Δημοσιοποίησε το Ε.Τ.Α.Α. τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μηνός Ιουλίου

\r\n Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία είσπραξης των καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών δημοσιοποίησε το Ε.Τ.Α.Α.

\r\n

\r\n Η ανακοίνωση του Ε.Τ.Α.Α.:

\r\n

\r\n 29/8/2016

\r\n

\r\n Βάσει του αρ. πρωτ. 17850/1411/26.5.2014 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των μηνιαίων στοιχείων για την παρακολούθηση είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους συνημμένους πίνακες:

\r\n

\r\n • Πίνακας 2 με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούλιο 2016.
\r\n • Πίνακας 3 με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούλιο 2016.
\r\n • Πίνακας 4 με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούλιο 2016.

\r\n \r\n

\r\n όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των επιμέρους Τομέων.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των επιμέρους Τομέων του ΕΤΑΑ.

\r\n

\r\n Τα ποσά του πίνακα για το μήνα Ιούλιο προκύπτουν από τους εξής Τομείς: ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ-ΤΕΑΔ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ, ΤΠΕΔΕ. Δεν έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των Τομέων ΤΥΔΕ,ΤΥΔΑ- ΤΠΔΑ, ΤΑΣ καθώς μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των συγκεντρωτικών πινάκων 24/08/2016 δεν μας είχαν αποστείλει.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των επιμέρους Τομέων του ΕΤΑΑ.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Τα ποσά του πίνακα για το μήνα Ιούλιο προκύπτουν από τους εξής Τομείς: ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ-ΤΕΑΔ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ, ΤΠΕΔΕ. Δεν έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία των Τομέων ΤΥΔΕ,ΤΥΔΑ- ΤΠΔΑ, ΤΑΣ καθώς μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των συγκεντρωτικών πινάκων 24/08/2016 δεν μας είχαν αποστείλει.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των επιμέρους Τομέων του ΕΤΑΑ.

\r\n

\r\n Τα ποσά του πίνακα για το μήνα Ιούλιο προκύπτουν από τους εξής Τομείς: ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ-ΤΕΑΔ. Το ΤΠΕΔΕ δεν δήλωσε ποσά επισημαίνοντας ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι παλιές ρυθμίσεις.ΟΙ ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ, δεν δήλωσαν ποσά. Οι ΤΥΔΕ, ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΤΑΣ έως την ημερομηνία σύνταξης των συγκεντρωτικών πινάκων 24/08/2016 δεν μας είχαν αποστείλει τους πίνακες.
\r\n  

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n