ΕΦΚΑ

Πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Πώς θα γίνει η εκκαθάριση των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Έως τις 31 Μάιου θα πρέπει να καταβάλλουν οι υπόχρεοι την 1η δόση του χρεωστικού υπολοίπου που προκύπτει από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017, σύμφωνα με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ σήμερα. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι κάτω από 50 ευρώ, δεν θα επιστραφεί στον δικαιούχο, αλλά θα συμψηφισθεί με μελλοντικές του εισφορές.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει πως από 1.1.2017 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αγροτών, καθορίζεται με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Επίσης, προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, ως το μήνα Δεκέμβριο  εκάστου έτους.

Σύμφωνα με την οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ, σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα με πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μέχρι την 31.1 του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, αυτό μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του και να συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.12 του έτους που αφορά η εκκαθάριση.

Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου κατά την πρώτη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής οφειλής 2017.

Για την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας υλοποίησης και των κανόνων εκκαθάρισης που έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες - διευκρινίσεις:

Πάγια διαδικασία εκκαθάρισης

Όπως είναι γνωστό, ο προσδιορισμός της βάσης και ο υπολογισμός των εισφορών, μέχρι τη λήψη των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκύπτει από τα εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους. Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες (1/2017, 3/2017, 11/2017 και 27/2017) της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες. Τα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, διατίθενται στον ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

Περισσότερα...

ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη

ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη

Τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πρέπει να συμπληρώσει ο μισθωτός για να έχει το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Από αυτή την ημερομηνία και μετά, απαιτούνται 75 ημέρες ασφάλισης.

Αντίστοιχα, ο μη μισθωτός πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που θα αυξηθούν σε τρείς μήνες από τις 1/3/2019.

Επίσης παρατείνεται για τους ανέργους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος.

Στο εξής θα έχουν το δικαίωμα να ασφαλίζονται ως έμμεσα μέλη και τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», τα ανάδοχα τέκνα, τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας, καθώς και τα εκτός γάμου εγγόνια, εφόσον ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

Δείτε σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται κάλυψη τα μέλη της οικογένειας
Συγκεκριμένα όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος που κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν από 1-1-2017 στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα μέλη οικογενείας τους.

Ως μέλη οικογένειας όλων των ανωτέρω ασφαλιζομένων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος θεωρούνται:

α. ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του/της δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός Ε.Φ.Κ.Α.,

β. τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα των οποίων την πραγματική φροντίδα ή επιμέλεια κατέχει με δικαστική απόφαση ή σύμβαση ο/η ασφαλισμένος/η, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Εάν είναι άνεργα ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα /Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας» θεωρούνται μέλη οικογενείας μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω τέκνα συνεχίζουν να θεωρούνται μέλη οικογένειας των θανόντων άμεσα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και στην περίπτωση που δεν δικαιωθούν συντάξεως.

γ. τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας. Η κατά τα ανωτέρω αναπηρία κρίνεται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), και από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και από τις επιτροπές απαλλαγών και από τις τριμελείς εξ ιατρών επιτροπές (Ν.3863/2010 αρθ.6, παρ. 7).

δ. η μητέρα και ο πατέρας, καθώς και οι θετοί γονείς υπό τις ίδιες με τους φυσικούς γονείς προϋποθέσεις.

ε. οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί, καθώς και οι ορφανοί μόνο από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί εφόσον ο επιζών γονέας θεωρείται, κατά τα ανωτέρω, ως μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι και άνεργοι ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα /Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας», μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Επίσης θεωρείται ως μέλος οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ο/η γεννημένος/- ή χωρίς γάμο των γονέων του/της εγγονός/-ή εφόσον συντηρείται από αυτόν και ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

στ. τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α. ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α.. ζ. οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ, οι οποίες είναι άνω των σαράντα (40) ετών και κατείχαν βιβλιάριο περίθαλψης από το Δημόσιο μέχρι την 13−3−2004, όταν εφαρμόσθηκε η 2/190/0094/28.1.2004 (Β’323) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας & Πρόνοιας και Οικονομίας & Οικονομικών, διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α..

Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 ή της παρ.6 του άρθρου 31 του π. δ/τος 169/2007 (Α’210), υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του δημοσίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Φ.Κ.Α. ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός Ε.Φ.Κ.Α.. Στην περίπτωση αυτή, κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, υποβάλλουν αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης και καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που ισχύουν για τους συνταξιούχους, οι οποίες υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους κατέβαλε ο οικείος φορέας τους ο οποίος εντάχτηκε στον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Τα πρόσωπα της παρ. 2 θεωρούνται μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, εφόσον συμβιώνουν με αυτόν και η συντήρησή τους για τις περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ της παρ. 2 βαρύνει κυρίως τον άμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο. Θεωρείται ότι υπάρχει συμβίωση ακόμη και αν για σοβαρούς λόγους ο/η σύζυγος ή τα τέκνα δεν συγκατοικούν προσωρινά στην ίδια στέγη.

Ειδικά για τον πατέρα/μητέρα/θετούς γονείς της ανωτέρω περίπτωσης δ της παρ.2, προκειμένου να ασφαλιστούν ως μέλη οικογενείας του παιδιού τους απαιτείται επιπλέον: α) να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και β) το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους από οποιαδήποτε αιτία να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το οικογενειακό φορολογητέο (πραγματικό ή τεκμαρτό) και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

4. Ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δύναται να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στον εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό όπου ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του,

β) δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο,

γ) υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου και

δ) καταβάλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

5. α) Ειδικά για τα μέλη οικογένειας ασφαλισμένων πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παροχές ασθένειας σε είδος χορηγούνται εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης νόμιμης διαμονής του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α’135) (Οδηγία 2004/38ΕΚ), και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

β) Ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/2014 (Α’80), δικαιούνται παροχές ασθένειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης και νόμιμης διαμονής.

Β. Άρθρο 23

Με το άρθρο 23 καθορίζονται ενιαία για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Από σήμερα αναρτημένα τα ειδοποιητήρια στο ΤΣΑΥ των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους (Β’ Εξάμηνο 2013)

Taxheaven Newsroom
www.tsay.gr

Αναδρομικές Διαφορές από Ασφαλιστικές Κατηγορίες για Νέους Ασφαλισμένους Β’ Εξάμηνο 2013

Από σήμερα 7/5/2018 είναι αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους στο ηλεκτρονικό προσωπικό φάκελο του κάθε ασφαλισμένου στο tsay.gr, το διάστημα που αφορούν είναι το Β' εξάμηνο του 2013 και ημερομηνία λήξης των πληρωμών τους είναι η 31/05/2018.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Σε ισορροπία του... τρόμου το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας

Την ισορροπία ...τρόμου στην οποία βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, μεταξύ δημοσιονομικής προσαρμογής και κοινωνικής προστασίας σκιαγραφεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια των συντάξεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα δε, καταγράφει την εσωτερική αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων συνταξιούχων που είχαν ως αποτέλεσμα όλες οι μνημονιακές περικοπές, με αποκορύφωμα αυτές που περιλαμβάνονται στο νόμο Κατρούγκαλου, αλλά και την “διάσωση” των συνταξιούχων σε σχέση με τον κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι νεότερης ηλικίας εργαζόμενοι ή άνεργοι.

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των τρεχουσών αλλά και των μελλοντικών συντάξεων δεν “βλέπει” άλλη διέξοδο από την διεύρυνση του εργάσιμου βίου, που μεταξύ άλλων, περνά μέσα και από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ίδιο προτείνει άλλωστε και ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι θα είχε μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ, η αύξηση κατά 4 χρόνια της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, έως το 2030, όταν οι μεταρρυθμίσεις του 2015 και 2016 οδηγούν στην αύξηση κατά 3 χρόνια (σήμερα βρίσκεται στα 61,2 έτη). Στην πράξη, διαπιστώνεται από τους διεθνείς οργανισμούς ότι τα υπόλοιπα μέτρα παραμετρικών παρεμβάσεων στο σύστημα έχουν “εξαντληθεί” και το μόνο εργαλείο στην προσπάθεια διασφάλισης επαρκών παροχών που θα προστατεύουν τους συνταξιούχους από την φτώχια, είναι πλέον οι παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας, κλείνοντας κάθε πόρτα πρόωρης εξόδου.

Ειδικά δε, για την Ελλάδα, οι μελετητές της Ε.Ε. επισημαίνουν την επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2016 υπό τους περιορισμούς που δημιουργούν οι δεσμεύσεις για ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα. Την ίδια στιγμή βέβαια, που εκφράζουν την ανησυχία τους για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν στην επάρκεια των συντάξεων κάποια από τα μέτρα της μεταρρύθμισης, όπως η μείωση των συντάξεων έως και κατά 18% από τον Ιανουάριο του 2019, το “πάγωμα” των συντάξεων έως το τέλος του 2022 και η κατάργηση του EΚΑΣ.

Παράλληλα, οι μελετητές επισημαίνουν μεταξύ άλλων, τα εξής:

- το εισόδημα των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων αυξήθηκε σε σχέση με το εισόδημα των νεότερων, ενώ οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων μείωσαν τις ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων ηλικίας 65 ετών και άνω

- ο ρυθμός της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών μειώθηκε από 28,1% το 2008 σε 22% το 2016 (έναντι 35,6% του συνολικού πληθυσμού 2016). Βέβαια, σε σοβαρή υλική στέρηση το 2016 βρισκόταν το 15,2% των ηλικιωμένων, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 75+ (14,8%) και πολύ χαμηλότερο από το σοβαρό ποσοστό υλικής υποβάθμισης του συνολικού πληθυσμού (22,4%).

- το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη αυξήθηκε κατά 6,7 μονάδες βάσης, κατά την περίοδο 2008-2016 (δηλ. από 9,9% σε 16,6%).

- οι άντρες ηλικίας 65 ετών το 2015, εκτιμάται ότι θα ζουν σε υγιή κατάσταση για 7,9 έτη, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 65 ετών αναμένεται να ζουν σε υγιή κατάσταση για 7,5 χρόνια.

- η διάρκεια της συνταξιοδότησης υπολογίζεται σε 23,9 έτη για τους άνδρες και 27,9 έτη για τις γυναίκες. Η διάρκεια συνταξιοδότησης προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,2 έτη για τους άνδρες έως το 2056 (δηλαδή από 21,6 έτη το 2016 σε 20,4 έτη) και 1,9 έτη για τις γυναίκες (δηλαδή από 25 έτη το 2016 έως 23,1 έτη).

Πηγή: Καθημερινή

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr

 

Tι εισφορές θα πληρώσουν μέλη και διαχειριστές εταιρειών από 1η Ιουνίου

Αποτέλεσμα εικόνας για εφορία σε εταιρείες

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Αλλάζει από την 1η Ιουνίου ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των διαχειριστών σε έως 100.000 Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) αλλά και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που είναι ταυτόχρονα και εταίροι.

Συγκεκριμένα, από την παραπάνω ημερομηνία και έπειτα, ως διαχειριστές θα καταβάλλουν εισφορές 16% επί της αμοιβής τους, έναντι 26,9% που καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 1η Μαΐου 2018.

Ταυτόχρονα, όμως, τα ίδια πρόσωπα που είναι παράλληλα εταίροι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν, όπως και πρώτα, τις εισφορές 26,9% επί του εισοδήματος που αποκτούν όντας εταίροι (όπως συμβαίνει από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα).

Με άλλα λόγια, τα μέλη των Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές των εταιρειών αυτών θα καταβάλλουν δύο τύπους εισφορών, ανάλογα με το εισόδημα που αποκτούν σε σχέση με την "ιδιότητα" την οποία έχουν μέσα στην εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα:

- Για τις αποδοχές (μέρισμα) τις οποίες εισπράττουν με την "ιδιότητα" του εταίρου θα καταβάλλουν εισφορές 26,9% (όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

- Παράλληλα, οι εταίροι αυτοί για τις αμοιβές τους ως διαχειριστές της ίδιας της εταιρείας στην οποία είναι μέλη θα καταβάλλουν επιπλέον εργατικές εισφορές 16% (έναντι 26,9% που κατέβαλλαν από 1/1/2017) επί αυτών των αμοιβών (σαν να ήταν μισθωτοί ασφαλισμένοι στο τέως ΙΚΑ).

Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσος Πετρόπουλους, αναφορικά με τις εισφορές που θα καταβάλουν, σε έναν μήνα από σήμερα, τα μέλη και οι διαχειριστές των Ο.Ε., των Ε.Ε., των ΕΠΕ και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

Κατά τα άλλα, όσοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ δεν είναι παράλληλα και διαχειριστές θα συνεχίσουν και μετά την 1η Ιουνίου 2018 να καταβάλλουν, όπως συνέβαινε από 1η Ιανουαρίου 2017, εισφορές 26,9% επί του μερίσματος που εισπράττουν.

Τι γίνεται με τις ΙΚΕ

Όσον αφορά τους εταίρους των ΙΚΕ, θα συνεχίσουν να μην καταβάλλουν εισφορές 26,9% επί των αποδοχών τους από την επαγγελματική δραστηριότητά τους.

Ωστόσο, εισφορές 26,9% επί των αποδοχών τους θα καταβάλλουν οι εταίροι ΙΚΕ που έχουν οριστεί και διαχειριστές τους, τα τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι διαχειριστές τους, αλλά και οι μοναδικοί εταίροι μονοπρόσωπων ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές τους.

 

Πλήρωναν "καπέλο" 10% και δεν τους το επιστρέφουν

 

Εν τω μεταξύ, δεν θα επιστραφεί αναδρομικά το καπέλο" 10% στις ασφαλιστικές εισφορές τους πληρώνουν εδώ και ενάµιση χρόνο οι διαχειριστές που είναι παράλληλα και εταίροι σε Ο.Ε, Ε.Ε και ΕΠΕ. Και αυτό γιατί οι εισφορές 16% που θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου 2018 (έναντι των εισφορών 26,9% που ισχύουν από 1/1/2017 -1/5/2018) δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Πιο αναλυτικά, από 1η Ιανουαρίου 2017 κατέβαλλαν εισφορές 26,9% επί της αµοιβής τους οι διαχειριστές. Ωστόσο, από 1η Ιουνίου 2018 και έπειτα, σύµφωνα µε σχετική υπουργική εγκύκλιο, οι εισφορές που θα καταβάλλoυν οι διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ και ΕΠΕ για την αµοιβή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν θα πέσουν στο 16% (έναντι 26,9% µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2017 - 1ης Μαΐου 2018), σαν να είναι µισθωτοί και όχι, πλέον, ελεύθεροι επαγγελµατίες. Με άλλα λόγια, οι καταβλητέες εισφορές τους θα µειωθούν κατά 10 µονάδες.

Η εγκύκλιος αυτή, όμως, σύµφωνα µε την οποία µειώνονται οι εισφορές των εν λόγω διαχειριστών, δεν έχει αναδροµική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2017. Αυτό σηµαίνει, όπως διευκρινίζουν αρµόδια στελέχη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, πως οι επιπλέον εισφορές (10 µονάδες) τις οποίες καταβάλλουν οι διαχειριστές των Εταιρειών από τις αρχές του 2017 έως και τα µέσα του 2018 δεν θα τους επιστραφούν αναδροµικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω εταίρος σε Οµόρρυθµη Εταιρεία, που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής. Για το διάστηµα από 1/1/2017 έως και 1/5/2018 καταβάλλει εισφορές 26,9% τόσο επί του µεριδίου των κερδών της εταιρείας (µέρισµα) όσο και επί της αµοιβής του, εκτελώντας χρέη διαχειριστή.

Ας υποθέσουµε ότι για το παραπάνω διάστηµα εισέπραττε το ίδιο µέρισµα, 2.000 ευρώ/µήνα, ενώ ως αµοιβή για τη διαχείριση της εταιρείας εισπράττει 1.000 ευρώ.

Στο διάστηµα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 κατέβαλλε, για την αµοιβή του ως διαχειριστή, εισφορές ύψους 3.228 ευρώ (26,9% x 12.000 ευρώ).

Για το διάστηµα 1/1/2018 έως 1/5/2018 πρέπει να καταβάλει για την ίδια αµοιβή εισφορές ύψους 1.436 ευρώ [26,9 % χ 85% (καθαρό εισόδηµα 36.000 ευρώ + καταβληθείσες εισφορές 2017 ύψους 9.684 ευρώ: 12 x 5 µήνες x 1/3 του συνολικού εισοδήµατος του ασφαλισµένου που αντιστοιχεί στην αµοιβή του ως διαχειριστή).

Συνολικά, δηλαδή, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του για το διάστηµα 1/1/2017 - 1/5/2018 ανέρχονται σε 4.664 ευρώ (3.228 ευρώ για το 2017 και 1.436 ευρώ για το 5µηνο του 2018) ή 274 ευρώ κατά µέσο όρο κάθε µήνα.

Αν ίσχυαν από 1/1/2017 (και όχι από 1/6/2018) οι εισφορές 16% για την αµοιβή τού εν λόγω επαγγελµατία ως διαχειριστή, τότε θα έπρεπε να καταβάλει µόλις 2.720 ευρώ (εργατικές εισφορές 16% x 1.000 ευρώ/µήνα x 17 µήνες) ή 160 ευρώ κατά µέσο όρο / µήνα. Με άλλα λόγια, ο συγκεκριµένος καταβάλλει στο 17µηνο Ιανουαρίου 2017 - Μαΐου 2018 ποσό 1.994 ευρώ (4.664 ευρώ - 2.720 ευρώ) ή 117 ευρώ µεγαλύτερο σε σχέση µε εκείνο που θα προκύψει κάθε µήνα από την 1η Ιουνίου 2018.

