ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Παράταση χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ έως 31/07

Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ εξαμήνου 2015

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει, την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του α΄ εξαμήνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία για ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Οι διατάξεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α.

Με το ισχύον καθεστώς (παρ. 15 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011,ΦΕΚ Α '152, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 20 του ν. 4019/2011, ΦΕΚ Α'216), οι από 1/1/1993 κι εφεξής ασφαλισμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)- Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) μετατάσσονται υποχρεωτικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία από 1/7/2011.

Λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας, που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που πλήττει τους ευ λόγω κλάδους σε συνδυασμό με τις υψηλές προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο οι ασφαλισμένοι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ταμείου και προβαίνουν ακόμα και στη διαγραφή τους από αυτό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός την συσσώρευση οφειλών από την πλευρά των ασφαλισμένων επιτείνοντας την ανασφάλειά τους έναντι του θεσμού της κοινωνικής ασφάλειας και αφετέρου την απώλεια εσόδων για το Ταμείο και την διατάραξη της αναλογίας ασφαλισμένων - συνταξιούχων απειλώντας τη βιωσιμότητά του.

Στα πλαίσια αυτά, με τις προτεινόμενες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα να επιλέξουν κατόπιν αιτήσεώς τους την κατάταξη τους σε μία εκ των δύο κατώτερων από αυτήν στην οποία υπάγονται ως σήμερα υποχρεωτικά, ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα π.δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31/12/2016. Άλλωστε, αντίστοιχες διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει ήδη για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Η ως άνω δυνατότητα παρέχεται στους ασφαλισμένους, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση, ενώ ειδικά για αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του έτους 2015, παρέχεται το δικαίωμα αναδρομικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ήδη εισφορές για το 2015 με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ συμψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισης τους, εφόσον υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος για κάποιο λόγο έχει χάσει το δικαίωμα, παρέχεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για μία και μόνη φορά. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επομένου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής, ασθένειας και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.

Περαιτέρω, και προκειμένου να ανακουφιστούν οι παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31/12/1992) του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα από το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου κατά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, προβλέπεται ότι δε θα καταβάλλουν αναδρομικά από 1/1/2015 την πρόσθετη εισφορά που είχε επιβληθεί με τις διατάξεις της παρ. 14 του ν. 44 του ν. 3986/2011 από 1/7/2011, αλλά θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30/6/2011.

Σε περίπτωση που η εν λόγω εισφορά έχει ήδη καταβληθεί, αυτή συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.

Τέλος, παρέχεται με εξουσιοδοτική διάταξη η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τη διαδικασία, τον τρόπο, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

"Άρθρο 38
Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

1. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (TAN) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1/1/1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα π.δ. 124/1993, 126/1993 και 125/1993, και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31/12/2016.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοιπρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι.

3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.

Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι δυνατή η αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015 με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ, συμψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

4. Οι ασφαλισμένοι παραμένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

5. Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ.

Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του, για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.

6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.

7. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31/12/1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από 1/1/2015 έως 31/12/2016 προς τους Τομείς τις προβλεπόμενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30/6/2011.

Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με μελλοντικές εισφορές.

Από 1/1/2017 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι καταβάλλουν προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ πέραν της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ως ισχύει, πρόσθετη εισφορά.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης."

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ και δυνατότητα επιλογής κατηγορίας

Λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας, που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο οι ασφαλισμένοι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ταμείου απειλώντας τη βιωσιμότητά του.

Στα πλαίσια αυτά, με τις προτεινόμενες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα να επιλέξουν κατόπιν αιτήσεώς τους την κατάταξη τους σε μία εκ των δύο κατώτερων από αυτήν στην οποία υπάγονται ως σήμερα υποχρεωτικά, ασφαλιστικών κατηγοριών...
της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Διαβάστε τις διατάξεις:
"Άρθρο 38
Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

1. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (TAN) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1/1/1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα π.δ. 124/1993, 126/1993 και 125/1993, και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31/12/2016.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι.

3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.

Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι δυνατή η αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015 με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ, συμψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

4. Οι ασφαλισμένοι παραμένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

5. Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ.

Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του, για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.

6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.

7. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31/12/1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από 1/1/2015 έως 31/12/2016 προς τους Τομείς τις προβλεπόμενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30/6/2011.

Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με μελλοντικές εισφορές.

Από 1/1/2017 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι καταβάλλουν προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ πέραν της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ως ισχύει, πρόσθετη εισφορά.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης."

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

Ανοιχτή επιστολή προβληματισμού προς μέλλοντες συνταξιούχους ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι που ασφαλίζεσθε στο ΕΤΑΑ-ΤΥ,

Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να δεχθούμε οι συντάξεις των νεο-εισερχομένων ιατρών στο ΕΤΑΑ-ΤΥ (ΤΣΑΥ) να διαμορφώνονται πλέον στα περίπου 800 ευρώ, στο 67ο έτος μετά απο 40 χρόνια εισφορών,

ενώ την ίδια στιγμή στιγμή κάποιοι υπερασπίζονται επικουρικές συντάξεις 2000-3000 ευρώ (άς πούμε με μέσο όρο τα 2,000), που αφορούν λένε"μόνον 80,000 άτομα και τάχα δεν αποτελούν δημοσιονομικό κόστος".

Δηλαδή δεν είναι δημοσιονομικό κόστος 80,000 Χ 2,000= 1,600,000 ευρώ το μήνα?

Άς θυμηθούμε ότι οι ιατροί με ιδιωτικό ιατρείο δεν παίρνουν καθόλου εφάπαξ ή επικουρική σύνταξη, ενώ όσοι είχαν σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ έπαιρναν έως το 2009 μόνον 300 ευρώ και σήμερα κάτω απο 180!!!

Οι τεράστιες ανισότητες στις παροχές δημιουργούν αίσθημα αδικίας στους ιατρούς, Έλληνες πολίτες.

Εμείς οι Υγειονομικοί στίς δύσκολες ώρες, έχουμε βάλει πλάτη και συνεχίζουμε, αλλά μετά τα claw back, rebates, τις απλήρωτες εφημερίες, τις απολύσεις γιατρών και τη μεγάλη ανεργία στον κλάδο, δεν μπορούμε να ακούμε αυτές τις κατάφωρα προκλητικές διαφορές όσον αφορά το συνταξιοδοτικό.

Πόσο μάλιστα όταν πρόσφατα, υπήρξε προσπάθεια αύξησης, όχι των συντάξεών μας, αλλά των εισφορών των νέων ιατρών στο ΕΤΑΑ- ΤΥ, κάτι που ευτυχώς έγινε έγκαιρα γνωστό και μετά την αντίδραση του ΙΣΑ και άλλων συλλόγων αποσύρθηκε.

Ευριπίδης Μπιλιράκης
Αντιπρόεδρος ΙΣΑ

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Γιώργος Ρωμανιάς: «Τα 5,6 δις του ΕΤΑΑ έγιναν μετά το PSI μόλις 1,7 δις»

Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων είπε πως στο υπουργείο «έχουμε το σχεδιασμό για να ανατρέψουμε τις πολύ δυσμενείς επιπτώσεις που είχε το PSI»

farmakopoioi

«Ανατράπηκε οριστικώς η μελλοντική ισορροπία του συστήματος, γκρέμισαν το ασφαλιστικό σύστημα για το μέλλον», είπε ο Γιώργος Ρωμανιάς, αναφερόμενος στο PSI το 2012. Από το βήμα της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος - στην οποία παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εργασιών της - ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων είπε χαρακτηριστικά πως δεν έγιναν απλώς μειώσεις συντάξεων, ούτε υπήρξαν απλώς σχετικές αξιώσεις για μείωση συντάξεων «οι άνθρωποι αυτοί γκρέμισαν το ασφαλιστικό σύστημα για το μέλλον, ανετράπη οριστικώς η μελλοντική οικονομική ισορροπία».

Όσον αφορά το δικό μας ταμείο, το ΕΤΑΑ, ο κ. Ρωμανιάς είπε ότι...

... τα 5,6 δις του ταμείου έγιναν μόλις 1,7δις μετά το κούρεμα και τις ανταλλαγές ομολόγων.

Δείτε το βίντεο:

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ

ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ρύθμιση-ανάσα για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, μηχανικούς, υγειονομικούς και δικηγόρους, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) προωθεί ο αν. υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, σε μια προσπάθεια αύξησης της εισπραξιμότητας του Ταμείου.


Η ρύθμιση εφαρμόζει το «μοντέλο ΟΑΕΕ» και στο ΕΤΑΑ, δίνοντας τη δυνατότητα πτώσης κλάσεων σε νέους ασφαλισμένους που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Η διάταξη, που αναμένεται να ενσωματωθεί -σύμφωνα με πληροφορίες- στο νομοσχέδιο για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, βάζει «πάγο» στην υποχρεωτική από το 2011 μετάταξη των νέων ασφαλισμένων ελευθεροεπαγγελματιών (όσοι μπήκαν στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993) σε υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες και τους δίνει τη δυνατότητα να υπαχθούν μέχρι και το τέλος του 2016 σε μία εκ των δύο κατώτερων κατηγοριών από αυτήν στην οποία υπάγονται ως σήμερα υποχρεωτικά.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΠΙΣ Ανοιχτή επιστολή για το θέμα του ΤΣΑΥ

http://www.ygeianet.gr/box/cal/48345.pdf

Από τα 16 στα 3 Ασφαλιστικά Ταμεία για να μείνει στο τέλος ένα

Από τα 16 στα 3 Ασφαλιστικά Ταμεία για να μείνει στο τέλος ένα

Από τα 16 στα 3 Ασφαλιστικά Ταμεία για να μείνει στο τέλος ένα Ταμείο

Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Η διοικητική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, αναμένεται να γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των «θεσμών» που ολοκληρώνονται. Στόχος είναι η δημιουργία τριών ταμείων κύριας ασφάλισης, ένα για τους μισθωτούς (ΙΚΑ), ένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) και ένα για τους αγρότες (ΟΓΑ).

Θέμα ευρύτερου διαλόγου όμως, που αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, πρόκειται να αποτελέσει η λειτουργική ενοποίηση των ταμείων, όπως και το ενδεχόμενο να απονεμηθούν στο μέλλον και ενιαίες παροχές, δηλαδή συντάξεις και επιδόματα, για όλους, ανά ταμείο. Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν έχει γίνει δεκτή από την ελληνική πλευρά, αφού πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει νέα μείωση σε συντάξεις ή σε επιδόματα, μέσω της δημιουργίας κοινών ποσοστών αναπλήρωσης για όλους τους συνταξιούχους.

Θετικός στη συγκεκριμένη διαδικασία ενοποίησης εμφανίστηκε και ο Σάββας Ρομπόλης, πρώην επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Ο κ. Ρομπόλης, που έχει τεθεί επικεφαλής της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση για το Ασφαλιστικό, μιλώντας χθες σε Επιτροπή της Βουλής για το ζήτημα της ένταξης της χώρας στο Μνημόνιο, υπογράμμισε ότι είναι εφικτός ο στόχος να μειωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, από 16 που είναι σήμερα, σε τρία.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας προγραμματισμός για να προκύψει ένα ταμείο, μόλις «ωριμάσουν οι συνθήκες». Πάντως ο κ. Ρομπόλης τόνισε ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης για την Κοινωνική Ασφάλιση, για να μπορέσει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας να καταστεί βιώσιμο. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προώθηση του Ταμείου αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της χώρας. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μπορεί να προκύψουν ετήσια έσοδα άνω των 300 εκατ. ευρώ και έτσι να καλυφθεί σιγά – σιγά η απώλεια που προέκυψε από το «κούρεμα» των ομολόγων των Ταμείων, ελέω PSI, το 2012. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΤΣΑΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των Ν.Α (δηλ. όσων έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά) και έχουν συμπληρώσει από 1/7/2011 3έτη ασφάλισης μετατάσσονται στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011.

Από 1/7/2011 οι ασφαλισμένοι που είχαν συμπληρώσει τρία χρόνια ασφάλισης, μετατάχθηκαν στην 2η ασφαλιστική κατηγορία και ακολούθως από 1/1/2015 (όσοι είχαν συμπληρώσει 6 χρόνια ασφάλισης) στην 3η ασφαλιστική κατηγορία. Προϋπόθεση είναι μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/04, αρ.18, του Ν.3996 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κενό διάστημα ασφάλισης λιγότερο των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία.

Δείτε αναλυτικά... 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Καζάνι που βράζει ο χώρος των υγειονομικών για την απόφαση του ΤΣΑΥ που "καίει" νέους επαγγελματίες

Άμεση νομοθετική ρύθμιση που να ελαφραίνει το βάρος στις πλάτες των νέων οδοντιάτρων και φαρμακοποιών ζητούν ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αντιδρώντας άμεσα και με έντονη δυσφορία στη σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη - IATROPEDIA

Η αιφνιδιαστική αύξηση των εισφορών του ΤΣΑΥ την ώρα που το σύνολο των παρόχων υγείας βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση καθώς οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς παρουσιάζουν πολύμηνη καθυστέρηση, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε σήμερα το ποτήρι σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και οδοντίατρους.

Όπως φαίνεται από τις σχετικές ανακοινώσεις και με στόχο την "εξυγίανση του Ταμείου των υγειονομικών, το υπουργείο Εργασίας και το ΤΣΑΥ ζητούν ειδικά από τους νέους επιστήμονες, υπέρογκες εισφορές κατατάσσοντας τους υποχρεωτικά αναδρομικά σε ανώτερη κατηγορία...

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΟΣΑ:

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής καταγγέλλει την διαχρονική ασυνέπεια της Πολιτείας στην τήρηση των υποσχέσεων της αλλά και την αδιαφορία που την διακατέχει στην στήριξη των Ελλήνων οδοντιάτρων. Σε μια περίοδο κρίσης που πλήττει κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους νέους επιστήμονες το ΤΣΑΥ στέλνει ειδοποιητήρια σύμφωνα με τα οποία όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι ανεβαίνουν υποχρεωτικά στην μεθεπόμενη ασφαλιστική κατηγορία!

Η νομοθέτηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Ρωμανιά με τελευταία αναφορά του στις 14/2/2015 στην διάρκεια της ΓΣ της ΕΟΟ, όπου τόνισε πως η υποχρεωτική μετάταξη ανά 3ετία θα καταργηθεί εντός διμήνου.

Η Πολιτεία με τον τρόπο αυτό επιβαρύνει οικονομικάΑναστά το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στην χώρα μας , την ίδια ώρα που η διαρροή στο εξωτερικό νέων επιστημόνων από όλους τους επιστημονικούς κλάδους είναι αυξανόμενη.

Ζητάμε την άμεση νομοθέτηση του θέματος της προαιρετικής υπαγωγής σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία για τους νέους ασφαλισμένους. Η λογική της άκριτης είσπραξης είναι ξεπερασμένη και αναποτελεσματική. Καλούμε όλους τους υγειονομικούς φορείς να αντιδράσουν και να συμπαραταχτούν μαζί μας ζητώντας την ανατροπή της απόφασης αυτής. Το οφείλουμε σε όλους τους Συναδέλφους και ιδιαίτερα τους νέους Επιστήμονες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΠΦΣ:

Την πλήρη αντίθεση τους εκφράζουν οι φαρμακοποιοί στην αιφνιδιαστική αύξηση των εισφορών του ΤΣΑΥ, την ίδια ώρα που το σύνολο των παρόχων υγείας βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω της συγκυρίας αλλά και της έλλειψης ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ.

Ενώ οι πληρωμές προς τα φαρμακεία έχουν ήδη συμπληρώσει πολύμηνη καθυστέρηση , το Υπουργείο Εργασίας και το ΤΣΑΥ ζητούν ειδικά από τους νέους επιστήμονες, υπέρογκες εισφορές κατατάσσοντας τους υποχρεωτικά αναδρομικά σε ανώτερη κατηγορία, για να λάβουν στο πολύ … μακρινό μέλλον σύνταξη, που δεν θα ξεπερνά τα 400 ευρώ.

Η στήριξη του ταμείου που παραπαίει, αποτελεί προτεραιότητα για τον Φαρμακευτικό κλάδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με την λογική της εισπραξιμότητας χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση και κυρίως να έχει συνταχτεί αναλογιστική μελέτη που να αποτυπώνει τα αποτελέσματα αυτών των επιβαρύνσεων.

Και βέβαια δεν είναι ρεαλιστική οποιαδήποτε εισπρακτική απαίτηση, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης .

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί σε συστράτευση όλους τους δευτεροβάθμιους Υγειονομικούς Φορείς (Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο ) προκειμένου να απαιτήσουν την αναστολή αυτής της αποφάσεως.

Ζητά από τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημ. Στρατούλη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Ρωμανιά, να έλθουν σε συνεννόηση με τα δευτεροβάθμια όργανα και με οικονομοτεχνικά κριτήρια να λάβουν αποφάσεις που να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους τους υγειονομικούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Ρωμανιάς: «Ανόητες οι προτάσεις των δανειστών για το συνταξιοδοτικό»

http://www.zougla.gr/

«Οι δανειστές δεν έχουν μετακινηθεί ούτε ένα εκατοστό από αυτά που ζητούσαν μέχρι και πέρυσι», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Ρωμανιάς, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Ασφαλιστικό, στα Χανιά.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανόητη» την πρόταση των δανειστών για τα όρια συνταξιοδότησης, με την οποία ζητούν από το 2016 και για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος 2012 να ισχύσουν τα νέα όρια ηλικίας, δηλαδή το 67ο έτος της ηλικίας τους.

«Κάτι τέτοιο εκτός από αντικοινωνικό είναι και ανόητο», τόνισε ο κ.Ρωμανιάς «καθώς η υποβολή 300.000 αιτήσεων για σύνταξη, θα βούλιαζε τα ασφαλιστικά ταμεία», ενώ αναφέρθηκε και στις αποφάσεις του ΣτΕ, που έχει ακυρώσει προηγούμενες αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια, στους μισθούς των ενστόλων κτλ.

«Τι αξία έχει να ψηφίσουμε έναν νόμο και στη συνέχεια το ΣτΕ να τον ακυρώσει» ανέφερε ο κ. Ρωμανιάς, προσθέτοντας ότι μια εξήγηση για την «ανεξήγητη» όπως τη χαρακτήρισε επιμονή των δανειστών, είναι ότι οι προτάσεις τους δεν βασίζονται σε τεχνοκρατικά στοιχεία αλλά σε πολιτικά.

Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης

Όσον αφορά στις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό, ο κ. Ρωμανιάς αναφέρθηκε στο «παζάρι» που παίζεται για την 13η σύνταξη, για το ύψος της κατώτατης σύνταξης, ενώ αποκάλυψε ότι πρόταση των δανειστών είναι να συνδεθεί με το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, τόνισε επίσης ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θα δεχτεί μειώσεις στις επικουρικές και κύριες συντάξεις, ενώ επεσήμανε ότι στην πράξη έχει καταργήσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται κανονικά, χωρίς μειώσεις.

Ρευστότητα για τις συντάξεις μέχρι το 2017

Σε ερώτηση για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, ο κ. Ρωμανιάς αναφέρθηκε στις «καταστρεπτικές» συνέπειες του PSI για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, το οποίο χαρακτήρισε «μη βιώσιμο», ενώ πρόσθεσε ότι οι πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι αποκατάσταση των απωλειών που προκλήθηκαν από το «κούρεμα» των ταμείων.

«Δεν έχουμε πρόβλημα να πληρώνουμε τις συντάξεις το 2015, το 2016, το 2017, ρευστότητα υπάρχει. Αργότερα όμως, μετά το 2017 το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο», επεσήμανε.

Ο κ. Ρωμανιάς αναφέρθηκε στη δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση, με το οποιο ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου θα μεταβιβαστεί στο ασφαλιστικό σύστημα.

Τέλος, επεσήμανε την ευεργετική επίδραση του νόμου για την ρύθμιση των 100 δόσεων, με την οποία κάθε μήνα το ασφαλιστικό σύστημα ενισχύεται από την καταβολή εισφορών, παλαιών και τρέχοντων, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν καταβάλλονταν.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

«Τρύπα» 349 εκατ. ευρώ στα Ασφαλιστικά Ταμεία

«Τρύπα» 349 εκατ. ευρώ στα Ασφαλιστικά Ταμεία από πλεόνασμα που είχαν το 2014

«Βουλιάζουν» τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λόγω της σημαντικής μείωσης των εσόδων τους και της κρατικής επιχορήγησης.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους εμφανίζουν πρωτογενές έλλειμμα ύψους 349 εκατ. ευρώ (από πρωτογενές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014), ενώ την ίδια στιγμή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,4 δισ. ευρώ, εξαιτίας της εσωτερικής στάσης πληρωμών.

Οι ανωτέρω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών εσόδων καθώς και των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του πρωτογενούς αποτελέσματος κατά 51,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώνεται στα επίπεδα των 1,186 δισ. ευρώ (από 2,454 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014). Οι προβολές που κάνουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τους επόμενους μήνες τα μεγέθη θα επιδεινωθούν συνεπεία της σημαντικής μείωσης των φορολογικών εσόδων και της διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το πρώτο τρίμηνο παρατηρείται «αδιέξοδο» στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λόγω της μείωσης κατά 17,1% της κρατικής επιχορήγησης και κατά 12,1% των εσόδων τους. Συγκεκριμένα, τα έσοδά τους ανήλθαν στα 8,018 δισ. ευρώ (έναντι 9,155 δισ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα), ενώ οι δαπάνες ανήλθαν στα 8,368 δισ. ευρώ από 8,36 δισ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, περιορίστηκαν στα 4,017 δισεκατομμύρια ευρώ από 4,723 δισ. ευρώ πέρυσι. Η κρατική επιχορήγηση στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 3,29 δισ. ευρώ από 3,97 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αυξήθηκαν σε 3,741 δισ. ευρώ έναντι 3,383 δισ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου έφθασαν τα 688 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, έναντι 628 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους έφθασαν τα 4,429 δισ. τον Μάρτιο, έναντι 4,011 δισ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγράφοντας αύξηση κατά 418 εκατ. ευρώ σε ένα μήνα.

Οι περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές βαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ (1,387 δισεκατομμύρια ευρώ) και τα νοσοκομεία 903 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι υποχρεώσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων έφθασαν τα 382 εκατ. ευρώ, ενώ της τοπικής αυτοδιοίκησης τα 319 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (έγγραφο που αφορά την εκκαθάριση της επιστροφής φόρου) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Οι εγγυήσεις μέσω του μηχανισμού Εκτακτης Ενίσχυσης Ρευστότητας (ELA) διαμορφώθηκαν στα 69 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2015, από 22 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου, και 6 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου και 0 στα τέλη του 2014. Το χρέος στο πρώτο τρίμηνο του έτους έχει διαμορφωθεί στα 312 ,7 δισ. ευρώ από 324,1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2014.  

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Βρέθηκε ρευστό 2,6 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

Capital.gr.

Διπλάσια ρευστά από εκείνα που απαιτούνται για την καταβολή των συντάξεων του Μαΐου διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικοί φορείς σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr από κορυφαίους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν κατατεθειμένα 2 – 2,4 δισ. ευρώ σε εμπορικές τράπεζες και άλλα 600 εκατ. ευρώ σε Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας.

Συνολικά, δηλαδή, οι φορείς αυτοί διαθέτουν τουλάχιστον 2,6 δισ. ευρώ περισσότερα από εκείνα που χρειάζονται για την καταβολή των συντάξεων (2,3 δισ. ευρώ).

Το ποσό αυτό έχει βάλει στο… μάτι η κυβέρνηση με στόχο την αξιοποίησή του για ανάγκες του Δημοσίου μέσω σύναψης ρέπος. Τα 600 εκατ. ευρώ του ΑΚΑΓΕ που βρίσκονται ήδη σε Λογαριασμό της ΤτΕ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για ρέπος με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Για να μεταφερθούν, όμως, τα υπόλοιπα 2 δισ. ευρώ σε Λογαριασμούς της ΤτΕ και να αξιοποιηθούν από το Δημόσιο μέσω ρέπος, όπως στοχεύει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή, χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών φορέων.

Εκεί και κυρίως στα Δ.Σ. των ασφαλιστικών φορέων που λειτουργούν βασικά από τις εισφορές των εργαζομένων και όχι την κρατική χρηματοδότηση και έχουν τα μεγαλύτερα ρευστά διαθέσιμα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να συναντά τεράστιες αντιστάσεις.

Ως τώρα μόνο οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους το κράτος έχει μεγάλη χρηματοδοτική συνεισφορά έχουν πει ή ετοιμάζονται να πουν το «ναι».

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έχει εγκρίνει τη μεταφορά επιπλέον 50 εκατ. ευρώ στην ΤτΕ (σ.σ. έχει ήδη μεταφέρει 120 εκατ. ευρώ).

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ εκτιμά ότι μπορεί να μεταφέρει 30 – 40 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Το ΙΚΑ θα μπορεί να μεταφέρει ένα αδιευκρίνιστο ακόμα ποσό το Μάιο.

Το Δ.Σ. ΟΓΑ αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα.

Αντίθετα το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) απέρριψε χθες την πρόταση για μεταφορά 150 εκατ. ευρώ στην ΤτΕ.

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ (κλάδος υγείας τραπεζοϋπαλλήλων και εργαζομένων σε πρώην ΔΕΚΟ) για το αν θα μεταφέρει 80 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, όμως, συνδικαλιστικοί φορείς των τραπεζοϋπαλλήλων έχουν στείλει εξώδικο προς τη διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ για να μην περάσει μία τέτοια απόφαση.

Τέλος, την προσεχή Τρίτη, επίσης, αναμένεται να συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Επαγγελματιών (μηχανικών, δικηγόρων, γιατρών) για να εξετάσει ενδεχόμενη πρόταση για μεταφορά 150 εκατ. ευρώ στην ΤτΕ. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Με παρέμβαση του ΙΣΑ, η ρύθμιση οφειλών στο ΤΣΑΥ χωρίς περιορισμούς

Με παρέμβαση του ΙΣΑ, η ρύθμιση οφειλών στο ΤΣΑΥ χωρίς περιορισμούς

Εντολή να γίνονται πλέον δεκτές οι αιτήσεις περί ρύθμισης οφειλών χωρίς να υπόκεινται στον περιορισμό των 12 αιτήσεων ημερησίως, έδωσε ο πρόεδρος του ΤΣΑΥ κ. Ε. Τσούκαλος, μετά από παρέμβαση του ΙΣΑ. Ως εκ τούτου κανείς ιατρός δεν χρειάζεται να επαναπροσέρχεται στο ταμείο, όπως σημειώνει σχετικά ο Ιατρικός Σύλλογος.
Ενόψει της ανωτέρω αποφάσεως οι ιατροί δύνανται να προσέρχονται στο ΤΣΑΥ καθημερινά να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και εν συνεχεία θα λαμβάνουν κλήση από τις υπηρεσίες του όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με τον Ν. 4321/2015, είναι σε ισχύ η ρύθμιση βάσει της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΤΣΑΥ (έως 100 δόσεις) μέχρι τις 30/4/2015. Ο ΙΣΑ έλαβε διαμαρτυρίες από μέλη του, τα οποία αν και περίμεναν ώρες στο Ταμείο, δεν κατάφεραν να καταθέσουν την σχετική αίτηση τους.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ιατρών μελών του και αναμένουμε να διαπιστώσουμε την τροποποίηση της κατάστασης.


Πηγή: http://www.onmed.gr/

Εγγραφο - ντοκουμέντο: Ετοιμάζονται να πάρουν τα ταμειακά διαθέσιμα και από τα ασφαλιστικά Ταμεία

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ


του Γιώργου Γάτου - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

“Μερίδες” στο Κοινό Κεφάλαιο της Τ.τ.Ε θα αποκτήσουν όσοι φορείς “μεταφέρουν” στην κεντρική τράπεζα τα ταμειακά τους διαθέσιμα είτε υποχρεωτικά (με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) είτε εθελοντικά (με αποφάσεις των διοικήσεων των Ταμείων κ.α.). Και, καθώς τα ποσά θα επενδύονται αποκλειστικά σε κρατικά repos, θα έχουν εξασφαλισμένη την ονομαστική αξία εφόσον το ελληνικό δημόσιο θα “εκπληρώνει εγκαίρως, προσηκόντως και στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του”.

Αυτό προκύπτει από το έγγραφο που απέστειλε η Τ.τ.Ε στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (και στη συνέχεια γνωστοποιήθηκε μέσω του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις διοικήσεις των Ταμείων) προετοιμάζοντας το έδαφος για τις μεταφορές όσο το δυνατόν περισσότερων ταμειακών διαθεσίμων προκειμένου να “καλυφθούν” οι ανάγκες για πληρωμές του ελληνικού δημοσίου.

Με βάση το έγγραφο που αποκαλύπτει η “Ημερησία”, στους δημόσιους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, η Τ.τ.Ε θα στέλνει μηνιαία αποτίμηση των κεφαλαίων τους με βάση την τρέχουσα αποτίμηση του συνόλου της ομάδας περιουσίας. Η απόδοση που θα έχουν οι ήδη μεριδιούχοι, στο τέλος Ιουνίου, υπολογίζεται σε 2,6% σε ετήσια βάση ενώ όποιος φορέας χρειάζεται “ρευστό”, θα μπορεί να το ζητεί δύο ημέρες νωρίτερα.

Ολόκληρο το έγγραφο της Τ.τ.Ε που δόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία από το υπουργείο, κι όχι από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι στις εικόνες που ακολουθούν:

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

 

Στο στόχαστρο πέντε ομάδες ασφαλισμένων

http://www.ygeianet.gr/box/cal/47692.pdf

Ρωμανιάς: Μη βιώσιμο το Ασφαλιστικό χωρίς αναπλήρωση των απωλειών του PSI

Ρωμανιάς: Μη βιώσιμο το Ασφαλιστικό χωρίς αναπλήρωση των απωλειών του PSI

Το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν μπορεί να πορευτεί ως έχει, δίχως να αναπληρωθούν οι ζημιές που υπέστησαν τα ταμεία με το PSI ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του MEGA ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Ρωμανιάς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι το τέλος του 2017 δεν τίθεται θέμα ρευστότητας και πληρωμής συντάξεων.

«Το σύστημα αυτή τη στιγμή θέματα ρευστότητας δεν έχει. Μπορεί να πληρώνει κανονικότατα τις συντάξεις χωρίς κανένα πρόβλημα μέχρι και το τέλος του 2017.

Εάν δεν βρούμε τρόπο να αναπληρώσουμε τις απώλειες του PSI το σύστημα δεν μπορεί να βγει. Εμείς θεσπίζουμε το Εθνικό Ταμείο Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης για να ενισχύσουμε το σύστημα και μετράμε την απόδοση εικοσιτεσσάρων νέων πηγών ενισχυτικών του συστήματος.

Θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα", σημείωσε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, "έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα, να είμαστε ειλικρινείς, με το PSI κόπηκε το 80% των αποθεματικών" και πως "θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και έχουμε ήδη το πρόγραμμα πως θα βρεθεί τρόπος για να αναπληρωθούν οι ζημιές που έγιναν με το PSI, αν δεν αναπληρώσουμε τις ζημιές με το PSI θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολάκι που είχαμε μέχρι τώρα».

Πρόσθεσε ότι εάν συνεχιστεί η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων ηλικίας, «δεν πάμε για τη βιωσιμότητα του συστήματος πάμε για τον θάνατο του συστήματος». 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

ΤΣΑΥ: Ρύθμιση οφειλών με το ν.4321/2015

Σας ενημερώνουμε ότι από την 21/3/2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4321/2015, ισχύει η ρύθμιση βάσει της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων.
Βάσει του άρθρου 28 του ν.4321/2015 και της Υ.Α. Β7/11798/596/24-3-2015 είναι δυνατή η ρύθμιση ως εξής:


Αριθμός δόσεων
Μείωση % επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Εφάπαξ
100%

Από 2 έως 36 δόσεις
80%

Από 37 έως 50 δόσεις
70%

Από 51 έως 72 δόσεις
60%

Από 73 έως 100 δόσεις
50%

Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

Ρυθμίζονται οφειλές μέχρι

31/12/2014 για φυσικά πρόσωπα
31/1/2015 για νομικά πρόσωπα

Για κύρια οφειλή άνω των 5000,00 € προβλέπεται εφεξής (από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση) μηνιαία προσαύξηση ύψους 0,25%. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση

Η κύρια οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, από 1.1.2013 επιβαρύνεται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ΄του Ν.4152/2013 και λαμβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στο σχήμα δόσεων που επιλέγεται από τον οφειλέτη.

Στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, επί των οποίων προβλέπεται έκπτωση, ανάλογα με το σχήμα ρύθμισης που επιλέγεται, δεν περιλαμβάνονται τα αυτοτελή πρόστιμα.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) €.

Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη ρύθμιση, που είναι ενεργή, στην παρούσα, για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.

Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση αυτή, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Για τα φυσικά πρόσωπα, ΜΟΝΟ η πρώτη δόση του διακανονισμού εξοφλείται με ειδοποιητήριο το οποίο θα σας δοθεί με την υποβολή της αίτησης.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ μέσω του διατραπεζικού συστήματος.

Η πάγια εντολή θα πρέπει να γίνεται σε Υποκατάστημα τράπεζας που έχετε επιλέξει και όχι μέσω Internet Banking, τουλάχιστον 5 εργάσιμες πριν την ημερομηνία λήξης της οφειλής της 2ης δόσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πληρωμών του διακανονισμού και υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης.

Οι δόσεις εισπράττονται την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η μέρα αυτή τύχει να είναι αργία, εισπράττονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4321/2015 δεν προβλέπεται η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής δόσης πέραν του ενός (1) μηνός, ανά 12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης. Σε αυτή τη περίπτωση, η καθυστερούμενη δόση, δύναται να καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της αμέσως επόμενης δόσης.

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια που καταβάλλονται δόσεις θα πρέπει να μην οφείλονται τρέχουσες εισφορές δηλ. για δόσεις που καταβάλλονται κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους και για δόσεις που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 30/6 του ίδιου έτους.

Επισυνάπτονται:

Αίτηση φυσικών προσώπων
Αίτηση νομικών προσώπων
Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. Β7/11798/596/24-3-2015)

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

24/3/2015 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λ.π.'

24/03/2015

Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λ.π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 , παρ.7 ,Ν.4320/2015 οι Ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από 1.3.2015 έως 29.2.2016, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

( περίπτωση Β΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α΄του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄85).

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ: Εξαώροφο κτίριο σε προνομιακή θέση, αναζητεί τον ιδιοκτήτη του

Διεκδικείται από τον ΕΟΠΥΥ

Συνεχίζεται η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΤΣΑΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παρότι σε καλή κατάσταση, το εξαώροφο κτίριο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 175, παλαιά Στέγη Υγειονομικών, σήμερα αδιευκρίνιστης ιδιοκτησίας, δεν φιλοξενεί καμία δραστηριότητα και δεν παράγει κανένα εισόδημα.

Είναι μία ακόμα ιστορία καφκικής γραφειοκρατίας, από αυτές που, αθροιστικά, συνέβαλαν στην απαξίωση μεγάλου μέρους της δημόσιας (με την ευρεία έννοια) περιουσίας. Το εξαώροφο κτίριο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 (διασταύρωση με οδό Πανόρμου), αδιευκρίνιστης επί του παρόντος ιδιοκτησίας, παρότι παραμένει σε καλή κατάσταση, δεν φιλοξενεί σήμερα καμία δραστηριότητα και δεν παράγει κανένα εισόδημα.

Στο κτίριο ήταν εγκατεστημένη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Στέγη Υγειονομικών, που παρείχε στέγη και περίθαλψη σε ηλικιωμένα ή ανίκανα για εργασία άτομα του υγειονομικού κλάδου. Το κτίριο ανεγέρθη συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο, που είχε παραχωρήσει το οικόπεδο. Το 1992, με τον νόμο 2071, η Στέγη μετετράπη σε υπηρεσία του ΤΣΑΥ (Ταμείου Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών) και πέρασε στην κυριότητα του Ταμείου.

Μειωμένη ζήτηση

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο αριθμός των ανθρώπων που στεγαζόταν στο κτίριο της λεωφόρου Αλεξάνδρας συνεχώς μειωνόταν. Παρά τη μειωμένη ζήτηση για τις υπηρεσίες της, το Ταμείο εξακολουθούσε να δαπανά σημαντικά ποσά για να λειτουργεί η Στέγη – ιδιαίτερα για το προσωπικό.

Τελικά –όπως αναφέρει τον Δεκέμβριο του 2010 ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, σε απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Αθ. Γιαννόπουλου– με υπουργική απόφαση του 2005, έκλεισε η Στέγη. Οι δύο τελευταίοι διαμένοντες μεταφέρθηκαν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ η δυνατότητα περίθαλψης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αντικαταστάθηκε από μηνιαίο επίδομα που έδινε στους δικαιούχους του Tαμείου τη δυνατότητα περίθαλψης στις κατά τόπους μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Το προσωπικό της Στέγης μεταφέρθηκε στο ΤΣΑΥ.

Το Tαμείο στη συνέχεια επιχείρησε να αλλάξει τον σκοπό του κτιρίου, ώστε να το αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο. Θα αποδεικνυόταν κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Η αρχική αίτηση για αλλαγή σκοπού στο Εφετείο Αθηνών (Φεβρουάριος 2006) κρίθηκε δύο χρόνια αργότερα απαράδεκτη. Η δεύτερη αίτηση (Αύγουστος 2008) υπέστη κύρια παρέμβαση από το Δημόσιο, που ζήτησε την απόρριψή της. Ο λόγος ήταν ότι η αρχική συμφωνία του 1956 προέβλεπε ότι η παραχώρηση του οικοπέδου από το κράτος θα ίσχυε μόνο για όσο το κτίριο θα εκπλήρωνε τον αρχικό του σκοπό. Το αποτέλεσμα –όπως αναφέρει ο κ. Κουτρουμάνης τον Δεκέμβριο του 2010– ήταν να ματαιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο και να επιδιωχθεί λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Νέο πρόβλημα

Η ρύθμιση αυτή –με τον νόμο 3996/2011– ήταν προς όφελος του ΤΣΑΥ – ή του τομέα υγειονομικών του ΕΤΑΑ, όπως είχε στο μεταξύ μετονομαστεί. Εν τω μεταξύ, όμως, είχε προκύψει ένα νέο πρόβλημα. Το 1999, με υπουργική απόφαση, το κτίριο είχε καταγραφεί στον κλάδο Ασθένειας του ΤΣΑΥ, ο οποίος συστεγαζόταν στο ίδιο ταμείο με τον κλάδο Συντάξεων (άρα δεν είχε ιδιαίτερη σημασία σε ποιον από τους δύο κλάδους θα καταγραφόταν).

Με τον διαχωρισμό όμως των κλάδων Ασθενείας και Συντάξεων και τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ, δημιουργήθηκε ζήτημα. Ως ιδιοκτησία του κλάδου Ασθενείας του πρώην ΤΣΑΥ, το κτίριο ήταν ξαφνικά υποψήφιο για μεταβίβαση στον ΕΟΠΥΥ. Οπως εξηγούν στην «Κ» υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΤΑΑ, το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα θολό, καθώς ο τομέας Υγείας του Ταμείου συναποτελείται από τις παροχές σε χρήμα και τις παροχές σε είδος, με μόνο τη δεύτερη κατηγορία να απορροφάται από τον ΕΟΠΥΥ.

Τον Αύγουστο του 2013, το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διαπιστωτική πράξη με την οποία το κτίριο μεταβιβάζεται στον τομέα Υγείας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ. Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ κατέθεσε ενστάσεις και αιτήθηκε την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης και τη μεταβίβαση της κυριότητας του κτιρίου στον Τομέα Σύνταξης Υγειονομικών του ταμείου. Η νομική υπηρεσία του υπουργείου δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Ετσι οι μήνες περνούν, με το κτίριο να μένει αναξιοποίητο. Μέχρι προ ολίγων ετών, τουλάχιστον ώς το 2011, το ισόγειο του κτιρίου μισθωνόταν (σύμφωνα με την απάντηση Κουτρουμάνη στην ερώτηση Γιαννόπουλου).

Το 2010 το νοίκιαζαν δύο καταστήματα που κατέβαλαν ετησίως το 17% της αντικειμενικής αξίας των χώρων. Σήμερα, παρά την προνομιακή του θέση, είναι κι αυτό κενό. Οπως λέει στέλεχος του ΕΤΑΑ: «Μας το ζητάνε πολλοί, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό δεν μπορεί να γίνει τίποτα». 

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