ιδιώτες γιατρούς. Μετά τις ούτως ή άλλως αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, νέο μπάχαλο ήρθε στη ζωή όσων οφείλουν στο ΤΣΑΥ για το 2016.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του HealthReport.gr, πολλοί γιατροί που έσπευσαν στο ΤΣΑΥ να πάρουν βεβαίωση οφειλής με συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά και πάλι δεν κατόρθωσαν να εξοφλήσουν το πόσο, διαπίστωσαν ότι τα χρέη τους προς το ταμείο …διπλασιάστηκαν.

 

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από μαρτυρίες γιατρών στο HealthReport.gr, όσοι γιατροί είχαν πάρει ειδοποιητήριο αλλά δεν το εξόφλησαν, το χρέος μεταφέρθηκε αυτομάτως στον ΕΦΚΑ.
Όσοι ξαναπήγαν στο ΤΣΑΥ για να εκδώσουν νέα βεβαίωση οφειλής με νέα προθεσμία πληρωμής, διαπίστωσαν έκπληκτοι πως το οφειλόμενο ποσό ξαναστέλνονταν στον ΕΦΚΑ και διπλασιάζονταν.

Ενώ για παράδειγμα ένας γιατρός μπορεί να χρωστούσε 1000 ευρώ, με τη δεύτερη βεβαίωση οφειλής το ποσό γινόταν αυτομάτως 2000 ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό των βεβαιώσεων, τόσο διπλασιάζεται και το οφειλόμενο ποσό.

Πρόκειται προφανώς για άλλο ένα …γραφειοκρατικό λάθος του ΕΦΚΑ, που βάζει όμως σε νέους μπελάδες τους γιατρούς. Αλλά βέβαια η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται. Δείτε ΕΔΩ τι έγινε με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ: «Ο ΕΦΚΑ έφερε τη διάλυση του ΤΣΑΥ! Δείτε τι περνούν οι υγειονομικοί»

 

Πάντως οι περισσότεροι γιατροί που είδαν διπλές και τριπλές οφειλές, περιμένουν τώρα την εκκαθάριση στο τέλος του χρόνου πριν αναζητήσουν το δίκιο τους. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Αρχές 2018 το χαράτσι με βάση το εισόδημα του 2016

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Στις αρχές του 2018 θα καταβληθεί η πρώτη δόση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των γεωργών με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν για το 2016, σύμφωνα με το επικρατέστερο, πλέον, σενάριο το οποίο εξετάζουν αρμόδιοι κύκλοι του Υπ. Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Capital.gr, η πιο πιθανή προθεσμία για την καταβολή της δόσης αυτής είναι πλέον η 31η Ιανουαρίου του νέου έτους, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και η 28η Φεβρουαρίου του 2018.

Σε αυτήν την περίπτωση θα έχει συμπληρωθεί ένα 12μηνο καταβολής των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2015 και θα μπορεί να γίνει ένας πλήρης και οριστικός συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθέντων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2015) στο διάστημα Ιανουαρίου 2017-Ιανουαρίου 2018 και των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 στο διάστημα αυτό.

Στην πρώτη δόση των εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 θα συμπεριληφθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όχι μόνο εκείνες που αφορούν την κύρια ασφάλιση και την υγεία, αλλά και εκείνες που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ τις οποίες θα πληρώσουν οι 200.000 εκ των 1,4 εκατομμυρίων μη μισθωτών (σ.σ. κυρίως αυταπασχολούμενοι δικηγόροι και γιατροί).

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το αρχικό σενάριο το οποίο "έτρεχε" το Υπουργείο Εργασίας, οι εισφορές των μη μισθωτών με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 έπρεπε να είχαν υπολογισθεί μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να καταβληθεί η πρώτη δόση στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου.

Έπειτα, ματαιώθηκε αυτό το σενάριο και αντικαταστάθηκε με εκείνο που προέβλεπε την καταβολή της πρώτης δόσης στα τέλη του τρέχοντος μηνός. Ούτε, όμως, αυτό το σενάριο υλοποιήθηκε, καθώς οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως 30 Νοεμβρίου είναι υπολογισμένες με βάση το εισόδημα του 2015.

Με βάση το ίδιο εισόδημα θα υπολογιστούν πιθανότατα και οι εισφορές για το Δεκέμβριο.

Οι διαδοχικές αυτές ματαιώσεις των νέων εισφορών οφείλονται στο ότι έχει σημειωθεί μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη καθυστέρηση στον υπολογισμό των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2016 (λόγω του ότι ο αρμόδιος φορέας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., παρέλαβε τις φορολογικές δηλώσεις των μη μισθωτών στα τέλη του περασμένου Αυγούστου), αλλά και στον συμψηφισμό μεταξύ καταβληθέντων και καταβλητέων εισφορών.

Παράλληλα, σημαντική εμπλοκή σημειώθηκε στον υπολογισμό των εισφορών για το επικουρικό και το εφάπαξ.