Αν ίσχυε αναδροµικά από 1/1/2017 η µείωση του συντελεστή των εισφορών επί της αµοιβής του ως διαχειριστή, τότε ο ΕΦΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ θα έπρεπε να του επιστρέψουν το υπερβάλλον ποσό που κατέβαλε (1.994 ευρώ). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παράταση καταβολής εισφορών Μαρτίου 2018 των μη μισθωτών ασφαλισμένων

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Επιτροπή πρωτοβουλίας μονοσυνταξιούχων υγειονομικών για εισφορές ΤΣΑΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

ΠΡΟΣ: Κ. Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στάδιου 29- 10110-Αθήνα


ΑΘΗΝΑ : 23/4/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΕΦΚΑ (ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)
ΙΣΑ/ ΠΙΣ/ΟΣΑ/ΟΣΘ/ ΦΣΑ/ΠΦΣ
Κ. Π ΠΟΛΑΚΗ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
Κ. Ι ΒΡΟΥΤΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν Δ
Κ. Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝ.ΑΛ.
Κ.Α.ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΚΕ

ΘΕΜΑ «Ασφαλιστικές εισφορές τέως μονοσυνταξιούχων υγειονομικών του πρώην ΤΣΑΥ»

Με την γνωμοδότηση 198/2017 του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους αμφισβητείται η διαγραφή από τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων και η επιστροφή σε αυτούς των οικείων εισφορών , που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Στην ίδια απόφαση ο αναδρομικός καταλογισμός εισφορών ουσιαστικά καθίσταται ανεπίτρεπτος μια και το ίδιο το ΤΣΑΥ με θετικές ενέργειες του είχε επί μακρόν δημιουργήσει την πεποίθηση στους ασφαλισμένους ότι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές υποκατηγορίες με απόλυτη υπαιτιότητα των διοικήσεων του ΤΣΑΥ. Το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν προχώρησε στην ρύθμιση ενιαίων κανόνων που θα εξασφάλιζαν την ισονομία στους μονοσυνταξιούχους ασφαλισμένους . Έτσι , σε άλλους επιστράφηκαν οι εισφορές, άλλοι διεγράφησαν με αιτήσεις τους- που δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό - σε άλλους έγινε συμψηφισμός εισφορών μονοσυνταξιούχων με τις χρωστούμενες κύριες εισφορές ,άλλοι βγήκαν σε σύνταξη και η επιπλέον εισφορά τους μετρήθηκε κατά το δοκούν , ενώ πολλοί υγειονομικοί μονοσυνταξιούχοι αναγκαστικά κατέφυγαν σε ένδικα μέσα.

Το τελευταίο διάστημα το θέμα των μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ έχει επανέλθει με αρνητικό τρόπο στην επικαιρότητα . Αμφισβητείται από διάφορους κύκλους , που έχουν παρελθόν στην αδιαφορία αν όχι κακοδιαχείριση του Ταμείου , το δικαίωμα διαγραφής των μονοσυνταξιούχων αναιρώντας παλαιότερες διοικητικές πρακτικές του ΤΣΑΥ του 1986-2013 (2-4). Επιπλέον, συζητείται να ζητηθεί αδίκως και καταχρηστικώς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, παρά την διαγραφή μελών κατά τα έτη 2010-2014 και να καταβληθούν ασφάλιστρα έως 31/12/2015 ημερομηνία που καταργήθηκε το Ταμείο και το καθεστώς των μονοσυνταξιούχων.

Τυχόν απόφαση αναδρομικού καταλογισμού - έστω και ένα ευρώ- για ένα Ταμείο και μια κατηγορία (μονοσυνταξιούχοι) που καταργήθηκαν όταν μάλιστα επί δεκαετίες πού το Ταμείο αυτό υφίστατο δεν ζητήθηκαν αναδρομικές εισφορές ούτε από την εγγραφή στο ΤΣΑΥ ούτε μετά την αίτηση διαγραφής είναι ανεπίτρεπτη . Είναι προφανές ότι ο αναδρομικός καταλογισμός θα προκαλέσει άμεσο κλονισμό της οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου, ατέρμονες δικαστικές αγωγές, και θα ταλαιπωρήσει μια κατηγορία πολιτών που αυτοβούλως κατέβαλλε επιπρόσθετα ασφάλιστρα για πολλά έτη . Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το δημοσιονομικό όφελος των αναδρομικών αυτών εισφορών έστω και αν μπορούσαν να καταβληθούν είναι αμελητέο.

Ο Ν4387/2016, παρά τα άλλα προβλήματά του επιτρέπει την ενοποίηση όλων αυτών των κατηγοριών με ισονομία . Η επιπλέον εισφορά του εκάστου μονοσυνταξιούχου, μπορεί να υπολογιστεί στη τελική κύρια σύνταξη με βάση τον μαθηματικό τύπο.

Ζητούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για να λάβει τέλος η απαράδεκτη εκκρεμότητα και πολυνομία, όπως πρόσφατα έγινε με περιπτώσεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 καταργήθηκε το ταμείο Μονοσυνταξιούχων του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ αναδρομικά από 1/1/2016 ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος καταλογισμού αναδρομικών οφειλών. Η μέχρι 31/12/2015 καταβληθείσες οφειλές θα υπολογιστούν με βάση το ν. 4387/2016.

ΑΝΡΟΜΑΧΗ ΤΡΑΚΑ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣα
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΙΔΗΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣα
ΕΛΕΝΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ , ΠΦ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΑ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr

 

Νέα παράταση στους συμψηφισμούς των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Νέα παράταση στους συμψηφισμούς των εισφορών των επαγγελματιών για το 2017

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Με καθυστέρηση έως δύο εβδομάδων αναμένεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 27 Απριλίου να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τους συμψηφισμούς των εισφορών των μη μισθωτών, μαζί και τις μηνιαίες εισφορές του Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Τα σχετικά ειδοποιητήρια έπρεπε να είχαν αναρτηθεί από τα μέσα του τρέχοντος μηνός, δηλαδή από τις 13 ή έστω τις 15 Απριλίου.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ενώ κύκλοι του ΕΦΚΑ ανέφεραν στο Capital.gr πως η σχετική ανάρτηση μάλλον θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Κάτι τέτοιο, όμως, παραδέχονται οι ίδιες πηγές, θα δημιουργήσει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια καταβολής των ποσών με τα οποία θα χρεωθούν οι αυτασφαλισμένοι και ιδίως εκείνοι οι οποίοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015 και, έτσι, θα πρέπει να καταβάλλουν –εκτός από τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές τους- την πρώτη δόση (από τις συνολικά 5) του χρεωστικού υπολοίπου που θα προκύψει μεταξύ καταβληθεισών (βάσει εισοδήματος 2015) και των καταβλητέων (βάσει εισοδήματος 2016) εισφορών για το 2017.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα τουλάχιστον με τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΦΚΑ, μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου, θα έπρεπε να καταβληθούν τόσο οι τρέχουσες εισφορές του Μαρτίου 2018 (οι οποίες είναι ίδιες με εκείνες του Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2018) όσο και η πρώτη δόση του χρεωστικού υπολοίπου.

Με άλλα λόγια, οι υπόχρεοι θα έχουν ελάχιστες ημέρες περιθώριο για να εξοφλήσουν τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ο ΕΦΚΑ.

Αν ο σχεδιασμός παραμείνει ο ίδιος (σ.σ. ανάρτηση διπλών ειδοποιητηρίων έως 27/4 και εντολή εξόφλησής τους έως 30/4) και δεν ορισθεί διαφορετική ημερομηνία καταβολής των τρεχουσών μηνιαίων εισφορών του 2018 σε σχέση με την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαιωθεί, φυσικά, κάτι τέτοιο, τότε οι εν λόγω αυτασφαλισμένοι θα πιεσθούν πολύ προκειμένου να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στη διπλή αυτή καταβολή (σ.σ. τρέχουσες εισφορές 2018 συν δόση εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου).

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να δοθεί ένα λίγο μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο καταβολής (πχ έως μίας εβδομάδας) των τρεχουσών εισφορών μαζί και της πρώτης δόσης, δηλαδή να μην πρέπει να εξοφληθούν έως 30/4 αλλά πχ έως 4 ή 7 Μάιου.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– το ειδοποιητήριο για την εξόφληση της πρώτης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου να μην αναρτηθεί μαζί με τα ειδοποιητήρια των εισφορών του Μαρτίου 2018.

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα αναμενόμενα ειδοποιητήρια θα περιλαμβάνουν μόνο τις εισφορές του Μαρτίου 2018 με προθεσμία εξόφλησης την 30η Απριλίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, η εντολή πληρωμής της πρώτης δόσης εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, είτε θα περιληφθεί σε ειδοποιητήριο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από εκείνο των τρεχουσών εισφορών και θα αναρτηθεί αργότερα, πχ στις αρχές Μαΐου με προθεσμία έως την 31η του ίδιου μήνα, είτε θα περιληφθεί στο επόμενο ειδοποιητήριο (μέσα Μαΐου) που θα αφορά τις τρέχουσες εισφορές του Απριλίου 2018.

Σε αυτήν την περίπτωση, η πρώτη δόση εξόφλησης του υπολοίπου από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017 θα καταβληθεί μαζί με τις εισφορές του Απριλίου του 2018 έως τις 31 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται, κατά τα άλλα, πως όσοι δήλωσαν χαμηλότερο καθαρό εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ταμεία, θα τους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο μπορούν να αιτηθούν να εισπράξουν ή να συμψηφισθεί με μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

Αν έχουν οι δικαιούχοι πιστωτικού υπολοίπου έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε αυτές θα συμψηφισθούν με αυτό το υπόλοιπο.

Καμία αναδρομική επιβάρυνση ή επιστροφή δεν θα έχουν όσοι επαγγελματίες και αγρότες δήλωσαν το 2016 το ίδιο ακριβώς καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Έρχονται χαμηλότερες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Newsroom , CNN Greece


Μέτρα θεραπείας στο μείζον θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου Κατρούγκαλου που αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζει το υπουργείο Εργασίας σε μια προσπάθεια να μην τιναχθεί στον αέρα το νέο σύστημα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει διάφορες λύσεις, όπως η επιβολή χαμηλότερου συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ενός μειωμένου συντελεστή και για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ. Η κλίμακα μειούμενων συντελεστών θα ξεκινά από το ποσό των 25.000 ευρώ και θα αυξάνεται προς τα υψηλότερα εισοδήματα.

Εναλλακτικά εξετάζεται η επιβολή ενός ανώτατου συνολικού πλαφόν ασφαλιστικών εισφορών και φόρων που δεν θα υπερβαίνει ένα ποσοστό περί το 55% του ετήσιου εισοδήματος.

Σημειώνεται πως στις αιτήσεις ακύρωσης που υποβλήθηκαν από φορείς και απλούς πολίτες και εξέτασε και δέχθηκε το ΣτΕ σε διάσκεψή του αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Δεν θα έπρεπε να ενταχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα με τους μισθωτούς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι (γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί) και οι αγρότες, καθώς είναι εξαιρετικά ανόμοιες περιπτώσεις, τις οποίες το ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο.

Με το νέο σύστημα οι εισφορές σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη συνεπή τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ένας των αιτούντων ελευθέρων επαγγελματιών που ενώ πλήρωνε με το παλαιό σύστημα 351 ευρώ, με το νέο σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου πληρώνει 1.590 ευρώ.

Ο νόμος Κατρούγκαλου προσβάλλει την αρχή της ισότητας με κάθε τρόπο στη σχέση μισθωτών - ελεύθερων επαγγελματιών, όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν για τη σύνταξή τους τριπλάσια εισφορά από την εισφορά των μισθωτών, ενώ και μεταξύ των ίδιων των ελεύθερων επαγγελματιών όπου κάποιος καλείται να πληρώσει την ίδια εισφορά αν έχει εισόδημα 70.320 ευρώ με αυτόν που βγάζει 150.000, 300.000, 1.000.000 ευρώ, για τους οποίους η αναλογία της εισφοράς προς το εισόδημα είναι πολύ πιο χαμηλή.

Με το νομο θεσπίζεται ένα ελάχιστο όριο εισφοράς το οποίο επιβάλλεται επί τεκμαιρόμενου δήθεν εισοδήματος 7.032 ευρώ τον χρόνο ακόμη και εις βάρος εκείνων που έχουν μηδενικό εισόδημα ή ζημίες, ενώ για τις ίδιες παροχές υγειονομικής κάλυψης ένας ασφαλισμένος πληρώνει περί τα 488 ευρώ τον χρόνο, ενώ ένας άλλος πληρώνει έως και 4.880 ευρώ τον χρόνο κ.λπ..

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Στα 2,5 δισ. ευρώ οι οφειλές του ΕΦΚΑ προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους

Newsroom , CNN Greece

Μπορεί το υπουργείο Εργασίας να ανακοίνωσε πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ ύψους 700 εκατ. ευρώ για το 2017, ωστόσο σε αυτό δεν υπολογίζονται οι υπερτριπλάσιες οφειλές του Ταμείου για απλήρωτες συντάξεις, μερίσματα και αναδρομικά παράνομων κρατήσεων σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

Οι οφειλές του ΕΦΚΑ σήμερα ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώκαι αφορούν:

Πάνω από 100.000 κύριες συντάξεις και 120.000 επικουρικές. Η αναμονή για συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση φθάνει και τα τέσσερα χρόνια.

Περισσότερα από 40.000 εφάπαξ και 10.000 μερίσματα.

Την επιστροφή των εισφορών υγείας, αλλά και τον συμψηφισμό από τις επιπλέον καταβληθείσες εισφορές.

Την καταβολή επιπλέον ποσών σε χιλιάδες συντάξεις που εκδόθηκαν από 1/7/2015 έως 12/5/2016.

Τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις. Αφορά περίπου 200.000 επικουρικές συντάξεις (άνω των 300 ευρώ το 2011) κυρίως των Ταμείων των πρώην ΔΕΚΟ, των ναυτικών πρακτόρων και του επικουρικού του ΙΚΑ.

Την επιστροφή των παράνομων κρατήσεων, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά από τις παράνομες μειώσεις – με άθροισμα συντάξεων (κύριων και επικουρι- κών) άνω των 1.300 ευρώ – μέχρι 1/6/2016. Τα ποσά των επιστροφών, για το διάστημα από 1/6/2016 έως σήμερα, ανέρχονται μέχρι και τα 1.800 ευρώ για κύριες και μέχρι τα 900 ευρώ για επικουρικές συντάξεις.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Δεν "αναγνωρίζει" την απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές το Υπ. Εργασίας

Δεν "αναγνωρίζει" την απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές το Υπ. Εργασίας

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Ερήμην της διαφαινόμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας των εισφορών στους επαγγελματίες, πρόκειται να αναρτηθούν, ενδεχομένως και αύριο, είτε το αργότερο έως την άλλη εβδομάδα, τα ειδοποιητήρια για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές (για τον μήνα Μάρτιο), μαζί και τα αποτελέσματα των συμψηφισμών του 2017, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr από τον ΕΦΚΑ.

Έτσι, η κυβέρνηση συνεχίζει να ζητά την εξόφληση των εισφορών παρά το γεγονός ότι αυτές φαίνεται πως έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Τα εκκαθαριστικά αυτά θα πρέπει να εξοφληθούν έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου, ενώ όποιος ελεύθερος επαγγελματίας δεν προβεί σε αυτή την ενέργεια, θα χάσει την ασφαλιστική ικανότητα και την ασφαλιστική ενημερότητά του, όπως προβλέπουν οι σχετικές εγκύκλιοι, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Η επικείμενη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων αλλά και η επιβολή των συνεπειών σε βάρος όσων δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα γίνει παρά τη διαρροή της Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία οι εισφορές επί του εισοδήματος των επαγγελματιών (τις οποίες πρέπει να πληρώσουν έως τις 30/4) είναι "αντισυνταγματικές". Εξάλλου, στελέχη των Ταμείων δεν κρύβουν τους φόβους τους για ενδεχόμενη μείωση των εσόδων από τις εισφορές των επαγγελματιών.

Όπως φάνηκε, άλλωστε, από τις χθεσινές δηλώσεις του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ.

Και αυτό διότι, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Πετρόπουλος, "η απόφαση ακόμα δεν έχει διατυπωθεί για να ξέρουμε τις ειδικότερες σκέψεις. Δεν ξέρουμε καν σε τι θέμα αποφαίνεται το ΣτΕ".

Ο Υφυπουργός τόνισε επίσης πως "για να αποφανθεί το ΣτΕ για το αν είναι αντισυνταγματική μια διάταξη, θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον μια προσέγγιση αναφορικά με το αναλογιστικό αποτέλεσμα της επιρροής που θα έχει στο σύστημα η απόφασή του".

Εξάλλου, επισήμανε πως "δεν αποτελεί αντικείμενο της δικής του δικαιοδοσίας ό,τι αφορά την οργάνωση του κράτους. Εκείνο που θα πρέπει να κάνει το ΣτΕ είναι να κρίνει νομικές έννοιες".

Αντίθετη γραμμή από εκείνη του κ. Πετρόπουλου χαράσσουν όλες σχεδόν οι σημαντικές οργανώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τους πολιτικούς μηχανικούς, "πατώντας" πάνω στη διαρροή της Απόφασης του ΣτΕ, ζητά να μπει ανώτατο πλαφόν στην επιβάρυνση των αυτοαπασχολούμενων από φόρους και εισφορές.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά μείωση των εισφορών, μικτό σύστημα υπολογισμού αυτών και αυτόνομο ταμείο ελευθέρων επαγγελματιών.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) τονίζει ότι "περιμένουμε να διορθωθούν οι αδικίες, τα λάθη και οι υπερβολές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών".

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας αρνήθηκε να τοποθετηθεί μέχρι την έκδοση της επίσημης απόφασης από το ΣτΕ, ενώ μέχρι τότε κάλεσε τους επαγγελματίες να καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.

Από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο πρόεδρος του, κ. Γιώργος Βερβεσσός δήλωσε πως "αν οι πληροφορίες ευσταθούν, τούτο αποτελεί ιστορική δικαίωση για τους αγώνες του δικηγορικού κλάδου και τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2016". Παράλληλα, τόνισε ότι θα αποτελέσει "ανάσα" για όλους τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες και υπενθύμισε ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος είχε προσβληθεί δικαστικά από τους δικηγόρους, "διότι οδηγεί ουσιαστικά σε δήμευση του νόμιμου εισοδήματός τους".

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται πως επισπεύδουν την προετοιμασία αλλαγών –από το 2019, όμως- στο σύστημα υπολογισμού των εισφορών των επαγγελματιών.

Αυτές θα ωφελήσουν, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσος Πετρόπουλος, όσους επαγγελματίες δηλώνουν μεταξύ 30.400 ευρώ και 70.000 ευρώ. 

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

 

Πετρόπουλος: Ο ΕΦΚΑ δεν είναι στον αέρα, τίποτα δεν με ανησυχεί

Newsroom ,
CNN Greece

«Δεν είναι στον αέρα ο ΕΦΚΑ, είναι ασφαλής και τίποτα δεν με ανησυχεί», δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος σχετικά με την «υπό έκδοση» απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές των μη μισθωτών και τον ΕΦΚΑ.

«Απόφαση ακόμα δεν έχει διατυπωθεί για να ξέρουμε τις ειδικότερες σκέψεις. Δεν ξέρουμε καν σε τι θέμα αποφαίνεται το ΣτΕ» τονίζει ο κ. Πετρόπουλος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα και προσθέτει:

Ο ΕΦΚΑ είναι ασφαλής. Οι αποδόσεις και οι επιδόσεις είναι εκείνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητά του και την ανάπτυξή του. Δεν υπάρχει τίποτα που να με ανησυχεί. Απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω καν την απόφαση. Όμως αυτό το οποίο έχω πει, ακόμα από την έναρξη του ΕΦΚΑ, είναι ότι η πρώτη περίοδος θα είναι περίοδος οργάνωσης και θεμελίωσης των στηριγμάτων που θα έχει ο ΕΦΚΑ για τη μακροβιότητά του. Το δεύτερο αφορά την επανεξέταση, αφού πετύχουμε να έχουμε καλά οικονομικά αποτελέσματα τα οποία και έχουμε πια με σταθερά πλεονάσματα, ποσών επιβαρύνσεων εκεί όπου πραγματικά μπορεί να περιορίζουν με βάση την αρχή της αναλογικότητας την οικονομική ελευθερία μερικών επιχειρήσεων που μπορεί να είναι εισοδήματα μεταξύ 40 και 70 χιλιάδων ευρώ. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε εκτιμήσει ως κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξουμε και θα γίνει αυτό. Αν είναι αυτή η σκέψη του ΣτΕ τότε είμαστε σε συμφωνία... Λέω για το μέρος των εισφορών που αφορά βάση υπολογισμού από 30,40 έως και 70 χιλιάδες. Αν έχεις 500 χιλιάδες εισόδημα δεν πειράζει να δώσεις 18 χιλιάδες. Όταν έχεις όμως 70 χιλιάδες είναι ένα θέμα. Σου περιορίζει κάπως το περιθώριο να κάνεις τις πολιτικές επιλογές επενδύσεων σαν επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου το 5% του συνόλου των ασφαλισμένων. Μιλάμε για τέτοιο ποσοστό.

«Εμείς το είπαμε πρώτοι, το έχω πει κατ' επανάληψη και είναι μια άσκηση την οποία κάνουμε. Θα είναι ένας τρόπος υπολογισμού των εισφορών. Δηλαδή περίπου από 22 χιλιάδες μέχρι τις 70 χιλιάδες που σας είπα ένα ποσοστό 5%. Είναι ένα ζήτημα οικονομοτεχνικό που κοιτάζουμε για να μην έχουμε ζήτημα δημοσιονομικό ελάττωσης των αποθεματικών. Δεν το νομίζω βέβαια. Από το 2019 είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Είναι στην πολιτική μας στόχευση. Εικάζω ότι για να αποφανθεί το ΣτΕ για το αν είναι αντισυνταγματική μια διάταξη, θα έχει κάνει τουλάχιστον μια προσέγγιση αναφορικά με το αναλογιστικό αποτέλεσμα της επιρροής που θα έχει στο σύστημα η απόφασή του. Συνεπώς θα πρέπει να σκεφτεί και να αποδείξει για παράδειγμα ότι το Ταμείο Νομικών το οποίο ήταν ελλειμματικό και το οποίο έπαιρνε λεφτά από άλλους φορείς για να δίνει συντάξεις, θα μπορεί να επιβιώσει εκτός του ΕΦΚΑ. Το ίδιο και για τους αγρότες, οι οποίοι δεν είχαν αποθεματικό, διότι ο ΟΓΑ κατέβαλε προνοιακές συντάξεις. Επομένως όταν το ΣτΕ πει "έξω οι αγρότες από τον ΕΦΚΑ", θα πρέπει να αποφανθεί κιόλας πως θα παίρνουν συντάξεις. Διότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τη συνταγματική υποχρέωση που υπάρχει για την προστασία των συντάξεων προς τους πολίτες», τονίζει ο υπουργός.

Αναφορικά με τον κλάδο σύνταξης του Ταμείου Νομικών, ο υφυπουργός Εργασίας σημείωσε ότι:

Το 2015 παρουσίαζε έλλειμμα 68 εκατ. ευρώ το οποίο καλύφθηκε με 40 εκατ. ευρώ από τον ΑΚΑΓΕ και τα υπόλοιπα 28 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά. Πώς θα γίνει οι δικηγόροι και οι δικαστές να παίρνουν συντάξεις από το ΤΑΝ; Αφού δεν υπάρχουν αποθεματικά. Αυτά πρέπει να μας πει το ΣτΕ...Όταν θα αποφανθεί το ΣτΕ θα πρέπει να έχει σκεφτεί πρώτα τι θα γίνει με τις συντάξεις αυτών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια. Είναι το μέρος της εθνικής σύνταξης καθώς και το ανταποδοτικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν τέτοιες εισφορές για τους αγρότες για να παίρνουν σύνταξη. Μηδενίζεται το κοντέρ. Και για τους νομικούς επίσης. Ακούω πανηγυρισμούς και αλαλαγμούς χαράς και δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο μπορεί κάποιος να χαίρεται. Αν μείνει μόνος του, απομονωμένος από τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, δεν είναι βιώσιμο το σύστημα.

Ο κ. Πετρόπουλος τονίζει ακόμη ότι «είναι παλιά, μόνιμη και σταθερή η νομολογία για το ΣτΕ... Δεν αποτελεί αντικείμενο της δικής του δικαιοδοσίας ό,τι αφορά την οργάνωση του κράτους. Αυτό ανήκει τη δημόσια διοίκηση. Εκείνο που θα πρέπει να κάνει το ΣτΕ είναι να κρίνει τις νομικές έννοιες. Της αρχής της αναλογικότητας, της ισότητας. Όχι πρωτοβουλίες που αφορούν τη συγκρότηση του κράτους, αλλιώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να κυβερνά η κυβέρνηση η οποία εκλέγεται. Δεν νομίζω ότι τελικά το ΣτΕ θα δείξει μια τέτοια συμπεριφορά. Έχω μια άλλη αίσθηση. Το σκέφτομαι νομικά. Θα ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι το ΣτΕ θα μπει σε τέτοιες σκέψεις. Δεν νομίζω ότι θα αδιαφορήσουν οι έχοντες την ευθύνη στη σύνθεση αυτής της ολομέλειας. Δεν νομίζω να αλλάξουν θέση ως προς την πάγια νομολογία του ΣτΕ... Θα αντιπαρατίθενται πρώτα από όλα, με την ίδια νομολογία το ΣτΕ. Δεν μπορεί να εισέρθει σε θέματα διοίκησης.

Αλλά αντιπαρατίθενται και με προηγούμενες αποφάσεις του. Αποφάσισε, για παράδειγμα, ότι ορθά εντάχθηκαν στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικοί λογαριασμοί ιδιωτικής ασφάλισης, όπως π.χ. της τράπεζας Αττικής. Ήταν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, (ούτε καν Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης), το οποίο και εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ. Τότε θεώρησε ότι ορθά εντάσσονται ιδιωτικοί φορείς, ασφαλιστικά προγράμματα, στον κορμό της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ενώεδώ φέρεται να κρίνει ότι κακώς η κυβέρνηση ενοποιεί σε ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης όλους τους πολίτες με τις διατάξεις ισονομίας και προστασίας που επιβάλει το Σύνταγμά μας. Η τρίτη αντιπαράθεση θα είναι απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι ρημάχτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από εξοντωτικές εισφορές που επέφεραν τα ασφαλιστικά κλιμάκια. Το 83% των ελευθέρων επαγγελματιών έχουν ελαφρυνθεί σε βαθμό καθοριστικό για να μπορούν να επιβιώνουν. Τι θα πει το ΣτΕ απέναντι σε όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες αν τους επιβαρύνει ξανά με τις ασφαλιστικές κλίμακες του ΤΕΒΕ; Μιλάμε για κλείσιμο δεκάδων επιχειρήσεων που έχουν ανακουφιστεί στο μεταξύ. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα λάβει υπόψιν το ΣτΕ, καθώς στο σκεπτικό όλης της συζήτησης είναι η υπέρμετρη επιβάρυνση. Μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτή η οποία προέκυπτε από τα ανελαστικά κλιμάκια, τα οποία δεν λάμβαναν υπόψιν τα εισοδήματα, δεν υπήρχε και οδήγησε σε αφανισμό πάρα πολλές επιχειρήσεις», καταλήγει. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Πόσα έχασαν οι γιατροί με τον ΕΦΚΑ! Όλα τα ποσά ανά κατηγορία

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Μεγάλα ποσά από την τσέπη τους έχασαν οι γιατροί με τον ΕΦΚΑ.

 

Σοβαρές απώλειες τόσο σε εισοδήματα όσο και σε συντάξιμες αποδοχές έχουν σχεδόν όλοι οι γιατροί από το νέο ασφαλιστικό και τον νόμο Κατρούγκαλου που άρχισε να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2017.

Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί έχασαν ακόμη και το 75% του εισοδήματός τους αν υπολογίσει κανείς τόσο τις ασφαλιστικές εισφορές όσο και τη φορολογία. Από την άλλη, χαμένοι ήταν και οι συνταξιούχοι που είδαν τη σύνταξή τους να κατρακυλά ακόμη και κατά 25%.

Ο ιατρικός κόσμος ήταν ανάστατος από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης του νόμου Κατρούγκαλου.

 

Μάλιστα μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού συστήματος τόσο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) όσο και διάφοροι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη μήπως και γλιτώσουν την τελευταία στιγμή τα χειροτέρα. Διαβάστε ΕΔΩ τι δηλώνουν πλέον μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του ΣτΕ που τους δικαιώνει: «Στην αναμονή φαρμακοποιοί και γιατροί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου μετά την απόφαση του ΣτΕ! Πόσα θα κερδίσουν»

Αξιοσημείωτο είναι ότι ειδικά ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι ήδη πολλοί ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί, προβαίνουν σε ανάκληση της λειτουργίας των ιατρείων ή εργαστηρίων τους επειδή το βάρος που καλούνται να σηκώσουν είναι δυσβάσταχτο.

