Στη Βουλή η παράταση των συμβάσεων στον ΕΟΠΥΥ

\r\n ÂÏÕËÇ ÏÍÏÌÁÓÔÉÊÇ ØÇÖÏÖÏÑÉÁ ÃÉÁ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

\r\n

\r\n Κατατέθηκε στην Βουλή η παράταση των συμβάσεων όλων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. Η παράτση είναι 3μηνη χωρίς να αποτελεί δεδομένο ότι θα χρεισθεί να εξαντληθεί όλο το χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλήξει ο διάλογος μεταξύ των συμβεβλημένων ιατρών και της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ
\r\n Δείτε στην Σελίδα 80 του
\r\n
\r\n Νομοθετική ρύθμιση για παράταση των συμβάσεων στον ΕΟΠΥΥ
\r\n
\r\n ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
\r\n ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
\r\n ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

\r\n

\r\n Νομοθετική ρύθμιση για παράταση των συμβάσεων στον ΕΟΠΥΥ

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:iatroi.eu

\r\n