Εξάλλου, το Υπ. Εργασίας φέρεται να μην επιθυμούσε οποιαδήποτε νέα αναστάτωση στους κόλπους των επαγγελματιών και των γεωργών λίγο πριν τα Χριστούγεννα και ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα προς αυτή με την παροχή του κοινωνικού μερίσματος. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παλαιές και νέες οφειλές σε μία πλατφόρμα

Παλαιές και νέες οφειλές σε μία πλατφόρμα

“Φως στο τούνελ” φάνηκε επιτέλους για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους γιατρούς, για τα ταμεία την εκκαθάριση των οποίων έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του υπερταμείου, Δ. Τσακίρη, για το σκοπό αυτό έχει δρομολογηθεί η μηνιαία εκταμίευση χρημάτων. “Αρχικά θα καταβληθούν τα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί” σημείωσε, εκτιμώντας ότι το σύνολο των οφειλομένων θα έχει καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται, στο μεταξύ, η λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας για την εκκαθάριση των οφειλών όλων των ασφαλισμένων. Στο σύστημα αυτό, δηλαδή, θα εμφανίζονται και οι ασφαλισμένοι που έχουν περισσότερα από 40 έτη ασφάλισης, που έχουν υποβάλει αίτημα για μείωση κατά 50% της εισφοράς τους.

“Τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί θα συμψηφιστούν με τις μέλλουσες εισφορές”διευκρίνισε ο κ. Τσακίρης.

Για τους γιατρούς, πάντως, η όποια καταβολή εκ μέρους τους οφείλει χρονικά να έπεται της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των υποκοστολογημένων διαγνωστικών εξετάσεων με απόφαση του ΕΟΠΥΥ το 2012, η οποία κρίθηκε ακυρωτέα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

 

Ολες οι λεπτομέρειες της ρύθμισης των 120 δόσεων με τα Ταμεία

Τι θα ορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις

Γεωργάκης Ηλίας - TO BHMA

Με υπουργικές αποφάσεις θα ορίζεται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν ακόμα και οφειλέτες χωρίς πτωχευτική ικανότητα με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Θα υπάρχει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων κατά 80% Θα δημιουργηθεί ένας έλεγχος βιωσιμότητας του χρέους που θα προκύπτει από ένα κλάσμα, του βασικού χρέους προς το εισόδημα του οφειλέτη. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα, που χρωστάνε έως 20.000 ευρώ, ή χρωστάνε το 85% της οφειλής τους στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Θα αφορά χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και όχι νέα. Θα αφορά ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και όσους έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους.

Για συγκεκριμένες οφειλές και κατηγορίες οφειλετών εξετάζεται το ενδεχόμενο να κουρεύεται και τμήμα της βασικής οφειλής. Όσον αφορά τις οφειλές προς την εφορία, αναμένεται να προβλεφθεί κούρεμα κύριας οφειλής έως 30%. Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σημαντική προϋπόθεση είναι η βασική οφειλή να μην αντιστοιχίζεται σε ασφαλιστικό χρόνο, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην προσδοκώμενη σύνταξη.Βασική ρήτρα υλοποίησης του κουρέματος είναι η συνεπής καταβολή των 120 δόσεων. Αν κάποιος σταματήσει π.χ. στις 60 δόσεις, επιβαρύνεται με το σύνολο των προσαυξήσεων και αναγεννάτε και η κύρια οφειλή.Η καταβαλλόμενη δόση δεν θα μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των 50 ευρώ προς κάθε πιστωτή.

Επισημαίνεται ότι τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ‘πνίγουν’ τους ελεύθερους επαγγελματίες σε σημείο ο ένας στους τρεις να αδυνατεί να καταβάλλει τις εισφορές του.Η τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) αποκάλυψε την τραγική εικόνα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2014, τα ληξιπρόθεσμα ανέρχονταν στα 10,9 δισ. ευρώ. Τρία χρόνια μετά, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκτοξευτεί στα 30,5 δισ. ευρώ ή αύξηση 179%.

Σήμερα 503.383 ελεύθεροι επαγγελματίες (συν 224.525 γεωργοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι) οφείλουν συνολικά - μόνο στα ασφαλιστικά τους ταμεία- τουλάχιστον 13,7 δις. (3η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών «ΚΕΑΟ», Οκτώβριος 2017). Από τους ελεύθερους επαγγελματίες οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, οι 185.311 (με οφειλές κατά την ένταξη περίπου 2,5 δις ευρώ) είχαν διακόψει την ασφάλισή τους πριν την ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο. Τον Σεπτέμβριο του 2017 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά μόνο 63.243 και το συνολικό ρυθμισμένο ποσό ανέρχεται στα 1,8 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμα, παραμένουν χωρίς καμιά ρύθμιση και ανέρχονται στα 11,9 δις.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Αναδρομικές Διαφορές από Ασφαλιστικές Κατηγορίες για Νέους Ασφαλισμένους Α’ Εξάμηνο 2013

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΠΗΓΗ:http://www.etaa.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Ιούνιος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΦΚΑ