Δωρεάν γενόσημα και φάκελος δαπανών ασθενούς στο νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο

Συμψηφισμοί με τον ΕΟΠΥΥ και αποζημιώσεις οπτικών και ειδικής αγωγής σε πρώτο πλάνο

Χορήγηση γενοσήμων χωρίς συμμετοχή για τους χρονίως πάσχοντες και νέο rebate στα φαρμακεία για την αποφυγή χορήγησης φαρμάκων αναφοράς προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών "Διατάξεις για την ολοκληρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022", που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο προωθούνται με κάθε τρόπο οι συμψηφισμοί ιδιωτών παρόχων και ΕΟΠΥΥ και δίνεται δυνατότητα ανάκλησης της άρνησης συμψηφισμού, εφόσον η ανάκληση κατατεθεί εγγράφως ως τις 15 Ιουνίου.

Ρυθμίζονται επίσης οι αμοιβές οπτικών - οπτομετρών και παρόχων υπηρεσιών ειδικής αγωγής, ενώ παράλληλα δημιουργείται και φάκελος δαπανών ασθενούς, στον οποίο ο ασφαλισμένος έχει πρόσβαση και μπορεί να αμφισβητήσει δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει τα παρακάτω:

Επεκτείνεται ως το 2022 η εφαρμογή του clawback, ενώ δίνεται η δυνατότητα αύξησης των ορίων δαπανών υγείας για όλες τις κατηγορίες βάσει της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ, με τα όρια αυτά να κατανέμονται στις 3 κατηγορίες δαπανών στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους.
Με στόχο την αύξηση της χρήσης γενοσήμων, προβλέπεται μηδενική συμμετοχή για τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, εφόσον επιλέξουν γενόσημο φάρμακο, ενώ προβλέπεται και οικονομικό αντικίνητρο στους φαρμακοποιούς εφόσον επιλέγουν να δώσουν φάρμακα αναφοράς αντί των γενοσήμων φαρμάκων. Συγκεκριμένα, μηδενίζεται η προβλεπόμενη 10% συμμετοχή των ασφαλισμένων που παίρνουν θεραπεία για χρόνιες ή εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, και για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον επιλέξουν θεραπεία με γενόσημο φάρμακο. Προβλέπεται όμως και rebate 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφουμένων φαρμάκων αναφοράς για τους φαρμακοποιούς, εφόσον χορηγήσουν το πρωτότυπο σκεύασμα που η προστασία πατέντας έχει λήξει. Με υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του παραπάνω ποσοστού από το 2019 κι ύστερα. Με άλλη υπουργική απόφαση θα ορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία, που οφείλουν να έχουν ως απόθεμα τα φαρμακεία, με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των γενοσήμων σα φαρμακεία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.
Παρέχονται μετά από γνωμάτευση πιστοποιημένου οφθαλμιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, οπτικά - γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από μη συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο (οπτικό) και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαίωση ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία προσδιορίζει το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των χορηγουμένων ειδών είναι μικρότερης αξίας από το βεβαιωμένο ποσό, καταβάλλεται στον οπτικό το αντίτιμο της πραγματικής τιμής πώλησης της παροχής. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής.
Πάροχοι που αρνήθηκαν τον συμψηφισμό οφειλών με τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να ανακαλέσουν την άρνησή τους, εφόσον υποβάλλουν εγγράφως την ανάκληση ως τις 15 Ιουνίου 2018.
Στο εξής ο συμψηφισμός μεταξύ φαρμακευτικών και ΕΟΠΥΥ θα είναι αυτοδίκαιος.
Για την ταχύτερη στελέχωση του ΔΣ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ορίζεται ως αρμόδιο το Α΄ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων.
Αίρεται ο περιορισμός ανάπτυξης μίας μόνο ιατρικής ειδικότητας στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.
Δημιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Στο φάκελο αυτό, ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δαπάνες που τον αφορούν, με δυνατότητα αμφισβήτησής τους σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά και όχι σε έντυπη μορφή, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, των απαιτουμένων δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρμακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρμακο. Ομοίως, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρμόδιες υπηρεσίες επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου, στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωμή της δαπάνης χρηματικά εντάλματα για την άσκηση προληπτικού έλεγχου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις και τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων, αντίστοιχα. Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ, απαιτείται σε μηνιαία βάση από δείγμα παρόχων σε ποσοστό όχι κατώτερο του 1% του συνόλου αυτών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν προσκομιστεί στον ΕΟΠΥΥ το αιτούμενο φυσικό αρχείο, η οικεία δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται και δεν αποζημιώνεται. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/