Τι πληρώνουν με τον νόμο Κατρούγκαλου οι γιατροί ανά κατηγορία
-Οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί

Βαρύ φορτίο κλήθηκαν να σηκώσουν οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί. Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς υπολογίζονται βάσει των καθαρών εισοδημάτων τους.

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 μάλιστα υπολογίστηκαν βάσει των καθαρών εισοδημάτων που δήλωσαν το 2015. Από το 2ο εξάμηνο του 2017, οι εισφορές υπολογίστηκαν επί των εισοδημάτων του 2016.
Η συνολική καταβολή των εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 30%-32%, εκ των οποίων το 20% αφορά τη Σύνταξη, ποσοστό 6,95% την Υγεία και το 3%-4% αφορά τον Κλάδο Πρόνοιας και Στέγης Υγειονομικών.

Βέβαια οι πληρωμές δεν τελειώνουν εδώ καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχε κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με τον νόμο Κατρούγκαλου εκτός από τις νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες κυμαίνονται στο 30%, υπάρχε και η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης, του τέλους επιτηδεύματος και η προσαύξηση της προκαταβολής επί του φόρου κατά 20%.

 

Αποτέλεσμα είναι σήμερα οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί να πρέπει να καταβάλουν από το 55% έως και το 75% των εισοδημάτων τους.

-Χτύπημα και στους νέους συνταξιούχους

Από τις σκληρές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού συστήματος δεν γλίτωσαν ούτε οι νέοι συνταξιούχοι, αφού είδαν λιγότερα χρήματα στη τσέπη τους από ότι είχαν υπολογίσει.
Και αυτό διότι για τους νέους συνταξιούχους, προβλέπονταν μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία σημαίνουν μεσοσταθμική μείωση των συντάξεων κατά 25%!

-Οι γιατροί μισθωτοί του δημοσίου

Σχετικά με τους μισθωτούς του Δημοσίου, όπως οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί του ΠΕΔΥ μη αποκλειστικής απασχόλησης κλπ, οι οποίοι ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, οι ασφαλιστικές εισφορές τους (για το ελεύθερο επάγγελμα) με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, καταβάλλονται πλέον από τους ίδιους, ό,τι δηλαδή ισχύει και για τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς.

 

Για τους μισθωτούς του Δημοσίου που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η καταβολή εισφορών για το ΤΣΑΥ είναι προαιρετική. Δήλωση χρειάζεται μόνο εάν επιθυμούν να πληρώνουν οι ίδιοι ως ασφαλισμένοι το σύνολο των εισφορών 20% για τον Κλάδο Σύνταξης του ΤΣΑΥ.

Να σημειωθεί ότι κάθε συνταξιούχος γιατρός με το νόμο Κατρούγκαλου λαμβάνει πλέον το κομμάτι της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ μία φορά για τη μία σύνταξη και το αναλογικό κομμάτι προσαυξάνεται σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Αξιοσημείωτο είναι πως το τσεκούρι σε βάρος συνταξιούχων και ασφαλισμένων στην τετραετία 2016-2019, με το νέο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου είχε υπολογισθεί στα 8,2δις, με βάση την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Στην αναμονή φαρμακοποιοί και γιατροί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου μετά την απόφαση του ΣτΕ! Πόσα θα κερδίσουν

Γράφει: Μαρία Γλένη


Στην αναμονή να υλοποιηθεί η απόφαση του ΣτΕ που καταργεί στην πράξη τον ΕΦΚΑ είναι οι φαρμακοποιοί αλλά και οι υγειονομικοί όλης της χώρας.

 

Ειδικότερα απόφαση του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ, καθώς και τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Εάν εφαρμοσθεί στην πράξη η απόφαση του ΣτΕ γιατροί και φαρμακοποιοί μπορεί να κερδίσουν ακόμη και το μισό του εισοδήματός τους καθώς σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τις φορολογικές εισφορές τους παρακρατείται ακόμη και το 75% του εισοδήματός τους. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: «Πόσα χάνουν και τι θα πληρώνουν οι γιατροί με το νέο ασφαλιστικό! Αναλυτικά ανά κατηγορία»

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυριάκος Θεοδοσιάδης δήλωσε σχετικά:
«Θα αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη αν επαληθευτούν οι πληροφορίες ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ καθώς και τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Ο ΠΦΣ ήταν από τους πρώτους φορείς που προσέφυγαν κατά του νόμου Κατρούγκαλου δίδοντας μάχη για την κατάργησή του, καθώς ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του ότι θα φέρει ενώπιον μιας νέας οικονομικής καταστροφής τα ήδη μαστιζόμενα από την πολιτική των μνημονίων φαρμακεία.
Μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο νόμος Κατρούγκαλου θα πρέπει να μπει στα αρχεία της αποτυχημένης πολιτικής της κυβέρνησης».

Σε αναμονή και οι γιατροί
Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) μια για δικαίωση του κλάδου αν και περιμένει επισήμως να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ φαίνεται να δικαίωσε, κατά πλειοψηφία, τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας αντισυνταγματική την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ.

 

Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη στον φορέα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον και κυρίως κρίθηκε αντισυνταγματικός ο υπολογισμός της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του εισοδήματος).

Δικαιώνεται έτσι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που μαζί με άλλους μεγάλους επιστημονικούς συλλόγους προσέφυγε στο ΣτΕ. Πρόκειται για ένα αισιόδοξο μήνυμα, μία ανάσα για τον μαχόμενο ιατρό που τη δύσκολη αυτή περίοδο δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε σχετικά».Μαρία Γλένη 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΕΦΚΑ: Φόβοι για στάση πληρωμών μετά την απόφαση του ΣτΕ

Η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και επίσημα μέσα σε ένα μήνα, με το οικονομικό επιτελείο να κάνει ήδη σχεδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να καλύψει το «Βατερλό» του νόμου


in.gr

Ένα μήνα με το… πιστόλι στον κρόταφο θα ζήσει η κυβέρνηση περιμένοντας τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ που σύμφωνα με πληροφορίες έκρινε αντισυνταγματικές βασικές προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και επίσημα μέσα σε ένα μήνα, με το οικονομικό επιτελείο να κάνει ήδη σχεδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να καλύψει το «Βατερλό» του νόμου.

Οι φόβοι πλέον της κυβέρνησης εστιάζονται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μαζική «αποχή» από τις πληρωμές εισφορών στον ΕΦΚΑ από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς και δικηγόρους. Ηδη χθες η ΕΣΕΕ συμβούλευσε τους εμπόρους να συνεχίσουν να πληρώνουν μέχρι την έκδοση της απόφασης, φοβούμενη ακριβώς ότι θα υπάρξει στάση πληρωμών.

Σύμφωνα με τα Νέα, συνολικά έγιναν στο ΣτΕ 23 προσφυγές κατά του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 με τον οποίο καθορίστηκαν ο νέος τρόπος ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, καθώς και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο νόμος θα προσαρμοστεί αν υπάρξει επίσημη απόφαση του ΣτΕ. Ο νέος φορέας που σχεδίασε ο Γιώργος Κατρούγκαλος προβλέπει ενιαίους κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης για όλους τους κλάδους των ασφαλισμένων. Αν ακυρωθεί η ένταξη μερίδας ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά ξηλώνεται όλο το νομοθέτημα, σε μια στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση προσπαθεί να σπρώξει χρονικά τη νέα μείωση των συντάξεων και την εφαρμογή του αφορολογήτου για μετά το 2019. Αυτό που μένει να αποφασιστεί, και θα απασχολήσει τους δικαστές σε νέα διάσκεψη, είναι ο κλάδος των συνταξιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανώτατο δικαστήριο θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο ακόμη διασκέψεις μέχρι να κρίνει όλα τα θέματα που έχουν τεθεί με τις προσφυγές.

Αν κριθεί και η υπόθεση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις αντισυνταγματική τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια «μαύρη τρύπα» άνω των 2 δισ. ευρώ που θα τινάξει στον αέρα την οικονομία.
Οι αντιδράσεις

Η ΕΣΕΕ κρατά στάση αναμονής και καλεί τους εμπόρους να παραμείνουν συνεπείς στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους μέχρι να εκδοθεί επίσημη απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. «Η απόφαση του ΣτΕ να κρίνει αντισυνταγματικές “ζωτικές” διατάξεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφέρει η ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της».

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στη διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ την Παρασκευή 30/3/18, οι σύμβουλοι με συντριπτική πλειοψηφία 17 υπέρ, 8 κατά, δικαίωσαν τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας αντισυνταγματική:

– Την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη στον φορέα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
– Τον υπολογισμό της εισφοράς με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του εισοδήματος)».

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι «το λεγόμενο «χαράτσι» που συνεχώς φουσκώνει με τις εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, καθώς και τις αναδρομικές κρατήσεις το πρώτο πεντάμηνο του 2018 οδηγεί σε επιπλέον επιβαρύνσεις τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, καταρρίπτοντας, την αρχή της αναλογικότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποδημητικές ροές προς το εξωτερικό ικανών νέων ανθρώπων.» .

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας, υποστηρίζει ότι στο τέλος θα επικρατήσουν ψυχραιμότερες απόψεις, αφού θα γίνουν άμεσα διορθώσεις σε όσες κατηγορίες έχουν επισημανθεί αδικίες και υπερβολές. Επίσης υποστηρίζει ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ο Ενιαίος Φορέας έχουν επιτύχει τον στόχο τους με την αύξηση των εσόδων, τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ και τη βελτίωση των παροχών».

Δικαιωμένος ο ΙΣΑ

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες για την ετυμηγορία του ΣτΕ, οι γιατροί της Αθήνας δηλώνουν ικανοποιημένοι, κυρίως όσον αφορά τις εισφορές που φτάνουν με το νόμο Κατρούγκαλου το 26,95% του εισοδήματος. «Δικαιώνεται έτσι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που μαζί με άλλους μεγάλους επιστημονικούς συλλόγους προσέφυγε στο ΣτΕ. Πρόκειται για ένα αισιόδοξο μήνυμα, μία ανάσα για τον μαχόμενο ιατρό που τη δύσκολη αυτή περίοδο δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε σχετικά» αναφέρει ο ΙΣΑ.

Για αδικίες μιλά το ΕΕΑ

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε πως «εφόσον αληθεύουν οι τελευταίες πληροφορίες […] τότε μιλάμε για πλήρη δικαίωση των θέσεων του Ε.Ε.Α. και γενικότερα των ελεύθερων επαγγελματιών». Αν όντως η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε παράνομη την ένταξη τους όπως και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) αλλά και των αγροτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνδυασμό με τις υπέρογκες εισφορές που βαρύνουν όλους τους παραπάνω, τότε αποδεικνύεται περίτρανα η ορθότητα των απόψεων που είχαμε εκφράσει για τον νόμο Κατρούγκαλου, χαρακτηρίζοντας τον από την πρώτη στιγμή ως ένα ακόμα «χαράτσι» και απόπειρα δήμευσης περιουσιών και σε καμία περίπτωση ως μία ασφαλιστική μεταρρύθμιση».

Ειδικά με το θέμα του ύψους των εισφορών ήταν ξεκάθαρο ότι πλήττονταν βάναυσα οι έντιμοι επιχειρηματίες και μοιραία οδηγούνταν είτε σε οικονομική δυσπραγία εξαιτίας της αδυναμίας τους να πληρώσουν, είτε εξωθούνταν σε παραβατικές συμπεριφορές προκειμένου να διατηρήσουν «ζωντανή» την επιχείρηση τους» είπε ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Δικαίωση των δικηγόρων

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ για το ζήτημα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, σημείωσε πως «αν η πληροφορία για το ΣτΕ ισχύει, αποτελεί ιστορική δικαίωση για τον κλάδο μας και τις κινητοποιήσεις του 2016… Ήρθε και η Ανάσταση για τους δικηγόρους».

Αντιδράσεις και από ΔΗΣΥ

Για ισοπέδωση στο ασφαλιστικό σύστημα με το νόμο Κατρούγκαλου έκανε λόγο η ΔΗΣΥ. «Είχαμε από την πρώτη στιγμή επισημάνει την λανθασμένη και ισοπεδωτική αντίληψη, με την οποία η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας. Επιλογή -που όπως εδώ και δύο χρόνια επαναλαμβάνουμε- οδηγεί σε αδιέξοδο το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» σχολίασε η Δημοκρατική Συμπαράταξη.

«Η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, οδηγεί σε άδικες και εξοντωτικές επιβαρύνσεις και λειτουργεί ως κίνητρο εισφοροδιαφυγής. Οι διαφαινόμενες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τους φόβους μας και καθιστούν αναγκαία την εξαρχής σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος», συμπλήρωσε η ΔΗΣΥ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Έρχονται τα εκκαθαριστικά με τις διπλές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Αντίστροφη μέτρηση τεσσάρων ημερών "μετρά" από σήμερα, για την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων με τα αποτελέσματα των συμψηφισμών των εισφορών του 2017, μαζί με τις εισφορές του Μαρτίου 2018, για 1.500.000 μη μισθωτούς. Δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα "μπλοκάκια" με πάνω από 2 εργοδότες και τους αγρότες.

Τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ -τα οποία αναμένονται εν μέσω δημοσιευμάτων ότι το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις εισφορές επί των εισοδημάτων των μη μισθωτών- θα "καίνε" όσους μη μισθωτούς δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, καθώς θα πρέπει από αυτόν τον μήνα να αρχίσουν να εξοφλούν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβληθεισών - καταβλητέων εισφορών του 2017, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να πληρώσουν τις τρέχουσες εισφορές του 2018. Με άλλα λόγια, αυτή η κατηγορία των μη μισθωτών θα πρέπει να καταβάλλει διπλές εισφορές.

Συγκεκριμένα, έως τέλη της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, να αναρτηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δύο "τύποι" εισφορών για τους μη μισθωτούς:

1) Ο πρώτος "τύπος" εισφορών, τις οποίες θα δουν αναρτημένες οι μη μισθωτοί θα αφορά τα αποτελέσματα του συμψηφισμού των καταβληθεισών (με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015) και των καταβλητέων εισφορών (με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016) του 2017.

2) Ο δεύτερος "τύπος" εισφορών θα αφορά τις μηνιαίες εισφορές για το 2018 βάσει του 85% του εισοδήματος του 2016 (σ.σ. 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 και των καταβληθεισών εισφορών κατά το 2017).

Με άλλα λόγια, το καινούριο στοιχείο το οποίο θα δουν στα ειδοποιητήρια τους οι μη μισθωτοί (σε σχέση με το τι έβλεπαν από τις αρχές του 2018) θα είναι τα αποτελέσματα των συμψηφισμών των εισφορών του 2017, δεδομένου ότι το καταβλητέο ποσό των εισφορών για τον Μάρτιο του 2018 θα είναι το ίδιο με εκείνο των προηγουμένων δύο μηνών.

Όσοι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015 θα καταβάλλουν από αυτόν τον μήνα, διπλές εισφορές.

Και αυτό, γιατί εκτός από τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές για το 2018, θα πρέπει να καταβάλλουν και την 1η από τις 5 μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου που προκύπτει από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017. Όσοι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα λάβουν επιστροφές, εφόσον δεν έχουν οφειλές στα ταμεία.

Πιο αναλυτικά:

* Αν οι εισφορές τις οποίες κατέβαλε ένας ελεύθερος επαγγελματίας κατά το 2017, με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015, είναι μεγαλύτερες από εκείνες τις οποίες έπρεπε να καταβάλει με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016, τότε η θετική αυτή διαφορά θα πρέπει να εξοφληθεί από τον ίδιο. Η εξόφληση αυτή, όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, μπορεί να γίνει σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από αυτόν τον μήνα.

Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό δηλωτέο εισόδημα 10.000 ευρώ. Κατέβαλλε το 2017 εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας ύψους 2.690 ευρώ (10.000 Χ 26,9%). Ωστόσο, το 2016 δήλωσε υψηλότερο σε σχέση με το 2015 εισόδημα και, συγκεκριμένα, 12.000 ευρώ. Συνεπώς έπρεπε να καταβάλλει το 2017 εισφορές ύψους 3.228 ευρώ (12.000 Χ 26,9%). Έτσι προκύπτει μία θετική διαφορά ή χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 538 ευρώ. Αυτό πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 107 ευρώ. Γι΄ αυτόν τον λόγο, αυτόν τον μήνα (δηλαδή έως τις 30 Απριλίου), θα πρέπει να καταβάλλει την 1η δόση του χρεωστικού υπολοίπου από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017 και, ταυτόχρονα, τις τρέχουσες εισφορές για τον Μάρτιο του 2018.

* Το αντίθετο θα συμβεί για τους μη μισθωτούς οι οποίοι δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015. Αν οι καταβληθείσες εισφορές το 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015 είναι μεγαλύτερες από τις καταβλητέες με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016, τότε η (αρνητική) αυτή διαφορά πρέπει να επιστραφεί στον δικαιούχο και, μάλιστα, εφάπαξ. Αυτό δεν θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η εν λόγω επιστροφή θα συμψηφισθεί με τις ασφαλιστικές οφειλές του.

Για παράδειγμα, έστω ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ και κατέβαλλε εισφορές ύψους 3.228 ευρώ. Το 2016, όμως, δήλωσε καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ. Έτσι έπρεπε να καταβάλλει εισφορές ύψους 2.690 ευρώ. Συνεπώς προκύπτει ένα πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 538 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα επιστραφεί εφάπαξ στον δικαιούχο, αν δεν έχει οφειλές στα Ταμεία. Αν έχει οφειλές πχ 400 ευρώ, τότε η επιστροφή αυτή θα συμψηφισθεί με τις οφειλές μέχρι του σημείου της εξόφλησής τους και το υπόλοιπο της (εν προκειμένου 138 ευρώ) θα καταβληθεί στον δικαιούχο. Εναλλακτικά, ο εν λόγω δικαιούχος μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο να συμψηφισθεί με μελλοντικές εισφορές του.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr 

 

Ανατρέπεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος Κατρούγκαλου για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ

Ανατρέπεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος Κατρούγκαλου για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ

Οι προσφυγές κατά του νόμου ξεκίνησαν πέρυσι τον Φεβρουάριο και κορυφώθηκαν τον Οκτώβριο.
 

Ανατρέπεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος Κατρούγκαλου για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ
Στον αέρα τινάζει το σύστημα εισφορών 26,9% για τους ελεύθερους επαγγελματίες επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το “Πρώτο Θέμα”, απόφαση ελήφθη από την Ολομέλεια του ΣτΕ, παραμονή του Λαζάρου, με ψήφους 17 υπέρ και 8 κατά και αναμένεται να εκδοθεί τον ερχόμενο μήνα.

