ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόταση δημιουργίας κτηματολογίου Ιατροτεγνολογικού Εξοπλισμού

Γράφει ο Χρήστος Καζάσης, Εμβιομηχανικός – Eμπειρογνώμονας αξιολόγησης και διάχυσης ιατρικής τεχνολογίας

Ο τομέας του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών και διαδικασιών του σύγχρονου νοσοκομείου τόσο από την πλευρά αντιμετώπισης της ορθολογικής οργάνωσης, διαχείρισης και εισαγωγής νέων μεθόδων και τεχνικών διάγνωσης και θεραπείας όσο και από την πλευρά αναβάθμισης του περιεχομένου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στον χώρο της ιατρικής, έχουν χαρακτηριστεί από την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση παγίων κεφαλαίων για την αγορά σύγχρονης τεχνολογίας. Πως όμως ορίζεται, αξιολογείται και συμμετέχει η τεχνολογία στην παροχή υπηρεσιών υγείας;

Έχουμε δύο ορισμούς της τεχνολογίας: “τον ιατρικό” και “τον οικονομικό”.

Ο ιατρικός ορισμός της τεχνολογίας, περιορίζεται στο πεδίο του χρήστη και αφορά στην κατανόηση της ασθένειας, ή την λήψη των πληροφοριών για τον προσδιορισμό της θεραπείας της ασθένειας.
Ο οικονομικός ορισμός της τεχνολογίας είναι πιο ευρύς καθώς περιλαμβάνει τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του ιατρικού ορισμού, καθώς και οργανωτικά και εργασιακά δεδομένα που απαιτούνται για την χρήση αυτής της τεχνολογίας στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σε όλους τους σύγχρονους οργανισμούς παροχής υγείας διεθνώς, παρουσιάζεται μια συνεχώς αυξανόμενη πίεση προς την κατεύθυνση της παροχής όσο το δυνατό περισσότερης, πληρέστερης και ποιοτικής φροντίδας προς τον ασθενή με παράλληλη ανάγκη για ουσιαστική μείωση των σχετιζομένων δαπανών.

Το νοσοκομείο αποτελεί μια πολύπλοκη συνύπαρξη/συνισταμένη, οικονομικού, ιατρικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού συστήματος. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον η παρουσία της τεχνολογίας – βιοϊατρική, πληροφορική, τηλεϊατρική, νάνο, ρομποτική κλπ. – και οι πολιτικές υγείας (επιχειρησιακές, στρατηγικές κλπ.), αποτελούν τα δύο βασικά συστατικά της λειτουργίας του. Το νοσοκομείο ως στοιχείο του συστήματος υγείας υπόκειται και αυτό στις τρέχουσες εξελίξεις και στις αρχές της νέας δημόσιας διοίκησης, δηλαδή στις αρχές του χρόνου, της αξίας, της απόστασης, του ανθρώπινου δυναμικού, της αποδοτικότητας, της διάθεσης και της αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο των συνεχών προκλήσεων στα συστήματα υγείας, το τεχνολογικό περιβάλλον, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών και διαδικασιών ενός σύγχρονου νοσοκομείου, τόσο από την πλευρά αντιμετώπισης της ορθολογικής οργάνωσης, διαχείρισης και εισαγωγής νέων μεθόδων και τεχνικών διάγνωσης και θεραπείας, όσο και από την πλευρά αναβάθμισης του περιεχομένου και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Το σύγχρονο νοσοκομείο βασίζεται στην τεχνολογία ως αναπόσπαστο και θεμελιώδες μέρος της λειτουργικής στρατηγικής του, επιτρέποντας του να αξιοποιεί τις δυνατότητές του για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον ασθενή, με όλο και πιο αποτελεσματικούς τρόπους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και της διαδικασίας επανασχεδιασμού των μεθόδων αξιοποίησης. Στην ουσία, αναπτύσσει τις συνθήκες στις οποίες η ενσωμάτωση της τεχνολογίας δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η πραγματικού χρόνου πληροφορία διαχέεται πέρα από τα προηγμένα κλινικά συστήματα, προς όφελος του ασθενή.

Η εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υγείας μετατοπίζεται σταδιακά από την μέτρηση των ποσοτήτων και των όγκων προς την μέτρηση των αποτελεσμάτων και των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μέτρηση μετατοπίζεται από το ποσοτικό στο ποιοτικό. Η απαίτηση είναι για παροχή καταλληλότερης θεραπείας και φροντίδας με τον πιο αποδοτικά δυνατό τρόπο.

Την διεθνή αυτή τάση ακολουθούν και θα ακολουθήσουν στο μέλλον όλα τα σύγχρονα νοσοκομεία συνειδητοποιώντας ότι θα εξακολουθήσουν να είναι ανταγωνιστικά, μόνο παρακολουθώντας την διεθνή εμπειρία και εξελισσόμενα προς τις κατευθύνσεις και τις επιταγές της σύγχρονης αντίληψης για την παροχή ποιοτικά διασφαλισμένων υπηρεσιών υγείας.

Η μορφή και το είδος των παρεχομένων σήμερα υπηρεσιών υγείας υποστηρίζονται αλλά και επηρεάζονται από την κατανομή των σχετικών οικονομικών πόρων. Παράλληλα, οι σημερινές επενδύσεις στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας, θα προσδιορίσουν την δομή και το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τα Νοσοκομεία στο μέλλον.

Είναι γνωστό ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικεντρώσει τις ενέργειές τους σε τέσσερις βασικούς στόχους:

στην αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας
στην συμπίεση του κόστους παροχής υγείας
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
στην αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας της σύγχρονης τεχνολογίας
Μέσα σε αυτά τα νέα και ασφυκτικά πλαίσια ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της βιο-ϊατρικής τεχνολογίας και των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρος για την υλοποίηση σύνθετων και μακρόπνοων έργων και επιχειρηματικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η καταγραφή του ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού αναγνωρίζεται σήμερα σαν η Λυδία λίθος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ενός σύγχρονου νοσοκομείου, στα πλαίσια μάλιστα της συμπίεσης των δαπανών υγείας. Η πλήρης καταγραφή του εγκατεστημένου βιο- ϊατρικού εξοπλισμού, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την συνεχή αξιολόγηση και διαχείριση της ιατρικής τεχνολογίας.

Η αναμφισβήτητη σχέση του ιατρικού εξοπλισμού

με το φάσμα των υπηρεσιών που μπορούν να παραχθούν
με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται
τα υψηλά κόστη αγοράς και λειτουργίας που αυτός ενέχει
επιβάλουν προσεκτική και τεκμηριωμένη μελέτη καταγραφής και αξιολόγησης του σε όλες τις φάσεις περίπλοκων έργων όπως είναι η λειτουργία νέων κλινικών μονάδων, αναβάθμιση υπαρχόντων και ολική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.

Σήμερα στο ΕΣΥ είναι ουσιαστικά άγνωστος ο αριθμός των εγκατεστημένων ιατρικών συσκευών, ενώ και για εκείνα που ίσως έχει γίνει κάποια καταγραφή δεν υπάρχουν οι δείκτες λειτουργίας και αξιολόγησης. Στην πράξη, τα νοσοκομεία, δεν έχουν υιοθετήσει διαδικασίες καταγραφής, κωδικοποίησης και συστηματικής παρακολούθησης του εξοπλισμού.

Και αν οι επιπτώσεις της έλλειψης αυτής είναι σημαντική σε επίπεδο νοσοκομείου, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σε επίπεδο περιφέρειας και χώρας.

Η έλλειψη δεδομένων για τον αριθμό, το είδος και την κατάσταση του εξοπλισμού καθιστά ουσιαστικά αδύνατο να σχεδιαστεί οποιοδήποτε πρόγραμμα οργάνωσης και παρακολούθησης του εξοπλισμού σε εθνικό επίπεδο.

Οι λόγοι που επιβάλουν την άμεση καταγραφή του εξοπλισμού μπορεί επιγραμματικά να συνοψισθούν σε:

Εξοικονόμηση χρημάτων από επιπρόσθετο μη αναγκαίο εξοπλισμό.
Ορθολογική διάχυση της τεχνολογίας.
Συγκριτική αξιολόγηση της τεχνολογίας
Προγραμματισμός ανανέωσης παλαιού εξοπλισμού ή μη ικανοποιητικής τεχνολογίας.
Προγραμματισμό εισαγωγής νέων κλινικών εφαρμογών και νέων υπηρεσιών υγείας.
Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης απόδοσης και αποτελεσματικότητας.
Καθορισμός προτεραιοτήτων και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής
Δημιουργία προγράμματος αντικατάστασης ιατρικών μηχανημάτων
Η καταγραφή θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο στη διαμόρφωση στρατηγικής, στην ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου και στη λήψη αποφάσεων στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού γιατί θα γίνεται με βάση διεθνή δεδομένα και η αξιολόγηση της θα στηρίζεται σε διεθνείς δείκτες αξιολόγησης που αναφέρονται παρακάτω.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1η
Καταγραφή όλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με βάση δελτία καταγραφής εξοπλισμού, τα οποία θα περιλαμβάνουν τον φορέα, το τμήμα, το είδος, το serial number, την κωδικοποίηση, την ονοματολογία της συσκευής, το έτος αγοράς, τη σημερινή κατάσταση, το συμβόλαιο συντήρησης, την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, και τον βαθμό αξιοποίησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2η
Ταξινόμηση του εξοπλισμού βάσει του συστήματος ονοματολογίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία του βασικού κτηματολογίου του Υπουργείου Υγείας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3η
Παράλληλα με την καταγραφή θα εκπονηθεί σχέδιο συνεχούς ενημέρωσης του κτηματολογίου βιοϊατρικής τεχνολογίας και θα τεθεί σε εφαρμογή και το πρόγραμμα επαγρύπνησης (Vigilance System).

Δέκα χιλιάδες αναφορές γίνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, για δυσμενή περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα δυσμενή αυτά περιστατικά από τα οποία ένα σημαντικό ποσοστό είναι σοβαρά, οφείλονται σε σχεδιαστικά, κατασκευαστικά ή άλλα προβλήματα του εξοπλισμού αυτού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4η
Από την καταγραφή θα προκύψει η ανάγκη τόσο της εκπαίδευσης του προσωπικού στην τεχνολογία όσο η εκπόνηση μακροπρόθεσμου σχεδίου συνεχούς ενημέρωσης του προσωπικού στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ασφάλεια του ασθενή.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5η
Από την καταγραφή θα προκύψει η δημιουργία προγράμματος αντικατάστασης των ιατρικών μηχανημάτων για την μείωση του λειτουργικού κόστους του εξοπλισμού και την μείωση του κλινικού ρίσκου των ασθενών και των χρηστών.

Το πρόγραμμα αντικατάστασης των ιατρικών μηχανημάτων θα βασίζεται μεταξύ άλλων και στους παρακάτω λόγους:

Φθορά ή ζημιά του μηχανήματος που καθιστά ασύμφορη την αποκατάσταση του.
Αναξιοπιστία του μηχανήματος προερχόμενη από το ιστορικό επισκευών του.
Ιατρικά ή τεχνολογικά απαρχαιωμένο μηχάνημα.
Μη ύπαρξη ανταλλακτικών.
Ύπαρξη άλλων μηχανημάτων είτε οικονομικότερων στη χρήση είτε πιο κατάλληλων για τη συγκεκριμένη ιατρική ή κλινική χρήση.
Μη ασφαλή χρήση του μηχανήματος προερχόμενη από λόγους υγιεινής και μολυσματικών συνεπειών.
Έλεγχος και διαχείριση Βιο-ιατρικής Τεχνολογίας
Το ζήτημα του ελέγχου των δαπανών υγείας παραμένει το μείζον πρόβλημα της πολιτικής υγείας διεθνώς. Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό υπάρχει αλλά σε μία λανθάνουσα κατάσταση που απορρέει μόνο από τους οικονομικούς δείκτες των δαπανών υγείας.

Μία από τις συνιστώσες του προβλήματος είναι και ο έλεγχος και η διαχείριση της δαπανηρής βιο-ιατρικής τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο διαδικασιών αγοράς ιατρικού εξοπλισμού διαπιστώνεται η έλλειψη προγράμματος ή και στόχου για τον έλεγχο και την διαχείριση της βιο-ιατρικής τεχνολογίας και γενικότερα του εκσυγχρονισμού της προμήθειας της ιατρικής τεχνολογίας. Διαφαίνεται μία άγνοια του τρόπου αναζήτησης νέων μορφών οργάνωσης, μία έλλειψη γνώσης για το πως θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις και οι δείκτες διαχείρισης έτσι ώστε οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαχείριση (αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα) της βιο-ιατρικής τεχνολογίας να τίθενται σε αμφισβήτηση.

Τι σημαίνει όμως εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προμήθειας του ιατρικού εξοπλισμού;

Τι σημαίνει έλεγχος και διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού;

Τι σημαίνει ορθολογική κατανομή του ιατρικού εξοπλισμού;

Υπάρχει πολιτική εξορθολογισμού στον τομέα της βιο-ιατρικής τεχνολογίας;

Εκσυγχρονισμός σημαίνει ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρήση των καταλληλότερων μεθόδων για την επίτευξή τους.

Έλεγχος σημαίνει τα μετρήσιμα δεδομένα ανάγκης, αξιολόγησης, απόδοσης και αποτελεσματικότητας της ιατρικής τεχνολογίας.

Εξορθολογισμός είναι μία διαδικασία ανατρεπτική στην υπάρχουσα σήμερα προχειρότητα, σπατάλη ή και αυθαιρεσία στον τομέα απόκτησης και διαχείρισης της βιο-ιατρικής τεχνολογίας. Η μη λοιπόν ύπαρξη εξορθολογισμού σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την αδυναμία εκσυγχρονισμού των διαδικασιών.

Πόσες όμως είναι οι δαπάνες επένδυσης της βιο-ιατρικής τεχνολογίας;

Πόση είναι η συμμετοχή της στις συνολικές δαπάνες υγείας;

Τα δύο αυτά ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν με την θεώρηση αν η σύγχρονη βιο-ιατρική τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και άκριτα αποδεκτή με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης ή όχι.

Αν η απάντηση είναι ναι, τότε δεν μιλάμε για το κόστος ή την συμμετοχή της ιατρικής τεχνολογίας στις δαπάνες υγείας, αλλά για την ορθολογική κατανομή της και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της. Τότε απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές στις διαδικασίες προμήθειας και διαχείρισης

Η διαχείριση της βιο-ιατρικής τεχνολογίας περιλαμβάνει το σύνολο των διεργασιών που αφορούν τις διαδικασίες απόκτησης, αξιολόγησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

Οι διεργασίες αρχίζουν με τις διαδικασίες απόκτησης
Ποια τεχνολογία χρειαζόμαστε;

Γιατί την χρειαζόμαστε ;

Που θα χρησιμοποιηθεί ;

Πως θα χρησιμοποιηθεί ;

Ποιο θα είναι το όφελος και ποια η αποτελεσματικότητα ;

Τα ερωτήματα αυτά σήμερα δεν απαντώνται. Δεν υπάρχουν διαδικασίες που ορίζουν την σκοπιμότητα και την αξιολόγηση της τεχνολογίας.

Η απόκτηση της “δαπανηρής” πραγματικά τεχνολογίας είναι αυθαίρετη, τυχαία και εξαρτώμενη από παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της χρήσης της τεχνολογίας αλλά με τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της διαχρονικής κοινωνικής παθογένειας .

Σε τι μπορεί να βασίζεται η στρατηγική διαχείρισης της βιο-ιατρικής τεχνολογίας σε μια εποχή τόσο γρήγορων αλλαγών, νέων καινοτομιών, και πλήρους αβεβαιότητας, όπως αυτή που βιώνει ο κόσμος; Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις, δεδομένα, στις οποίες μπορεί να βασισθεί η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το υπουργείο υγείας;

Οι υποθέσεις δεν είναι πολιτικές, είναι ποιοτικές, είναι περισσότερο τεχνοκρατικές και βασίζονται σε οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα τα οποία μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν σταθερά δεδομένα.

Η απαίτηση παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού βαθμού.
Το δημογραφικό πρόβλημα.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης.
Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.
Η κοινωνία της πληροφορίας
Οι μετατοπίσεις στην κατανομή του διαθεσίμου εισοδήματος, είναι η ομάδα σταθερών δεδομένων, πάνω στα οποία πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στον τομέα χάραξης της στρατηγικής.
Η διαχείριση λοιπόν της Βιο-ιατρικής Τεχνολογίας πρέπει να γίνεται βάσει των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών τεκταινόμενων, σε όλο το φάσμα και σε όλη την κλίμακα, που επηρεάζουν αυτή την διαχείριση.

Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο ευάλωτο σύστημα των προμηθειών των νοσοκομείων και την διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων με ενιαία κωδικοποίηση και αντίστοιχες κλινικές προδιαγραφές.

Οι προδιαγραφές, θα πρέπει να συντάσσονται με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν την δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του προϊόντος.

Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας, που αποτελεί σήμερα ένα από τα μείζονα θέματα στην διαχείριση της βιο-ιατρικής τεχνολογίας, θα πρέπει να βασίζονται σε διεθνή δεδομένα.

Ο προγραμματισμός των προμηθειών και η διενέργεια των διαγωνισμών όπως πραγματοποιείται σήμερα περιπλέκει τόσο τις διαδικασίες όσο και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της βιο-ιατρικής τεχνολογίας.

Σήμερα, η απόκτηση και διαχείριση της βιο-ιατρικής τεχνολογίας χαρακτηρίζεται επιγραμματικά από:

=> χαμηλότατο βαθμό αξιοποίησης και απόδοσης
=> έντονη χωροταξική ανομοιογένεια
=> έλλειψη κριτηρίων αξιολόγησης και
=> προώθηση μη ορθολογιστικής επενδυτικής πολιτικής

Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται ότι δεν υπάρχουν σήμερα δεδομένα που αφορούν την βιο- ιατρική τεχνολογία, βάσει των οποίων θα μπορούσε να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης της βιο-ιατρικής τεχνολογίας.

Δεν υπάρχει πλήρης και σωστή καταγραφή του ιατρικού εξοπλισμού βάσει της οποίας θα αξιολογούνται όλες οι απαιτήσεις των νοσοκομείων.
Δεν υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης καθώς και δείκτες απόδοσης του υπάρχοντος βιο- ιατρικού εξοπλισμού.
Δεν υπάρχει μελέτη χωροταξικής κατανομής και διάχυσης της ιατρικής τεχνολογίας.
Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για το σύγχρονο νοσοκομειακό περιβάλλον, την χρήση της πληροφορικής στα Νοσοκομεία και τις επιδράσεις του στην διαχείριση της βιο- ιατρικής τεχνολογίας.
Το πρόβλημα δεν έγκειται στο ποιος φορέας θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, αλλά με ποια αυστηρά μεθοδολογικά κριτήρια και δεδομένα θα αξιολογήσει τις απαιτήσεις των νοσοκομείων, τις ανάγκες του ιατρικού κόσμου και τελικά τις επιπτώσεις των δαπανών στο κοινωνικό όφελος και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα σε άρθρα, μελέτες , βιβλιογραφία και φυσικά στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα λοιπόν μετατίθεται στην διαχείριση αυτών των πληροφοριών , στην αξιολόγηση τους, στην μεταφορά τους στα ελληνικά δεδομένα και στην εφαρμογή τους στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σήμερα το πρόβλημα και ο προβληματισμός είναι πώς θα διευρυνθεί ο κύκλος εκείνων που θα έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες και πώς οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από που βρίσκεται το νοσοκομείο, αφού η δυνατότητα λήψης και αποστολής πληροφοριών έχει καταστεί το νέο τεκμήριο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Η γνώση και η πληροφόρηση, είναι πλέον αλληλένδετες και η πρόσβαση στα δεδομένα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο και την ανάπτυξη. Ο k. Shashi Tharoor, συγγραφέας και πρώην βοηθός του Γ.Γ. του ΟΗΕ σε θέματα επικοινωνίας, υποστηρίζει χωρίς ενδοιασμό ότι «η νέα γραμμή της φτώχειας χαράζεται από το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι μόνο από τούς οικονομικούς δείκτες των χωρών.

Πηγή: Hospital Supply HTA

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

70 εγκαταλελειμμένα παιδιά στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία – Στα χαρτιά ο νέος Ξενώνας Εφήβων!

Είναι σύνηθες, όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, τα προβλήματα να μην λύνονται. Αυτό συνέβη και με τα παιδιά που "φιλοξενούνται" στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία μετά από εισαγγελική παραγγελία, επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλες μεταβατικές δομές. Το πρόβλημα προκάλεσε θόρυβο τον περασμένο Απρίλιο, όμως, ακόμα δεν βρήκε τη λύση του...


Η εγκατάλειψη από την πολιτεία δεκάδων παιδιών, που “φιλοξενούνται” σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία σε ακατάλληλο γι'αυτά περιβάλλον -καθώς η επιμέλειά τους, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς τους με εισαγγελική παραγγελία- είναι παλιά πληγή στη χώρα μας, η οποία κατά καιρούς επανέρχεται.

Ήταν στα μέσα του περασμένου Απριλίου όταν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), αλλά και οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων “Αγ.Σοφία” ανέδειξαν το πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλων προνοιακών δομών και κατήγγειλαν τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες φιλοξενούνται "προσωρινά” εδώ και χρόνια, 40 ασυνόδευτα παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων "Αγ.Σοφία".

Οι αποκαλύψεις για την παραβατικότητα που έχουν αναπτύξει οι έφηβοι -οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν βεβαρημένο ιστορικό εξαιτίας τραυματικών οικογενειακών εμπειριών- αλλά και η μηδενική μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας για την αποκατάσταση της ψυχοκοινωνικής τους ισορροπίας, προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.


Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναγκάστηκε να ασχοληθεί με το πρόβλημα, το οποίο ωστόσο, δεν της ήταν άγνωστο. Ο πρώην υπουργός Υγείας κ.Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε -μετά από σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια- ότι θα δημιουργηθούν, όχι ένας, αλλά δύο Ξενώνες για Εφήβους (ένας για αγόρια και ένας για κορίτσια) σε δομές που θα παραχωρήσει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), μετά από σχετική Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογραφεί με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μάλιστα, δεσμεύτηκε να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις αρχές Μαΐου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία που δόθηκε για τη λειτουργία των ξενώνων ήταν τα τέλη Ιουνίου.


Παίδων "Αγ.Σοφία"

Ποια είναι η εικόνα σήμερα
Οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν, ενώ οι 40 έφηβοι του “Αγία Σοφία” που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην έχουν βρει μόνιμη στέγη, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα παιδιά (από 10 έως 16ετών) που φιλοξενούνται σήμερα στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι:

35 στο Παίδων “Αγ.Σοφία”
15 στο Παίδων “Αγλ. Κυριακού”
22 στο Παίδων “Πεντέλης”
Σ' αυτά έρχονται να προστεθούν και περίπου 20 βρέφη εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στα δημόσια μαιευτήρια “Ελενα Βενιζέλου” και “Αλεξάνδρα”, εξαιτίας προβλημάτων υποστελέχωσης του Κέντρου Βρεφών “Η Μητέρα”, δομή που θα μπορούσε να τους προσφέρει προσωρινή φιλοξενία.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα" αναγκάστηκε προεκλογικά να ανακοινώσει το κλείσιμο του κέντρου υποδοχής βρεφών, λόγω έλλειψης προσωπικού.


Ειδικευόμενοι του Παίδων “Αγ.Σοφία”: “Καμία αλλαγή από τον Απρίλιο”
Ο γιατρός Σωτήρης Σεμερτζιάν, μέλος της Επιτροπής Ειδικευομένων Ιατρών της Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής του Παίδων “Αγ. Σοφία”, υποστηρίζει μιλώντας στο Iatropedia.gr ότι η κατάσταση παραμένει η ίδια:

“Καμία θεσμική ή νομική αλλαγή. Όπως τα λέγαμε και τον Απρίλιο. 'Εχουμε περισσότερα ή λιγότερα παιδιά και περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα μαζί τους. Μέχρι τέλη Ιουνίου είχαν πει ότι θα ήταν έτοιμη μία νέα δομή και προφανώς δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια ενέργεια. Κάποια παιδιά προχώρησαν παρακάτω σε ιδρύματα, αλλά ήρθαν άλλα. Εξακολουθεί η ροή των περιστατικών”, αναφέρει ο γιατρός.Οι έφηβοι δεν λαμβάνουν ειδική φροντίδα, με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Μετά από σειρά βίαιων επιθέσεων που σημειώθηκαν εναντίον του προσωπικού του νοσοκομείου, αλλά και άλλων νοσηλευομένων παιδιών, οι γιατροί του Παίδων “Αγ. Σοφία” πήραν την πρωτοβουλία στα τέλη Απριλίου και έστειλαν επιστολή στον Διοικητή του Νοσοκομείου και το υπουργείο Υγείας, στην οποία έκαναν λόγο για σαφή “κακοποίηση” των παιδιών :

“Τα περισσότερα παιδιά είναι ασυνόδευτα, απέχουν από εκπαιδευτικές δραστηριότητες-σχολείο, δεν έχουν κανέναν οικείο, δεν έχουν συγκεκριμένους ενήλικες φροντιστές και οι μέρες τους κυλούν χωρίς περιεχόμενο. Γεγονός που συνιστά μια ξεκάθαρη μορφή ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα ίδια τα παιδιά, που κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο διαβιούν χωρίς την απαραίτητη φροντίδα και προσοχή. Αναπόφευκτα, το δυσμενές για εκείνα περιβάλλον, επιδεινώνει την ψυχική τους κατάσταση και τη συμπεριφορά τους", τόνιζαν χαρακτηριστικά οι γιατροί στην επιστολή τους.


Ο γιατρός κ. Δεμερτζιάν επισημαίνει σήμερα, ότι οι γιατροί εξακολουθούν να ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες για τα παιδιά αυτά: “Αξιοπρεπείς συνθήκες και ασφάλεια! Πρώτα και κύρια για τα ίδια τα παιδιά, για τα υπόλοιπα που νοσηλεύονται και για εμάς το προσωπικό”, αναφέρει ο γιατρός και συμπληρώνει: “Θεωρούμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της λύσης είναι να μην έρχονται αυτά τα παιδιά στο Παίδων για διαμονή. Αν δεν είναι απαραίτητο για την υγεία τους, να βρίσκονται εξ' αρχής σε κάποιον χώρο υπό την ευθύνη κάποιων ανθρώπων, που θα μπορούν να τα χειριστούν ως προσωρινοί κηδεμόνες ή επιτηρητές. Αλλιώς καταντάμε να γίνεται το νοσοκομείο “σπίτι” τους. Και όχι χώρος που γίνονται προληπτικές εξετάσεις”

 

ΠΟΕΔΗΝ: “Αν δεν σταματήσει η ροή των παιδιών με εισαγγελικές παραγγελίες, δεν θα λυθεί το πρόβλημα”
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) κ. Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει ότι οι νέες ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (το οποίο εποπτεύει τις προνοιακές δομές) θα πρέπει να συνεργαστούν με τοΕθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ώστε να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατό. Οι διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου στο Υπουργείο Υγείας από το Εργασίας, για τη δημιουργία του ξενώνα θα πρέπει να επισπευσθούν, αναφέρει ο κ. Γιαννάκος:

“'Ολα στη “σκέψη” έχουν μείνει. Επίσης, το υπουργείο Υγείας δεν είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του Ξενώνα, θα πρέπει να τη δώσει σε ΜΚΟ. Πότε θα γίνουν όλα αυτά; Η λύση είναι συγκεκριμένη. Χρειάζονται επειγόντως νέες δομές και στελέχωση. Πώς να πάνε τα παιδιά σε προνοιακές μονάδες, όταν η λίστα αναμονής είναι 1 χρόνος; Πως να μεταφερθούν τα βρέφη από τα μαιευτήρια στο “Μητέρα”, όταν έκλεισε το τμήμα και δεν γίνονται εισαγωγές; Δεν υπάρχει προσωπικό, υπάρχει συρρίκνωση της λειτουργίας. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική με λίγα λόγια για να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Και το ΕΚΚΑ πρέπει να πάρει την ευθύνη να μην στέλνει παιδιά με εισαγγελική παραγγελία στα παιδιατρικά νοσοκομεία”, τονίζει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.


Συνήγορος του Παιδιού: "Τα παιδιά εκδηλώνουν ακόμη και μεταδιδόμενα νοσήματα στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία"
Από το 2015, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει συντάξει σχετική 'Εκθεση, με τις διαπιστώσεις του για τη λειτουργία ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, με τίτλο “Τα Δικαιώματα των Παιδιών που ζουν σε ιδρύματα”.

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στο πρόβλημα της μακροχρόνιας παραμονής των ασυνόδευτων παιδιών στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, αλλά και στις σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις του:

“Ο αριθµός των παιδιών που εισάγονται ή παραµένουν στο νοσοκοµείο για κοινωνικούς λόγους έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται παιδιά µεταναστών και προσφύγων, τα οποία πολλές φορές δεν οµιλούν ούτε κατανοούν την ελληνική γλώσσα, γεγονός που προκαλεί επιπρόσθετες δυσκολίες στην παραµονή και φροντίδα τους στον χώρο του νοσοκοµείου. Οι επιπτώσεις της κατάστασης αυτής στα ενδιαφερόµενα παιδιά είναι πολλαπλές, καθώς σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη και δύσκολη περίοδο βρίσκονται ουσιαστικά µόνα τους σε άγνωστο περιβάλλον, χωρίς σταθερά πρόσωπα φροντίδας, µε πολλούς περιορισµούς, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη ή τα αναγκαία ερεθίσµατα. Αναφέρονται περιπτώσεις παιδιών που εκδηλώνουν νοσήµατα, ως αποτέλεσµα της µακρόχρονης παραµονής στο νοσοκοµείο. Επίσης, συχνό φαινόµενο είναι η εισαγωγή τους σε µονάδες νοσηλείας παιδοψυχιατρικών κλινικών των νοσοκοµείων, λόγω αντιδράσεων συµπεριφοράς οι οποίες δεν συνιστούν ψυχική διαταραχή, αλλά απόρροια εµπειριών κακοποίησης ή παραµέλησης, ή ακόµη και της ίδιας της παραµονής τους στο νοσοκοµείο στις παραπάνω συνθήκες”.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού ΕΔΩ
 

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

Οι «καυτές πατάτες» για την κυβέρνηση της ΝΔ στην Υγεία

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνει «καμένη γη» στην Υγεία. Ούτε όμως και 250 εκατ. ευρώ πλεόνασμα στα νοσοκομεία, όπως έλεγε. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και υπάρχουν μεγάλες «καυτές πατάτες» για τον νέο υπουργό Υγείας.

Όπως έχουμε ήδη γράψει, επικρατέστερος εμφανίζεται ο γιατρός κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος εκλέγεται στην Καρδίτσα και μέχρι πρότινος ήταν γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. Δίπλα του φέρεται ότι θα βρεθεί ο τεχνοκράτης κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος είχε διατελέσει γ.γ. του υπουργείου Υγείας, πρόεδρος του ΕΟΦ και πρόεδρος της Α΄ ΥΠΕ Αττικής.

Ο κ. Κοντοζαμάνης είχε βασικό ρόλο στη σύνταξη του προγράμματος της ΝΔ για την Υγεία και θεωρείται ο κατάλληλος άνθρωπος για να υποστηρίξει τον κ. Τσιάρα, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε πολιτική εμπλοκή με την Υγεία. Ωστόσο, ως ιατρός μικροβιολόγος-βιοπαθολόγος είναι βέβαιο ότι έχει γνώση για τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι του στον ιδιωτικό τομέα και είχαν ως αποτέλεσμα την απεργία λίγο πριν τις ευρωεκλογές.

Πιέσεις για αύξηση χρηματοδότησης

Η πρώτη «καυτή πατάτα» λοιπόν δεν είναι άλλη από τις απαιτήσεις και πιέσεις όλων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί, εργαστηριακοί γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακοβιομήχανοι, φυσικοθεραπευτές μέχρι και οπτικοί είναι δυσαρεστημένοι, καθώς ο υφιστάμενος κλειστός προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Έτσι, καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά σε εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback).

Τα μέτρα αυτά εισήχθηκαν με τα Μνημόνια ως έκτακτα μέτρα και εύλογα πλέον οι πάροχοι θέτουν ζήτημα κατάργησής τους. Η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ ελάχιστα είπε προεκλογικώς για το τι ακριβώς θα κάνει. Γενικόλογα, άφηνε να εννοηθεί ότι τα χρήματα επαρκούν και πως θα χρειαστεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου – εκεί που απέτυχε παταγωδώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη δαπάνη για φάρμακα, τόσο εξωνοσοκομειακά όσο και στα νοσοκομεία. Ενδεικτικά μόνο να αναφερθεί ότι, το 2018, οι συνολικές εκπτώσεις και επιστροφές έφθασαν το αστρονομικό ποσό του 1,4 δις ευρώ, ενώ ο κλειστός προϋπολογισμός ήταν περίπου 2,5 δις (1,945 δις + 550 εκατ.).

Μένει να δούμε λοιπόν ποια μέτρα θα λάβει η νέα κυβέρνηση, ώστε να ελεγχθεί πραγματικά η κατανάλωση φαρμάκων, χωρίς φυσικά να μειωθεί η ποιότητα της περίθαλψης προς τους πολίτες. Το βασικό ερώτημα είναι: Θα τολμήσει η ΝΔ να ελέγξει με αυστηρότητα τη συνταγογράφηση φαρμάκων από τους γιατρούς;

Την ίδια στιγμή εδώ και ενάμιση χρόνο κανένα νέο φάρμακο, που έχει λάβει άδεια στην Ε.Ε. δεν έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, καθώς έχει κολλήσει η διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ. Το ζητούμενο λοιπόν για τη νέα κυβέρνηση είναι να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Γενικότερα, στο πρόγραμμά της, η ΝΔ κάνει λόγο για δημιουργία ξεχωριστού οργανισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας. Φυσικά, ο οργανισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη (άλλες χώρες έκαναν μερικά χρόνια!) και το ερώτημα είναι τι θα κάνει με την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα τη διατηρήσει, αλλάζοντας τη σύνθεσή της.

Ανατιμολόγηση φαρμάκων

Η δεύτερη καυτή πατάτα αφορά την ανατιμολόγηση όλων των φαρμάκων. Η προηγούμενη κυβέρνηση άλλαξε το σύστημα, πριν από μερικούς μήνες, γεγονός το οποίο η ΝΔ χαρακτήρισε δώρο κυρίως προς τις ξένες φαρμακοβιομηχανίες. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ήταν έτοιμη να προχωρήσει στην ανατιμολόγηση, αλλά τελευταία στιγμή έκανε πίσω, φοβούμενη προφανώς την κριτική ότι δίνει αυξήσεις στα φάρμακα…

Με βάση το νέο σύστημα, τα πρωτότυπα φάρμακα λαμβάνουν τιμή με βάση το μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης, ενώ μέχρι πρότινος λαμβάνονταν υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των 26 χωρών της Ευρώπης. Επίσης με το νέο σύστημα, θα πρέπει να γίνεται μία ανατιμολόγηση το χρόνο, έναντι δύο με το παλαιότερο.

Η ΝΔ λοιπόν πρέπει να πάρει αποφάσεις άμεσα, καθώς ήδη έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την τελευταία ανατιμολόγηση. Παράλληλα, πρέπει να καταργήσει το ισχύον (αφού άσκησε κριτική στη Βουλή) και να παρουσιάσει το δικό της το ταχύτερο δυνατόν.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Η απερχόμενη κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει αλλαγές στην ΠΦΥ, δημιουργώντας τις λεγόμενες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία περίπου 100 μονάδες, ενώ στόχος ήταν να γίνουν συνολικά άλλες 150.

Η ΝΔ είχε ασκήσει δριμεία κριτική για το εγχείρημα και είχε εξαγγείλει ότι αν εκλεγεί θα καταργήσει τις ΤΟΜΥ, ενσωματώνοντάς τες στα υπάρχοντα κέντρα υγείας. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί και κυρίως ποια θα είναι η δική της μεταρρύθμιση.

Στο πρόγραμμά της αναφέρει ότι θα εφαρμόσει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, προχωρώντας σε συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς. Μοντέλο που έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες, όπως Πορτογαλία και Ιρλανδία. Πολλοί ειδικοί μάλιστα λένε ότι ταιριάζει καλύτερα στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, σε σχέση με τον πληθυσμό.

Γενικότερα, η ΝΔ έχει εξαγγείλει ότι θα επενδύσει στην πρόληψη. Μένει να δούμε πώς αυτό θα γίνει πράξη.

Επιλογή στελεχών

Η ΝΔ είχε ασκήσει έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για την κομματική επιλογή διοικητών σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς στο χώρο της Υγείας. Γενικά, εκτιμάται ότι στο χώρο της Υγείας χρειάζονται περίπου 200 στελέχη για να αναλάβουν τη διοίκηση νοσοκομείων και φορέων, όπως ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, Επιτροπή Προμηθειών, ΑΕΜΥ Α.Ε. κλπ.

Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν για τον Κ. Μητσοτάκη – ο οποίος στις διακηρύξεις του είναι υπέρ της αξιοκρατίας – είναι να θεσπίσει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό πλαίσιο για την ανάδειξη των στελεχών, που θα αναλάβουν τη διοίκηση και διαχείριση στο χώρο της υγείας.

Για να σας δώσω μία αδρή εικόνα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα, αρκεί να σας αναφέρω ότι μεγάλα νοσοκομεία έχουν προϋπολογισμό 100-200 εκατ. ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται κονδύλια ύψους 4,5 δις ευρώ!

Υ.Γ. Προεκλογικώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κάθετος για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Θεωρώ ότι το μέτρο αυτό μαζί με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (και φυσικά την τήρηση της άρσης του) πρέπει να γίνουν άμεσα και θα κρίνουν πολλά για την αξιοπιστία της νέας κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr/

 

ΕΛΛΟΚ: Κίνδυνοι από το πλαφόν στις απεικονιστικές εξετάσεις

Συντάκτης: Virus

Νέος Γολγοθάς για τους καρκινοπαθείς προέκυψε, σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, εξαιτίας της απόφαση του ΕΟΠΥΥ να θέσει μηνιαίο πλαφόν ανά μηχάνημα, στις απεικονιστικές εξετάσεις (Αξονικές, Μαγνητικές, Μαστογραφίες), που εκτελούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Στόχος είναι η μείωση της δαπάνης αλλά «πετώντας για ακόμη μία φορά το μπαλάκι στους ασθενείς», σημειώνει η ΕΛΛΟΚ.

Συμφωνώντας με την αναγκαιότητα εξορθολογισμού στο τομέα των απεικονιστικών εξετάσεων, η ΕΛΛΟΚ εξηγεί ότι με αυτό τον τρόπο που επιχειρείται η περικοπή των δαπανών, ο οργανισμός «μετακυλύει ξεκάθαρα» αυτήν «στον αδύναμο κρίκο του συστήματος, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους».

Γι’ αυτό και πολλούς άλλους κινδύνους που παραθέτει παρακάτω καλεί τον ΕΟΠΥΥ να ανακαλέσει την απόφασή του.

Απαραίτητα μέτρα

Μια τέτοια προσπάθεια σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί με συγκεκριμένα βήματα όπως είναι η εφαρμογή των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η μέριμνα για την λειτουργία του εξοπλισμού που υφίσταται στις δημόσιες δομές, ο οποίος σήμερα υπολειτουργεί, (αύξηση ωραρίου λειτουργίας) αλλά και η αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού με σύγχρονη τεχνολογία.
Κίνδυνοι για τον ασθενή

«SOS» εκπέμπει η ΕΛΛΟΚ, αφού το νέο σύστημα των περιορισμών που εισάγει ο ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει «εκθέτει τους ασθενείς σε μία σειρά κινδύνων, για τους οποίους δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα».

Συγκεκριμένα, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι δεν υπάρχει διάκριση του επείγοντος περιστατικού, από εκείνα που μπορούν να προγραμματιστούν αρκετά νωρίτερα, με ότι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των ασθενών.

Επίσης, η ΕΛΛΟΚ ισχυρίζεται ότι «επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς, καθώς με το νέο μέτρο δε θα περιοριστεί η συνολική δαπάνη, αλλά μόνο η δημόσια δαπάνη, που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ».

Απόφαση στο πόδι

Ακόμη, δεν έχει διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία οι ασθενείς θα μπορούν να ελέγχουν τόσο την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ραντεβού σε πραγματικό χρόνο, όσο και την πληρότητα των διαγνωστικών κέντρων.

«Με την ισχύουσα διάταξη, το κάθε διαγνωστικό κέντρο θα μπορεί να εφαρμόζει την πολιτική του κατά το δοκούν, γεγονός που θα οδηγήσει στην εμφάνιση κερδοσκοπικών φαινομένων (Στο παρελθόν υπήρξε έντονο το ίδιο φαινόμενο όταν είχαν τεθεί τα όρια στις ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιατρών)» καταγγέλλει η ΕΛΛΟΚ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι συρρικνώνεται ο αριθμός των ασθενών που θα μπορούν να επιλέξουν τα διαγνωστικά κέντρα με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και καλύτερες διαγνωστικές δυνατότητες, εξασφαλίζοντας καλύτερες υπηρεσίες, με μειωμένη έκθεση σε ακτινοβολία, σε σχέση με αυτά που διαθέτουν παλαιότερο ή ανασκευασμένο εξοπλισμό.

Επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης

Μεταξύ άλλων, διευρύνεται η ανισότητα μεταξύ των ληπτών υπηρεσιών υγείας, καθώς θα διενεργούνται οι ιατρικές πράξεις σε καθορισμένο χρόνο, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των πολιτών να τις πραγματοποιήσουν .

Σαφώς για τα διαγνωστικά κέντρα «λειτουργεί ως αντικίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς δεν αναγνωρίζεται η αξία της ποιότητας και δεν επιβραβεύεται η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους ασθενείς».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ζητά από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να αποσύρει άμεσα το συγκεκριμένο μέτρο, αναλογιζόμενη τις κοινωνικές διαστάσεις των επιλογών της. Ταυτόχρονα να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή χρήση των υπηρεσιών υγείας καθώς και την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

Νίτσας: Η ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας έχει χειροτερέψει κατά 65,2%

«Μέρα με τη νύχτα απέχουν οι απόψεις των πολιτών, από αυτές της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, για την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 2019» όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας στο πλαίσιο της παρουσίασης της καθιερωμένης έρευνας για την Υγεία -για έβδομη συνεχόμενη χρονιά την ίδια περίοδο- που πραγματοποιεί για λογαριασμό του συλλόγου η εταιρεία δημοσκοπήσεων “to the point”.

Μέρα με τη νύχτα απέχουν οι απόψεις των πολιτών, από αυτές της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, για την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 2019» όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας

Ο κ. Νίτσας επισήμανε ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες «τα δύο τελευταία χρόνια η ποιότητα των υπηρεσιών έχει… χειροτερέψει κατά 65,2% παρά τις επίμονες και συνεχείς διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου ότι έχει… βελτιωθεί!»

Η έρευνα αναδεικνύει κι άλλα στοιχεία, όπως ότι «η υποχρεωτική επίσκεψη στον οικογενειακό γιατρό, μέσω ασφαλιστικού φορέα, θα δυσκολέψει την υπάρχουσα κατάσταση» επισήμανε ο αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Θ. Νίκος Μπάτζιος και ότι «ποσοστό 68,4% δεν έχει εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό ενώ ποσοστό 67,6% δεν γνωρίζει τι είναι οι ΤΟΜΥ – Τοπικές Μονάδες Υγείας». Την ίδια ώρα «το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια θεωρεί ότι έχει αυξηθεί κατά 45,6%».

Ιδιωτικά ιατρεία
Σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες επισκέπτονται κυρίως ιδιωτικά ιατρεία, στη συνέχεια νοσοκομεία και συμβεβλημένους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδιωτικά νοσοκομεία και τέλος τις ΠΕΔΥ.

Ο πρόεδρος του Ι.Σ.Θ. Νίκος Νίτσας απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός (ο οποίος συμβουλεύει την επόμενη κυβέρνηση για θέματα της αρμοδιότητας του) τόνισε ότι «η νυν ηγεσία ζητά από τους… επόμενους όσα δεν έχει πράξει ο ίδιος!

Βεβαίως και οι δομές υγείας πρέπει να ενισχύονται με γιατρούς, όμως οι μισθοί πείνας και η γενικότερη απαξιωτική συμπεριφορά των αρμόδιων υπουργών Υγείας της σημερινής κυβέρνησης τους έστειλε… μαζικά στο εξωτερικό!

Η απερχόμενη κυβέρνηση σπατάλησε ευρωπαϊκά κονδύλια -δύο χρόνων- για δημιουργία θνησιγενών μονάδων υγείας (ΤΟΜΥ) ενώ θα μπορούσε μ΄ αυτά τα χρήματα του ΕΣΠΑ να ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές, να ανακουφίσει και να γλυτώσει τους πολίτες από περιττή γραφειοκρατία και αναχρονιστικά πισωγυρίσματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.»

Μεταρρύθμιση…
Χαρακτηριστικά ο υπουργός είπε ότι «θα συνεχιστεί η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Θα προχωρήσει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού με νέα φιλοσοφία, μέσα από αποκεντρωμένες δημόσιες δομές ή θα βάλλουν «Χ»; Θα συνεχιστεί η ηθικοποίηση του συστήματος υγείας; Αυτά είναι τα κρίσιμα πολιτικά διακυβεύματα…»

Απαντώντας ο πρόεδρος του Ι.Σ.Θ. Νίκος Νίτσας τόνισε «Χ έχουν βάλει οι πολίτες στις ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) και στον οικογενειακό γιατρό. Το 67,6% δεν γνωρίζει τι είναι οι ΤΟΜΥ και ο οικογενειακός γιατρός. Μόνο 4% έχουν επισκεφθεί τις νέες δομές ΠΦΥ του Υπουργείου Υγείας.

Περιμένουμε από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, να ενσκήψει στο πρόβλημα της περίθαλψης. Αξιοποιώντας τόσο τις προτάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου όσο και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Πράγμα που δεν έχει γίνει από τη σημερινή ηγεσία και είναι η αιτία της δυσαρέσκειας των πολιτών που αποτυπώνεται στην έρευνα του Ι.Σ.Θ.»

ΠΗΓΗ:https://www.healthpharma.gr/

 

Σκέτη απογοήτευση για τους Έλληνες η δημόσια υγεία – Τι έδειξε έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης

Τη διαχρονική απογοήτευση των πολιτών από τη δημόσια υγεία κατέδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας, την οποία διεξήγαγε η εταιρεία «to the point» για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ).


Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΙΣΘ, Νικόλαος Νίτσας, το ποσοστό της απογοήτευσης από την παρεχόμενη υγεία διαμορφώνεται γενικά σε 64,7%, ενώ, ειδικά στις ηλικίες 55 με 65 ετών, που είναι οι πιο ευάλωτες και απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα υγείας, αγγίζει το 79,6%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «to the point», Δημήτρης Κατσαντώνης, διευκρίνισε ότι στην έρευνα συμμετείχαν 950 άτομα από όλον τον νομό Θεσσαλονίκης, ενώ ανέφερε ότι η ίδια έρευνα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 2012 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση το 2014.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας, ο κ. Νίτσας σημείωσε ότι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα λεγόμενα και τον απολογισμό της ηγεσίας του υπουργείου υγείας. «Οι εκτιμήσεις των πολιτών ταυτίζονται και με τη δική μας άποψη ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τα λεχθέντα από το υπουργείο υγείας, υπάρχει αντίθεση με τα πραγματικά δεδομένα στο χώρο της δημόσιας υγείας» πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι το 65% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει χειροτερέψει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η πλειονότητα των ασθενών επισκέπτεται ιδιωτικά ιατρεία, μετά νοσοκομεία και μετά συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΠΥ ενώ η επίσκεψη στα κέντρα υγείας και τα ιατρεία του πρώην ΙΚΑ είναι πολύ χαμηλή, καθώς δεν δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση και χρηματοδότηση αυτών των δομών.

Γενικά μόνο το ένα τέταρτο του πληθυσμού, δεν επισκέπτεται κάποιον ιδιώτη γιατρό ενώ όσοι τον προτιμούν βασίζονται στην γνώμη γνωστών και φίλων για το πρόσωπο που θα επιλέξουν.

Κόστος ιατρικών υπηρεσιών
Σε ό,τι αφορά το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών η πλειονότητα πιστεύει ότι έχει αυξηθεί και 9% μόνο θεωρεί ότι έχει ελαττωθεί. Αυτό, ωστόσο, κατά την άποψη του κ. Νίτσα, έρχεται σε αντίθεση με τη μείωση των τιμών των ιατρικών επισκέψεων και συμβαίνει γιατί με έμμεσους τρόπους αυξήθηκε το κόστος των υπηρεσιών υγείας μέσω ΕΟΠΠΥ εξαιτίας της αύξησης της συμμετοχής από τη συνταγογράφηση, του πλαφόν με τα γενόσημα φάρμακα ή του πλαφόν για τη φαρμακευτική δαπάνη του ασθενή.

Οικογενειακός γιατρός
Αναφερόμενος στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, υπογράμμισε ότι το 72% των ερωτηθέντων γνωρίζει για τον οικογενειακό γιατρό, ενώ θεωρεί ότι θα δυσκολέψει γενικά τη σημερινή κατάσταση η υποχρεωτικότητα επίσκεψης σε αυτόν. Παράλληλα, ποσοστό 68% του δείγματος δεν έχει γραφτεί σε οικογενειακό γιατρό και αυτό συνέβη, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, επειδή δεν υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί.

«Οι συνθήκες που δίνει το υπουργείο για να υποχρεώσει τους γιατρούς να γίνουν οικογενειακοί είναι συνθήκες εργασιακής γαλέρας» σχολίασε και πρόσθεσε ότι οι γιατροί γύρισαν την πλάτη στο θεσμό, καθώς αμείβονται με 1.500 ευρώ μεικτά το μήνα, για να παρακολουθούν 2.500 ασφαλισμένους, με επτάωρη εργασία, χωρίς δικαίωμα αδειών, απουσίας και αναπλήρωσης και χωρίς κάλυψη για το ενοίκιο και τη γραμματέα, αλλά με υποχρέωση για την καταβολή του 40% του ποσού στον ΕΦΚΑ και του 30% στην εφορία. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι ότι εγγράφηκε στον θεσμό το 31% των ερωτηθέντων πολιτών και από αυτούς ποσοστό 61% τον επισκέφθηκαν.

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ)
Για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) ο κ. Νίτσας σχολίασε ότι «οι ίδιοι οι πολίτες βάζουν 'Χ' στις τόσο πολυδιαφημιζόμενες δομές του υπουργείου υγείας, για τις οποίες τα τρία τελευταία χρόνια ξοδεύτηκαν εκατομμύρια χρήματα του ΕΣΠΑ» και σημείωσε ότι μόλις το 4% των πολιτών έχουν επισκεφθεί μια τέτοια τοπική μονάδα υγείας.

Ηλεκτρονικής συνταγογράφηση
Σχετικά, τέλος, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση επισήμανε ότι ενώ ξεκίνησε πολύ χαμηλά και διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2012 σε ποσοστό 38%, σήμερα έφτασε στο 65%. «Θεωρούμε ότι είναι εργαλείο πολύ σημαντικό για την δημόσια υγεία. Μέσα από αυτό, το υπουργείο και όποιος θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τον τρόπο διακίνησης του φαρμάκου στη χώρα μας» πρόσθεσε.

Υπογράμμισε όμως την ανάγκη να μπουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για όλες τις παθήσεις αντί να υπάρχουν «κόφτες» στη συνταγογράφηση που απαγορεύουν και δημιουργούν κωλύματα σε πολλά είδη θεραπείας.

Ιδιωτική ασφάλιση
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, ποσοστό 14% έχει κάποια ιδιωτική ασφάλιση ενώ η πλειονότητα των πολιτών βασίζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σε αυτό το μήκος κύματος, υπογράμμισε ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί όχι με λόγια αλλά με έργα. «Η δημόσια υγεία χρήζει εντατικής θεραπείας. Δεν άλλαξε η άποψη των πολιτών για τη δημόσια υγεία. Οι κυβερνώντες οφείλουν να αποδεχτούν τη γνώμη των πολιτών, των ερωτηθέντων και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να στηθεί με διαφορετικό τρόπο» τόνισε, λέγοντας ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΗΓΗ:https://www.iatropedia.gr/

 

Επιστολή «φωτιά» στα κόμματα για την ψηφιακή υγεία

Συντάκτης: Μαρία Αλιμπέρτη - Virus

Πενιχρή είναι η επένδυση στην ψηφιακή υγεία στον υπάρχων προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Πληροφορικής Υγείας, στερώντας από το Σύστημα Υγείας και τους πολίτες την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων.

Με αφορμή τις δημόσιες προτάσεις του ΕΣΠΥ προς τα πολιτικά κόμματα που θα κριθούν στις επερχόμενες εκλογικές αρχαιρεσίες, ο πρόεδρος του, κ. Γιώργος Κακουλίδης εξήγησε στο Virus ότι με βάση εξειδικευμένους δείκτες εξοικονόμησης από διεθνείς μελέτες προκύπτει ότι «η ανταποδοτικότητα είναι ένα προς επτά, δηλαδή εάν επενδύσεις ένα ευρώ σου γυρίζει πίσω επτά. Εάν επενδύσουμε 50 εκ. ευρώ, μπορούμε να έχουμε όφελος 350 εκ.ευρώ».

Μη ευήκοα ώτα

Όπως μας διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΕΣΠΥ, προσπάθειες μετάγγισης της γνώσης πραγματοποιήθηκαν προς την υπάρχουσα ηγεσία του υπουργείου, αλλά λόγω αργών ρυθμών δεν καρποφόρησε, «σε ένα επίπεδο, μιλάγαμε με τον γενικό γραμματέα και με συμβούλους» ενώ στάλθηκαν πολλές επιστολές με μεγάλο κόστος από την μεριά του συνδέσμου.

Σε ότι αφορά την επένδυση στην ψηφιακή υγεία ο κ. Κακουλίδης μας μετέφερε την άποψη συμβούλου του υπουργείου ότι η επένδυση των «13 εκατ. ευρώ θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στα 50 εκατ. ετησίως. Είμαστε 10 φορές κάτω από τους ευρωπαϊκούς δείκτες». Με νόημα υπογράμμισε ο κ. Κακουλίδης, δηλαδή «είμαστε τραγικά πίσω», συγκρίνοντας με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Λιθουανία.

Στην περαιτέρω μηχανογράφηση των δομών είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εστιάσει το σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΠΥ, διασφαλίζοντας εξοικονόμηση για τα φάρμακα, αλλά και εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και μείωση νοσηλίων.

Διασφάλιση πόρων

Κυρίως όμως, ο κ. Κακουλίδης ισχυρίζεται ότι «θα μπορούσαμε να μετακυλήσουμε κόστος από τη Δευτεροβάθμια, 200 εκατ. ευρώ στην Πρωτοβάθμια νοσηλεία», επιτυγχάνοντας την προώθηση της Προαγωγής Υγείας, άρα να «έχεις πιο ευχαριστημένους και υγιείς πολίτες». Η λύση αυτή μάλιστα δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΠΥ.

Στο ερώτημά μας τι εμποδίζει όμως τις εκάστοτε κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα, ο κ.Κακουλίδης έδωσε την αφοπλιστική απάντηση, «δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν». Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι «το μεγάλο πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας και γενικότερα στην Ελλάδα είναι ότι αυτοί που διοικούν δεν γνωρίζουν τι δεν γνωρίζουν».

Η άγνοια στέκεται τροχοπέδη, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του συνδέσμου, καθώς η πληροφορική αποτελεί κομμάτι της οργάνωσης, παρέχει νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες και προς τους γιατρούς. Αντιθέτως, η υιοθέτηση και η εφαρμογή τέτοιων εργαλείων θα μπορπύσε να αποφέρει «τουλάχιστον τρεις φορές πίσω».

Κώλυμα για κάθε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον κ. Κακουλίδη αποτελεί η απουσία δομών και μηχανισμών για την λήψη τεχνογνωσίας. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα έπρεπε να επιχειρήσουν άνοιγμα προς τον ιδιωτικό τομέα «ώστε να γίνουν συμπράξεις» με στόχο την μεταφορά της τεχνογνωσία, αφού η στρατηγική της Υγείας ειδικά στην Ελλάδα δρομολογείται από το κράτος.

Οι προτάσεις

Υπό την σκέψη ότι η πληροφορική αποτελεί κυρίαρχο μέσο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας αλλά και ένα ουσιαστικό εργαλείο άσκησης τεκμηριωμένης πολιτικής, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) υποβάλλει μια σειρά από επιχειρησιακές και οργανωτικές προτάσεις.

Πρώτος Πυλώνας:

Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας του Πολίτη (Participatory Medicine – Συμμετοχική Υγεία) ως απαραίτητο στοιχείο κάθε δράσης πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Δεύτερος Πυλώνας:

Υιοθέτηση και Διείσδυση των Καινοτόμων Υπηρεσιών Υγείας που θα συμβάλουν στην παρακολούθηση του επιπέδου της υγείας του πολίτη, στην ενεργή συμμετοχή του, προλαμβάνοντας και εξοικονομώντας δαπάνες από την δευτεροβάθμια φροντίδα, με αποτέλεσμα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

Τρίτος Πυλώνας:

Στοχευμένη Ενίσχυση της Νέας Οικονομίας της Πληροφορικής, η οποία μπορεί να θέσει την Ελλάδα σε κέντρο καινοτομίας για την Ψηφιακή Υγεία και έτσι να οδηγήσει στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της Οικονομίας μας, να μετακυλήσει μέρος των δαπανών Υγείας στην Νέα Οικονομία και φυσικά να επιφέρει σημαντική μείωση των δαπανών της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για την επίτευξη των τριών ανωτέρω πυλώνων προτείνουμε τις ακόλουθες παρεμβάσεις οι οποίες δεν επιφέρουν Δημοσιονομικό Κόστος.
Μετασχηματισμός της ΗΔΙΚΑ σε φορέα παροχής υπηρεσιών πυρήνα.

Η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να ανασχηματιστεί ώστε να παρέχει υπηρεσίες μόνο μέσω διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές υφιστάμενες ή νέες, κάτω από ένα πλαίσιο πιστοποίησης και ασφάλειας.

Με αυτό το τρόπο θα επιταχυνθεί ο κύκλος εφαρμογής νέων λειτουργικοτήτων και πολιτικών ψηφιακής υγείας και θα παρασχεθούν κίνητρα επένδυσης και βιωσιμότητας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα με στόχευση την εξωστρέφεια.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Δημόσιος Οργανισμός για την Ηλεκτρονική Υγείας του Βελγίου όπου στην ιστοσελίδα του αναφέρει μεταξύ άλλων τους σκοπούς λειτουργίας του:

■ Ο Οργανισμός δεν αναπτύσσει το ίδιο λογισμικό για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων των ασθενών. Αυτό είναι επιλογή του Παρόχου Υπηρεσιών Υγείας και των παρόxων λογισμικού που αυτοί επέλεξαν.

■ Ο Οργανισμός δεν έχει μονοπώλιο όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε φορείς της υγειονομικής περίθαλψης. Στη βάση αυτή ο κυρίαρχος σκοπός της ΗΔΙΚΑ θα μπορούσε να είναι:

■ Η ασφάλεια, η φιλοξενία και η διαλειτουργικότητα για τα ιατρικά δεδομένα των Πολιτών και όχι η παροχή μέσω τρίτων ιδιωτών κατασκευαστών, εφαρμογών όπως αυτές της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Εθνικού Φακέλου Υγείας.

■ Η παροχή υποστήριξης σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών υγείας, εταιρειών. Επισημαίνουμε πως δεν είναι βιώσιμο η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να υποστηρίζει 60.000 χρήστες (ιατρούς και φαρμακεία) και αύριο 10.000.000 πολίτες.

Αυτό το μοντέλο είναι ξεπερασμένο, διότι έχει μεγάλο κόστος με αποτέλεσμα χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης, υστέρηση στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και δυσαρέσκεια στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία των πολιτών.

Β) Άμεση Ανάγκη Πιστοποίησης της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ψηφιακής υγείας που διασυνδέονται με τις υπηρεσίες πυρήνα και με τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ και των υπολοίπων φορέων.

■ Σήμερα καμία από τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας που διαλειτουργούν δεν είναι πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει έστω και μια συμβατική σχέση των μερών για την χρήση τωσυστημάτων διαλειτουργικότητας και πρόσβασης των χρηστών των τρίτων εφαρμογών στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

■ Η διαλειτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο είναι υποβαθμισμένη διότι παρέχεται χωρίς μεθοδολογία & τεχνική διαφάνεια.

Γ) Ενίσχυση της Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Νέας Οικονομίας

■ Από τα παραδείγματα άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε παρατηρήσει μια μεγάλη ανάπτυξη σε καινοτόμες υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες και προς την ενίσχυση των νέων μοντέλων Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας από την στιγμή που ακολουθήθηκαν οι ανωτέρω παρεμβάσεις Α) και Β).

