ΕΟΠΥΥ

Ομάδα Εργασίας για την κωδικοποίηση των διαγνωστικών πράξεων/εργαστηριακών εξετάσεων

Ιοκάστη Αλειφεροπούλου Virus

12μελής θα είναι η Ομάδα Εργασίας η οποία θα αναλάβει το έργο της σύνταξης καταλόγου ενιαίας ονοματολογίας-κωδικοποίησης διαγνωστικών πράξεων/εργαστηριακών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό θα έχει στη διάθεσή της σχεδόν 2,5 μήνες.

Την Ομάδα απαρτίζουν επιχειρησιακά στελέχη του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ, καθώς και επαγγελματίες υγείας. Στο συμβουλευτικό όργανο εκπροσωπείται, επίσης, το ΚΕΣΥ ενώ συμμετέχει και μία οικονομολόγος. Όλοι χωρίς αμοιβή.

Η σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια ορίζει ότι την ευθύνη συντονισμού θα έχει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργού Υγείας, Γεώργιος Γιαννόπουλος.

ΩΣΠΛ465ΦΥΟ-ΜΧ7

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΕΟΠΥΥ: Δείτε πόσες φυσικοθεραπείες θα καλύπτει ανά πάθηση με τον νέο κανονισμό παροχών!

Γράφει: Μαρία Γλένη


Εκτενής αναφορά στην αποζημίωση των ασφαλισμένων για φυσικοθεραπείες, περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ.

 

Στους δικαιούχους του Οργανισμού παρέχονται φυσικοθεραπείες, οι οποίες διενεργούνται σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των Κρατικών Νοσοκομείων, ΚΕΦΙΑΠ και σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια ιδιωτικών κλινικών και με επισκέψεις κατ’ οίκον από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Η παραπομπή για φυσικοθεραπείες γίνεται από τους ιατρούς αντίστοιχης με την πάθηση, ειδικότητας, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού.

Στο παραπεμπτικό γίνεται αναφορά σε παθολογία ή συμπτωματολογία συγκεκριμένης ανατομικής περιοχής του σώματος. Απαραίτητη είναι η σύνδεση κάθε παραπεμπτικού με το αντίστοιχο ICD10 ενώ ο παραπέμπων ιατρός δύναται να αναγράφει και το είδος των πράξεων που απαιτούνται.

Οι αναπνευστικές φυσικοθεραπείες αποζημιώνονται όταν παραγγέλλονται από ιατρό παιδίατρο, πνευμονολόγο ή θωρακοχειρουργό. Επίσης αποζημιώνεται θεραπεία λεμφικού οιδήματος άκρων με μαλάξεις, εντελλόμενη από γενικούς χειρουργούς ή αγγειοχειρουργούς, καθώς και από γυναικολόγους ή ογκολόγους μετά από μαστεκτομή.

Η επιλεξιμότητα των φυσικοθεραπειών που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό ανά ICD10, η συχνότητα επανάληψης αυτών καθώς και η απαιτούμενη ειδικότητα του παραπέμποντος ιατρού, καθορίζεται με υπουργική απόφαση μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ ή άλλου αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. Οι υπουργικές αποφάσεις ενσωματώνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Έκδοση νέου παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας για την ίδια πάθηση ή νευρομυϊκή βλάβη, επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης και αυτής και καθίστανται άκυρα μετά την παρέλευση του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Όσοι δικαιούχοι πραγματοποιούν φυσικοθεραπείες εντός των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των ΚΕΦΙΑΠ, των εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Παιδείας, δεν καταβάλλουν συμμετοχή. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πραγματοποιούν φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται στο 10% επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης.

Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά συνεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά ασθενή, και για δύο φορές τον χρόνο. Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να χορηγούνται φυσικοθεραπείες ως εξής, για τις οποίες περιτπτώσεις α ως ζ, δεν καταβάλλεται συμμετοχή:

α. Σε νοσηλευθέντες με πρόσφατα εγκατεστημένα κινητικά ελλείμματα εντός του τελευταίου τριμήνου, κατά την έξοδο από το νοσοκομείο ή σε πολυκαταγματίες μετά την πρώτη νοσηλεία τους που δεν έχουν υποβληθεί σε κλειστή ή ανοικτή νοσηλεία σε Κ.Α.Α., δύνανται να χορηγούνται έως δώδεκα (12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και για διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες πλέον των φυσικοθεραπειών που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής στη διάρκεια της νοσηλείας του, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας που θα αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

β. Σε πάσχοντες από σοβαρές μετακαταγματικές συγκάμψεις αρθρώσεων, έκτοπη οστεοποίηση, ακρωτηριασμούς ή και βαριά οξεία πάρεση περιφερικού νεύρου με ηλεκτροφυσιολογική επιβεβαίωση, που δεν έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα ΚΑΑ ως νοσηλευόμενοι ή εξωτερικοί ασθενείς, δύνανται να χορηγούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και για διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας που θα αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

γ. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση νωτιαίου μυελού, οξεία εγκεφαλομυελίτιδα, οξεία μυελίτιδα, μυελοπάθεια ή οξεία πολυνευροπάθεια ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού και έχουν πλέον μόνιμα κινητικά νευρολογικά ελλείμματα (ατελή και πλήρη μονοπληγία, ημιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, πάρεση ή πληγία άνω άκρων), δύνανται να χορηγούνται έως οκτώ (8) συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα και έως έξη (6) μήνες το χρόνο, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση, ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό που θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό.

δ. Σε δικαιούχους ασθενείς με τα εξής χρόνια νευρολογικά ή μυοσκελετικά νοσήματα που έχουν εκδηλώσει κινητικά ελλείμματα/δυσλειτουργίες, όπως:

Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος

Υδροκέφαλος φυσιολογικής ενδοκράνιας πίεσης
Χρόνια νευροπάθεια (μονονευροπάθειες/πολυνευροπάθειες)
Παθήσεις μυών (Μυοπάθειες, Αμυοτονίες)
Νευροδερματικάσύνδρομα (Νευρινωμάτωση/Οζώδης σκλήρυνση κ.ά.)
Χρόνια απομυελινωτικά νοσήματα (πολλαπλή σκλήρυνση/Χρ. φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια)
Παθήσεις του συνδετικού ιστού (με συμμετοχή του ΝΣ) και αγγειίτιδα νευρικού συστήματος,
Νοσήματα όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, με παραμορφώσεις και λειτουργική έκπτωση αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων,

Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (για αναπνευστική φυσιοθεραπεία),
δύνανται να χορηγούνται έως οκτώ (8) συνεδρίες/μήνα και ως έξη (6) μήνες ανά έτος, με έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ανά μήνα, από ιατρό αντίστοιχης με το νόσημα ειδικότητας και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση πρόσφατης νοσηλείας κατά το προηγούμενο τρίμηνο, δύνανται να χορηγούνται οκτώ (8) συνεδρίες τον μήνα, έως τέσσερις μήνες (4) μήνες μήνες, πλέον όσων αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος κατά τη νοσηλεία ιατρού και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, που επισυνάπτεται στο μηνιαίο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρέων νοσημάτων που προκαλούν μόνιμη κινητική αναπηρία και που δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες ενδείξεις, ο δικαιούχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του αρμόδιου υγειονομικού συμβουλίου, στο οποίο να επισυνάπτεται γνωμάτευση με λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και περιγραφή της τρέχουσας κινητικής κατάστασης του ασθενούς, να περιγράφονται τα είδη, ο αριθμός, η διάρκεια της φυσικοθεραπείας και να διευκρινίζεται η προσδοκώμενη θεραπευτική ωφέλεια.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δύνανται να εγκρίνονται έως οκτώ (8) συνεδρίες το μήνα και για τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά σε πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας, χορηγούνται οκτώ (8) συνεδρίες τον μήνα ανά έτος (12 μήνες).

στ. Σε περίπτωση που οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται κατ’ οίκον επί αποδεδειγμένης αδυναμίας μετακίνησης του ασθενή που θα βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό και θα θεωρείται από ελεγκτή γιατρό, οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις που εκτελούνται κατ’ οίκον δύνανται να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, κινησιοθεραπεία, χειρομαλάξεις, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και ηλεκτροθεραπεία.

ζ. Σε πάσχοντες από Κυστική Ίνωση αποζημιώνονται έως 10 συνεδρίες το μήνα ετησίως, σε φυσικοθεραπευτές έμπειρους στην αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις που εκτελούνται κατ’ οίκον δύνανται να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την γνωμάτευση-παραπεμπτικού του ειδικού ιατρού, κινησιοθεραπεία, χειρομαλάξεις, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και ηλεκτροθεραπεία. Η αποζημίωση ορίζεται στα 15 ευρώ ανά συνεδρία. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Τι θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για αποκλειστικές νοσοκόμες με τον νέο κανονισμό παροχών! Όλες οι λεπτομέρειες

Γράφει: Μαρία Γλένη


Εκτενής αναφορά στην αποζημίωση για χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ.

 

Όπως αναφέρεται στον νέο κανονισμό που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου η αναγνώριση απόδοσης δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσoκόμου, ανά νοσηλεία και μέχρι δυο νοσηλείες το μήνα, είναι δυνατή μόνο σε κρατικά νοσοκομεία, για ασθενείς με βαριά γενική κατάσταση, για τους οποίους απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας και μέχρι 8 νύκτες.

Η παράταση χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας θα βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της Κλινικής ως προς την βαρύτητα της γενικής κατάστασης του ασθενή, θα εγκρίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θα αποζημιώνεται μέχρι συνολικά 12 νύχτες.

Η έγκριση αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ απαιτεί και την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του Διευθυντή της Κλινικής από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η αποζημίωση ορίζεται σε 30 ευρώ για κάθε νύκτα τις καθημερινές και σε 45 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Τα ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Όταν για τη νοσηλεία του ασθενή δίδονται εγκρίσεις για ασυνεχή χρονικά διαστήματα μέσα στην ίδια νοσηλεία, η δαπάνη αποδίδεται συνολικά μέχρι 8 νύκτες ή μέχρι 12 νύκτες.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

ΕΟΠΥΥ: Πόσα χρήματα θα δίνει για τοκετούς εξωσωματικές με τον νέο κανονισμό παροχών! Όλες οι λεπτομέρειες

Γράφει: Μαρία Γλένη


Αποζημιώσεις για τοκετούς και εξωσωματικές προβλέπει αναλυτικά ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ.

 

Ο νέος κανονισμός που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η Οκτωβρίου προβλέπει πως σε περίπτωση τοκετού εκτός μαιευτηρίου δημόσιου ή μη συμβεβλημένου ιδιωτικού, καταβάλλεται, αντί μαιευτικής περίθαλψης, εφάπαξ χρη¬ματική αποζημίωση ύψους 600 €, 900 € για δίδυμη κύηση και 1300 € για τρίδυμη κύηση. Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδομάδων.

Αποζημιώνονται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την προηγούμενη προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ορμονολογική θεραπεία

Σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινών που χορηγούνται ανά προσπάθεια είναι 5.000 IU και η συνολική ποσότητα για τους αγωνιστές ή ανταγωνιστές που θα χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να ξεπερνά τις ενδείξεις και την συνολική δοσολογία κάθε σκευάσματος.

Η corifollitropinalfa δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης πάντα σε συνδυασμό με GnRH ανταγωνιστή. Τα 100 και 150mcgcorifollitropinalfa αντιστοιχούν σε 2.100IU ανασυνδυασμένης FSH. Για την περίπτωση της σπερματέγχυσης η ανώτερη δοσολογία είναι 2.500 μονάδες ανασυνδυασμένων γοναδοτροπινών ή 3.000 μονάδες γοναδοτροπινών ανθρώπινης προέλευσης, εκτός εάν αιτιολογείται από τον ιατρό η ανάγκη αυξημένης δοσολογίας, τότε οι μονάδες αυξάνονται κατά 500 mg ανά περίπτωση.

Κατ’ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις, χορηγούνται επιπλέον ποσότητες μετά από έγκριση Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Σε σοβαρή ανεπάρκεια LH και FSH και μετά από έγκριση της κατά τα άνω Επιτροπής, όπου χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες χορηγείται και ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) έως 2.000 IU.

 

 

 

 

 

 

Για εξωσωματική γονιμοποίηση, η ανώτατη ποσότητα χορηγούμενων ανασυνδυασμένων γοναδοτροπινών ή ανθρώπινης προέλευσης, θα καθορίζεται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ΕΟΠΥΥ και θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία της γυναίκας, ο αναγκαίος εργαστηριακός έλεγχος, τα αποτελέσματα προηγούμενων προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν θα χορηγούνται περισσότερες από 5.000 μονάδες.

Σε περίπτωση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας η ανώτερη δοσολογία είναι 2.500 IU ανασυνδυασμένων γοναδοτροπινών, ή 3.000 IUγοναδοτροπινών ανθρώπινης προελεύσεως, εκτός εάν αιτιολογείται από τον ιατρό η ανάγκη αυξημένης δοσολογίας, οπότε οι μονάδες αυξάνονται κατά 500 mg ανά περίπτωση. Μπορούν να συνταγογραφούνται παράλληλα GnRH αγωνιστές, η συνολική ποσότητα των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τις ενδείξεις και τη δοσολογία κάθε σκευάσματος.

Η χορήγηση γοναδοτροπινών σε άντρες δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού και μόνο από ιατρό ουρολόγο ή ενδοκρινολόγο και με τα δικαιολογητικά και τις δόσεις που προσδιορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της αρμόδιας διεύθυνσης του Οργανισμού.

Για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και της χορήγησης γοναδοτροπινών σε άντρες, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι Υγειονομικές Επιτροπές του Οργανισμού αποστέλλουν κάθε τρίμηνο αναφορά εργασιών στη Διοίκηση του Οργανισμού (Διεύθυνση Φαρμάκου ή άλλη ειδική επιτροπή που ήθελε συσταθεί γι αυτό τον σκοπό) προκειμένου να τηρείται μητρώο προσπαθειών για όλους τους δικαιούχους του.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνεται από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τις αδειοδοτημένες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης Σπέρματος και Ωαρίων καθώς και για τα αποτελέσματα εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. των δικαιούχων του. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Στα 297,5 εκατ. ευρω το clawback των παρόχων το 2017

Ξεπερνά τα 2 δις. ευρώ ο λογαριασμός των παρόχων (εκτός φαρμάκου) για clawback και rebate το διάστημα 2013-2017.

Τάσεις αποκλιμάκωσης φαίνεται να παρουσιάζει το clawback το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγεία προς τον ΕΟΠΥΥ το 2017, αν και ο συνολικός λογαριασμός για το διάστημα που υπάρχει ο οργανισμός (2012-2017) διαμορφώνεται στα 1,57 δις. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, για το 2017 οι πάροχοι επέστρεψαν περί τα 300 εκατ. ευρώ, ένα ποσό σημαντικά μειωμένο σχέση με άλλες χρονιές, καθώς πλέον μέσω της διαδικασία του αυτοματοποιημένου rebate και της εκκαθάρισης οι εταιρείες – πάροχοι έχουν ως επιβάρυνση μόνο clawback.

Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτει ότι τo διάστημα 2013-2017 (το 2012 δεν επεβλήθη clawback) υπήρξε συνολικά επιβάρυνση με clawback της τάξης των1,57 δισ. ευρώ. Επίσης από τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι την περίοδο 2013-2015 υπήρξε επίσης επιβάρυνση της τάξης των 295 εκατ. ευρώ ως rebate που ανεβάζει το σύνολο του λογαριασμού στα 1,87 δις. ευρώ. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι πάροχοι στην 7ετή λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ έχουν επιβαρυνθεί με τουλάχιστον 2 δις. ευρώ, αν υπολογιστεί και το rebate 2016-2017 το οποίο αφαιρείται άμεσα κατά τη διαδικασία της υποβολής των τιμολογίων.
Θα πρέπει αν σημειωθεί ότι οι πάροχοι συνολικά στην 6ετία 2012-2017 αιτήθηκαν για συνολικές αποζημιώσεις τιμολογήσεων της τάξης των 6,4 εκατ. ευρώ, όταν ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ήταν περί τα 4,85 εκατ. ευρώ, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανώ. Βεβαίως μιλάμε για μια περίοδο που δεν είχαν δημιουργηθεί κλειστοί προϋπολογισμοί και συμβάσεις με όλες τις κατηγορίες παρόχων. Η κατάσταση ξεκαθαρίζει το 2017 που πλέον σχεδόν το σύνολο των συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών παρόχων έχουν υπογράψει συμβάσεις και υπάρχει συγκεκριμένη δαπάνη γι αυτούς.

Τη μερίδα του λέοντος στις υποχρεωτικές επιστροφές, φαίνεται να κατέχουν οι ιδιωτικές κλινικές για τις οποίες υπάρχουν και στοιχεία για όλο το εξεταζόμενο διάστημα. ΟΙ κλινικές υπέβαλαν τιμολογήσεις πάνω από 2,1 δις. ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογιμός ήταν κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ χαμηλότερος. Τη διαφορά αυτή την κάλυψαν οι ίδιες οι κλινικές μέσω της καταβολής clawback και μέσω εκπτώσεων (rebate).
H δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα διαγνωστικά κέντρα όσον, αφορά στο clawback που είναι της τάξης των 511 εκατ. ευρώ. Όμως η συγκεκριμένη κατηγορία φαίνεται να είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος γα τον ΕΟΠΥΥ (μετά το φάρμακο) καθώς οι συνολικέ υποβολές 2012-2017 ξεπερνούν τα 2,8 δις. ευρώ. Το 2012 αποζημιώθηκε χωρίς επιβαρύνσεις, εν συνεχεία όμως ο κλάδος φαίνεται να επιβαρύνθηκε και με rebate πάνω από 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα διαγνωστικά λογικά κατέβαλαν πάνω από 800 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία.

Clawback 2017
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η προηγούμενη χρονιά φαίνεται να οδηγεί προς μία εξισορρόπηση και οι διαδικασίες να είναι πιο ορθολογικές. Οι συνολικές υποβολές ήταν της τάξης των 1,519 δις. ευρώ με συνολικό προϋπολογισμό στα 1,233 δις. ευρώ. Προέκυψε δηλαδή clawback περί τα 297,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η αξία των υποβολών είναι μετά την αφαίρεση εκπτώσεων (rebate).

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ κατά το 2017, οι πάροχοι για:
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών υπέβαλλαν τιμολόγια 354.313.392,02 ευρώ και κατέβαλαν clawback 89.313.384,03 ευρώ (προϋπολογισμός 265.000.000,00 ευρώ)
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης, υποβολές 86.139.072,94 ευρώ, clawback 32.139.071,53 ευρώ (προϋπολογισμός 54.000.000,00 ευρώ)
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής, υποβολές 66.061.185,93 ευρώ, clawback 16.061.183,33 ευρώ (προϋπολογισμός 50.000.000,00 ευρώ)
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας, υποβολές 50.911.001,88 ευρώ, clawback 3.910.996,16 ευρώ (προϋπολογισμός 47.000.000,00 ευρώ)
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων, υποβολές 413.602.386,12 ευρώ, clawback 63.602.050,54 ευρώ (προϋπολογισμός 350.000.000,00 ευρώ)
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας, υποβολές 84.801.893,86 ευρώ, clawback 14.801.776,36 ευρώ (προϋπολογισμός 70.000.000,00 ευρώ)
Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης, υποβολές 155.465.949,23 ευρώ, clawback 15.465.941,35 ευρώ (προϋπολογισμός 140.000.000,00 ευρώ)
Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής, υποβολές 36.939.177,59 ευρώ, clawback 17.260.074,89 ευρώ (προϋπολογισμός 20.000.000,00 ευρώ)
Υγειονομικό Υλικό, υποβολές 224.776.480,43 ευρώ, clawback 39.815.964,70 ευρώ (προϋπολογισμός 194.000.000,00 ευρώ)
Πρόσθετη Περίθαλψη, υποβολές 46.409.046,32 ευρώ, clawback 5.089.355,43 ευρώ (προϋπολογισμός 43.000.000,00 ευρώ) 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ

Ο οργανισμός προκήρυξε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκταση λειτουργικότητας ΟΠΣ».

Με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (businesscontinuity) της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του και την πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησής τους, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (εδώ). Ο οργανισμός επιδιώκει την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του, και στοχεύει στην επένδυση ποσού 3.979.838,72 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (4.935.000,01 ευρώ με ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα 36 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ετών 2018, 2019, 2020 και 2021.

Όπως σημειώνει η διοίκηση του οργανισμού, με την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου ο ΕΟΠΥΥ αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

• Ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρησιακών αλλαγών των θεσμικά αρμόδιων φορέων που συνεπάγονται παρεμβάσεις / τροποποιήσεις / εμπλουτισμό της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων
• Συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και προσαρμογή στις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες θεσμικές απαιτήσεις
• Αύξηση εύρους και επιπέδου υποστήριξης και ικανοποίησης των χρηστών του συστήματος
• Διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος, με άμεση ανταπόκριση (σε πραγματικό χρόνο) σε απρόσμενες και απρόβλεπτες μεταβολές στη χρήση του
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο υποδομών
• Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και του επιπέδου ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από πλευράς του οργανισμού

ΕΟΠΥΥ
Στον ΕΟΠΥΥ, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, έχει αναπτυχθεί μια σειρά εφαρμογών με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών του αναγκών. Το πληροφοριακό σύστημα χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες:
1. Εφαρμογές που αφορούν στη διαχείριση και εξυπηρέτηση των εξωτερικών χρηστών (Ιατροί , Πάροχοι, Φαρμακευτικές Εταιρείες κλπ),
2. Εφαρμογές που αφορούν στη διαχείριση και εξυπηρέτηση των εσωτερικών χρηστών (Κεντρική Υπηρεσία , ΠΕΔΙ)

Τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού λειτουργούν σε κεντρικό εξοπλισμό που διατίθεται από τον ΕΦΚΑ (collocation) ενώ σε υλοποίηση βρίσκεται εξειδικευμένη δράση προμήθειας και εγκατάστασης κεντρικού υπολογιστικού κέντρου (datacenter), στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού.
Η παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στηρίζεται σε μια σειρά από υποστηρικτικές και ενισχυτικές υπηρεσίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αφενός να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία, διαθεσιμότητα και απόκριση του συστήματος και αφετέρου να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του σε νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις που προκύπτουν για διάφορους λόγους, (πχ λόγω αλλαγών στο επιχειρησιακό καθεστώς, ή λόγω ενσωμάτωσης παρατηρήσεων χρηστών).
Είναι σαφές ότι η ολοένα αυξανόμενη χρήση του συστήματος (τόσο σε εύρος λειτουργιών όσο και σε πλήθος χρηστών και συναλλαγών), το δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον των σχετικών διαδικασιών, αλλά και η κρισιμότητα των λειτουργιών που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, απαιτούν την αδιάλειπτη, ασφαλή, ευρεία, αξιόπιστη, ευέλικτη και ποιοτική συντήρηση, επέκταση και λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων.

Big Data
Συνολικά υπάρχουν 5 μεγάλες κατηγορίες (Κεντρικό ΟΠΣ, ΚΜΕΣ, e-ΔΑΠΥ, EOPYY.Net και Λοιπές Εφαρμογές / APIs) που περιλαμβάνουν 51 εφαρμογές και υποσυστήματα εκ των οποίων τα 50 είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Το μόνο υποσύστημα που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης είναι το «Πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χρήση στοχαστικών μοντέλων».
Σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή η υλοποίηση του εν λόγω έργου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποίας θα επιτρέψει καταρχήν στα στελέχη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αποκτήσουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες και ποιοτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και με την αξιοποίηση των δεικτών και των μεθοδολογιών μέτρησης της απόδοσης των παρόχων υγείας, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και η υποβοήθηση της διοίκησης, στη χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, την τεκμηρίωσή τους, τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των πλάνων και των σχετικών αποκλίσεων, την αποτίμηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και την αναθεώρηση των πλάνων όπου αυτό απαιτείται.

Επιπλέον, η στοχευμένη επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου του ΕΟΠΥΥ θα συνεισφέρει, επίσης, στον εξορθολογισμό των δαπανών και τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραβατικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέλος, η δυνατότητα διάθεσης της επεξεργασμένης πληροφορίας προς τρίτους φορείς για ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς αλλά και η πρόσβαση σε εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και εξυπηρέτησης προς τους ασφαλισμένους.

Το έργο αφορά στην υιοθέτηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προκειμένου:
I. Να δημιουργηθεί Πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης, ομογενοποίησης και αποθήκευσης δεδομένων, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η ενοποίηση του συνόλου των δεδομένων που διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε κεντρικό αποθετήριο και η κατάλληλη προετοιμασία τους για επεξεργασία
II. Να υλοποιηθεί ειδικό σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χρήση στοχαστικών μοντέλων, και
III. Να δημιουργηθεί μια Πλατφόρμα διάθεσης δεδομένων, μέσω της οποίας θα διατίθενται επεξεργασμένα subsets δεδομένων σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς ή ακόμη και πολίτες-ασφαλισμένους με την κατάλληλη διαβάθμιση πρόσβασης  

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Με μείον 2.200 γιατρούς ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ το νέο μοντέλο ιατρικών επισκέψεων

Το μήνα με τη μικρότερη ζήτηση σε ραντεβού από τους ασφαλισμένους και με περιορισμένη λειτουργία ιατρείων λόγω αδειών, επέλεξε το υπουργείο Υγείας για να ξεκινήσει την εφαρμογή στην πράξη του μοντέλου του οικογενειακού γιατρού.

Κι αν τον Αύγουστο οι ανάγκες σε προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιδιώτες του ΕΟΠΥΥ είναι μικρές, δεν συμβαίνει το ίδιο το Σεπτέμβριο, όταν συν τοις άλλοις υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε παιδίατρους λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Τότε, όπως σημειώνουν ιατρικοί σύλλογοι και ενώσεις ιατρών, θα φανούν οι μεγάλες δυσκολίες στη μεταρρύθμιση Ξανθού- Πολάκη και στα σχέδια της Αριστοτέλους για την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, μόλις 600 ιδιώτες (γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι) έχουν προχωρήσει σε συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργούν ως οικογενειακοί, όταν προηγουμένως ο αριθμός των συμβεβλημένων άγγιζε τους 1.700. Οι παλιότερες συμβάσεις έπαψαν να ισχύουν από 1η Αυγούστου.

Όπως αναφέρει όμως η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, δίνοντας διαφορετική εικόνα για τον αριθμό, περίπου 2.000 συμβάσεις παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων καταγγέλθηκαν και αντικαταστάθηκαν με 465 νέες συμβάσεις. Η παρουσία 280 περίπου ιατρών στις τοπικές μονάδες Υγείας, συμπληρώνει, δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει την αναλογία οικογενειακού ενός γιατρού ανά 2.250 κατοίκους. Σημειώνεται πως η Ένωση έχει καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης, αναστολής και προσωρινή διαταγή κατά της μονομερούς κατάργησης των παλιών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμφωνεί ότι έχει καλυφθεί μόνο μια στις τέσσερις θέσεις οικογενειακών γιατρών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο 465 συμβεβλημένοι οικογενειακοί γιατροί, για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της χώρας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων υπενθυμίζει επίσης πως ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται για να καλύψει το δίκτυο 2.800 οικογενειακούς γιατρούς.

Το υπουργείο Υγείας από την πλευρά του υπεραμύνεται του νέου μοντέλου και υποστηρίζει πως αλλάζει το προηγούμενο σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς όπου οι 200 επισκέψεις εξαντλούνταν τις πρώτες μέρες κάθε μήνα. Με το νέο οι περίπου 600 που έχουν ήδη συμβληθεί, μπορούν λόγω του αυξημένου διαθέσιμου χρόνου να πραγματοποιήσουν περίπου 200 χιλ. ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον των γιατρών να ενταχθούν στο μοντέλου του οικογενειακού γιατρού ήταν σχεδόν μηδενικό. Το υπουργείο Υγείας είχε προκηρύξει 1.195 θέσεις γιατρών για τις ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) και 2.800 οικογενειακούς γιατρούς ΕΟΠΥΥ. Για τις 1.195 θέσεις των ΤΟΜΥ είχαν υποβληθεί 583 αιτήσεις, για 2.800 θέσεις του ΕΟΠΥΥ υποβλήθηκαν 625 αιτήσεις.

Η κατάσταση αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο στις αρχές του επόμενου έτους, όπου θα εφαρμοστεί το "gate keeping” για τις επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς. Το σύστημα παραπομπών δηλαδή από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι τότε εντούτοις οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής που λένε «όχι» στο voucher του ΕΟΠΥΥ

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής που λένε «όχι» στο voucher του ΕΟΠΥΥ

Μαζική προσφυγή στη Δικαιοσύνη προαναγγέλλουν οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής, οι φορείς των οποίων αποφάσισαν ομόφωνα να μη δεχθούν αμοιβή με voucher από ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής καταγγέλλει τις αλλαγές «που νομοθέτησε αιφνιδιαστικά το υπουργείο Υγείας και αναμένεται να ισχύσουν από το Φθινόπωρο», οι οποίες φέρνουν «κούρεμα» της δαπάνης του ΕΟΠYΥ για τα παιδιά που χρήζουν ειδικών θεραπειών.

«Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός για την Ειδική Αγωγή είναι κλειστός και μειώνεται αυθαίρετα κατά 30% χωρίς να έχει προηγηθεί επιδημιολογική μελέτη για τις ανάγκες του πληθυσμού! Μεγάλα θύματα της περικοπής της δαπάνης θα είναι πρωτίστως οι οικογένειες και τα χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη θεραπείας, την ώρα που τα κοινωνικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα δέχονται επίθεση και τίθενται υπό αμφισβήτηση. Το μέσο που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η μείωση του προϋπολογισμού για την Ειδική Αγωγή είναι το voucher. Πρόκειται για το κουπόνι που οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνουν με τη γνωμάτευση και θα καταθέτουν στον ιδιώτη επιστήμονα θεραπευτή. Στη συνέχεια εκείνος θα το καταθέτει στον οργανισμό για να αποζημιωθεί σε απροσδιόριστο χρόνο. Το κουπόνι αυτό όμως, έχει και απροσδιόριστη αξία! Γιατί σύμφωνα με το νόμο θα υπόκειται σε διπλό υποχρεωτικό "κούρεμα" με απροσδιόριστο ύψος (rebate, clawback)» αναφέρει το Συντονιστικό.

Τονίζει δε, ότι για τους γονείς και τα παιδιά τους προστίθεται μια ακόμα ταλαιπωρία, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα πρέπει να λαμβάνουν γνωματεύσεις κάθε τέσσερις μήνες.

«Οι φορείς των θεραπευτών Ειδικής Αγωγής που αποφάσισαν ομόφωνα να μην δεχθούν αμοιβή με voucher, προσφεύγουν μαζικά στη Δικαιοσύνη κατά του νόμου με τον οποίο το υπουργείο Υγείας προκαλεί χάος στην Ειδική Αγωγή και το επόμενο διάστημα αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους» καταλήγει το Συντονιστικό Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Aντίθετοι οι οπτικοί με το μέτρο των voucher

Aντίθετοι οι οπτικοί με το μέτρο των voucher

Με υποσχετικές καλούνται να δουλέψουν τα καταστήματα οπτικών, όταν τα "μαϊμού" προϊόντα του παραεμπορίου ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ
Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα

Aντίθετοι οι οπτικοί με το μέτρο των voucher
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ετοιμάζεται να προσφύγει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Πανελλήνια Ενωση Οπτικών και Οπτομετρών, δηλώνοντας αντίθετη στο νόμο για το voucher. Μετά από μία παράταση που δόθηκε από 1/10/2018 ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται βεβαίωση voucher (εγγύησης) για 100 ευρώ και θα "αγοράζει" έτσι από τον "πάροχο" γυαλιά οράσεως.

Παράγοντες του κλάδου μας μιλούν για θέατρο του παραλόγου με εφαρμογή νόμων που δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο και μάλιστα σε ένα κλάδο που έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά δυσχερή μέτωπα.

Καταρχήν ο κλάδος μετρά 2.500 επιχειρήσεις, κατά 90% οικογενειακού χαρακτήρα, οι οποίες από το 2010 και μετά έχουν χάσει το 60% του τζίρου τους. Κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα, μας λένε πηγές, που πραγματοποιούσε 300.000 ευρώ τζίρο πριν το 2010, σήμερα κάνει το 1/3 των πωλήσεων που είχε εκείνη τη περίοδο. Ο βασικότερος λόγος της πτώσης είναι η οικονομική κρίση, η οποία σε συνδυασμό με την παραοικονομία που έχει φουντώσει και εκτιμάται πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα γυαλιά ηλίου έχουν οδηγήσει τα περισσότερα καταστήματα σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Αντί λοιπόν, υπογραμμίζουν πηγές, να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα λαμβάνονται μέτρα ανασταλτικά στην πορεία της. Συγκεκριμένα, το μέτρο των voucher προσδιορίζει τον προϋπολογισμό για τα γυαλιά οράσεως μεταξύ 45-50 εκατ. ευρώ, όταν σήμερα η δαπάνη για τα συγκεκριμένα είδη είναι 100 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, υπάρχει το μέτρο του clawback που οι εταιρείες δηλώνουν αδύνατες να επωμιστούν..

Καμία διαβούλευση δεν έλαβε χώρα προ της συντάξεως των διατάξεων με τους αμέσως ενδιαφερομένους και θιγόμενους επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν επιχειρηματίες. Η συμφωνία, η οποία όχι μόνο δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στον αντισυμβαλλόμενο, αλλά τον καλεί ταυτόχρονα να ζημιωθεί. Δεν είναι δυνατόν σε περίοδο οικονομικής κρίσης να καλείται ο επαγγελματίας να αποτελέσει χρηματοδότη του Οργανισμού με αμφίβολη μάλιστα απόδοση των οφειλομένων, συνεχίζουν οι ίδιοι.

Ο οπτικός δεν παρέχει μόνο υπηρεσία υγείας με την στενή έννοια του όρου (Ν. 4447/2016, Ν. 4238/2018), ώστε να είναι πάροχος υγείας, αλλά διαθέτει προϊόν. Τα καταστήματα οπτικών, σύμφωνα και με το πλέγμα των διατάξεων νόμου που διέπουν την λειτουργία τους, είναι εμπορικά καταστήματα κι όχι αποκλειστικώς εγκαταστάσεις υπηρεσιών υγείας (όπως π.χ. τα φαρμακεία ή τα ιατρεία).

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Από 1η Οκτωβρίου τα voucher για οπτικά και ειδική αγωγή

Από 1η Οκτωβρίου τα voucher για οπτικά και ειδική αγωγή

Δίμηνη παράταση στην εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στη «διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ», δίνει νέα απόφαση του Π. Πολάκη.

Η αρχική Υπουργική Απόφαση προσδιόριζε μεταξύ άλλων, ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης των σχετικών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών την 1η Αυγούστου.

ΥΑ Ιουνίου-Voucher_Οπτικά_ΕιδικήΑγωγή

Με την τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση σημειώνεται πως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διαδικασίας μετατίθεται την 1η Οκτωβρίου.

ΥΑ-Ιουλίου Voucher_Οπτικά_ΕιδικήΑγωγή

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

Ανακοίνωση για Οικογενειακούς Ιατρούς

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.eopyy.gov.gr/

Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών

Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών

Επικαιροποιήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ τα συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων το 2017.
Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα
 

Δαπάνες συμβεβλημένων ιδιωτών
Στον πρώτο πίνακα εμφανίζεται η συνολική ανάλυση της δαπάνης για το 2017, δηλαδή η παρεχόμενη υπηρεσία υγείας μετά από τις εκπτώσεις, το ποσό της περικοπής και το όριο της δαπάνης για το συγκεκριμένο έτος.

Ο δεύτερος πίνακας κάνει μία συγκεντρωτική παρουσίαση των ποσών που δόθηκαν την περίοδο του 2012-2017. Οπως φαίνεται αύξηση δαπάνης υπήρξε στις ιδιωτικές κλινικές, στα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής περίθαλψης, στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, στους φυσικοθεραπευτές, στις διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις διαγνωστικών εργαστηρίων, ενώ από πέρυσι καταγράφονται και κάποιες νέες κατηγορίες και συγκεκριμένα το υγειονομικό υλικό, τα συμπληρώματα διατροφής, τα υλικά αιμοκάθαρσης και η πρόσθετη περίθαλψη. 

Περισσότερα...

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΟΠΥΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΦΥ

Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: URL: E-mail: Αποστόλου Παύλου 12 151 23, Μαρούσι 210 811060 3,607 ,608,605
www. eopyy .gov .gr
d9.t1@eopyy .gov .gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από 01.08.2018 τίθενται σε ισχύ οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους Οικογενειακούς Ιατρούς (ειδικότητες Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής).

Τα στοιχεία των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) και από εκεί θα μπορούν οι ασφαλισμένοι με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ να επιλέξουν τον οικογενειακό ιατρό που επιθυμούν καθώς και να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους.

Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου θα δηλώνεται από τον ίδιο τον ιατρό στο e-dapy (πληροφορίες στο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Σε περίπτωση απουσίας από το ιατρείο, οι ιατροί μπορούν να στείλουν email στο Τμήμα Συμβάσεων Παρόχων Π.Φ.Υ. του ΕΟΠΥΥ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .

Επίσης, πληροφορούμε τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλλονται στις 31.07.2018 και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων Οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ, για παροχή υπηρεσιών στα ιδιωτικά τους ιατρεία, ότι έχει ενεργοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα στο http://familydoctors.eopyy.gov.gr όπου μπορούν να δουν και τις σχετικές λεπτομέρειες της ανοιχτής πρόσκλησης του Οργανισμού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Το νέο ηλεκτρονικό «πρόσωπο» του ΕΟΠΥΥ

Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

«Στον αέρα» ειναι η νέα, εκσυγχρονισμένη σελίδα του ΕΟΠΥΥ. Στο νέο site του φορέα η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι απλοποιημένη, με στόχο να καταστεί πιο εύχρηστο για τον χρήστη, ασφαλισμένο και πάροχο.
Διαβάστε επίσης: «Αλλάζει» ο ΕΟΠΥΥ: Νέο site, νέες διαδικασίες για τα ΦΥΚ και ενίσχυση του ρόλου του ασφαλισμένου

Στόχος είναι η νέα ηλεκτρονική σελίδα να καταστεί πύλη εισόδου σε κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, αλλά και πληροφορία που μπορεί να χρειάζονται οι χρήστες. Βέβαια, στην κεντρική σελίδα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, αλλά και τα νέα, οι ενημερώσεις, τα δελτία τύπου και οι πληροφορίες για προκηρύξεις, διαγωνισμούς και συμβάσεις.
Πολίτες

Αποτελεί και το χώρο φιλοξενείας άλλων σημαντικών αλλαγών, e-υπηρεσίες όπως η αναβάθμιση του ρόλου του Ασφαλιστικού Φακέλου, ο οποίος ενισχύεται ουσιαστικά με νέες λειτουργίες που ενδυναμώνουν το ρόλο του ασφαλισμένου. Ακόμη υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες για την εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης, η δυνατότητα εύρεσης ραντεβού σε συμβεβλημένο ιατρό, αλλά και ο χάρτης υγείας, γνωστός και ως Άτλας Υγείας.

Πάροχοι

Περισσότες e-υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για τους παρόχους. Μεταξύ αυτών είναι ο έλεγχος και η εκκαθάρισησυνταγών (ΚΜΕΣ), το eopyynet, δηλαδή οι συμβάσεις και το μητρώοο ΕΚΠΥ, καθώς επίσης και δυνατότητα αναζήτησης εγκεκριμένων προϊόντων ΕΟΠΥΥ, ιατρών ειδικότητας έκδοσης γνωματεύσεων και συμβεβλημένων παρόχων υλικών και υπηρεσιών. Ακόμη υπάρχει ενεργή σύνδεση με την ΗΔΙΚΑ, για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η δυνατότητα ελέγχου ασφαλιστικής ικανότητας ηλεκτρονικά. Ακόμη υπάρχει πρόσβαση στο eΔΑΠΥ, στα Μητρώα Ηπατίτιδας C και Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας και άλλα μητρώα, στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων, συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις υποβολές δαπάνης συμβεβλημένων παρόχων

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Στα χέρια Πολάκη ο ΕΟΠΥΥ με αυστηρές οδηγίες! Όλο το παρασκήνιο

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Στα χέρια του Π.Πολάκη περνά πλήρως ο ΕΟΠΥΥ αφού ο αναπληρωτής υπουργός αναλαμβάνει να καθοδηγεί εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό.

 

Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στο HealthReport.gr αλλάζουν τα πάντα πλέον στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ καθώς τα ηνία αναλαμβάνει πλήρως ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Όλους τους προηγούμενους μήνες ο αναπληρωτής υπουργός είχε απομακρυνθεί από το ρόλο του αρμόδιου για τον Οργανισμό, μετά και την αιφνίδια απόφαση του Ανδρέα Ξανθού να τον μετατρέψει σε έναν μηχανισμό πλήρως ελεγχόμενο από το υπουργείο Υγείας αφού του αφαιρέθηκε κάθε αυτονομία. Διαβάστε την αποκάλυψη που είχε κάνει το HealthReport.gr ΕΔΩ: «Αποκλειστικό: Τέλος ο αυτόνομος ΕΟΠΥΥ! Όλες οι αρμοδιότητες στο υπ.Υγείας»

 

Οι κόντρες στη Διοίκηση
Ωστόσο μετά από διάφορες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν αλλά και λόγω της κακής συνεννόησης στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μεταξύ Προέδρου και Αντιπροέδρου, όπως τονίζουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στο HealthReport.gr, ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να καθοδηγεί ο ίδιος κάθε ενέργεια του Οργανισμού.

Άλλωστε εν μέσω προεκλογικής περιόδου αλλά και για λόγους κομματικού …προφίλ, δε θα μπορούσε να προβεί αυτήν την περίοδο σε αλλαγές προσώπων.
Έτσι όπως περιγράφουν οι ίδιες πηγές στο HealthReport.gr, ήδη έχουν ξεκινήσει οι συσκέψεις στο υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους, όπου ο αναπληρωτής υπουργός δίνει λεπτομερείς οδηγίες για κάθε ενέργεια που θα γίνει, ώστε να υπάρχει «ενιαία γραμμή» στον ΕΟΠΥΥ.

 

Μάλιστα αξιοσημείωτο είναι – υπογραμμίζουν οι πληροφορίες του HealthReport.gr – ότι η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει λάβει την αυστηρή οδηγία πως για οποιαδήποτε αλλαγή ή ρύθμιση, θα πρέπει πρώτα να λαμβάνει το πράσινο φως από τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη.

Ο αυστηρός πλέον έλεγχος αλλά και η καθοδήγηση που γίνεται στον ΕΟΠΥΥ δε θεωρείται τυχαίο γεγονός. Εξάλλου πρόκειται για τον μεγαλύτερο Οργανισμό Υγείας της χώρας που διαχειρίζεται κοντά στα 5,5 δις ευρώ ενώ έχει στα «χέρια» του και σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας.

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/ 

 

«Οχι» οριζόντιες περικοπές στις παροχές του ΕΟΠΥΥ

«Οχι» οριζόντιες περικοπές στις παροχές του ΕΟΠΥΥ

*ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ * ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ *ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Δημοσίευση: 18 Ιουλ 2018 14:15 | Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλ 2018 14:32 Υγεία Δήμος Λάρισας
 «Οχι» οριζόντιες περικοπές στις παροχές του ΕΟΠΥΥ
 «Όχι» στις πολιτικές των οριζόντιων περικοπών στα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων, που χαρακτηρίζει τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, είπαν χθες κοινωνικοί αλλά και υγειονομικοί φορείς της Λάρισας, την ώρα που οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Αποκατάστασης κατέκλυσαν το δημαρχείο αλλά και την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου διαμαρτυρόμενοι για τη συρρίκνωση των παροχών αποκατάστασης.

Οι τοπικοί φορείς μετά την πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων και αποδεχόμενοι τις τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις του νέου ΕΚΠΥ, τόσο στην πόλη όσο και στους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και της αποκατάστασης, αποφάσισαν να συντάξουν ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο θα επιδώσει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον δήμαρχο κ. Απ. Καλογιάννη στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

«Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν περιθώρια για να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να επιτύχουμε μια καλύτερη εικόνα από τη σημερινή όπως συνέβη με άλλες οργανωμένες ομάδες…» τόνισε ο δήμαρχος Λαρισαίων κλείνοντας τη δίωρη διαβούλευση, στη διάρκεια της οποίας κράτησε αρκετές σημειώσεις από τις παρεμβάσεις των επιστημονικών φορέων και συμφώνησε σε μια ουσιαστική αντίδραση της πόλης με παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας αντί της τυπικής έκδοσης ενός ακόμα ψηφίσματος, που εκδίδονται για σειρά θεμάτων της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Τη βασική ενημέρωση των παρόντων ανέλαβε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Ντίνος Γιαννακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη αντίθεση του ιατρικού κόσμου στο νέο ΕΚΠΥ, που έγινε, όπως είπε, «εν κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση κάτω από την ασφυκτική πίεση των δανειστών», κινείται στη λογική των οριζόντιων περικοπών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν στοχεύει στον εξορθολογισμό των δαπανών μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να επιφέρει τεράστιες περικοπές και επιπτώσεις κυρίως στους ασφαλισμένους.

«Οι λειτουργοί της υγείας δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν σε τέτοιες συνθήκες», υποστήριξε ο κ. Γιαννακόπουλος στέλνοντας σε κάθε κατεύθυνση το μήνυμα πως δεν είναι δυνατό να συνεχίσει η κοινωνία να δέχεται άλλες περικοπές που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών υγείας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ και πρόεδρος γνωστού Κέντρου Αποκατάστασης κ. Αχιλλέας Νταβέλης υποστηρίζοντας ότι με το νέο ΕΚΠΥ δεν θα υπάρχουν ασφαλιστικά δικαιώματα για τους ασθενείς αποκατάστασης, προοπτική που δεν έχει γίνει κατανοητή από τους ασθενείς, τους συνοδούς αλλά κυρίως τους χρόνια πάσχοντες. Ενώ ανέδειξε και την αγωνία των εργαζομένων στα Κέντρα Αποκατάστασης, στα οποία απασχολούνται 600 στη Λάρισα, πάνω από 1.000 στη Θεσσαλίας και 4 χιλιάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε άλλη παρέμβασή του μάλιστα υπογράμμισε πως ο ΕΚΠΥ αποτελεί πλήγμα για τον ιατρικό τουρισμό, βασικός πυλώνας του οποίου είναι η αποκατάσταση, που αποτελεί στρατηγική επιλογή ανάπτυξης για τον Δήμο Λαρισαίων.

Σημαντικές πτυχές του προβλήματος ανέπτυξε και ο διευθυντής της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Απ. Κομνός υποστηρίζοντας πως εάν εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός οι ΜΕΘ των νοσοκομείων και στην περιφέρεια θα κατακλυστούν από τους χρόνια πάσχοντες, που θα υποχρεωθούν να μεταφερθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, αφού εξαντλήσουν το ανώτατο όριο παραμονής (6 μήνες) στα Κέντρα Αποκατάστασης. Ενώ ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Κων. Μπαργιώτας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ιδεοληψία γιατί θεωρεί εχθρικό οτιδήποτε προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας όσο και αν κοστίζει τον δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε στις τεράστιες περικοπές στις παροχές υγείας αλλά και στο υψηλό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός όταν οι χρόνια πάσχοντες επιστρέψουν στο σπίτι χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της υγείας τους. Ο Λαρισαίος βουλευτής τέλος ανέδειξε και τις αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση στον τομέα υγείας στη Λάρισα, που σήμερα έχει αναδειχθεί σε τρίτο πόλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Με την αντίληψη των οριζόντιων περικοπών διαφώνησε το σύνολο των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων με τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου να συμφωνεί με τον Ιατρικό Σύλλογο για βελτιώσει με ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Κέντρα Αποκατάστασης και τους συνοδούς των ασθενών να αναφέρονται στην αξία της αποκατάστασης για τους ασθενείς με τραύματα και από εγκεφαλικά και τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστο Μπραζιώτη να δηλώνει αρωγός σε όποια πρωτοβουλία αναληφθεί για την αποκατάσταση του προβλήματος κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στη νομική διάσταση και κυρίως αν μπορεί μια υπουργική απόφαση να περικόψει χρόνιες παροχές, που έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές πράξεις.

Υπέρ της πρωτοβουλίας για αναθεώρηση του κανονισμού δήλωσαν με διαφορετική επιχειρηματολογία ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κατσιαντώνης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρ. Παπαχαραλάμπους, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο Ρένα Καραλαριώτου και η γενική γραμματέας του Επιμελητηρίου κα Καλλιόπη Τσίρκα.

Του Δημ. Κατσανάκη

ΠΗΓΗ:http://www.eleftheria.gr/

 

Νέα υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση νοσηλειών σε πραγματικό χρόνο

Νέα υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση νοσηλειών σε πραγματικό χρόνο

Σε πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται εδώ και ένα μήνα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση και διαχείριση νοσηλείας σε πραγματικό χρόνο.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν 4 ιδιωτικές κλινικές αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Onmed.gr, στόχος όμως είναι να ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα όλες οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: σε κάθε εισαγωγή ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ, η κλινική υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στον Οργανισμό τα ιατρικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της εισαγωγής και τα στοιχεία για τις ιατρικές πράξεις που διενεργήθηκαν. Ο ελεγκτής γιατρός του ΕΟΠΥΥ αξιολογεί τα υποβληθέντα έγγραφα και αν χρειαστεί επικοινωνεί απευθείας με τον θεράποντα ιατρό. Στο τέλος, ΕΟΠΥΥ και κλινική συμφωνούν στο Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο βάσει του οποίου θα αποζημιωθεί η κλινική.

Σύμφωνα με πηγές του Οργανισμού, η διαδικασία αυτή θα εκμηδενίσει τις ενστάσεις από την πλευρά των παρόχων, καθώς η δαπάνη θα συμφωνείται real time και δεν θα εκκαθαρίζεται εκ των υστέρων, επομένως θα επιταχυνθούν και οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές για νοσηλείες ασφαλισμένων.

Για να λειτουργήσει το σύστημα πλήρως, απαιτούνται προσλήψεις προσωπικού και συγκεκριμένα 200 φαρμακοποιών και γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Εξέλιξη σε αυτό το πεδίο αναμένεται εντός του Ιουλίου, καθώς απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Αλλάζουν οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς γιατρούς την τελευταία στιγμή! Τι καταργεί

Γράφει: Μαρία Γλένη


Αλλάζουν την τελευταία στιγμή οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς γιατρούς ώστε να γίνουν πιο «ελκυστικές» κατά δήλωση του υπ. Υγείας.


Μετά το χαμηλό ενδιαφέρον των γιατρών να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, το υπ. Υγείας αναγκάσθηκε να προχωρήσει σε τροποποίηση της σύμβασης για να προσελκύσει τους γενικούς γιατρούς, τους παθολόγους και τους παιδιάτρους, προκειμένου να μην τιναχθεί στον αέρα το εγχείρημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διαβάστε ΕΔΩ για το περιορισμένο ενδιαφέρον των γιατρών: «Πόσοι ιδιώτες γιατροί κατέθεσαν αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ για οικογενειακοί γιατροί! Όλες οι πληροφορίες»

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, Ανδρέας Ξανθός σε συνάντηση που είχε με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) παρουσία του αναπληρωτή γενικού γραμματέα για την ΠΦΥ, Σταμάτη Βαρδαρού και του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Τάκη Γεωργακόπουλου, παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης έτσι ώστε το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας να είναι βιώσιμο και να εξυπηρετεί τους πολίτες αλλά και τους γιατρούς τόσο στους γιατρούς που υπηρετούν στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) όσο και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

Έτσι σε ό,τι αφορά τη νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογές με στόχο το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο «ελκυστικό» για τους ελευθεροεπαγγελματίες που θα κληθούν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό.

Διαβάστε ΕΔΩ τι προηγήθηκε: Παράταση μέχρι τέλος Ιουλίου στις συμβάσεις Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων του ΕΟΠΥΥ! Όλες οι πληροφορίες

Τι καταργείται

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

• Αμοιβή των γιατρών από τους ασθενείς που εξετάζονται εκτός του προβλεπόμενου 4ωρου ημερησίως.

• Άρση του περιορισμού υποχρεωτικής εξέτασης όλες τις μέρες του 5μερου με την προϋπόθεση ότι τηρείται το υποχρεωτικό 20ωρο εβδομαδιαίως.

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατ’ οίκον επισκέψεις

• Οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως.

Την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στην προτεινόμενη σύμβαση για τους οικογενειακούς γιατρούς. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

"Ράμπο της υγείας" οι ασφαλισμένοι στην digital εποχή του ΕΟΠΥΥ

Επεκτείνονται σταδιακά οι ψηφιακές λειτουργίες του Οργανισμού για αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους

Ένας νέος ελεγκτικός μηχανισμός για την περιστολή της σπατάλης στον ΕΟΠΥΥ και την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές με τους παρόχους του, φέρνει σε πρώτο πλάνο την παρουσία των ασφαλισμένων.

Πρόκειται για την ενεργοποίηση του Φακέλου Υγείας του Ασφαλισμένου, ο οποίος καταγράφει τη διαδρομή του ασφαλισμένου στο σύστημα υγείας, με βάση τη δαπάνη που έχει καταβάλλει γι΄ αυτόν ο ΕΟΠΥΥ.

Ήδη οι ασθενείς μπορούν να έχουν εικόνα της διαδρομής τους στο σύστημα.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, με μια δήλωση εναντίωσης, θα μπορούν να ενημερώνουν τον οργανισμό για πράξεις ή εξετάσεις που δεν διενεργήθηκαν ή για φάρμακα που δεν πήραν ποτέ. Η ενεργοποίηση του Φακέλου, γίνεται από τον γιατρό του ασφαλισμένου, χωρίς ο γιατρός να έχει πρόσβαση. Ο κωδικός στέλνεται στον ασφαλισμένο, ο οποίος δίνει τον κωδικό στο γιατρό για να τον περάσει στο σύστημα και ο Φάκελος έχει ενεργοποιηθεί.
Στην περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει αίτηση εναντίωσης, το ζήτημα παραπέμπεται στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ και ξεκινά έλεγχος.

Σε 2ο χρόνο, ο σχεδιασμός του προέδρου του Οργανισμού καθ. Σωτ. Μπερσίμη, προβλέπει την ενημέρωση του ασθενή - σε πραγματικό χρόνο - για τη διαδρομή του στο σύστημα και τις πληρωμές που γίνονται γι΄ αυτόν μέσω SMS στο κινητό του τηλέφωνο, οπότε θα του ζητείται η έγκριση ή απόρριψη της πληροφορίας και στην περίπτωση απόρριψης, τότε θα ξεκινά έλεγχος.
Βασικό ζήτημα για την αυτοματοποίηση των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η προμήθεια των παρόχων των ειδικών tablet για την ηλεκτρονική υπογραφή, που συνοδεύεται από συνδρομή στους ειδικούς παρόχους της υπηρεσίας. Έτσι, σε πρώτο στάδιο, η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού και της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τους παρόχους υγείας, αφού παραμένει η δυνατότητα του ασφαλισμένου να παρέμβει και να εναντιωθεί σε κάποια πράξη ή εξέταση που δεν έγινε.

Ακριβά φάρμακα
Προπομπός του παραπάνω ελεγκτικού μηχανισμού, είναι η ηλεκτρονική προέγκριση για τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) που ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα. Βάσει της ισχύουσας διαδικασίας περίπου 70-80 ακριβά φάρμακα από τα 420 που περιλαμβάνονται στη λίστα του ν.3816, χρειάζονται προέγκριση από γιατρό.
Σήμερα, ο ασθενής - που πάσχει από σοβαρό νόσημα για να χρειάζεται κάποιο από τα φάρμακα αυτά - είναι υποχρεωμένος σε πραγματικές διαδρομές από τον γιατρό που συνταγογράφησε, στην επιτροπή του ΕΟΠΥΥ για έγκριση, στο γιατρό για έκδοση παραπεμπτικού, στο φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ για παραλαβή, η αντιμετώπιση ελλείψεων και η μετακίνηση από φαρμακείο σε φαρμακείο κλπ.

Η διαδρομή αυτή, πλέον θα γίνεται ψηφιακά, από την αρχική διάγνωση, με την οποία θα στέλνεται το αίτημα στην επιτροπή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποτελέσματα εξετάσεων κλπ), το αίτημα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται, θα στέλνεται η απάντηση στο γιατρό, ο γιατρός θα εκδίδει το παραπεμπτικό και το σύστημα, θα φροντίζει για την αποστολή του φαρμάκου στο κοντινότερο προς τον ασθενή φαρμακείο του Οργανισμού, με βάση τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.
Όλη αυτή η virtual διαδρομή, θα ανακουφίσει τους ασφαλισμένους, οι οποίοι σε επόμενο στάδιο, θα ειδοποιούνται για την πορεία στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS.

Real time έλεγχος
Στο μεταξύ, προχωρεί η πιλοτική εφαρμογή του real time ελέγχου των χρεώσεων στους ασφαλισμένους που χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγείας από ιδιωτικές κλινικές. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής τέσσερις κλινικές, και ο έλεγχος της νοσηλείας γίνεται σε πραγματικό χρόνο πριν εκδοθεί το εξιτήριο.

Για την έκδοση αυτού, οι κλινικές συζητούν με τον ΕΟΠΥΥ για το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με την τελική έκβαση της νοσηλείας του ασθενούς, και συμφωνούν σε αυτό. Με τη συμφωνία αυτή, εξασφαλίζεται η απουσία περικοπών ή ενστάσεων, διενεργείται ιατρικός και διοικητικός έλεγχος και εξασφαλίζεται η μείωση του χρόνου πληρωμής.

Στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι να εφαρμοστεί το μέτρο σε όλη την κλειστή νοσηλεία που καλύπτει ο Οργανισμός και αμέσως μετά, να εφαρμοστεί και στις διαγνωστικές εξετάσεις υψηλού κόστους (αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, PET SCAN κλπ).
Όσον αφορά τα άυλα barcode των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το μέτρο προβλέπει ένα ξεχωριστό barcode για κάθε τεμάχιο ιατροτεχνολογικού προϊόντος το οποίο μπαίνει σε χρήση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, άρα να αποφευχθούν οι διπλοχρεώσεις.

Τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ έχουν περιοριστεί σε ποσό κάτω των 285 εκ. ευρώ, μειωμένα δραστικά, (κατά 85%), έναντι αρχικού ποσού οφειλής που ήταν της τάξης των 2,2 δισ. ευρώ. Η αιτία δε, της μη εξόφλησης του παραπάνω ποσού που υπολείπεται είναι γιατί οι πάροχοι, λόγω έλλειψης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας δεν μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που τους οφείλονται. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

ΕΟΠΥΥ: Τέλος η γνωμοδοτική επιτροπή για τα ακριβά φάρμακα - Πώς γίνεται ηλεκτρονικά η προέγκριση

ΕΟΠΥΥ: Τέλος η γνωμοδοτική επιτροπή για τα ακριβά φάρμακα - Πώς γίνεται ηλεκτρονικά η προέγκριση

Από τα 420 φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται σήμερα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, τα μισά είναι νοσοκομειακά και τα 70 χρειάζονται προέγκριση.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης

ΕΟΠΥΥ: Τέλος η γνωμοδοτική επιτροπή για τα ακριβά φάρμακα - Πώς γίνεται ηλεκτρονικά η προέγκριση
Πιο σύντομα και χωρίς διαδικασίες γνωμοδοτικής επιτροπής, θα γίνεται από τη Δευτέρα η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγής από τον γιατρό, θα μεταβιβάζεται αίτημα έγκρισης του φαρμάκου προς το κέντρο του Οργανισμού.

Ομάδα πιστοποιημένων γιατρών θα το εξετάζουν και με ηλεκτρονικό τρόπο θα απαντούν εάν εγκρίνεται ή όχι μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες.

Γιατρός και ασφαλισμένος θα ενημερώνονται άμεσα και ο πρώτος θα το παραλαμβάνει από το φαρμακείο, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω έγκριση από ελεγκτή.

Μέχρι στιγμής, έχουν πιστοποιηθεί για την ηλεκτρονική προέγκριση φαρμάκων 50 γιατροί, ενώ απαιτούνται περί τους 300. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία ξεκινά σταδιακά από τη Δευτέρα και αναμένεται να γενικευθεί το επόμενο διάστημα.

Από τα 420 φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται σήμερα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, τα μισά είναι νοσοκομειακά και τα 70 χρειάζονται προέγκριση.

Το νέο σύστημα βασίζεται στην αναβαθμισμένη ηλεκτρονική βάση του ΕΟΠΥΥ, μέσω της οποίας ο ασθενής θα έχει γνώση και λόγο στις παροχές που λαμβάνει.

Ενδεικτικό είναι πως από την 1η Σεπτεμβρίου, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να “μπλοκάρει” με το πάτημα ενός κουμπιού την αποζημίωση είδους ή υπηρεσίες που θα διαπιστώνει πως δεν έχει λάβει, αλλά έχει χρεωθεί στον λογαριασμό του.

Δαπάνη
Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Οργανισμού έχει φέρει αξιόλογη εξοικονόμηση πόρων σε μία σειρά από κωδικούς. Ενδεικτικό είναι πως έχει μειωθεί κατά 30% η μηνιαία δαπάνη με την εφαρμογή του μητρώου αποζημιούμενων ειδών.

Σε πιλοτική εφαρμογή, σε τέσσερις ιδιωτικές κλινικές της Αττικής, βρίσκεται και το σύστημα έγκρισης νοσηλειών σε πραγματικό χρόνο.

Ομάδα γιατρών του ΕΟΠΥΥ ενημερώνονται “real time” για την εισαγωγή και τις ανάγκες νοσηλείας και εγκρίνουν αυτοστιγμεί το κεντρικό ενοποιημένο νοσήλιο του ασθενούς – ασφαλισμένου.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Αύγουστος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΟΠΥΥ