Ελλάδα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,
 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας για λογαριασμό πελάτη της AXF A.E., για την περιοχή της Κατερίνης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

Με εκτίμηση,
 

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd

Ρούλα Σιαμπάνη

Account Manager

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό των εταιριών AXF STORES και AXF AE. για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

 

Με εκτίμηση,

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety

Ρούλα Σιαμπάνη

Account Manager

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί Κύριοι,

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας για λογαριασμό των πελατών μας AXF STORES και AXF AE για την περιοχή της

Λαμίας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

 

Με εκτίμηση

Ρούλα Σιαμπάνη

Account Manager

ΦΕΚ- 4000 προσλήψεις στο χώρο της υγείας

ΦΕΚ προσλήψεις

Άρθρο 1
Στόχος και Αντικείμενο του προγράμματος
1. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπι-
ση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων
που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της
μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία,
βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουρ-
γία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού
(εφεξής Ωφελούμενοι/ες) στο δημόσιο τομέα της υγείας,
εφεξής Φορείς Υποδοχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 2 της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβά-
νονται και οι ενέργειες ορισμού των Φορέων Υποδοχής,
οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη
και η σύζευξη των μακροχρόνια ανέργων με τις θέσεις
εργασίας των Φορέων Υποδοχής, η χρονική διάρκεια και
οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότηση του προ-
γράμματος και οι αμοιβές των ωφελουμένων.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης – Ρόλος του ΟΑΕΔ –
Φορείς Υποδοχής
1. Η παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 ορίζει ότι
«Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι δυνατή
η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα
Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε ειδικά προγράμματα
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθε-
τείται από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990».
2. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση διαχείριση και
παρακολούθηση του «Ειδικού προγράμματος απασχόλη-
σης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της
υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016», είναι ο ΟΑΕΔ,
ο οποίος εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση όπου εξειδικεύει
τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι
φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του
Πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων
με τις θέσεις απασχόλησης των Φορέων Υποδοχής, τη
διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων
στους Φορείς Υποδοχής και την καταβολή των αμοιβών
στους Ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών
στους Φορείς Υποδοχής.
3. Ως Φορείς Υποδοχής ορίζονται τα Γενικά Νοσοκο-
μεία, τα Γενικά Νοσοκομεία- ΚΥ, τα Πανεπιστημιακά Γενι-
κά Νοσοκομεία, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών
για τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα
ΠΕΔΥ- Μονάδες Υγείας και τα ΠΕΔΥ-ΠΙ ή ΠΕΔΥ-ΠΠΙ, το
Υπουργείο Υγείας για την Κεντρική Υπηρεσία του καθώς
και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς
που είναι ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ
και το ΕΚΑΒ.
4. Οι ανωτέρω Φορείς Υποδοχής θα απασχολήσουν
τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους
στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, θα έχουν την ευ-
θύνη, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί της προστασίας
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για
τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη
των πληροφοριακών στοιχείων των ωφελουμένων των
προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη απασχό-
λησης τους.
Άρθρο 3
Αμοιβές ωφελουμένων – Χρηματοδότηση
1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμέ-
νων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.
2. α) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι
κατηγορίες: το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κα-
τηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νο-
σηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ
Επισκεπτών-τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), ΠΕ Βιολόγων,
ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Ερ-
γαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών
Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.
β) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
ορίζεται στα 70,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατη-
γορίες: Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικό-
τητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών – Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού
Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,
ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ……….

fek_4000 ΠΡΟΣΛΉΨΕΙς ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η εταιρεία μας αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για λογαριασμό των εταιρειών-πελατών μας νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Πιερίας, Τρικάλων, Γρεβενών

 Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , έως 3/12/2016 και ώρα 10:00 πμ, αποστέλλοντας μας το βιογραφικό σας σημείωμα.
Ευχαριστούμε πολύ.
 


PROVISION
www.provision-sa.gr  

ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ

ΙΑΤΡΟΣ μικροβιολόγος ζητείται από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στην Κω, για μόνιμη εργασία και εγκατάσταση στο Νησί της Κω, άμεση πρόσληψη, μισθός 2.000€, βιογραφικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. 6979/362377

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική Εταιρεία MED LIFE A.E., που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ρόδου και Κω αναζητά γενικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας για εργασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο με προοπτική για μόνιμη συνεργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν στα τηλ.: 22410-60283 ή 6977200960.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης:Ιδιωτικό Πολυιατρείο στις Κυκλάδες ζητάει Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη με καλή γνώση Υπερήχων, Triplex και Αξονικής για πλήρη ή μερική απασχόληση και άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. . Πολύ καλή αμοιβή, ασφάλιση και παροχή στέγης. Τηλ. 6980158625

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ

Μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος ζητείται από το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο <<Βιοδιαγνωση>> στην Κω (Νομός Δωδεκανήσου)για μόνιμη εργασία, μισθός 2000 ευρώ καθαρές απολαβές 6979/362377 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό της εταιρίας ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. για την περιοχή της

Θεσσαλονίκης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε το παρόν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety

Ρούλα Σιαμπάνη

Account Manager

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό της εταιρίας CΟSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε το παρόν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety

Ρούλα Σιαμπάνη

Account Manager

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό της ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε το παρόν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety

Ρούλα Σιαμπάνη

Account Manager

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό της IRC HELLAS «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» για την περιοχή της

Θεσσαλονίκης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Ε.Π.Ε. , προσφέρει εργασία σε Πλαστικό χειρουργό, Δερματολόγο και Γενικό ιατρό, για όλο το χρόνο στο νησί της Ζακύνθου στο πλήρως εξοπλισμένο με laser πολυϊατρείο. Αμοιβή ικανοποιητική. Αποστολή βιογραφικών στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό του πελάτη μας IRC HELLAS “ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» για τα

παραρτήματά του στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Πολυκάστρου.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς

Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για

λογαριασμό των πελατών της ΒΙΟΑΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. και ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε το παρόν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Πολυϊατρείο ''ΘΑΣΙΩΝ ΙΑΣΙΣ'' με έδρα τον Λιμένα της Θάσου ζητάει Γενικό Ιατρό για μόνιμη συνεργασία.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2593110222 ή 6948721585 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος ζητείται από το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο <<Βιοδιαγνωση>> στην Κω (Νομός Δωδεκανήσου)για μόνιμη εργασία, άμεση πρόσληψη προκαταβολη ενος μισθου! Μισθός 2200 ευρώ καθαρές απολαβές 6979/362377, 2695085222

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ

Μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος ζητείται από το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο <<Βιοδιαγνωση>> στην Κω (Νομός Δωδεκανήσου)για μόνιμη εργασία, μισθός 2000 ευρώ καθαρές απολαβές 6979/362377

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
------------
Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Θέσεις εργασίας Ελλάδα