■ Οφείλουμε ως χώρα να θέσουμε στόχο την ενίσχυση των πολλαπλασιαστών των βασικών δεικτών αυτής της οικονομίας η οποία θα εκφραστεί και από τον υποβιβασμό του κόστους λειτουργίας του συστήματος υγείας Μερικοί ενδιαφέροντες οικονομικοί δείκτες:
Σήμερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των εταιρειών & οργανισμών ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 30 εκ. € τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας.
Το κράτος δαπανά συνολικά για την ηλεκτρονική υγεία, σε ετήσια βάση, κοντά στα 13 εκ. €. (Δημόσια Νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κα)
Η δημόσια δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στα δημόσια νοσοκομεία ανέρχεται κοντά στα 2 δις € ενώ η συνολική δαπάνη του φαρμάκου (Νοσοκομειακό Φάρμακο, Φάρμακα ΕΟΠΥΥ, Αποζημιωμένο Φάρμακο Κοινότητας) αγγίζει στα 3,9 € δις. ΙΟΒΕ
Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες υγείας ανέρχονται κοντά στα 9 € δις στο δημόσιο τομέα, ενώ η συνολική δαπάνη κοντά στα 14,5 € δις. ΕΛΣΤΑΤ
Η εφαρμογή Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας στους παρόχους υγείας μπορεί : i. να μειώσει την άσκοπη επανάληψη των παρακλινικών εξετάσεων τουλάχιστον κατά 6% ενώ η εφαρμογή διαδικασιών στην εκτέλεσή τους μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των εξετάσεων κατά 20%. (αναφορά 1 σελ 11 και αναφορά )

2) ii. να μειώσει τις ημέρες νοσηλείας τουλάχιστον κατά 5% (αναφορά 1 σελ 12) iii. να μειώσει τα λάθη στην φαρμακευτική αγωγή από 50% έως 90% (αναφορά 1 σελ 14)

■ Παρά του γεγονότος ότι η Ψηφιακή Υγεία είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος (δηλ. επενδύοντας 1 ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν έως 7 ευρώ σε αναπτυγμένες χώρες) στην χώρα μας επενδύεται ετησίως μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του τομέα της Υγείας.

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 1,5 τις χιλίοις της δημόσιας δαπάνης υγείας, δηλαδή περίπου 10 φορές τουλάχιστον λιγότερο από όσο θα έπρεπε να είναι, βάσει πρακτικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ψηφιακή Υγεία όμως, έχει τεράστια θετική επίδραση στην καθημερινότητα των ιατρών και ευρύτερα των λειτουργών και επαγγελματιών υγείας και σίγουρα των πολίτων και αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πληροφόρηση του Υπουργείου Υγείας και των επιτελικών του δομών, τη χάραξη νέων στρατηγικών και την αποτελεσματική διοικητική λειτουργία των Φορέων Υγείας.

Είναι σαφές πως πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς για να αναπτύξουν και να επενδύσουν σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας προς όφελος όλων αλλά κυρίως των πολιτών. Αναπτύσσοντας όμως μονολιθικά συστήματα, με ελάχιστες επενδύσεις και εξωστρέφεια είναι εντελώς απαγορευτική αυτή η στόχευση.

Κλείνοντας θα θέλαμε να δηλώσουμε την διαθεσιμότητά μας για την περαιτέρω επεξήγηση και ανάπτυξη των πολύ σοβαρών ζητημάτων που θέτουμε υπόψη σας αναφορικά με την Πρόληψη & Προαγωγής της Υγείας.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Η Υγεία στο Top-3 του Brain Drain – Ένας στους τρεις σκέφτεται να επιστρέψει

Ο κλάδος των Υπηρεσιών Υγείας φιγουράρει στο top3 των κατηγοριών με τη μεγαλύτερη απορρόφηση προσωπικού (Brain Drain & Gain) στο εξωτερικό και στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι απόδημοι Έλληνες. Η χρυσή τριάδα, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που παρουσίασε η KPMG αποτελείται από τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (17,1%), τον Ακαδημαϊκό κλάδο με 12% και ο κλάδος των Υπηρεσιών Υγείας (με 10,5%).

Ο κλάδος των Υπηρεσιών Υγείας φιγουράρει στο top3 των κατηγοριών με τη μεγαλύτερη απορρόφηση προσωπικού (Brain Drain & Gain) στο εξωτερικό και στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι απόδημοι Έλληνες.

Διερευνώντας την τάση, τις αιτίες και τις διαστάσεις του φαινομένου, καθώς επίσης και την διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού να επιστρέψει στην Ελλάδα, η Γενική Διευθύντρια της KPMG κ. Πέγκυ Βελλιώτου επεσήμαναν με έμφαση στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων. Αλλά και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να προσελκύσουν υποψηφίους από το εξωτερικό. Κυρίως να διατηρήσουν τα ταλέντα τους εντός Ελλάδας.

Όπως τόνισε, τα “ελληνικά ταλέντα” σκέφτονται πραγματικά να επιστρέψουν όταν αυτό συνδυάζεται με μια καλή προσφορά εργασίας. Έστω κι αν αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να συμβιβαστούν με χαμηλότερα προνόμια ή/και μισθό.

Μεταξύ άλλων, τα βασικότερα στοιχεία της έρευνας “Brain Drain & Gain” της KPMG συνοψίζονται ως εξής:
— το 79% μετακινήθηκε στο εξωτερικό την περίοδο 2010 – 2019, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 36,8% του δείγματος έφυγε με τις οικογένειες τους

— οι χώρες που βρίσκονται πρώτες ανάμεσα στις επιλογές των Ελλήνων είναι: η Αγγλία, η Ολλανδία, η Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σουηδία και η Ελβετία

— το 60,5 % αναφέρει ότι δεν είχε προηγούμενη σχέση με τη χώρα που μετακινήθηκε

— οι κλάδοι που έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση στο εξωτερικό και στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι απόδημοι Έλληνες είναι αυτοί των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (17,1%), της τεχνολογίας (4%), των Υπηρεσιών Υγείας (10,5%), των Καταναλωτικών Προϊόντων (6,5%), καθώς επίσης και ο Ακαδημαϊκός (12%) και Κατασκευαστικός κλάδος (5,2%)

— το 47% των συμμετεχόντων, είχαν ήδη κάποια εργασία στην Ελλάδα, πριν αποφασίσουν να μετακινηθούν

— το 47,3% των συμμετεχόντων έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και παρέμειναν μετά την ολοκλήρωσή τους είτε στην ίδια χώρα είτε σε άλλη χώρα του εξωτερικού, καθώς προέκυψε άμεσα κάποια επαγγελματική ευκαιρία

— Ένας στους δύο επέλεξε ότι η διεκδίκηση υψηλότερων μισθολογικών αποδοχών αποτέλεσε την σημαντικότερη αιτία φυγής (55%). Το πλήθος των επαγγελματικών ευκαιριών στο εξωτερικό και η αξιοκρατία αποτέλεσαν τον δεύτερο σημαντικότερο λόγο (48,6%), ενώ το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον κατατάχθηκε ως ο τρίτος δημοφιλέστερος λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό (36,8%). Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συμμετέχοντες είχαν δυνατότητα επιλογής περισσότερων από μια απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση.

— οι μισοί περίπου (44%) από τους συμμετέχοντες, αντιμετώπισαν μέτριες ή σημαντικές δυσκολίες, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της μετακίνησης τους

— 36% θα εξέταζε να την επιστροφή στην Ελλάδα με μειωμένες αποδοχές, αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν σχεδιάζουν τον άμεσο επαναπατρισμό τους, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό θα ήταν διατεθειμένο να επιστρέψει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, κυρίως σε θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Προσωπικές ιστορίες…
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε πάνελ στο οποίο συζητήθηκαν οι προσωπικές ιστορίες και τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν. Με συντονιστή τον Τίτο Σιμιτζή, Γενικό Διευθυντή της Alternative Research Solutions στη συζήτηση συμμετείχαν οι Γρηγόρης Δάσκος, Ιατρικός Διευθυντής της Menarini Hellas, Κωνσταντίνος Κίντζιος, Υπεύθυνος Στρατηγικής Ανάπτυξης του ReGeneration, Μάρκος Κιοσσέογλου, Entrepreneur, Selection & Growth Manage της Endeavor & Co-Founder της Reload Greece, Στάθα Κρεμμύδα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Νότιας Ευρώπης της Nokia, Ελένη Νικολαΐδου, Διευθύντρια της HePIS και του PeopleCert Innovation and Excellence Centre και Στάθης Ποταμίτης, Διευθύνων Εταίρος της PotamitisVekris Law Partnership και Ιδρυτής της Πρωτοβουλίας Brain Regain.

Επιστροφή των Ελλήνων
Ο Τίτος Σιμιτζής ξεκίνησε αναφέροντας πως η αμοιβή δεν είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιστροφή των Ελλήνων στη χώρα μας, αλλά τα κριτήρια παραμένουν κυρίως συναισθηματικά, θέμα το οποίο επανέλαβε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Στη συνέχεια ο Στάθης Ποταμίτης επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της Πρωτοβουλίας του Brain Regain για την προσέλκυση ταλέντων. Την επιστροφή αυτών στην Ελλάδα και τις δράσεις που πραγματοποιούν. Ο Γρηγόρης Δάσκος, ο οποίος και ο ίδιος αποτέλεσε στέλεχος το οποίο επέστρεψε στη χώρα μας, ανέφερε μέσα από την εμπειρία του ότι παρά τον σπουδαίο τόπο που ζούμε, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής από τη χώρα και την εργασία. Στην ίδια κατεύθυνση ο Κιοσσέογλου Μάρκος, παρά τις σπουδές και την εργασία του στο εξωτερικό ανέφερε πως “Η ζωή στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Ε ίναι η χώρα μας”, υπογραμμίζοντας το συναισθηματικό κριτήριο για την επιστροφή του “εργασιακού μετανάστη”.

Πρόγραμμα ReGeneration
“Θέλησα να αποκτήσω εμπειρία στο εξωτερικό. Nα εργαστώ σε ένα διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον και να εξετάσω τις προοπτικές καριέρας μου” ανέφερε η Ελένη Νικολαΐδου μιλώντας για τη δική της εμπειρία. Τόνισε πως η οικογένεια και η οικογενειακή τους επιχείρηση αποτέλεσε, παρά τις αντιξοότητες της χώρας, τον πόλο έλξης για την επιστροφή της.

Ο Κωνσταντίνος Κίντζιος επικεντρώθηκε στο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που δημιουργεί το ReGeneration στους νέους. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε με υπερηφάνεια πως “αποτελούμε τη γέφυρα για τους πτυχιούχους με την αγορά εργασίας”. Μια εξαιρετική επαγγελματική πρόταση μετέφερε πριν από μερικά χρόνια την Στάθα Κρεμμύδα στην Ιταλία. Η κ. Κρεμμύδα με τη σειρά της αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις γύρω από το θέμα της οικογένειας. Με την πρώτη ευκαιρία αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι “για να γυρίσει κανείς πρέπει να διασφαλίσει την ίδια ή και καλύτερη ποιότητα ζωής”. Συμπλήρωσε πως “απαραίτητο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Υψηλά αμειβόμενες” για να προσελκύσουν ταλέντα (brain drain – gain).

Ελκυστικότερη κουλτούρα στο επιχειρείν
Στον επίλογο, ο Τίτος Σιμιτζής έθεσε ως βάσεις ότι χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων. Να γίνει πιο ελκυστική, αλλά και το κράτος να διαμορφώσει ένα γόνιμο έδαφος για το brain gain. Ώστε η Ελλάδα να γίνει παγκοσμίως ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας. Συνοψίζοντας και με συγκίνηση έκλεισε τη συζήτηση με το απόσπασμα από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. “Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό.”

Αντίστοιχα, η Πέγκυ Βελλιώτου διάβασε στο κοινό μια νοσταλγική επιστολή στελέχους που ζει στο εξωτερικό. Καθιστά σαφές πόσο σημαντικό είναι να λάβουν όλοι δράσεις για να γίνει η χώρα μας ξανά προορισμός για καλές θέσεις εργασίας. Μεταξύ άλλων, ανάφερε “Η έρευνα αυτή αναδεικνύει πολλές προκλήσεις. Κάνει απαραίτητη τη συνεργασία της πολιτείας, των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Για την πάταξη του φαινομένου brain drain. Χρειάζονται πολλά να γίνουν σε επίπεδο κουλτούρας των επιχειρήσεων. Όσο και σε προνόμια, μισθούς, περιβάλλον εργασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επενδύσουμε περισσότερο στα ταλέντα και να συνδράμουμε στην αντιστροφή του κλίματος. Για το καλό της οικονομίας και της χώρας μας.”

ΠΗΓΗ:https://www.healthpharma.gr/

 

Τρία βήματα για καλύτερες υπηρεσίες και μικρότερο κόστος μέσω ψηφιακής υγείας

Πολλαπλασιαστή ισχύος αποτελεί η ψηφιακή υγεία, αφού στις ανεπτυγμένες χώρες η επένδυση ενός ευρώ σε αυτήν, οδηγεί σε εξοικονόμηση 7 ευρώ. Εντούτοις, στη χώρα μας, επενδύεται ετησίως μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του τομέα της Υγείας και συγκεκριμένα μόλις το 1,5 τoις χιλίοις της δημόσιας δαπάνης υγείας, δηλαδή τουλάχιστον 10 φορές λιγότερο από όσο θα έπρεπε να είναι, βάσει πρακτικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την ίδια στιγμή, η δημόσια δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στα δημόσια νοσοκομεία ανέρχεται κοντά στα 2 δις ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του φαρμάκου (Νοσοκομειακό Φάρμακο, Φάρμακα ΕΟΠΥΥ, Αποζημιωμένο Φάρμακο Κοινότητας) αγγίζει στα 3,9 δις. ευρώ σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ.
Συνολικά, η δαπάνη υγείας κυμαίνεται γύρω στα 14,5 δισ. ευρώ, ενώ οι δημόσιες δαπάνες υγείας ανέρχονται κοντά στα 9 δις ευρώ στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το κράτος δαπανά συνολικά για την ηλεκτρονική υγεία, σε ετήσια βάση, κοντά στα 13 εκ. ευρώ (Δημόσια Νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κα), ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των εταιρειών και οργανισμών ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 30 εκ. ευρώ, τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας.

Τα στοιχεία αυτά, παραθέτει έκθεση του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), με αφορμή πρότασή του για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Στην έκθεση, επισημαίνεται ακόμη, ότι η εφαρμογή Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας στους παρόχους υγείας μπορεί :

να μειώσει την άσκοπη επανάληψη των παρακλινικών εξετάσεων τουλάχιστον κατά 6%, ενώ η εφαρμογή διαδικασιών στην εκτέλεσή τους μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των εξετάσεων κατά 20%.
να μειώσει τις ημέρες νοσηλείας τουλάχιστον κατά 5% και
να μειώσει τα λάθη στην φαρμακευτική αγωγή από 50% έως 90%.
Στην πρότασή του ο Σύνδεσμος σημειώνει πως η Ψηφιακή Υγεία, έχει τεράστια θετική επίδραση στην καθημερινότητα των ιατρών και ευρύτερα των λειτουργών και επαγγελματιών υγείας και σίγουρα των πολιτών, ενώ παράλληλα αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πληροφόρηση του Υπουργείου Υγείας και των επιτελικών του δομών, τη χάραξη νέων στρατηγικών και την αποτελεσματική διοικητική λειτουργία των φορέων Υγείας.

Έτσι, προτείνει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς για να αναπτύξουν και να επενδύσουν σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας προς όφελος όλων, αλλά κυρίως των πολιτών.

Η πρόταση
Ο Σύνδεσμος προτείνει την διάρθρωση της ψηφιακής υγείας σε τρεις πυλώνες, ως εξής:

Πρώτος Πυλώνας: Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας του Πολίτη (Participatory Medicine – Συμμετοχική Υγεία) ως απαραίτητο στοιχείο κάθε δράσης πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
Δεύτερος Πυλώνας: Υιοθέτηση και Διείσδυση των Καινοτόμων Υπηρεσιών Υγείας που θα συμβάλουν στην παρακολούθηση του επιπέδου της υγείας του πολίτη, στην ενεργή συμμετοχή του, προλαμβάνοντας και εξοικονομώντας δαπάνες από την δευτεροβάθμια φροντίδα, με αποτέλεσμα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος.
Τρίτος Πυλώνας: Στοχευμένη ενίσχυση της νέας οικονομίας της πληροφορικής, η οποία μπορεί να θέσει την Ελλάδα σε κέντρο καινοτομίας για την ψηφιακή υγεία και έτσι να οδηγήσει στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της οικονομίας της χώρας, να μετακυλήσει μέρος των δαπανών Υγείας στην νέα οικονομία και να επιφέρει σημαντική μείωση των δαπανών της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.


Για την επίτευξη των τριών ανωτέρω πυλώνων προτείνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις οι οποίες δεν επιφέρουν Δημοσιονομικό Κόστος.

Μετασχηματισμός της ΗΔΙΚΑ σε
φορέα παροχής υπηρεσιών πυρήνα
Η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να ανασχηματιστεί ώστε να παρέχει υπηρεσίες μόνο μέσω διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές υφιστάμενες ή νέες, κάτω από ένα πλαίσιο πιστοποίησης και ασφάλειας. Με αυτό το τρόπο θα επιταχυνθεί ο κύκλος εφαρμογής νέων λειτουργικοτήτων και πολιτικών ψηφιακής υγείας και θα παρασχεθούν κίνητρα επένδυσης και βιωσιμότητας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα με στόχευση την εξωστρέφεια.

Στο σημείο αυτό, φέρνει ως παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δημόσιο Οργανισμό για την Ηλεκτρονική Υγεία του Βελγίου o οποίος:
■ Δεν αναπτύσσει το ίδιο λογισμικό για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων των ασθενών. Αυτό είναι επιλογή του Παρόχου Υπηρεσιών Υγείας και των παρόxων λογισμικού που αυτοί επέλεξαν.
■ Δεν έχει μονοπώλιο στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε φορείς της υγειονομικής περίθαλψης.

Στη βάση αυτή ο κυρίαρχος σκοπός της ΗΔΙΚΑ θα μπορούσε να είναι:

■ η ασφάλεια, η φιλοξενία και η διαλειτουργικότητα για τα ιατρικά δεδομένα των Πολιτών και όχι η παροχή μέσω τρίτων ιδιωτών κατασκευαστών, εφαρμογών όπως αυτές της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Εθνικού Φακέλου Υγείας.
■ η παροχή υποστήριξης σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών υγείας, εταιρειών .

Σημειώνει μάλιστα πως δεν είναι βιώσιμο η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να υποστηρίζει 60.000 χρήστες (ιατρούς και φαρμακεία) και αύριο 10.000.000 πολίτες.
Αυτό το μοντέλο είναι ξεπερασμένο, διότι έχει μεγάλο κόστος με αποτέλεσμα χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης, υστέρηση στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και δυσαρέσκεια στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία των πολιτών.

Άμεση Ανάγκη Πιστοποίησης
Στο σημείο αυτό, ο ΕΣΠΥ επισημαίνει την ανάγκη πιστοποίησης της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ψηφιακής υγείας που διασυνδέονται με τις υπηρεσίες πυρήνα και με τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ και των υπολοίπων φορέων.

Τονίζει ότι σήμερα, καμία από τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας που διαλειτουργούν δεν είναι πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει έστω, μια συμβατική σχέση των μερών για την χρήση των συστημάτων διαλειτουργικότητας και πρόσβασης των χρηστών των τρίτων εφαρμογών στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Αντίθετα, η διαλειτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο είναι υποβαθμισμένη διότι παρέχεται χωρίς μεθοδολογία και τεχνική διαφάνεια.

Ενίσχυση της καινοτομίας και
ανάπτυξης της νέας οικονομίας
Ο ΕΣΠΥ σημειώνει ότι από τα παραδείγματα άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρατηρηθεί μεγάλη ανάπτυξη σε καινοτόμες υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες και προς την ενίσχυση των νέων μοντέλων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας από την στιγμή που ακολουθήθηκαν οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις.
Και προσθέτει, πως οφείλουμε ως χώρα να θέσουμε στόχο την ενίσχυση των πολλαπλασιαστών των βασικών δεικτών αυτής της οικονομίας η οποία θα εκφραστεί και από τον υποβιβασμό του κόστους λειτουργίας του συστήματος υγείας.

ΠΗΓΗ:https://healthmag.gr/

 

Τραγική υποστελέχωση δημοφιλών νησιών σε διασώστες ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα καλοκαίρι με σημαντικές ελλείψεις σε διασώστες ΕΚΑΒ σε δημοφιλή νησιά του Αιγαίου, με αυξημένη τουριστική κίνηση, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες διαγωνισμών για μόνιμο και επικουρικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μην προσληφθούν διασώστες.
Health pharma.gr

EKAB

Σύμφωνα με όσα τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΔΗΝ:

Το Υπουργείο Υγείας δεν ενίσχυσε τους τομείς του ΕΚΑΒ με προσλήψεις (μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό) οι οποίες θα έλυναν το πρόβλημα σε μόνιμη βάση. Βασίζεται και πάλι στις εθελοντικές μετακινήσεις διασωστών από την υπόλοιπη χώρα κατά την διάρκεια της άδειάς τους. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι γιατί αν και υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ενίσχυση των νησιών μας με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να υπάρχει επαρκή λειτουργία του ΕΚΑΒ δεν προχώρησαν οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών διασωστών πριν την αναστολή των προσλήψεων λόγω των βουλευτικών εκλογών;

Ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) εδώ και μήνες «μαγειρεύει» τα οριστικά αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού μέσω του προγράμματος PHILOS. Η μεγάλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία των δομών υγείας στα νησιά του Αιγαίου που υπάρχουν δομές φιλοξενίας προσφύγων. Οι επιπτώσεις για το ΕΚΑΒ τεράστιες. 104 διασώστες εκ των οποίων οι 50 για τα νησιά του Αιγαίου (Ρόδος 7, Κως 6, Κάλυμνος 4, Λέρος 3, Σάμος 7, Χίος 7 και Μυτιλήνη 16) περιμένουν ακόμη να υπογράψουν συμβάσεις. Κάθε σχεδιασμός που υπήρχε τινάχτηκε στον αέρα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το καλοκαίρι θα έχει περάσει.

«Σταγόνα στον ωκεανό» η προκήρυξη 5Κ/2018 με 37 θέσεις διασωστών στο ΕΚΑΒ. Οι 8 θέσεις αφορούν υποστελεχωμένα νησιά του Αιγαίου (Ικαρία 1, Κάλυμνος 1, Κως 2 και Ρόδος 4). Η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων πάει για μετά τις εκλογές. Η πρόσληψη τους σίγουρα για μετά το καλοκαίρι.

Την τελευταία στιγμή η έγκριση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (100 διασώστες πανελλαδικά) με αποτέλεσμα να μην καλυφθούν οι περισσότερες θέσεις. 10 οι κενές θέσεις λόγω του περιορισμένου χρόνου στα νησιά του Αιγαίου (Μυτιλήνη 7, Πάρος 1, Ρόδος 1, Χίος 1).

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κάθε σχεδιασμός που υπήρχε για την επαρκή στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό (διασώστες) των νησιών μας εν μέσω τουριστικής περιόδου ανατράπηκε λόγω της κωλυσιεργίας των διαγωνισμών και της ανεπάρκειας υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Υγείας. Για πόσο ακόμη τα νησιά μας θα παραμένουν υγειονομικά ανοχύρωτα; Επιτέλους ας δοθούν άμεσες λύσεις προτού θρηνήσουμε θύματα.

Τα νησιά με τα σημαντικότερα προβλήματα

ΜΥΚΟΝΟΣ: Αν και η δύναμη είναι 10 διασώστες, εργάζονται στο νησί σήμερα οι 6. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κενές βάρδιες οι οποίες καλύπτονται με υπερεργασία και με εθελοντικές μετακινήσεις από άλλες περιοχές. Ούτε λόγος για δεύτερο ασθενοφόρο έστω και κάποιες φορές σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά των Κυκλάδων. Τα κενά καλύπτουν δύο ιδιωτικά ασθενοφόρα κλινικών.

ΠΑΡΟΣ: Στο ΕΚΑΒ εργάζονται 9 διασώστες. Με μετακινήσεις από άλλες περιοχές και κομμένα ρεπό υπάρχει ένα ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση. Είναι αναγκαία η ενδυνάμωση του Τομέα με άλλους 2 τουλάχιστον μόνιμους διασώστες.

ΚΩ: Το νησί της Κω επιχειρεί ένα ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια. Πολλές ημέρες το μήνα η βάρδια 3 – 11 μένει ακάλυπτη. Απαγορεύεται τις απογευματινές ώρες να υπάρξει έκτακτο περιστατικό. Το ΕΚΑΒ στην Κω διαθέτει 5 διασώστες και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης. Οι 5 διασώστες εργάζονται 6 ημέρες την εβδομάδα, δεν μπορούν να πάρουν άδεια και τους οφείλονται εκατοντάδες ρεπό. Το ΕΚΑΒ της Κω καλείται να καλύψει ανάγκες μεγάλου πληθυσμιακά νησιού, χιλιάδες τουρίστες και πρόσφυγες.

Επισημαίνεται ότι η Κως είναι νησί με μεγάλες αποστάσεις και αίτημα των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου είναι να υπάρχει δεύτερο τουλάχιστον ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια με κάλυψη από πληρώματα ασθενοφόρων σε υποσταθμό στο καινούργιο Κέντρο Υγείας Αντιμάχειας που είναι φάντασμα.

ΧΙΟΣ: Έχουν απομείνει 13 διασώστες στα επείγοντα. Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες που επιβαρύνονται και λόγω της έναρξης τουριστικής περιόδου και της ύπαρξης του προσφυγικού καταυλισμού απαιτούνται 3 ασθενοφόρα το πρωί και 2 ασθενοφόρα το απόγευμα και την νύχτα για την επαρκή στελέχωση του ΕΚΑΒ. Σήμερα όμως λόγω της έλλειψης προσωπικού υπάρχει μόνο 1 ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια και δύο φορές την εβδομάδα βγαίνει και δεύτερο τα πρωινά! με ότι αυτό συνεπάγεται στην άμεση παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Το ΕΚΑΒ αποδυναμώθηκε με την λήξη των συμβάσεων μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ. Και στα τέσσερα Κ.Υ. υπάρχουν κενές βάρδιες στο πρόγραμμα των ασθενοφόρων με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μην προλαβαίνει να εξυπηρετήσει τα περιστατικά. Οι ανάγκες σε προσωπικό λόγω και του προσφυγικού είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες.

ΡΟΔΟΣ: Το ΕΚΑΒ αποδυναμώθηκε με την λήξη των συμβάσεων μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα 3 ασθενοφόρα σε 24ωρη βάση δεν επαρκούν. Χρειάζεται τουλάχιστον άλλο ένα. Στο νησί λειτουργεί και Βάση αεροδιακομιδών.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Απέμειναν 4 διασώστες. Χρειάζονται άλλοι 7. Με εθελοντικές μετακινήσεις, με την συνδρομή του νοσοκομείου και με κομμένα ρεπό υπάρχει 24ωρη κάλυψη.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

Ν.Δ: Όλο το πρόγραμμα για την υγεία! Τι θα αλλάξει

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ελεύθερη επιλογή γιατρού αλλά και ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με προσωπικό, είναι μεταξύ άλλων οι κυβερνητικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες παρουσιάζονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ειδική εκδήλωση στον Ελληνικό Κόσμο.

Με κεντρικό προεκλογικό σύνθημα «Ισχυρή Ανάπτυξη, Αυτοδύναμη Ελλάδα, Ενωμένοι μπορούμε» οι παρεμβάσεις που αφορούν την υγεία περιλαμβάνουν:

Δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους, με κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ. Οι πολίτες ενημερώνονται με SMS ή email για τις αναγκαίες προληπτικές εξετάσεις, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και παραπέμπονται αυτόματα σε κρατικές ή ιδιωτικές δομές. Η αρχή γίνεται με τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

 

Επεκτείνεται η διάρκεια των επαναλαμβανόμενων συνταγών για χρονίως πάσχοντες και καθιερώνεται ραντεβού εντός 24ώρου με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για ευαίσθητες ομάδες (ανάπηροι, πολίτες άνω των 65 ετών) και η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (ανάπηροι, καρκινοπαθείς).

Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής οικογενειακού γιατρού.

Ενισχύονται τα νοσοκομεία με 1.500 ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως, με απόκτηση ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο. Προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων και καλύπτονται σε βάθος τετραετίας όλες οι οργανικές θέσεις.

Εισάγεται το επαγγελματικό management στα δημόσια νοσοκομεία.

 

Αξιοποιείται παντού η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, με αξιοποίηση τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας, τηλεφωνική γραμμή 24ωρης ιατρικής υποστήριξης και καθοδήγησης από ειδικούς.

Εφαρμόζεται άμεσα και πλήρως ο αντικαπνιστικός νόμος.

Έμφαση στην Πρόληψη

Στο πρόγραμμα της ΝΔ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την πρόληψη όπου με δράσεις θα ενθαρρυνθεί ο πληθυσμός να διακόψει το κάπνισμα, να ασκείται περισσότερο, να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με μειωμένα λιπαρά και ζάχαρη, να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία της πρώτης εθνικής πλατφόρμας ενημέρωσης των πολιτών και των επαγγελματιών Υγείας για τις συνέπειες των υγιεινών και ανθυγιεινών επιλογών μας και τη διασύνδεσή τους με σοβαρά νοσήματα, όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, το εγκεφαλικό, ο καρκίνος και η άνοια.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr/

 

Ν.Δ: Όλο το πρόγραμμα για την υγεία! Τι θα αλλάξει

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ελεύθερη επιλογή γιατρού αλλά και ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με προσωπικό, είναι μεταξύ άλλων οι κυβερνητικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες παρουσιάζονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ειδική εκδήλωση στον Ελληνικό Κόσμο.

Με κεντρικό προεκλογικό σύνθημα «Ισχυρή Ανάπτυξη, Αυτοδύναμη Ελλάδα, Ενωμένοι μπορούμε» οι παρεμβάσεις που αφορούν την υγεία περιλαμβάνουν:

Δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους, με κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ. Οι πολίτες ενημερώνονται με SMS ή email για τις αναγκαίες προληπτικές εξετάσεις, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και παραπέμπονται αυτόματα σε κρατικές ή ιδιωτικές δομές. Η αρχή γίνεται με τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

 

Επεκτείνεται η διάρκεια των επαναλαμβανόμενων συνταγών για χρονίως πάσχοντες και καθιερώνεται ραντεβού εντός 24ώρου με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για ευαίσθητες ομάδες (ανάπηροι, πολίτες άνω των 65 ετών) και η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (ανάπηροι, καρκινοπαθείς).

Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής οικογενειακού γιατρού.

Ενισχύονται τα νοσοκομεία με 1.500 ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως, με απόκτηση ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο. Προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων και καλύπτονται σε βάθος τετραετίας όλες οι οργανικές θέσεις.

Εισάγεται το επαγγελματικό management στα δημόσια νοσοκομεία.

 

Αξιοποιείται παντού η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, με αξιοποίηση τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας, τηλεφωνική γραμμή 24ωρης ιατρικής υποστήριξης και καθοδήγησης από ειδικούς.

Εφαρμόζεται άμεσα και πλήρως ο αντικαπνιστικός νόμος.

Έμφαση στην Πρόληψη

Στο πρόγραμμα της ΝΔ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την πρόληψη όπου με δράσεις θα ενθαρρυνθεί ο πληθυσμός να διακόψει το κάπνισμα, να ασκείται περισσότερο, να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με μειωμένα λιπαρά και ζάχαρη, να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία της πρώτης εθνικής πλατφόρμας ενημέρωσης των πολιτών και των επαγγελματιών Υγείας για τις συνέπειες των υγιεινών και ανθυγιεινών επιλογών μας και τη διασύνδεσή τους με σοβαρά νοσήματα, όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, το εγκεφαλικό, ο καρκίνος και η άνοια.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr

 

Στο 1,8 δισ. ευρώ οι υποχρεωτικές επιστροφές για φάρμακα το 2019

Από Άννα Παπαδομαρκάκη - Healthmag.gr


Το μεγαλύτερο αγκάθι του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας παραμένουν οι υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback, επεσήμαναν χθες οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας της χώρας, από το βήμα του 18ου Healthworld που οργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα.

Σε ξεχωριστή ενότητα στο συνέδριο, με θέμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον της ιατρικής περίθαλψης: Τεχνολογία και κατανομή πόρων», ο πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum και της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών του Επιμελητηρίου, Μάκης Παπαταξιάρχης επεσήμανε ότι τελικά, τα μνημονιακά μέτρα για περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης δεν απέδωσαν, καθώς τα 5,5 δισ. ευρώ δαπάνης, μόλις περιορίστηκαν τελικά στα 4,6 δισ. ευρώ συνολικά, με τις υποχρεωτικές επιστροφές από πλευράς φαρμακοβιομηχανίας να βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα.

Ο κ. Παπαταξιάρχης σημείωσε ότι ήδη για την περσινή χρήση οι υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback έφτασαν το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ φέτος αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο 1,8 δισ. ευρώ.

Το σύστημα αυτό, το χαρακτήρισε «σύστημα τεμπέλη», καθώς με σταθερή πρόβλεψη δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα 2,5 δισ. ευρώ περίπου (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή), έχει λύσει το πρόβλημά του: την όποια υπέρβαση υπάρξει, θα την πληρώσουν άλλοι και κυρίως η φαρμακοβιομηχανία.
Η ΠΕΦ

Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο πρόεδρος Θεόδωρος Τρύφων, έκανε λόγο για δημιουργία μιας νέας γενιάς υπερχρεωμένων επιχειρήσεων από τις προαναφερόμενες υποχρεωτικές επιστροφές, επισημαίνοντας ότι με τα σημερινά δεδομένα, τα rebate και clawback θα αυξάνονται, καθώς οι πόροι ποτέ δεν θα είναι αρκετοί.

Ήδη οι επιστροφές που καταβάλλονται είναι τέσσερις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης και πρότεινε για την επίλυση του προβλήματος την οργάνωση ομάδας εργασίας υπό μια γενική γραμματεία φαρμάκου με τη συμμετοχή των υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης για την κατάρτιση μιας συνολικής φαρμακευτικής πολιτικής, που θα ρυθμίζει τα θέματα περίθαλψης του πληθυσμού και την πρόσβασή του σε πολύ ακριβές θεραπείες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί ένα φάρμακο 3ης γραμμής στο Βέλγιο να είναι 1ης γραμμής στη χώρα μας.

Πρόσθεσε ότι στην Ευρώπη, το 62% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται είναι γενόσημα,σύμφωνα με την Medicines for Europe, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται 100 δισ. ευρώ ετησίως, αυξάνοντας έτσι την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.

Σημείωσε τέλος, πως από τα 350 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων στην Ευρώπη, τα 27 βρίσκονται στην Ελλάδα, και τα οποία διαθέτουν το 17% του τζίρου τους σε επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη νέων μορφών προϊόντων.

Ο ΣΦΕΕ

Στην έκθεση της Κομισιόν για το ευρωπαϊκό εξάμηνο στάθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου, επισημαίνοντας πως για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε θέμα ηθικού κινδύνου από τον μηχανισμό του clawback, υπονοώντας ότι ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται με ανήθικο τρόπο.

Σημείωσε ότι τα χρόνια της κρίσης, η φαρμακοβιομηχανία παρείχε πρόσβαση στους ασθενείς στις απαραίτητες θεραπείες, παρότι οι προϋπολογισμοί παρέμειναν κλειστοί και παρότι δόθηκαν παροχές μείωσης συμμετοχής σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Εξήγησε ότι το ανήθικο του μηχανισμού είναι ότι οι διάφορες παροχές γίνονται «στις πλάτες» της βιομηχανίας «χωρίς να σκοτιζόμαστε» και καταλήγοντας διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να ζητείται να επιστραφεί το 70-75% των πωλήσεων μιας εταιρίας, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

Στο κόκκινο και η συμμετοχή των ασθενών

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η φαρμακευτική δαπάνη και «τη νύφη πληρώνουν» τελικά όχι μόνο οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, μέσω του clawback αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς, μέσω της συμμετοχής…

Πιο βαθιά θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη όσοι πολίτες χρειαστεί να προμηθευτούν φάρμακα με συμμετοχή, αποτέλεσμα της διαχρονικής αναποτελεσματικής φαρμακευτικής πολιτικής. Οι πρώτοι 5 μήνες του έτους στέλνουν μάλλον απαισιόδοξα μηνύματα για την πορεία των δαπανών για το φάρμακο.


Όπως έγραψε λοιπόν το Virus, ήδη από τους πρώτους 5 μήνες του έτους κατέστη σαφές ότι η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης θα πιάσει νέα ύψη. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το φάρμακο φέρεται να εξαντλείται στα ιδιωτικά φαρμακεία, αφού το 5μηνο έφθασε στα 828,3 εκατ. ευρώ και με αναγωγή στο 12μηνο θα κλείσει σχεδόν στα 2 δισ. ευρώ! Το ίδιο «πορτοφόλι» όμως θα πρέπει να καλύψει και άλλες δαπάνες φαρμάκου, με σοβαρότερη εκείνη των ΦΥΚ που διατίθενται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.


Τα μαντάτα είναι δυσοίωνα όμως και για τους ασθενείς. Εκτιμήσεις που στηρίζονται σε δεδομένα της ΗΔΙΚΑ θέλουν τη δαπάνη της συμμετοχής των ασθενών να ξεπερνάει το περσινά επίπεδα και να κλείνει σε περισσότερα από 634 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα και με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, η θεσμοθετημένη συμμετοχή (10% και 25%, διαφορά λιανικής και ασφαλιστικής τιμής) ανήλθε στα 620 εκατ. ευρώ. 260 εκατ. ευρώ ήταν το ποσό που καταβλήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ της ασφαλιστικής και της λιανικής τιμής.


Τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ από τα ιδιωτικά φαρμακεία για το 5μηνο όμως, τοποθετούν τη συμμετοχή των ασθενών ήδη στα 264,3 εκατ. ευρώ (24% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης). Εξ αυτών, 107,3 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη διαφορά λιανικής και ασφαλιστικής τιμής.

Η «καταιγίδα» ήταν εμφανής από νωρίς. Ο Ανδρέας Ξανθός μιλούσε μήνες πριν για μείωση της συμμετοχής των ασθενών και θεσμοθέτησε κάποια μέτρα για τον περιορισμό της σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κατά την επιλογή γενοσήμων ή στα δευτερεύοντα φάρμακα καρκινοπαθών. Αλλά η βασική επιδίωξη της Αριστοτέλους, που προέβλεπε τον υποδιπλασιασμό της συμμετοχής των ασθενών κινδυνεύει να μείνει ημιτελής. Το Υπουργείο μπορεί να πέρασε τη διάταξη για τη μείωση στο μισό της συμμετοχής των ασθενών (Ν.4613/2019), αλλά η εφαρμογή της μόνο αυτόματη δεν είναι, αφού συναντά σε δύο εμπόδια.


Κατ’ αρχάς, η ίδια η διάταξη προβλέπει πως ο υποδιπλασιασμός αφορά σε φάρμακα που έχουν περάσει από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης. «Για τα φάρμακα για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης που ορίζεται στο άρθρο 254 του ν. 4512/2018 (Α΄5), το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής των ασθενών περιορίζεται στο ήμισυ». Με τις ταχύτητες που διεξάγεται η διαδικασία, όμως, άγνωστο είναι πότε και ποιοι τελικά θα επωφεληθούν από αυτή τη μείωση.

Κυρίως όμως, για να τεθεί σε εφαρμογή πρέπει να εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση και αυτή είναι μια διαδικασία που η ηγεσία του Υπουργείου θέλει να ολοκληρώσει, αλλά δεν θα εκπλαγεί κανείς αν τελικά δεν τα καταφέρει. Να θυμίσουμε ότι εκτός της ΥΑ για την αποζημίωση εκκρεμεί και το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του έτους.

ΠΗΓΗ:https://virus.com.gr

 

Που μπορείτε να κάνετε δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μετά την απεργία στον ιδιωτικό τομέα!

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Σοβαρά προβλήματα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ δημιουργεί η συνέχιση των κινητοποιήσεων στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, μετά τη μη ικανοποίηση του βασικού τους αιτήματος από τον υπουργό Υγείας να διαγραφεί το χαράτσι των 55 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 2018.

Ο κλάδος δεν θα δέχεται πλέον τα παραπεμπτικά των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και θα πρέπει στον ιδιωτικό τομέα να πληρώνει το 85% της αξίας της εξέτασης αφού το 15% που αποτελεί τη νόμιμη συμμετοχή των ασθενών δεν θα εισπράττεται από τους εργαστηριακούς γιατρούς στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς.

διαγνωστικά κέντρα

Όμως στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει μεταξύ υπουργού Υγείας και διαγνωστικών κέντρων, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι όσοι ασφαλισμένοι πληρώσουν τις διαγνωστικές εξετάσεις με χρήματα από την τσέπη τους δεν θα τα πάρουν από τον ΕΟΠΥΥ καθότι δεν προβλέπεται σχετική διαδικασία. Διαβάστε ΕΔΩ τι δήλωσε ο υπουργός Υγείας: «Υπ.Υγείας: Δεν θα δώσει ο ΕΟΠΥΥ τα χρήματα για εξετάσεις που θα πληρώσουν οι ασθενείς στα διαγνωστικά κέντρα! Νέο μπάχαλο»

Γεγονός βέβαια που δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι δε γνωρίζουν πια τι πρέπει να πράξουν.
Να σημειωθεί πάντως ότι στο παρελθόν σε ανάλογες κινητοποιήσεις παρόχων του ΕΟΠΥΥ, τα χρήματα είχαν δοθεί κανονικά στους ασφαλισμένους έπειτα από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μόνο στο δημόσιο
Πάντως όσοι δεν διαθέτουν τα κονδύλια για να πληρώσουν τις εξετάσεις με χρήματα από την τσέπη τους, ή δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα τους τα επιστρέψει ο ΕΟΠΥΥ, μπορούν να κάνουν δωρεάν εξετάσεις στις δημόσιες μονάδες υγείας.
Δηλαδή στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τα πολυϊατρεία όπως είναι τα παλιά ΠΕΔΥ.

διαγνωστικά κέντρα

Όμως οι ουρές αναμονής είναι πάντοτε πολλών εβδομάδων και υπό κανονικές συνθήκες. Άλλωστε όπως ο ίδιος ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε, ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος των ασφαλισμένων γι αυτό και υπάρχει η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Γι αυτό και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στα εξωτερικά ιατρεία των δημοσίων Νοσοκομείων και στα Κέντρα Υγείας όπου οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις.

διαγνωστικά κέντρα

Την κατάσταση αυτή προέβλεψε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και για αυτό το λόγο ανακοίνωσε ότι θα διευκολύνει τις διαδικασίες των επισκέψεων στις δημόσιες μονάδες, ώστε οι ασθενείς να κάνουν δωρεάν τις διαγνωστικές εξετάσεις τους ακόμη και στα απογευματινά ιατρεία.

ΠΗΓΗ:https://www.healthreport.gr

‘Ομηροι κυβέρνησης και Διαγνωστικών οι ασθενείς: “Θα πεθαίνουμε στις λίστες των νοσοκομείων”, λένε

Γιάννα Σουλάκη - IATROPEDIA


Σαστισμένοι, απογοητευμένοι και θυμωμένοι δηλώνουν οι ασθενείς που για μια ακόμη φορά παίζουν τον άχαρο ρόλο του “μοχλού πίεσης”, ανάμεσα στα “παζάρια” του υπουργείου Υγείας και των φορέων.

Οι ασθενείς δηλώνουν ότι βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο, καθώς -τόσο οι εκπρόσωποι των Διαγνωστικών Κέντρων, όσο και της κυβέρνησης- δεν τους υπολογίζουν, όπως λένε. Οι μεν τους ζητούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά που δεν διαθέτουν και οι δε τους λένε, ότι ακόμη κι αν τα πληρώσουν, δεν θα τα πάρουν ποτέ τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΥΥ.

“Δεν μπορούμε να πληρώνουμε 85% του κόστους των εξετάσεων. Στα κέντρα λήψης αποφάσεων γιατί δεν καλούν τους ασθενείς; Πώς αποφασίζουν χωρίς να μας ρωτήσουν; Μπορούμε;”αναφέρει μιλώντας στο Iatropedia.gr η κα. Βάσω Μαράκα, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και συμπληρώνει:

“Αυτοί που λένε “πληρώστε” και οι άλλοι που λένε “δεν θα πάρετε πίσω τα χρήματα” δεν έχουν κανέναν δικό τους ασθενή; Στο σπίτι τους, στη γειτονιά τους, στο περιβάλλον τους το φιλικό ή το οικογενειακό; Δυστυχώς. Έχουμε μόρφωση, αλλά δεν έχουμε παιδεία σ' αυτή τη χώρα”,

Οι ασθενείς δηλώνουν ότι δεν δίνουν δίκιο σε καμία πλευρά. Καθώς η κυβέρνηση αγνοούσε επί χρόνια τα δίκαια αιτήματα των διαγνωστικών, πιστεύοντας ότι θα είναι για πάντα κυβέρνηση, και οι ιδιοκτήτες των διαγνωστικών κέντρων επιμένουν σε μια αδιέξοδη άκαιρη κατάσταση, ενώ θα μπορούσαν να πιέσουν για λύσεις μετά τις εκλογές, όπως λένε.


Καίτη Αποστολίδου, πρ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ)

Η κα. Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καρκινοπαθών έχει, ήδη πέσει “θύμα” αυτής της ταλαιπωρίας, όπως λέει. Ως ασθενής έπρεπε να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, η οποία αναβλήθηκε:

“Θα υπάρξει και υπήρξε, ήδη, ταλαιπωρία. Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να κάνω τις εξετάσεις μου, που είχα γι' αυτό το μήνα. 'Επρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και μου έδωσαν ραντεβού τέλος Ιουλίου, για την αξονική. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορούν τα δημόσια νοσοκομεία να καλύψουν αυτή τη μεγάλη κίνηση των ασθενών”, αναφέρει μιλώντας στο iatropedia.gr.

Η κα. Αποστολίδου, χαρακτηρίζει τη νέα κινητοποίηση των διαγνωστικών άκαιρη:

“Νο comments. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα εδώ και καιρό και ξέραμε ότι θα φτάσει σε μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά τώρα τι να πεις προεκλογικά, είναι το θέμα τελείως άκαιρο. Και για μια ακόμη φορά, όλοι προσπαθούν να έχουν τους ασθενείς ως ομήρους”, λέει η πρόεδρος των Καρκινοπαθών Ελλάδος.


Βάσω Μαράκα, πρ. της Ομοσπονδίας Ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚ)

Η πρόεδρος των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κα. Βάσω Μαράκα, δηλώνει την πλήρη αντίθεση των ασθενών στη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία τους πλήττει βαρύτατα, όπως λέει, καθώς στις διαγνωστικές τους εξετάσεις περιλαμβάνονται οι πανάκριβες μαγνητικές:

“Μέχρι σήμερα, μόνο με τη συμμετοχή του 15%, πληρώναμε για μαγνητική εγκεφάλου, αυχένα και θώρακα -που είναι οι συνήθεις για μας- 120 ευρώ και δυσκολευόμασταν. Το85% της τιμής που είναι γύρω στα 700 ευρώ, πώς θα το πληρώσουμε; Και χωρίς να τα πάρουμε από τον ΕΟΠΥΥ; Μα δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν από την τσέπη τους τόσα χρήματα ο άνθρωποι. Δεν μπορούν να παίρνουν όλοι τους αποφάσεις για μας, χωρίς εμάς. Πάλι ο ασθενής στο τελευταίο σκαλοπάτι; Δηλαδή αδύνατον! Εγώ γελάω από τη στιγμή που το άκουσα. Αδύνατον!”, λέει η κα. Μαράκα.


Ζωή Γραμματόγλου, πρ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών “ΚΕΦΙ”

'Οσο για την εξαίρεση των καρκινοπαθών από τις χρεώσεις; Υπάρχουν πολλές σημαντικές εξετάσεις ρουτίνας, που δεν μπαίνουν στην αναμονή και είναι μάλιστα πολύ ακριβές, λέει η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών “ΚΕΦΙ” κα. Γραμματόγλου:

“Όλοι θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν λέω ότι τα διαγνωστικά δεν έχουν δίκαιο που τους παίρνει πολλά χρήματα το κράτος, έχουν δίκιο! Αλλά αυτό που έγινε τώρα εμένα με ενοχλεί. Οι δικές μας οι εξετάσεις που είναι ακριβές και κάνουν 3 και 4 χιλιάδες, ακόμη και με το 15% έβγαινε ένα μεγάλο ποσό. Ξέρετε πόσες φορές ο Σύλλογος έχει πληρώσει ένα μεγάλο ποσό σε ασφαλισμένο που έλεγε “δεν θα την κάνω την εξέταση γιατί δεν έχω να πληρώσω τη συμμετοχή”; Οταν πρόκειται για να υποβληθεί ο ασθενής σε ακτινοθεραπείες, όταν πρόκειται για το pet scan, για το cyberknife. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που είναι πολύ κοστοβόρες και η συμμετοχή ανέβαινε και στα 500 και στα 600 ευρώ και δεν μπορούσε ο ασθενής να το πληρώσει. Που θα βρει τώρα το 85% να το πληρώσει;”

Η λύση, να υποβάλλονται οι ασθενείς στις εξετάσεις τους στις δημόσιες δομές που πρότεινε ο Ανδρέας Ξανθός δεν είναι λύση, καθώς, όπως λέει η κα. Γραμματόγλου ό,τι κι αν κάνει το υπουργείο Υγείας δεν θα μπορέσει να δώσει λύση με τόσο μεγάλο όγκο εξετάσεων:

“Θα πεθαίνουν οι ασθενείς περιμένοντας να κάνουν εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος πολύ, γιατί ήδη, έχουν πάει πίσω τα ραντεβού από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό πάρθηκαν όλες αυτές οι αποφάσεις και πως σκέπτονται”, καταλήγει η κα. Γραμματόγλου.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

Διασπάται το μέτωπο των διαγνωστικών: Αναστέλλει πλήρως η ΠΕΙΚ

Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Απόφαση αναστολής κάθε κινητοποιήσης έως την ανάληψη της νέας ηγεσίας του Υπουργού Υγείας έλαβε το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών.

Παρά την απόφαση που ελήφθη στην κοινή συνεδρίαση των φορέων που εκπροσωπούν τα διαγνωστικά κέντρα για μετασχηματισμό των κινητοποίησεων του κλάδου, οι επικεφαλής του φορείς αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν, αναστέλλοντας καθε κινητοποίηση.
Διαβάστε επίσης: Απέρριψαν τις προτάσεις Ξανθού τα διαγνωστικά: Νέα ταλαιπωρία για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ...

Όπως εξηγούν στελέχη της ΠΕΙΚ στο Virus, «οι αλλαγές στο clawback απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. Από τη στιγμή που προκηρύχθηκαν οι εκλογές και έκλεισε η Βουλή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οπότε δεν έχει νόημα να κρατάμε κλειστά τα κέντρα και να ταλαιπωρούμε τους ασθενείς». Παράλληλα, η απόφαση για καταβολή εκ μέρους των δικαιούχων του 85% του κόστους των εξετάσεων φαίνεται να μη μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος να κριθούν παράνομες, καθώς δεν επιτρέπεται σε ενεργείες συμβάσεις και άρα να αποτελέσουν αιτία καταγγελίας των συμβάσεων.

Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΙΚ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Υπουργό Υγείας η Ένωση θα επανέλθει με αιτήματα:
τη νομοθετική κατάργηση των Rebate and Clawback,
την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ βάσει των πραγματικών αναγκών,
την πληρωμή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας στις προσυμφωνημένες με την πολιτεία τιμές,
την μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 6% και
τον στρατηγικό σχεδιασμό του ρόλου και της θέσης του ιδιωτικού τομέα στο Ελληνικό Σύστημα Υγειας

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

Πιο ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες Υγείας για τους Έλληνες - Αύξηση τιμών τον περασμένο Μάιο

Η αύξηση αφορά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως ιατρικές, οδοντιατρικές, παραϊατρικές, νοσοκομειακή περίθαλψη, κοινωνική προστασία, φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές συσκευές.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Πιο ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες Υγείας για τους Έλληνες - Αύξηση τιμών τον περασμένο Μάιο
Όπου φτωχός και η μοίρα του, θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος, σχετικά με τις πληρωμές των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες Υγείας.

Με τα εισοδήματα να βρίσκονται στο ναδίρ, καλούνται να πληρώνουν όλο και περισσότερα για υπηρεσίες που είναι ανελαστικές και απολύτως αναγκαίες για τα μέλη τους. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των υπηρεσιών ανηφορίζουν, ξεπερνώντας, τον περασμένο Μάιο, τα επίπεδα του 2015...

Τα παραπάνω προκύπτουν από την εξέλιξη του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω, οι τιμές στις υπηρεσίες Υγείας ήταν, τον περασμένο μήνα, αυξημένες κατά 0,51% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 2015.

Η αύξηση αγγίζει τη μία ποσοστιαία μονάδα (0,73%), καθώς πέρυσι οι τιμές υστερούσαν κατά 0,22% εκείνων του 2015.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως την περίοδο 2017 – 2018, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για περίθαλψη σημείωσε αύξηση 0,3% και 0,7% την περίοδο 2018 – 2019.

Η αύξηση αφορά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως ιατρικές, οδοντιατρικές, παραϊατρικές, νοσοκομειακή περίθαλψη, κοινωνική προστασία, φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές συσκευές.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή καταρτίζεται με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την τιμοληψία και τη δειγματοληψία.

Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών υπολογίζονται βάσει των καταναλωτικών δαπανών, που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της χώρας, ανεξάρτητα από ποιους γίνονται (ιδιωτικά νοικοκυριά, συλλογικά νοικοκυριά, τουρίστες).

 

Χρηματοδότηση


Στα χρόνια της εσωτερικής υποτίμησης, η επιβάρυνση των νοικοκυριών γίνεται όλο και μεγαλύτερη, καθώς μειώνεται η κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του τομέα της Υγείας.

Το "τεφτέρι" στα φαρμακεία είναι μία καθημερινή εικόνα και δείχνει - σε έναν βαθμό - τη δυσκολία κάλυψης της συμμετοχής, κυρίως από πολίτες μεγαλύτερων ηλικιών.

Πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως τα κενά στη χρηματοδότηση καλύπτονται με πόρους από τα Ταμεία (κυρίως τον ΕΟΠΥΥ) και τις ιδιωτικές πληρωμές των πολιτών.

Από το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας προκύπτει πως η συνολική χρηματοδότηση έχει πτωτικές τάσεις, σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ): το 2017, ανήλθε στο 8,08% του ΑΕΠ, έναντι 8,28% το 2016 και 8,09% το 2015.

Τα ποσοστά είναι σημαντικά χαμηλότερα από το δεύτερο Μνημόνιο, καθώς το 2011 είχε διατεθεί για την Υγεία το 9,56% του ΑΕΠ. Έκτοτε, η συνολική χρηματοδότηση της Υγείας υποχωρεί σταθερά, με το πιο χαμηλό ποσοστό να καταγράφεται το 2014 (7,95% του ΑΕΠ).

ΠΗΓΗ:https://www.iatronet.gr/

 

Κόκκινη κάρτα από την Κομισιόν για τις ΤΟΜΥ

Κόκκινη κάρτα βγάζει η Κομισιόν για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας και την πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης για την πρωτοβάθμια φροντίδα, η οποία αποτέλεσε προτεραιότητα για το "δίδυμο" της Αριστοτέλους Α. Ξανθό- Π. Πολάκη.

Στην έκθεσή της για την Ελλάδα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για το ρυθμό των "ιατρείων της γειτονιάς", καθώς αναφέρεται πως αν και έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος για τη λειτουργία των πρώτων 120 ΤΟΜΥ (124 έχουν ανοίξει κατά την κατάρτιση της έκθεσης), θα πρέπει να γίνουν εντονότερες προσπάθειες ώστε η μεταρρύθμιση να φτάσει στον τελικό στόχο μέχρι τα μέσα του 2020. Επισημαίνονται ακόμη τα προβλήματα στη στελέχωση των μονάδων με γενικούς γιατρούς, αλλά και το γεγονός πως μόλις δύο εκατομμύρια πολίτες έχουν βρει οικογενειακό γιατρό.

Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφεται ανισομερής κατανομή των μονάδων, αφού στην περιοχή της Αττικής, με 5 εκατ. κατοίκους, υπάρχουν λιγότερες από τριάντα ΤΟΜΥ.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά προβλέπεται η λειτουργία 237 τοπικών μονάδων, για τα τέσσερα πρώτα χρόνια η χρηματοδότηση του συστήματος γίνεται μέσω ΕΣΠΑ, ενώ μετά το 2021 η χρηματοδότηση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από εθνικούς πόρους.

Ήδη, όπως προ ημερών είχε μεταδώσει το Capital.gr,η μεταρρύθμιση του υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που στηρίζεται στη λειτουργία των ΤΟΜΥ και στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού, κινδυνεύει να μείνει στη μέση, κυρίως λόγω του ισχνού ενδιαφέροντος γιατρών να ενταχθούν στο νέο σύστημα, αλλά και της έλλειψης υποδομών για να στεγαστούν οι μονάδες. Όλα αυτά τη στιγμή που οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο πίσω το εγχείρημα, βάζοντας "στον πάγο" την κάλυψη των κενών.


Καμπανάκι χτυπάει όμως η έκθεση της Κομισιόν και για τις αντοχές της αγοράς υγείας, κυρίως των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εξαιτίας των υψηλών επιβαρύνσεων από τις επιστροφές του claw back (μηχανισμός αυτόματων επιστροφών για να καλυφθεί η διαφορά της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων και των πραγματικών αναγκών). Η έκθεση διαπιστώνει πως οι επιβαρύνσεις γίνονται όλο και υψηλότερες, προκρίνοντας τη λήψη μέτρων για τον καλύτερο έλεγχο της ζήτησης.

Σημειώνεται πως το ύψος των επιβαρύνσεων για την αγορά του φαρμάκου άγγιξε πέρσι το 1,5 δισ. ευρώ περίπου συνολικά, ενώ τα πρώτα στοιχεία για φέτος δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη ψαλίδα στις δαπάνες.

Βίκυ Κουρλιμπίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

ΠΗΓΗ:https://www.capital.gr

 

Τι απαντά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Συντάκτης: Virus

Για άδικες επιθέσεις εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) εναντίον των 10.500 φαρμακοποιών κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με αφορμή την διάθεση του διαβητολογικού υλικού.

Μάλιστα, σχολιάζεται ότι πρόκειται για παραπλανητική προσπάθεια με μεγαλοποιημένα στοιχεία, που «αφήνουν ανακριβέστατα απαξιωτική και μειωτική εντύπωση στην κοινή γνώμη για τους φαρμακοποιούς».
Διαβάστε επίσης: ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Παράνομη η διάθεση διαβητολογικού υλικού από τα φαρμακεία

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί ότι σχετικά με τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, υφίσταται «μία υπόγεια απόπειρα από μερίδα πολυεθνικών εταιρειών να αισχροκερδήσουν αλλά και να δημιουργήσουν μονοπωλιακά φαινόμενα χειραγώγησης και της αγοράς αυτής» .

«Υπάρχουν εταιρείες που κερδοσκοπούν ασύδοτα σε βάρος των Φαρμακείων κρατώντας ομήρους και συνάμα παραπλανώντας τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Δικές τους καταγγελίες σχετικά με το ζήτημα αποσιωπούνται τελείως από τους συγκεκριμένους εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, όπως υποστηρίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος .

Στην νομιμότητα των υπηρεσιών των φαρμακείων και στον έλεγχο της καταλληλότητας από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας με τρόπο εκτεταμένο και με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο στέκεται ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επικαλείται την πιστοποίηση, αφήνοντας αιχμές για τα σχετικά αιτήματα εκπροσώπων της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

«Τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, που χρησιμοποιούν συστατικά προερχόμενα από το ανθρώπινο σώμα και χρειάζονται εκπαίδευση του ασθενούς και συχνή παρακολούθηση από επιστήμονα υγείας κατά τη χρήση τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, χορηγούνται εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τα Φαρμακεία, όπως ακριβώς και τα φάρμακα, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας» ισχυρίζεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Υποψίες εκφράζει ο σύλλογος για τα αιτήματα εκπροσώπων της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ οι οποίοι«ισχυρίζονται πως κατ΄ αυτούς… δεν χρειάζεται (!) να είναι πλέον τόσο προληπτικά αυστηρή η νομοθεσία για την προστασία των ασθενών». Μάλιστα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος τους καταλογίζει ότι συντάσονται με τα συμφέροντα «εμμέσως και τις κερδοσκοπικές βλέψεις και τα στενά μονοπωλιακά συμφέροντα συγκεκριμένων εταιρειών παραγωγών και Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) αυτών των προϊόντων».

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προειδοποιεί τους συγκεκριμένους εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ «να πάψουν να εξυπηρετούν με τη στάση τους συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα εταιρειών». Τη διαλεύκανση της κατάστασης στον χώρο του σακχαρώδους διαβήτη ζητά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και αποθαρρύνει «δηλώσεις που παραπλανούν και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, συκοφαντούν τους φαρμακοποιούς, και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα στο σύνολό της».

Τέλος, προς επίρρωση των επιχειρημάτων του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υπενθυμίζει ότι υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των φαρμακοποιών σε θέματα πρόληψης, διαχείριση χρονίων νοσημάτων, συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία προς όφελος του Συστήματος Υγείας .

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