ΕΟΠΥΥ: Δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης φαρμάκων

Share

Αποτέλεσμα εικόνας για εοπυυ

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση σχετικά με την εισαγωγή δεικτών ελέγχου συνταγογράφησης φαρμάκων από ιατρούς και ελέγχου εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία».

Απόφαση 1199

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη Α. τη με αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ31/234/19-9-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Φαρμάκου, Β. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Διεύθυνσης Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος προσδιορισμού του δείγματος προς έλεγχο των ιατρών που συνταγογραφούν φάρμακα και των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές φαρμάκων, με την χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Ανάπτυξη δεικτών ελέγχου για τα φαρμακεία σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της εισήγησης και για τους ιατρούς σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της εισήγησης, όπως παρατίθενται κατωτέρω.
2. Tα φαρμακεία που θα επιλεχθούν για έλεγχο να είναι τα φαρμακεία εκείνα που περιλαμβάνονται στο άνω 0,1 % της κατανομής στο σύνολο των δεικτών του συνημμένου Πίνακα 1, δηλαδή που θα υπερβαίνουν το σημείο C99,9% σε τουλάχιστον έναν δείκτη από τους δείκτες του Πίνακα 1.
3. Οι ιατροί που θα επιλεχθούν για έλεγχο να είναι οι ιατροί εκείνοι που περιλαμβάνονται στο άνω 0,1 % της κατανομής στο σύνολο των δεικτών του συνημμένου Πίνακα 2, δηλαδή που θα υπερβαίνουν το σημείο C99,9% σε τουλάχιστον έναν δείκτη από τους δείκτες του Πίνακα 2.
4. Η επιλογή των φαρμακείων και ιατρών που θα ελεγχθούν να γίνεται σε μηνιαία βάση, καθώς με αυτόν τον συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.
6. Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συνταγών διενεργείται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Φαρμάκου. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ.
Στη συνέχεια εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας (Π.Δ. 121/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.

7. Η δημιουργία εφαρμογής στην ηλεκτρονική πύλη eopyykmes όπου οι ιατροί και τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησης τους και εκτέλεσης συνταγών αντίστοιχα και για την παροχή απόψεων σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίες μετά από τον έλεγχο της επιτροπής συνταγογραφίας. Θα πρέπει να ακολουθήσει αναλυτική παραμετροποίηση του συστήματος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

8. Προκειμένου να είναι διαφανής η διαδικασία επιλογής των ιατρών και φαρμακοποιών που προτείνονται για έλεγχο, να γίνει ανάρτηση της μεθοδολογίας ελέγχου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

9. Η ως άνω διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από 1-10-2018, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 που απαιτεί χρόνο για την υλοποίηση της.

Πίνακας 1 Α/Α Δείκτη Δείκτης Σκοπιμότητα / Ερμηνεία

Δ1 Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο Έλεγχος αν δικαιολογείται από τη θέση του φαρμακείου και το είδος των ασθενών η υψηλή δαπάνη σε σχέση με άλλους φαρμακοποιούς.

Δ2 Μέσο αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο Έλεγχος υπερσυνταγογράφησης –μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ή διάρκεια θεραπειών

Δ3 Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο) Έλεγχος υπερσυνταγογράφησης –μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ή διάρκεια θεραπειών

Δ4 Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο Έλεγχος για υπερσυνταγογράφηση /προκλητή ζήτηση στους ασθενείς.

Δ5 Μέση δαπάνη ανά συνταγή Έλεγχος για υπερσυνταγογράφηση /προκλητή ζήτηση στους ασθενείς.

Δ6 Ποσοστό δαπάνης σε on-patent Έλεγχος της εκτέλεσης φαρμάκων υπό καθεστώς προστασίας – νέες δραστικές μη τήρηση των πρωτοκόλλων.

Δ7 Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού Έλεγχος της σχέσης φαρμακείου –Ιατρού. Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση – εκτέλεση συνταγών.

Δ8 Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση – εκτέλεση συνταγών.

Δ9 Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη εταιρεία Σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες. Επιλογή χορήγησης φαρμάκων συγκεκριμένης εταιρείας ενώ η συνταγογράφηση είναι με δραστική.

Δ10 Ποσοστό off-patent προς άθροισμα generics και off–patent Συμμόρφωση με στόχο που έχει τεθεί από τη νομοθεσία.

Πίνακας 2 Α/Α Δείκτη Δείκτης Σκοπιμότητα / Ερμηνεία

Ι1 Ο Αριθμός συνταγών που εκδίδονται από τον Ιατρό Έλεγχος του όγκου συνταγογράφησης ιατρού σε σχέση με την ειδικότητα του.

Ι2 Μέσο πλήθος συνταγών ανά δικαιούχο Έλεγχος υπερσυνταγογράφησης –μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ή διάρκεια θεραπειών σε σχέση με την ειδικότητα του.

Ι3 Μέση δαπάνη ανά συνταγή Έλεγχος υπερσυνταγογράφησης –μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ή διάρκεια θεραπειών σε σχέση με την ειδικότητα του.

Ι4 Ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών Έλεγχος της συνταγογράφησης φαρμάκων υπό καθεστώς προστασίας –νέες δραστικές, μη τήρηση των πρωτοκόλλων.

Ι5 Ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ουσία (ATC5) για τις δέκα πρώτες που συνταγογραφεί. Έλεγχος για υπερσυνταγογράφηση /προκλητή ζήτηση στους ασθενείς.

Ι6 Ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4) για τις δέκα πρώτες που συνταγογραφεί. Έλεγχος για υπερσυνταγογράφηση /προκλητή ζήτηση στους ασθενείς.

Ι7 Ποσοστό εμβαλλαγίων ανά φαρμακευτική εταιρεία Σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες. Επιλογή συνταγογράφησης φαρμάκων συγκεκριμένης εταιρείας.

Ι8 Ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων σε σχέση με το σύνολο. Έλεγχος για υπερσυνταγογράφηση /προκλητή ζήτηση στους ασθενείς. Ι9 Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο Σχέση Ιατρών με Φαρμακεία – Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στην Διαύγεια.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ: Δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης φαρμάκων