Νέα πληθυσμιακά κριτήρια για τις άδειες λειτουργίας αξονικών-μαγνητικών τομογράφων

Share

Νέα πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για αξονικούς, μαγνητικούς τομογράφους και συνολικά μηχανήματα που εκπέμπουν ακτινοβολία, προβλέπει υπουργική απόφαση του Ανδρέα Ξανθού. Σύμφωνα με την απόφαση, «η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται εφάπαξ προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση ενός εργαστηρίου ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, μέσα σε χωροταξικά πλαίσια ενός συγκεκριμένου αριθμού και είδους συστημάτων, με σκοπό την ακτινοπροστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

Εξαιρούνται τα Νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., οι Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Κριτήρια έγκρισης άδειας σκοπιμότητας

Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται από τον οικείο Περιφερειάρχη με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μετά από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, η οποία θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

Την πληθυσμιακή κάλυψη. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Ισχύει για όλα τα συστήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας. Εξαίρεση ισχύει και για τις κλινικές που έχουν αναπτύξει και λειτουργούν πλήρη παθολογικά και χειρουργικά τμήματα όπως αυτό προκύπτει από την άδεια λειτουργίας της κλινικής, η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα φάκελο.
Τη βιωσιμότητα του φορέα με βάση τις τεχνολογικές και κλινικές δυνατότητες των μηχανημάτων σε συνδυασμό με το προτεινόμενο υπό του αιτούντος επιχειρηματικό σχέδιο.
Την επάρκεια των προτεινόμενων υποδομών (κτηριακών, μηχανολογικών κλπ.) κατάλληλα τεκμηριωμένη.
Την ποιότητα του προτεινόμενου εξοπλισμού, εξεταζόμενη τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να ευρίσκεται σε γραμμή παραγωγής κατά το χρόνο της αίτησης, ή / και με πιστοποιημένη κάλυψη με ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα (10) έτη.
Την επιστημονική επάρκεια, που τεκμαίρεται από την εκπαίδευση και την εμπειρία του ιατρικού, του λοιπού επιστημονικού και του παραϊατρικού προσωπικού.
Τις κλινικές και τεχνολογικές δυνατότητες των λειτουργούντων μηχανημάτων, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην περιοχή εγκατάστασης του αιτούμενου συστήματος. Στην περίπτωση των συστημάτων ακτινοθεραπείας θα δίνεται προτεραιότητα σε αιτήματα για χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ταυτόχρονης εγκατάστασης δύο (2) ακτινοθεραπευτικών συστημάτων από τον αιτούντα φορέα.
Εάν υφίστανται προς αξιολόγηση περισσότερα του ενός αιτήματα χορήγησης άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης εξοπλισμού του ίδιου τύπου που υποβλήθηκαν στην ίδια Περιφέρεια και για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας ΥΑ, αλλά δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν όλα ενόψει εφαρμογής του κριτηρίου του άρθρου 9, άδεια σκοπιμότητας χορηγείται κατά προτεραιότητα στους αιτούντες οι οποίοι δεν διαθέτουν σε ισχύ ή δεν έχουν υλοποιήσει ήδη σε όλη την Επικράτεια άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης εξοπλισμού του τύπου που αιτούνται. Για το σκοπό αυτό οι αιτούντες υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Κατά τα λοιπά, η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται κατά προτεραιότητα, με βάση το χρόνο υποβολής του αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 9

Κριτήριο πληθυσμιακής κάλυψης

Ως πληθυσμιακή κάλυψη ορίζεται ο πληθυσμός στον οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος συστήματος. Ως πληθυσμιακή μονάδα λαμβάνονται οι Δήμοι ή οι Περιφερειακές Ενότητες . Κατ’ εξαίρεση, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής για όλες τις περιπτώσεις των μηχανημάτων πληθυσμιακή μονάδα αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα.
Η πληθυσμιακή κάλυψη καθορίζεται από τα στοιχεία πληθυσμού των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων που βασίζονται στην τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Για την κάλυψη του κριτηρίου προσμετρούνται, πέραν του ιδιωτικού τομέα και τα συστήματα που ήδη λειτουργούν στα νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ειδικότεραο πληθυσμός, στον οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος συστήματος, ορίζεται ως εξής:
α) για συστήματα ακτινογράφησης ή ακτινοσκόπησης: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 3.000 κατοίκους,

β) για ορθοπαντογράφους: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 3.000 κατοίκους,

γ) για συστήματα υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης για οδοντιατρικές εφαρμογές CBCT: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 20.000 κατοίκους

δ) για τα συστήματα ψηφιακής CR ή DR μαστογραφίας: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους,

ε) για συστήματα οστεοπυκνομετρίας: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 10.000 κατοίκους,

στ) για συστήματα αξονικών τομογράφων: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους,

ζ) για συστήματα μαγνητικών τομογράφων: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 40.000 κατοίκους,

η) για συστήματα γ-camera: ένα (1) μηχάνημα για κάθε 30.000 κατοίκους ,

θ) για συστήματα ποζιτρονιακής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET-CT): ένα (1) μηχάνημα για κάθε 750.000 κατοίκους.

Αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για την εγκατάσταση συστημάτων αξιολογούνταιαπό τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας υγείας των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων ως προς την ικανοποίηση του κριτηρίου πληθυσμιακής κάλυψης, με βάση τα δεδομένα της πιο πρόσφατης απογραφής καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Εφόσον ικανοποιείται το εν λόγω κριτήριο τα αιτήματα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
Η άδεια σκοπιμότητας ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την έκδοσή της. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ για χορήγηση της ειδικής άδειας λειτουργίας εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας σκοπιμότητας.

ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΥΠ.ΥΓ Νέα πληθυσμιακά κριτήρια για τις άδειες λειτουργίας αξονικών-μαγνητικών τομογράφων