Σημειώνεται πως κατά της απόφασης είχαν προσφύγει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

Το ΣτΕ τους δικαιώνει, κρίνοντας αντισυνταγματικά τα εξής σημεία του “νόμου Κατρούγκαλου”:

Την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) και των αγροτών στον ΕΦΚΑ.

Τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του εισοδήματος).

Προσφυγές
Οι προσφυγές κατά του νόμου ξεκίνησαν πέρυσι τον Φεβρουάριο και κορυφώθηκαν τον Οκτώβριο.

Φορείς και ιδιώτες ζητούσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί ως αντίθετα και αντισυνταγματικά στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο επίμαχος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, καθώς και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Η απόφαση προκαλεί αιφνιδιασμό στην κυβέρνηση και – σύμφωνα με το “Πρώτο Θέμα” - γίνεται λόγος για “πολιτικό παιχνίδι του ΣτΕ”.

Δημ.Κ.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Από φθινόπωρο το «ψαλίδι» σε εργαζόμενους συνταξιούχους

Από φθινόπωρο το «ψαλίδι» σε εργαζόμενους συνταξιούχους

Για το ερχόμενο Φθινόπωρο μετατίθεται η περικοπή της σύνταξης σε χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους, γιατρούς ή μηχανικούς…

Η παράταση δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, που αφορά τους διπλοασφαλισμένους μηχανικούς και γιατρούς που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από 13.05.2016 μέχρι 31.12.2017 μόνο στον ένα φορέα (Δημόσιο ή ΕΤΑΑ) και συνεχίζουν να εργάζονται και να ασφαλίζονται στον δεύτερο φορέα. Επί της ουσίας δίνεται νέα παράταση έως τις 31 Αυγούστου του 2018 σε όσους γιατρούς και μηχανικούς είναι συνταξιούχοι και παράλληλα εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ.

Να σημειωθεί ότι βάσει προηγούμενης απόφασης του υπουργείου Εργασίας, που είχε υπογραφεί στις 29 Δεκέμβρη 2017, είχε δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31-3-2018, προκειμένου οι εν λόγω ασφαλισμένοι να επιλέξουν ανάμεσα στην υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και από τον δεύτερο φορέα, ή την ανάκληση της πρώτης σύνταξης.

Αναλυτικά, οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον, έως τις 31 Αυγούστου 2018:

1. Να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση συνταξιοδότησης και στον δεύτερο φορέα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης. Στην πράξη, θα ισχύει και για τις δύο αιτήσεις η αρχική ημερομηνία συνταξιοδότησης. Έτσι, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος του δεύτερου φορέα στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση, η περικοπή 60% θα εφαρμοστεί μεν στη συνολική σύνταξη αλλά θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, εφόσον προκύπτει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έναρξη συνταξιοδότησης.

2. Να ανακαλέσουν την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, ώστε να γλιτώσουν εντελώς το ψαλίδι του 60%, παραιτούμενοι όμως και από την αρχική τους αίτηση για σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο πλαίσιο προβλέπει πως εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, θεωρείται ότι σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί και στον δεύτερο πρώην φορέα. Οι διπλοασφαλισμένοι θα λάβουν σύνταξη (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, προσαύξηση ή δεύτερη ανταποδοτική) για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους στο πρ. ΕΤΑΑ και το Δημόσιο, ενώ αν συνεχίζουν και μετά την υποβολή της νέας αίτησης να απασχολούνται θα τους περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

Το νέο καθεστώς ορίζει:

* Για να λάβει σύνταξη ο ασφαλισμένος, θα πρέπει να έχει θεμελιώσει δικαίωμα σε ένα εκ των δύο Ταμείων και όχι υποχρεωτικά και στα δύο.

* Για τον υπολογισμό της σύνταξης κι εφόσον θεμελιώνει χρόνο και στους δυο φορείς θα υπολογιστούν τρεις εκδοχές της σύνταξης και ο δικαιούχος θα δικαιούται τη μεγαλύτερη: Εθνική - Ανταποδοτική από Δημόσιο ή ΕΤΑΑ και δεύτερη ανταποδοτική από ΕΤΑΑ ή Δημόσιο, Εθνική - Ανταποδοτική από Δημόσιο και προσαύξηση από ΕΤΑΑ, Εθνική – Ανταποδοτική από ΕΤΑΑ και προσαύξηση από Δημόσιο.

* Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση από 13/05/2016 έως και 31/12/2017 σε ένα Ταμείο, θα λάβουν σύνταξη υποχρεωτικά και για τα χρόνια που έχουν διανύσει στο άλλο Ταμείο.

ΠΗΓΗ:https://www.eleftheria.gr/

ΕΦΚΑ: Εμπρόθεσμες οι πληρωμές εισφορών στις 30 Μαρτίου και τις 2 Απριλίου

Δεν επηρεάζει τις πληρωμές εισφορών η αργία των διατραπεζικών συναλλαγών λόγω του Πάσχα των Καθολικών, διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ.

eniconomia.gr

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι πληρωμές εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες αυτές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Ακέφαλος παραμένει ο ΕΦΚΑ – σκόνταψε στα σκαλιά της ΗΔΙΚΑ

Άννα Στεργίου - http://www.ypaithros.gr/


Δεν βγήκε προς το παρόν, λευκός καπνός για τον νέο υποψήφιο πρόεδρο του ΕΦΚΑ. Η πρόταση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, για τον νέο πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σκόνταψε στα σκαλιά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Ελλείψει μιας ψήφου, είχαμε ισοψηφία των κυβερνητικών Ναι, με τα Όχι-Παρών, της αντιπολίτευσης, διότι η Εύη Καρακώστα, κυβερνητική βουλευτής δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα, για να υπερψηφίσει την υποψηφιότητά του. Ο διορισμός του εκκρεμεί λοιπόν και φάνηκε κι η δυσθυμία ορισμένων κυβερνητικών βουλευτών, να την υπερψηφίσουν μετά τα όσα παρουσιάστηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Τι συνέβη όμως ; Κάθε πρόεδρος φορέα, που προτείνεται από το κυβερνών κόμμα, πρέπει να περάσει από διακομματική επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριμένη για την εκλογή και στον ΕΦΚΑ, βάσει του άρθρου 49Α, του Κανονισμού της Βουλής, προβλέπεται για να πάρει κάποιος τη θέση, ως επικεφαλής οργανισμού οφείλει να πάρει την έγκριση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαδικασία για διορισμό του Στάθη Μαρίνου. Αυτό συνέβη και την περασμένη Τετάρτη, ώσπου ο τομεάρχης Ασφαλιστικού της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης, παρουσίασε έγγραφα, που στοχοποιούσαν τον υποψήφιο πρόεδρο, ζητώντας να διευκρινίσει αν ήταν ο ίδιος, που ενώ είχε θέση διοικητική στην ΗΔΙΚΑ, κοντά στον επικεφαλής και την ίδια στιγμή έδινε δουλειές σε εταιρία που είχε από κοινού με το συνέταιρό του, Γιώργο Καρκαλή, ο οποίος πήρε μάλιστα τις τελευταίες ημέρες με απευθείας ανάθεση ποσό ύψους 20.000 ευρώ.

Ο νέος υποψήφιος πρόεδρος, στη θέση του παραιτηθέντος Μπακαλέξη, δεν αρνήθηκε το γεγονός, ότι ήταν στην ΗΔΙΚΑ κι είχε συνέταιρο τον κ.Καρκαλή, αλλά ότι ο ίδιος είχε αποχωρήσει από την εταιρία κι ο συνέταιρός του, ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Παρά την παρέμβαση και στήριξη του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, ο Γιώργος Βαρεμένος, β΄αντιπρόεδρος της Βουλής, έκανε λόγο για θετική ψήφο με ερωτηματικό, ενώ η επόμενη, γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, είπε ότι ψηφίζει, όπως ο προλαλήσας` ανάλογη δε ήταν και η αντίδραση του κυβερνητικού βουλευτή Γεράσιμου Μπαλαούρα.

Έτσι, η ψηφοφορία κινήθηκε ως εξής: Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης, ΝΑΙ, Σωκράτης Βαρδάκης ΝΑΙ, Γιώργος Βαρεμένος (θετικό με ερωτηματικό), Τασία Χριστοδουλοπούλου (όπως ο προλαλήσας), Γεράσιμος Μπαλαούρας (το ίδιο), Γρηγόρης Στογιαννίδης ΝΑΙ, Νίκος Φίλης ΝΑΙ κι από ΑΝΕΛ, Θανάσης Παπαχριστόπουλος (ΝΑΙ). Από ΝΔ, καταψήφισαν Γιάννης Βρούτσης, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Τραγάκης, Κωστής Χατζηδάκης και καταψήφισε κι ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος της ΧΑ. Παρών ψήφισαν Δημήτρης Κρεμαστινός (ΔΗΣΥ) Γιώργος Λαμπρούλης(ΚΚΕ), Σπύρος Λυκούδης (ΠΟΤΑΜΙ), Γιάννης Σαρίδης (Ενωση Κεντρώων). Η Νέα Δημοκρατία δια των εκπροσώπων έθεσε θέμα και για τη συμπεριφορά του κ.Μαρίνου διότι επί προεδρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, είχε καταγγείλει 3 υπαλλήλους, για τη χρήση καμερών, οι οποίοι αθωώθηκαν τελικά. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΦΚΑ