ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

ΤΣΑΥ: Ρύθμιση οφειλών με το ν.4321/2015

Σας ενημερώνουμε ότι από την 21/3/2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4321/2015, ισχύει η ρύθμιση βάσει της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων.
Βάσει του άρθρου 28 του ν.4321/2015 και της Υ.Α. Β7/11798/596/24-3-2015 είναι δυνατή η ρύθμιση ως εξής:


Αριθμός δόσεων
Μείωση % επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Εφάπαξ
100%

Από 2 έως 36 δόσεις
80%

Από 37 έως 50 δόσεις
70%

Από 51 έως 72 δόσεις
60%

Από 73 έως 100 δόσεις
50%

Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

Ρυθμίζονται οφειλές μέχρι

31/12/2014 για φυσικά πρόσωπα
31/1/2015 για νομικά πρόσωπα

Για κύρια οφειλή άνω των 5000,00 € προβλέπεται εφεξής (από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση) μηνιαία προσαύξηση ύψους 0,25%. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση

Η κύρια οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, από 1.1.2013 επιβαρύνεται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ΄του Ν.4152/2013 και λαμβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στο σχήμα δόσεων που επιλέγεται από τον οφειλέτη.

Στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, επί των οποίων προβλέπεται έκπτωση, ανάλογα με το σχήμα ρύθμισης που επιλέγεται, δεν περιλαμβάνονται τα αυτοτελή πρόστιμα.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) €.

Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη ρύθμιση, που είναι ενεργή, στην παρούσα, για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.

Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση αυτή, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Για τα φυσικά πρόσωπα, ΜΟΝΟ η πρώτη δόση του διακανονισμού εξοφλείται με ειδοποιητήριο το οποίο θα σας δοθεί με την υποβολή της αίτησης.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ μέσω του διατραπεζικού συστήματος.

Η πάγια εντολή θα πρέπει να γίνεται σε Υποκατάστημα τράπεζας που έχετε επιλέξει και όχι μέσω Internet Banking, τουλάχιστον 5 εργάσιμες πριν την ημερομηνία λήξης της οφειλής της 2ης δόσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πληρωμών του διακανονισμού και υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης.

Οι δόσεις εισπράττονται την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η μέρα αυτή τύχει να είναι αργία, εισπράττονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4321/2015 δεν προβλέπεται η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής δόσης πέραν του ενός (1) μηνός, ανά 12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης. Σε αυτή τη περίπτωση, η καθυστερούμενη δόση, δύναται να καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της αμέσως επόμενης δόσης.

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια που καταβάλλονται δόσεις θα πρέπει να μην οφείλονται τρέχουσες εισφορές δηλ. για δόσεις που καταβάλλονται κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους και για δόσεις που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 30/6 του ίδιου έτους.

Επισυνάπτονται:

Αίτηση φυσικών προσώπων
Αίτηση νομικών προσώπων
Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. Β7/11798/596/24-3-2015)

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

24/3/2015 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λ.π.'

24/03/2015

Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λ.π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 , παρ.7 ,Ν.4320/2015 οι Ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από 1.3.2015 έως 29.2.2016, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

( περίπτωση Β΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α΄του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄85).

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ: Εξαώροφο κτίριο σε προνομιακή θέση, αναζητεί τον ιδιοκτήτη του

Διεκδικείται από τον ΕΟΠΥΥ

Συνεχίζεται η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΤΣΑΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παρότι σε καλή κατάσταση, το εξαώροφο κτίριο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 175, παλαιά Στέγη Υγειονομικών, σήμερα αδιευκρίνιστης ιδιοκτησίας, δεν φιλοξενεί καμία δραστηριότητα και δεν παράγει κανένα εισόδημα.

Είναι μία ακόμα ιστορία καφκικής γραφειοκρατίας, από αυτές που, αθροιστικά, συνέβαλαν στην απαξίωση μεγάλου μέρους της δημόσιας (με την ευρεία έννοια) περιουσίας. Το εξαώροφο κτίριο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 (διασταύρωση με οδό Πανόρμου), αδιευκρίνιστης επί του παρόντος ιδιοκτησίας, παρότι παραμένει σε καλή κατάσταση, δεν φιλοξενεί σήμερα καμία δραστηριότητα και δεν παράγει κανένα εισόδημα.

Στο κτίριο ήταν εγκατεστημένη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Στέγη Υγειονομικών, που παρείχε στέγη και περίθαλψη σε ηλικιωμένα ή ανίκανα για εργασία άτομα του υγειονομικού κλάδου. Το κτίριο ανεγέρθη συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο, που είχε παραχωρήσει το οικόπεδο. Το 1992, με τον νόμο 2071, η Στέγη μετετράπη σε υπηρεσία του ΤΣΑΥ (Ταμείου Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών) και πέρασε στην κυριότητα του Ταμείου.

Μειωμένη ζήτηση

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο αριθμός των ανθρώπων που στεγαζόταν στο κτίριο της λεωφόρου Αλεξάνδρας συνεχώς μειωνόταν. Παρά τη μειωμένη ζήτηση για τις υπηρεσίες της, το Ταμείο εξακολουθούσε να δαπανά σημαντικά ποσά για να λειτουργεί η Στέγη – ιδιαίτερα για το προσωπικό.

Τελικά –όπως αναφέρει τον Δεκέμβριο του 2010 ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, σε απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Αθ. Γιαννόπουλου– με υπουργική απόφαση του 2005, έκλεισε η Στέγη. Οι δύο τελευταίοι διαμένοντες μεταφέρθηκαν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ η δυνατότητα περίθαλψης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αντικαταστάθηκε από μηνιαίο επίδομα που έδινε στους δικαιούχους του Tαμείου τη δυνατότητα περίθαλψης στις κατά τόπους μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Το προσωπικό της Στέγης μεταφέρθηκε στο ΤΣΑΥ.

Το Tαμείο στη συνέχεια επιχείρησε να αλλάξει τον σκοπό του κτιρίου, ώστε να το αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο. Θα αποδεικνυόταν κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Η αρχική αίτηση για αλλαγή σκοπού στο Εφετείο Αθηνών (Φεβρουάριος 2006) κρίθηκε δύο χρόνια αργότερα απαράδεκτη. Η δεύτερη αίτηση (Αύγουστος 2008) υπέστη κύρια παρέμβαση από το Δημόσιο, που ζήτησε την απόρριψή της. Ο λόγος ήταν ότι η αρχική συμφωνία του 1956 προέβλεπε ότι η παραχώρηση του οικοπέδου από το κράτος θα ίσχυε μόνο για όσο το κτίριο θα εκπλήρωνε τον αρχικό του σκοπό. Το αποτέλεσμα –όπως αναφέρει ο κ. Κουτρουμάνης τον Δεκέμβριο του 2010– ήταν να ματαιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο και να επιδιωχθεί λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Νέο πρόβλημα

Η ρύθμιση αυτή –με τον νόμο 3996/2011– ήταν προς όφελος του ΤΣΑΥ – ή του τομέα υγειονομικών του ΕΤΑΑ, όπως είχε στο μεταξύ μετονομαστεί. Εν τω μεταξύ, όμως, είχε προκύψει ένα νέο πρόβλημα. Το 1999, με υπουργική απόφαση, το κτίριο είχε καταγραφεί στον κλάδο Ασθένειας του ΤΣΑΥ, ο οποίος συστεγαζόταν στο ίδιο ταμείο με τον κλάδο Συντάξεων (άρα δεν είχε ιδιαίτερη σημασία σε ποιον από τους δύο κλάδους θα καταγραφόταν).

Με τον διαχωρισμό όμως των κλάδων Ασθενείας και Συντάξεων και τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ, δημιουργήθηκε ζήτημα. Ως ιδιοκτησία του κλάδου Ασθενείας του πρώην ΤΣΑΥ, το κτίριο ήταν ξαφνικά υποψήφιο για μεταβίβαση στον ΕΟΠΥΥ. Οπως εξηγούν στην «Κ» υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΤΑΑ, το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα θολό, καθώς ο τομέας Υγείας του Ταμείου συναποτελείται από τις παροχές σε χρήμα και τις παροχές σε είδος, με μόνο τη δεύτερη κατηγορία να απορροφάται από τον ΕΟΠΥΥ.

Τον Αύγουστο του 2013, το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διαπιστωτική πράξη με την οποία το κτίριο μεταβιβάζεται στον τομέα Υγείας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ. Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ κατέθεσε ενστάσεις και αιτήθηκε την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης και τη μεταβίβαση της κυριότητας του κτιρίου στον Τομέα Σύνταξης Υγειονομικών του ταμείου. Η νομική υπηρεσία του υπουργείου δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Ετσι οι μήνες περνούν, με το κτίριο να μένει αναξιοποίητο. Μέχρι προ ολίγων ετών, τουλάχιστον ώς το 2011, το ισόγειο του κτιρίου μισθωνόταν (σύμφωνα με την απάντηση Κουτρουμάνη στην ερώτηση Γιαννόπουλου).

Το 2010 το νοίκιαζαν δύο καταστήματα που κατέβαλαν ετησίως το 17% της αντικειμενικής αξίας των χώρων. Σήμερα, παρά την προνομιακή του θέση, είναι κι αυτό κενό. Οπως λέει στέλεχος του ΕΤΑΑ: «Μας το ζητάνε πολλοί, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό δεν μπορεί να γίνει τίποτα». 

ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

Πώς θα γεμίσει ο... κουμπαράς για τα ασφαλιστικά ταμεία

 

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Εσοδα από παλαιές και νέες πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος θα ενταχθούν στον «κουμπαρά» για τα Ταμεία, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου Εργασίας, στο ειδικό, αποκλειστικά δημόσιο ταμείο, θα μεταφέρονται όλη η εμπορεύσιμη κινητή και ακίνητη περιουσία του κράτους, συμπεριλαμβανομένης και της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων αξίας 15,5 δισ. ευρώ, καθώς και τα δικαιώματα επί του φυσικού και του ορυκτού πλούτου της χώρας. Καθώς «μοντέλο» για το νέο ταμείο είναι το νορβηγικό κρατικό συνταξιοδοτικό fund (Government Pension Fund Global), ως πιθανή «προίκα» θεωρούνται και τα έσοδα από μελλοντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, εφόσον αποδειχθούν οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Μέρος αυτών των εσόδων θα αφορούν αποκλειστικά τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, μεταξύ των εσόδων του... Ταμείου για τα ασφαλιστικά ταμεία θα συμπεριληφθούν όλοι οι παλαιοί πόροι, όπως για παράδειγμα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) που εκτιμάται σε 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ δεν επιτρέπεται βάσει νόμου να χρησιμοποιηθούν από τα ταμεία πριν από το 2019. Παράλληλα, στο τραπέζι έχει πέσει σειρά προτάσεων για συμπληρωματικές πηγές εσόδων. Για παράδειγμα, συζητείται να κατευθύνεται στο ταμείο τμήμα των εσόδων από πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας (π.χ. ανασφάλιστοι εργαζόμενοι), αλλά και ένα μέρος από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για φοροδιαφυγή κατά τους φορολογικούς ελέγχους των επιχειρήσεων ή και άλλα πρόστιμα που επιβάλλουν ανεξάρτητες αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το ταμείο αυτό θα αναλάβει και την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, με επενδύσεις χαμηλού ρίσκου. Η απόδοση της περιουσίας θα είναι εγγυημένη από το κράτος, που θα έχει και την τελική ευθύνη διαχείρισής του, ώστε οι ελλιπείς αποδόσεις να συμπληρώνονται μέχρι το συμφωνημένο (από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το κράτος) όριο. Το ταμείο θα είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό διαχείρισης αλλά και 5ετή προγραμματισμό για το μέλλον, οι οποίοι θα υπόκεινται στον πολιτικό έλεγχο και την έγκριση του Κοινοβουλίου μαζί με τον κοινωνικό προϋπολογισμό, αλλά και σε κοινωνικό έλεγχο από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα αποτελείται από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών και επιστήμονες της επιλογής τους.Έντυπη

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ΟΧΙ Υγειονομικών στην επένδυση των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΣΑΥ

χρηματα copy

Την πλήρη αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε μορφής επένδυση των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΤΑΑ, εξέφρασαν οι Πρόεδροι των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Οργανώσεων, μεταφέροντας την ομόφωνη απόφαση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΠΙΣ οι συμμετέχοντες κ.κ. Πρόεδροι των ΠΙΣ – Μ. Βλασταράκος, ΕΟΟ – Αθ. Κατσίκης, ΠΦΣ – Κ. Λουράντος, ΠΚΣ – Αθ. Τραχήλη και ΠΕΣΥ – Χρ. Καραπάνος, τόνισαν σε κοινή δήλωσή τους πως οποιαδήποτε χρήση διαθεσίμων προς εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου είναι αντισυνταγματική και κάλεσαν την διοίκηση του ΕΤΑΑ να απόσχει από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
Οι Πρόεδροι επεσήμαναν πως το Ταμείο βρίσκεται ήδη σε δεινή οικονομική θέση και τα διαθέσιμα δεν επαρκούν ούτε για τις συντάξεις, ενώ το κράτος έχει ήδη αποδειχτεί αφερέγγυο μετά από το αναγκαστικό κούρεμα των αποθεματικών το 2012.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών δηλώνουν ρητώς και κατηγορηματικώς ότι θεωρούν παράνομη, άκυρη και αντισυνταγματική οποιαδήποτε «επένδυση» διάθεση και διαχείριση, οποιουδήποτε ποσού από τα διαθέσιμα του ΤΣΑΥ.

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

Κόντρα κυβέρνησης - Ν.Δ. για τα αποθεματικά των ταμείων

Κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε με φόντο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Αφορμή στάθηκε σχετική δήλωση του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κώστας Καραγκούνης εξέφρασε την ελπίδα ο υπουργός Οικονομικών «να έχει μπερδέψει τα ταμειακά διαθέσιμα με τα αποθεματικά των ταμείων».«Αν όχι, τότε η αναφορά του στα αποθεματικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», σημείωσε ο κ. Καργκούνης και ζήτησε διευκρινίσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε ότι ο κ. Βαρουφάκης είπε λέξη προς λέξη ότι «δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κανένα αποθεματικό, από κανένα Ταμείο».

«Αν θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναζητήσει το ποιος έβαλε χέρι στα αποθεματικά των Ταμείων ας ψάξει στην περίοδο γύρω από τον Μάρτιο του 2012, όταν έλαβε χώρα το PSI και κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διακρατούσαν τα Ταμεία στα αποθεματικά τους. Και ας αναζητήσει στη συνέχεια ποια ήταν τότε η κυβέρνηση και ποια κόμματα την στήριζαν. Δεν θα εκπλαγεί γιατί τα γνωρίζει», κατέληξε.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Οδοντίατροι: Όχι στην μετατατροπή των αποθεματικών του Ταμείου σε ρέπος

Το "κούρεμα" των αποθεματικών του ταμείου τους καταγγέλουν οι οδοντίατροι οι οποίοι και καλούν ΕΤΑΑ και ΤΣΑΥ να πράξουν τα δέοντα!

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Την αντίθεση του στις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την επένδυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων σε ρέπος προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της χώρας, εκφράζει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής.

"Δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση τα χρήματα των συναδέλφων μας που έχουν κατατεθεί στο ασφαλιστικό ταμείο μας προκειμένου να τους εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη , για μια ακόμη φορά να «κουρευτούν» με το πρόσχημα της προσωρινής μετατροπής τους σε ρέπος", τονίζουν οι οδοντίατροι.

Και προσθέτουν: "Θυμίζουμε ότι τα χρήματα των συναδέλφων που κατεβλήθησαν ως εισφορές στον Σύλλογο μας, έχουν ήδη λεηλατηθεί με το PSI στις 9 Μάρτιου του 2012.
Kαλούμε την διοίκηση του ΕΤΑΑ και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ, να μην προχωρήσουν σε καμιά τέτοια ενέργεια, που πλήττει το δικαίωμα των συναδέλφων για ένα υγιές ταμείο και αξιοπρεπείς συντάξεις".

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

Στις 19/3 αποφασίζει το ΕΤΑΑ για τα ρευστά του

Σε εννιά μέρες από σήμερα θα είναι η γνωστή η τελική στάση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Επαγγελματιών (ΕΤΑΑ) σε σχέση με την πρόταση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για κατάθεση των ρευστών αποθεματικών του εν λόγω ταμείου σε λογαριασμό στην ΤτΕ και επένδυση τους σε κρατικά ρέπος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, την Πέμπτη 19 Μαρτίου θα συνεδριάσει το ΔΣ του ΕΤΑΑ για να αποφασίσει σχετικά με το θέμα αυτό.

Πρόκριμα της απόφαση του ΔΣ εκτιμάται ότι θα αποτελέσει η απόφαση της διοικούσας επιτροπής του κλάδου του ΕΤΑΑ που ανήκει στους μηχανικούς και η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Πηγές του Capital.gr στο ΕΤΑΑ αναφέρουν τα ρευστά αποθεματικά του ΕΤΑΑ ανέρχονται περίπου σε 300 εκατ. ευρώ. Τα 230 εκατ. ευρώ εξ αυτών ανήκουν στο κλάδο των μηχανικών, ενώ τα υπόλοιπα στον κλάδο των ιατρών (ΤΣΑΥ).

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η καταρχάς διάθεση των μελών του ΔΣ του ΕΤΑΑ διάκειται θετικά προς την πρόταση του ΟΔΔΗΧ.

Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως ατύπως ο ΟΔΔΗΧ έχει προσφέρει επιτόκιο 2,4% σε ετήσια βάση (αντί για 2,14% που ήταν η αρχική επίσημη πρόταση) στο ΕΤΑΑ προκειμένου να επενδύει ανά δεκαπενθήμερο τα ρευστά αποθεματικά του σε κρατικά ρέπος.

 


Τι γίνεται με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς;

Χθες συνεδρίασε το ΔΣ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκτιμάται ότι διαθέτει 450 εκατ. ευρώ ρευστά διαθέσιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, για δεύτερη φορά μετά την συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου, όπου δεν ελήφθη καμία απόφαση για τη επένδυση των ρευστών διαθεσίμων τους σε ρέπος, δεν μπήκε το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Eπόμενη συνεδρίαση του ΔΣ είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου, παρούσης και της νέας διοικήτριας κας. Μαρίας Καραμεσίνη.

Υπενθυμίζεται πως το ΔΣ του ΟΑΕΕ (ρευστά αποθεματικά 90 εκατ. ευρώ) απέρριψε την περασμένη εβδομάδα τη πρόταση του ΟΔΔΗΧ.

Το ΔΣ του ΙΚΑ (ρευστά αποθεματικά 350 εκατ. ευρώ) αποφάσισε να κάνει τα δικά του ρέπος και το δικό του εσωτερικό δανεισμό από τον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ (συνολικά για 260 εκατ. ευρώ) για να πληρώσει τις συντάξεις του.
Τι προβλέπει η νομοθεσία για την επένδυση των ρευστών αποθεματικών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης; Δύο είναι οι βασικοί νόμοι που διέπουν το πλαίσιο επένδυσης ρευστών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων. Ο νόμος 3586/2007 και πιο πριν από αυτόν ο νόμος 2469/1997.

Τι προβλέπει ο νόμος του 2007;

Πρώτα απ’ όλα, πως «υποχρεωτικά» μεταφέρονται στην ΤτΕ τα πλεονάζοντα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων.
Στο άρθρο 3 του σχετικού νόμου αναφέρεται ότι « τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (σ.σ. για τα οποία ενδιαφέρεται από τις 15 Φεβρουαρίου ο ΟΔΔΗΧ) που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Το ίδιο άρθρο, επίσης, ξεκαθαρίζεται πως μόνο με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων επενδύονται τα πλεονάζοντά τους κεφάλαια. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Στο άρθρο 4 του νόμου του 2007 υπάρχει όμως ένα δυνάμει… παράθυρο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να καθορίζονται και άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεκτού κινδύνου, στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

Τι μέρος των διαθεσίμων των ταμείων μπορεί να επενδυθεί;

Σύμφωνα με το νόμο του 1997 προβλέπεται ότι «επιτρέπεται η διάθεση από τους δημόσιους οργανισμούς και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας (ή άλλη τράπεζα) διαθέσιμα κεφάλαια τους, για επενδύσεις σε ακίνητα και κινητές αξίες».

Παραπέρα αναφέρεται ότι «τα ενδιαφερόμενα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί εφόσον επιθυμούν να προβούν σε επένδυση μόνο σε ακίνητα ή μόνο σε κινητές αξίες, με τον περιορισμό ότι το ποσό που θα διατεθεί δεν θα υπερβαίνει το πιο πάνω καθοριζόμενο ποσοστό για κάθε περίπτωση, δηλαδή το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δέκατου των διαθεσίμων κεφαλαίων τους.


Σε τι μπορούν να επενδύσουν τα ταμεία, μεταξύ άλλων;

Σύμφωνα με το νόμο του 2007, «οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν χωρίς περιορισμούς κεφάλαια εκ του λογαριασμού διαθεσίμων τους στις παρακάτω κινητές αξίες:

α. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων,

β. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS)».

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/
 

Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τη Θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας 2015

Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τη Θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας 2015


Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση :

Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer) προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).

Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση και θεώρηση του βιβλιαρίου σας , προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.

Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

Εφ όσον ο Ηλεκτρονικός σας φάκελος είτε είναι πλήρως ενημερωμένος και δεν έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Ταμείου η θεώρηση για το 2015 , είτε επιθυμείτε την θεώρηση του δικαιώματος ασφάλισης για το 2015 των προστατευόμενων μελών σας, μπορείτε να συμπληρώσετε πλήρως την σχετική Αίτηση –Δήλωση και να την αποστείλετε στις Υπηρεσίες του Ταμείου .

Προσοχή: Από το 2015, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες, διότι η θεώρηση των βιβλιαρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές και είναι συμπληρωμένος ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου».

Προσοχή: η καταχώρηση και το διάστημα ασφαλιστικής ικανότητας ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία μέχρι σήμερα.

Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ΠΔ. 191/2005 (ΦΕΚ α΄234/27-9-2005.

Για να εμφανιστούν οι αλλαγές παρακαλούμε επιλέξτε το κουμπί «ανανέωση ηλεκτρονικού φακέλου»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ρευστό - Γιατί δεν δίνουν άραγε και στον ΕΟΠΥΥ;

Την ικανοποιητική πορεία των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας, όσον αφορά στη ρευστότητά τους, ανέδειξε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρης Στρατούλης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Και είναι πράγματι μια ηλιαχτίδα η είδηση αυτή, μεσούσης της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό των 11 δισ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον η κυβέρνηση, μόλις ένα μήνα από την εκλογή της.

Ο κ. Στρατούλης τόνισε ότι τόσο το ΙΚΑ όσο και το ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) καταγράφουν σημαντικά έσοδα και πλεόνασμα.
Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ εμφανίζει έσοδα της τάξεως των 958 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, ένας μήνας ο οποίος μάλιστα ήταν η «καρδιά» της προεκλογικής περιόδου, ενώ και ο Φεβρουάριος, σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, η εκτίμηση είναι ότι θα πάει ακόμη καλύτερα.

Αναφορικά δε με τον ΕΤΕΑ, εμφανίζει πλεόνασμα της τάξης των 106 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μεταξύ άλλων επιπλέον καλούς λόγους, για τους οποίους δεν πρόκειται για γίνει καμία νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων, υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Στρατούλης.

Φυσικά, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και προβληματικά Ταμεία, όπως αυτό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) το οποίο βρίσκεται στο κόκκινο. Η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και να υπάρξει αποποινικοποίηση των οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Και ακριβώς στο σημείο αυτό, πραγματικά είναι να απορεί κάποιος γιατί ενώ κάποια Ταμεία εμφανίζουν ικανοποιητική ρευστότητα, δεν αιμοδοτούν αντίστοιχα με εισφορές τον ταλαίπωρο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να βρίσκεται στα όριά του, καθώς ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί δραματικά και αφετέρου τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καταθέτουν εισφορές. Συνέπεια της κατάστασης αυτής, είναι στα ταμεία του ΕΟΠΥΥ τον Ιανουάριο να μην έχει μπει ούτε ένα ευρώ. Και φυσικά κάπως έτσι εξηγείται και το τεράστιο έλλειμμα του Οργανισμού, το οποίο αγγίζει πλέον τα 900 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι το ζήτημα αυτό είχε συζητηθεί ευρέως στις 6 Φεβρουαρίου μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου και συγκεκριμένα του υπουργού κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, του αναπληρωτή υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού, του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντού και του διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

Εάν η ρευστότητα για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μονόδρομος, όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ίδιο μονόδρομος θα πρέπει να είναι και η ρευστότητα του ΕΟΠΥΥ και επομένως ο νέος πρόεδρός του –που αναμένεται να αντικατασταθεί από ημέρα σε ημέρα– θα έχει πολύ δουλειά μπροστά του. Θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο και να διεκδικήσει τις εισφορές από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικήσει και κρατική χρηματοδότηση.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Ρωμανιάς: Να καταργηθεί η ασφαλιστική εισφορά και να αντικατασταθεί με φόρο εισοδήματος

Μαύρο, κατάμαυρο βλέπει το ασφαλιστικό σύστημα ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Ρωμανιάς, ο οποίος εκτίμησε ότι θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.

Μιλώντας την Τρίτη το πρωί στην εκπομπή «Η Τρόικα του Αθήνα 984» ο κ. Γ. Ρωμανιάς έδωσε το στίγμα των αλλαγών οι οποίες όπως είπε είναι αναγκαίες αφού «μπορεί να εξασφαλίζουμε εκ του παρόντος ρευστότητα για την καταβολή των συντάξεων, όμως τα αποθεματικά των ταμείων έχουν σχεδόν μηδενίσει».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Ρωμανιάς δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

* Για τις συντάξεις:

«Εμείς σταματάμε τις μειώσεις από εδώ και πέρα. Όσες μειώσεις έχουν γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να τις αποκαταστήσουμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να επαναφέρουμε τις επικουρικές συντάξεις από το 50% που είναι σήμερα στο 100% που ήταν το 2009».

* Για τα ασφαλιστικά ταμεία είπε:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα ταμεία -με πρώτο τον ΟΑΕΕ και δεύτερο το μεγάλο επικουρικό- τρέχουν την τελευταία στιγμή να δουν πώς θα εξασφαλίσουν ρευστότητα για να πληρώσουν τις τρέχουσες συντάξεις. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα του παρόντος. Το πρόβλημα του μέλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι άλλο πράγμα η ρευστότητα και άλλο η περιουσιακή κατάσταση. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε επί του παρόντος ρευστότητα εδώ και πέντε χρόνια και να γίνεται η καταβολή των συντάξεων, ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων, το αποθεματικό τους έχει σχεδόν μηδενιστεί. Επομένως, το πρόβλημα για το αύριο είναι τεράστιο. Το σύστημα είναι διαλυμένο. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω καταστάσεις. Το σύστημα χρειάζεται ανάταξη. Πρέπει να δημιουργηθεί εξ΄ υπαρχής. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερος και έφτιαχνα το ασφαλιστικό της ΔΕΗ, ξεκινούσα από μηδέν συνταξιούχους, τραβούσα τις καμπύλες μου στο μέλλον και ήταν όλα μια χαρά. Γιατί έλεγα "τόσες εισφορές θα πάρω, τόσες συντάξεις θα πληρώσω".

Τώρα ξεκινάμε με 2.700.000 συνταξιούχους. Αυτή τη στιγμή είναι άθλος το να βρει κανείς πώς θα ισορροπήσει το σύστημα. Το μέλλον του συστήματος δεν είναι μαύρο, είναι κατάμαυρο... Το μεγάλο πρόβλημα για εμάς, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας είναι πώς θα εξασφαλίσουμε το μέλλον...».

* Για το νέο σύστημα:

«Έχουν γίνει κάποιες σχετικές προτάσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο σχέδιο. Εγώ ήδη έχω καταθέσει ένα καινούργιο σχέδιο το οποίο θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να υλοποιηθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα σας πω τρεις βασικές συνιστώσες του νέου σχεδίου, με δεδομένο ότι το σημερινό σύστημα έχει εξαντλήσει τα όρια του. Οι τρεις άξονες είναι πρώτον η μεταβολή του συστήματος από το Μπίσμπαρκ που είναι τώρα σε Μπέβεριτζ. Δηλαδή, να περάσουμε από το σύστημα που ισχύει στην κεντροανατολική Ευρώπη στο σύστημα που ισχύει στην Σκανδιναβία και την Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερον, μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων σε αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες. Τρίτον, κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Η ασφαλιστική εισφορά είναι φόρος. Αν καταργήσουμε την ασφαλιστική εισφορά, η οποία πέρα των άλλων είναι και διαφορετική ανά ταμείο και την αντικαταστήσουμε με ένα μικρό ποσοστό επιπλέον φορολόγησης στο φόρο εισοδήματος -που σημαίνει ότι η εισφορά θα πέσει στο μισό-, θα έχουμε την εφαρμογή αυτού που γίνεται στη Σκανδιναβία και τη Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ασφαλιστικές καλύψεις με βάση το επάγγελμα. Πρέπει για όλους τους Έλληνες να ισχύει το ίδιο σύστημα με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με τα ίδια όρια ηλικίας, με τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και με τις ίδιες συντάξεις».

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Εξαγγελίες με ελλειμματικά ασφαλιστικά ταμεία

Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα του ασφαλιστικού βρέθηκε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μία μόλις ημέρα μετά τον καταιγισμό εξαγγελιών για βελτιωτικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το επίσημα καταγεγραμμένο έλλειμμα των ασφαλιστικών Ταμείων για το 2015 ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, στην περίπτωση που καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά Ταμεία. Η εύθραυστη ισορροπία των ασφαλιστικών οργανισμών «φωτογραφίζεται» και στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2014, καθώς η ρευστότητα των Ταμείων από 2,155 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2013 περιορίστηκε σε μόλις 435 εκατ. ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο (-79,8%). Αλλά και τα στοιχεία του συστήματος Ηλιος καταγράφουν αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στα 2,338 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, παρά τη μείωση του αριθμού των δικαιούχων. Στο κάδρο προστίθεται και η εικόνα κατάρρευσης των εσόδων τους τελευταίους μήνες του 2014, παρά και τη θετική ανταπόκριση των οφειλετών στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων που «τρέχει» από τα μέσα Νοεμβρίου 2014. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, κατά το τέλος του 2015, όταν στα ήδη μεγάλα ελλείμματα προστεθεί κόστος 540 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην πληρωμή της 13ης σύνταξης σε όσους λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ.

Ολα τα παραπάνω, φαίνεται πως θορύβησαν τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Ρωμανιά, ο οποίος σε τηλεοπτικές του δηλώσεις εκτίμησε ότι ενώ έως και τον Φεβρουάριο δεν υπάρχει πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων, τον Μάρτιο τα πράγματα θα είναι «λίγο σφικτά». Εσπευσε βέβαια να προσθέσει ότι μέχρι τότε θα βρεθεί λύση. Την εύλογη ανησυχία που προκάλεσαν τα λόγια του κ. Ρωμανιά επεδίωξε να διαλύσει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης, ο οποίος δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση εγγυάται για τις συντάξεις, όποια προβλήματα προκύψουν θα αντιμετωπιστούν και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις. Αλλά και ο ίδιος ο γενικός γραμματέας, αργότερα, επιδίωξε να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να μη χορηγηθούν ή να μειωθούν συντάξεις. Αντίστοιχα, καθησυχαστικές ήταν και οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δ. Μάρδα, σύμφωνα με τις οποίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα στην καταβολή των συντάξεων.

Αυτό που προσπάθησε να περιγράψει ο κ. Ρωμανιάς δεν είναι τίποτε άλλο από τον μόνιμο πονοκέφαλο των ανθρώπων που διαχειρίζονται το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης, τα τελευταία χρόνια. Η σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης, η δραματική αύξηση της ανεργίας και η παράλληλη μείωση των μισθών, περιόρισαν τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, τόσο, ώστε η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων να επιτυγχάνεται κάθε φορά, πραγματικά την τελευταία στιγμή. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΟΑΕΕ, μόλις πριν από δύο ημέρες εξασφάλισε το απαιτούμενο ποσό των 255 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου (θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου). Αντίστοιχα, το ΙΚΑ, όπως κάθε μήνα, για να καλύψει τη δαπάνη για τις συντάξεις Φεβρουαρίου, προχώρησε σε δανεισμό 100 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του Δημοσίου και των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ενώ έβαλε «ενέχυρο» ομόλογα που διαθέτει, ύψους 150 εκατ. ευρώ και τα μετέτρεψε σε repos για να καλύψει τα 250 εκατ. ευρώ που χρειαζόταν.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

ETAA: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ

Giorgos Vovousas

Θέμα: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ. Τιμολόγια κ.λ.π) μέχρι 31-12-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013 και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ, εφόσον το επιθυμούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) κατάσταση με τις απαιτήσεις σας ανά μήνα και
β) πιστωτικό τιμολόγιο με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ.

Ε T.A.A/Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΜΑΡΝΗ 22 10433 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998146384
ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το πιστωτικό τιμολόγιο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα ζητηθεί από την Υπηρεσία στο τελικό στάδιο της εκκαθάρισης.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα κάθε Τομέα Υγείας και συγκεκριμένα:

1. Τομέας Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε (Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ 105 61, Αθήνα)
2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών (Αχαρνών 27, T.K. 104 39 Αθήνα 104 32)
3. Τομέας Υγείας Συμβολαιογραφών (Κάνιγγος 27, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα)
4. Τομέας Υγείας Δικηγορών Αθηνών (Χαριλάου Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα)
5. Τομέας Υγείας Δικηγορών Θες/νικης (Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη)
6. Τομέας Υγείας Δικηγορών Πειραιά (Ηρ. Πολυτεχνείου 47, ΤΚ 185 35, Πειραιάς)
7. Τομέας Υγείας Δικηγορών Επαρχιών (Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα)

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η διαδικασία πληρωμής σας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Κανένας εκπρόσωπος φαρμακοποιών στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, έντονη διαμαρτυρία ΠΦΣ προς τον Υπουργό Εργασίας!

ΑΘΗΝΑ 21/1/2015

ΑΠ. 246
Προς
Τον Υπουργό Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ. Ιωάννη Βρούτση

Κύριε Υπουργέ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκφράζει την...

... έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε εκπροσώπου του στο ΔΣ του ΕΤΑΑ και τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Δ.Ε. του ΕΤΑΑ, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές .

Οι επιλογές του Υπουργείου στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφήνουν σαφείς υπόνοιες μεροληπτικής αντιμετώπισης σε βάρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εκπροσωπεί 12000 φαρμακεία και αποτελεί σημαντικό κλάδο μεταξύ των υγειονομικών.

Θεωρούμε ότι η όλη επίσπευση της διαδικασίας του διορισμού των μελών και του Κυβερνητικού Επιτρόπου, δεν συνάδει με τις αρχές της Δημοκρατίας και της Αξιοκρατίας που πρέπει να τηρούνται, ειδικά λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Κοινοποίηση
Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Υπηρεσιών
Τμήμα ΙΙ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Επιστολή ΙΣΘ προς ΠΙΣ σχετικά με το θέμα του ΤΣΑΥ

Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 632/Γ

Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του Π.Ι.Σ

Κύριε Πρόεδρε,

Με την επιστολή αυτή επανερχόμεθα στο θέμα του ΤΣΑΥ, μετά την από 29/12/2014 σχετική επιστολή σας.

Για τον Ι.Σ.Θ η αυτόνομη πορεία του ταμείου μας αποτελεί όρο επιβίωσης και αξιοπρέπειας για τους γιατρούς και αυτοτελή στόχο δράσης όπως περιγράψαμε στην από 5/12 συνημμένη επιστολή μας και από 4/12 ανακοίνωση μας.

Δυστυχώς ο χρόνος παρήλθε ανεκμετάλλευτος και θα κληθούμε να διαπραγματευτούμε, με σκληρότερους όρους στο μέλλον, δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας.

Στις 15/1/2015 το Δ.Σ του ΙΣΘ μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε ότι δεν αποδεχόμαστε την κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών του ΤΣΑΥ από το 2008 και εντεύθεν , σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των νομικών μας συμβούλων, που δυστυχώς βρίσκονται στον αντίποδα των αντίστοιχων γνωμοδοτήσεων του νομικού συμβούλου του Π.Ι.Σ.

Στην βάση αυτήν, και χωρίς ίχνος ένστασης ως προς το πρόσωπο που θα επιλεγεί, το Δ.Σ του Ι.Σ.Θ αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του ορισμού του νέου Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του τομέα υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α, εφόσον δεν τηρηθούν οι εσωτερικές διατάξεις του ΤΣΑΥ σύμφωνα με τον νόμο του 1960.

Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόηση όλων των συναδέλφων για την δυσαρέσκεια, που ενδεχομένως θα προκαλέσει η απόφαση μας αυτή, αλλά προέχει η αυτονόμηση του ΤΣΑΥ, η οποία θα καταστεί ανέφικτη αν πρώτος ο ιατρικός κόσμος αποδεχτεί στην πράξη την κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών του.

Προσδοκώντας την έμπρακτη θετική σας ανταπόκριση επί της ουσίας, την ύστατη ώρα.

Κοινοποίηση:
Ιατρικοί Σύλλογοι

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Π. Νίτσας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Περισσότερα...

ΕΤΑΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε η παράταση της διορίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου 2014 έως 31/1/2015.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

Στον αέρα το ταμείο των γιατρών! Μήνυση ΙΣΑ για τα 600 εκατ. ευρώ που έκαναν φτέρα

Σημεία και τέρατα βρήκαν οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης κατά τον έλεγχο στον ασφαλιστικό φορέα των γιατρών (πρώην ΤΣΑΥ).

Σημαντικές παραλείψεις στην οικονομική, διοικητική και λογιστική διαχείριση του ταμείου, είναι μερικά από τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Έκθεσης Διοικητικού Διαχειριστικού Ελέγχου στον ασφαλιστικό φορέα των γιατρών, το πρώην ΤΣΑΥ, το οποίο υπάγεται πλέον στο Ενιαίο Ταμείο Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ), και έχει περίπου 160.000 ασφαλισμένους υγειονομικούς.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι δεν μπόρεσαν να διεξάγουν εις βάθος διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο με βάση τα στοιχεία και τους φακέλους που τους παρέδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, διαπιστώνουν στο πόρισμά τους ότι δεν συντάσσονται ισολογισμοί και ότι υπάρχει μόνον ισολογισμός για το έτος 2001.

Εντοπίζουν «μαύρη τρύπα» στα λογιστικά βιβλία αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν τηρείται μητρώο παγίων στη λογιστική, δεν έχει γίνει απογραφή, δεν ενημερώνονται οι λογαριασμοί εξόδων, ούτε και εσόδων.

Αδιαφάνεια και καταχρηστική συμπεριφορά καταλογίζεται στις υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά τη χορήγηση συντάξεων. Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα 1 έως 3 μηνών, για κάποιους ενώ για κάποιους άλλους ξεπερνούν τα 2 χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι καταγράφεται περίπτωση χορήγησης σύνταξης χηρείας ακόμη και την ίδια ημέρα που αυτή ζητήθηκε από τη δικαιούχο.

Εν τω μεταξύ, στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών προχώρησε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ), προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

Όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα αγωνιστεί για να διασφαλίσει το συμφέρον των γιατρών μελών του και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα του Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Α.Υ.

Για κορυφή του παγόβουνου έκανε λόγο, το μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, Παναγιώτης Ψυχάρης, τονίζοντας ότι το ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, ήταν έρμαιο χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Νέων Ιατρών (ΚΙΝΙ), Γιάννης Καλλιάτσος, είπε χαρακτηριστικά '' Είναι χρέος όλων μας, να φτάσουμε έως το τέλος, να βρούμε που πήγαν τα χρήματα και να τα φέρουμε πίσω, όποιο και αν είναι το κόστος'', προσθέτοντας '' το οφείλουμε στους γιατρούς που με θυσία πληρώνουν τις εισφορές τους και είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους στο ταμείο''.

Να σημειωθεί τέλος ότι η περιουσία του ΤΣΑΥ τον Ιούνιο του 2009, ακίνητα, μετοχές, ομόλογα και διαθέσιμα ήταν 1 δις 184 εκατ. ευρώ, ενώ το Νοέμβριο του 2013, μειώθηκε περίπου στο μισό και συγκεκριμένα,στα 622 εκατ. ευρώ .  

ΠΗΓΗ:http://healthreport.gr/

Το «φαγοπότι» στο Ταμείο των γιατρών

e1975ad0ce9b650f67d5c69dd7565511_L1

Το μεγάλο «φαγοπότι» με ζημιά σχεδόν 1 δισ. ευρώ (!) στο ταμείο των υγειονομικών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ αποκαλύπτεται στο πόρισμα-φωτιά του μεικτού κλιμακίου ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης μετά τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις διοικήσεις του Ταμείου για την περίοδο 2004-2014.

Το πόρισμα του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, στο οποίο ασφαλίζονται περίπου 120.000 γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο υπουργείο Οικονομικών, στην Οικονομική Αστυνομία και στο υπουργείο Εργασίας.

Ταυτόχρονα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), που έλαβε το πόρισμα στις αρχές Οκτωβρίου, πρόκειται να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα αποκαλύπτεται ότι αγοράστηκε ομόλογο της Τραπέζης της Ελλάδος αξίας 92.000.000 ευρώ και με ημερομηνία λήξης το 2042, που η τιμή του σήμερα στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης είναι διαπραγματευόμενη στα 1.200.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε ζημιά 81,11% στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών του Ταμείου, που σήμερα ανέρχεται στα 45.000.000 ευρώ, ενώ στα τέλη του 2009 ήταν 233.000.000 ευρώ.

Οσον αφορά τον κλάδο σύνταξης, από τα 627.000.000 ευρώ που είχε το Ταμείο το 2008 σήμερα υπάρχουν μόνο τα 150.000.000 ευρώ. Δηλαδή, υπήρξε απώλεια 470.000.000 ευρώ σε αγορές δομημένων ομολόγων, που σήμερα έχουν μηδενική αξία!

Ακόμη 2.000.000 ευρώ μετατράπηκαν σε 248.000 ευρώ (ζημιά 93,1%) από τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής.

Από το πόρισμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΤΣΑΥ λειτουργούσε χωρίς να ακολουθεί τις προβλεπόμενες λογιστικές διαδικασίες, ενώ για την αντιμετώπιση του ελλείμματος προτείνονται, σε αναλογιστική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αντισταθμιστικά μέτρα τρομακτικές αυξήσεις στις εισφορές (70%) και μειώσεις στις συντάξεις (40,9%) και τις παροχές.

Στο επίμαχο διάστημα του ελέγχου γίνονταν αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς, δεν συντάσσονταν ισολογισμοί (εκτός από το 2001), ενώ από το 2005 και μετά κάθε χρόνο στο προϋπολογισμό υπήρχε πρόβλεψη ποσού 2.000.000 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων! Μεγάλη πληγή αποδεικνύονται και οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας. Οπως αποκαλύφθηκε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σύνταξη βγήκε μέσα σε έναν μήνα αλλά και περίπτωση που χορηγήθηκε την ίδια ημέρα που έκανε την αίτηση! Την ίδια στιγμή άλλες αιτήσεις για σύνταξη καθυστερούν ακόμη και δύο χρόνια! Λόγω έλλειψης λογιστικών εγγράφων είναι αδύνατη η εξακρίβωση των εσόδων και των εξόδων του Ταμείου!

Ρίτα Μελά

ΠΗΓΗ:http://iatroi.eu/

 

ΤΣΑΥ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer) προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).

Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές , φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο,

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας "ΑΤΛΑΣ" αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.

Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 191/2005 (ΦΕΚ Α΄234/27-9-2005).

ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

"ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δείτε όλο το πόρισμα – κόλαφος για το ΤΣΑΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δείτε όλο το πόρισμα – κόλαφος για το ΤΣΑΥ

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στην Οικονομική Αστυνομία διαβιβάζεται το πόρισμα – φωτιά γα την ευρύτερη λειτουργία και διαχείριση του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, μετά τον έλεγχο που διενήργησαν οι ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ, του ΣΕΥΥΠ και του υπ. Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών αφού έλαβε υπόψη την Έκθεση Διοικητικού Διαχειριστικού Ελέγχου στο Ε.Τ.Α.Α (πρώην ΤΣΑΥ) από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ο ΙΣΑ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για το θέμα μέσα ή έξω από τα γραφεία του ΤΣΑΥ τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Από το πόρισμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΤΣΑΥ λειτουργούσε χωρίς να ακολουθεί τις προβλέπομενες λογιστικές διαδικασίες, ενώ για την αντιμετώπιση του έλλειμματος προτείνεται σε αναλογιστική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών τρομακτικές αυξήσεις στις εισφορές και μειώσεις στις συντάξεις και τις παροχές.

Στο πόρισμα αναφέρονται μεταξύ άλλων :

--Αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς, αναδρομική υπογραφή συμβάσεων

--Δεν συντάσσονται ισολογισμοί και υπάρχει μόνο ο ισολογισμός για το έτος 2001,
--Τα οικονομικά στοιχεία εξάγονται εξωλογιστικά λόγω έλλειψης λογιστικών εγγράφων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να βεβαιωθεί με ακρίβεια το πραγματικό ύψος των εσόδων και των εξόδων

--Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σε σύντομο διάστημα σε σχέση με τις συντάξεις γήρατος από 1-3 μήνες, με περιπτώσεις όπου χορηγήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα ή και την ίδια μέρα, ενώ η χρονική καθυστέρηση για την έκδοση συτάξεων γήρατος προσεγγίζει σε κάποεις περιπτώσεις τα 2 έτη.

--Οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι που είναι σε εκκρεμότητα είναι περίπου 2000.

--Αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου έδειξε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές κατά 70% και να μειωθούν οι μελλοντικές συντάξεις των «παλιών» ασφαλισμένων κατά 40,9%. Στον κλάδο πρόνοιας οι εισφορές των «παλαιών» θα πρέπει να αυξηθούν κατά 53,65% και οι μελλοντικές παροχές των «απλαιών» ασφαλισμένων κατά 8,16%.

Δείτε αναλυτικά το πόρισμα των Επιθεωρητών για το ΤΣΑΥ

ΠΗΓΗ:ygeia360.gr

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