Κρυφός "κόφτης" για τις κύριες συντάξεις από το νέο έτος

Κρυφός "κόφτης" για τις κύριες συντάξεις από το νέο έτος

Θα "διορθωθούν" και μάλιστα πιθανόν προς τα κάτω, από τις αρχές κιόλας του 2017, οι σημερινές κύριες συντάξεις πριν επανυπολογιστούν- αναπροσαρμοστούν με βάση το νέο τρόπο τον οποίο έχει εισάγει ο νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Πιο συγκεκριμένα, προτού ξεκινήσει ο επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων με βάσει τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού (ο οποίος θα οδηγήσει στην αναπροσαρμογή τους από 1/1/2019), θα υπάρξει έλεγχος των στοιχείων βάσει των οποίων καταβλήθηκαν (με τις προ του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις) οι εν λόγω συντάξεις.
Αν από τον έλεγχο αυτό των υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (στον οποίο θα ενταχθούν τα ταμεία κύριας ασφάλισης από 1/1/2017), διαπιστωθεί πως η διαφορά μεταξύ του ποσού μίας σύνταξης που "δείχνουν" τα στοιχεία του ασφαλιστικού υπερ-φορέα και του ποσού το οποίο λαμβάνει ο συνταξιούχος είναι μεγαλύτερη του 5%, τότε ο εν λόγω φορέας θα προβεί στις "αναγκαίες διορθώσεις" ώστε αυτή η διαφορά να μην υπερβαίνει το 5%.
Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης αναφέρουν στο Capital.gr πως σε περίπτωση που η σύνταξη την οποία λαμβάνει ένας συνταξιούχος είναι πάνω από 5% μεγαλύτερη από την σύνταξη (του ίδιου συνταξιούχου) η οποία είναι καταχωρημένη στα ηλεκτρονικά αρχεία του ταμείου του, ενδέχεται η "διόρθωση" στην οποία αναφέρεται η υπουργική εγκύκλιος να λάβει τη μορφή της μείωσης του ποσού της σύνταξης το οποίο λαμβάνει ο συνταξιούχος μέχρι η διαφορά της καταβαλλόμενης σύνταξη από τη σύνταξη η οποία είναι καταχωρημένη (για λογαριασμό του ίδιου προφανώς συνταξιούχου) στα αρχεία του ταμείου να φτάσει το 5%.
Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαδικασία του "ελέγχου" των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων αφήνει ένα ορθάνοιχτο "παράθυρο" μείωσης απροσδιορίστου πλήθους συντάξεων πριν καν ξεκινήσει ο επανυπολογισμός τους με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος –μάλιστα- θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές προς τα κάτω πολλές από αυτές.
Υπενθυμίζεται πως βάσει της ίδιας εγκυκλίου (που "πατά" σε υπουργική απόφαση της 8/6/2016), ο επανυπολογισμός των συντάξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2017, αν και δεν έχει ακόμα καν ξεκινήσει ελλείψει του νέου μαθηματικού τύπου. Με άλλα λόγια, εφόσον το Υπ. Εργασίας τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα του επανυπολογισμού με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, πολύ πριν το Σεπτέμβριο του 2017 θα υπάρξει μία περίοδος ελέγχου – επανυπολογισμού των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων με βάση προ του νόμου Κατρούγκαλου ισχύουσες διατάξεις, η οποία ενδέχεται να χαρακτηριστεί από μειώσεις σε βάρος τους.

Επανυπολογισμός με βάση τις… προηγούμενες διατάξεις και έπειτα επανυπολογισμός με βάση τις νέες διατάξεις


Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω υπουργική εγκύκλιος προβλέπει τα ακόλουθα στάδιο επανύπολογισμού των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων με τις προ του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις πριν αυτές επανυπολογιστούν με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρουγκαλου:

1. "Στο στάδιο αυτό" του επανυπολογισμού των συντάξεων "πραγματοποιείται από τον ΕΦΚΑ ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΓΑ) κατ’ αρχήν έλεγχος των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και τις λοιπές γενικές και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων των ηλεκτρονικών αρχείων".
2. "Κατά το στάδιο αυτό δεν ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η σύνταξη προκειμένου να γίνει αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής απόφασης, αλλά σκοπός είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα (χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, ασφαλιστικές κλάσεις ή ασφαλιστικές κατηγορίες, ποσοστό αναπλήρωσης, πιθανή μείωση λόγω λήψης μειωμένης σύνταξης κ.λπ.) (….).
Συνεπώς, οι φορείς κύριας ασφάλισης που δεν έχουν ηλεκτρονικά αρχεία που να περιλαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τη δημιουργία τους, αναζητώντας τον προσφορότερο για το σκοπό αυτό τρόπο (π.χ. χρησιμοποίηση υφιστάμενων ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες, χρήση στατιστικών στοιχείων από τα οποία θα προκύπτουν με ασφάλεια τα ζητούμενα στοιχεία, αναζήτηση στοιχείων στους συνταξιοδοτικούς φακέλους)".

3. "Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο, οι φορείς κύριας ασφάλισης θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των συντάξεων με χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο".
4. "Τα μεικτά ποσά σύνταξης (ακαθάριστο ποσό) που θα προκύψουν με τη χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου συγκρίνονται με τα μεικτά ποσά σύνταξης (ακαθάριστο ποσό) που οι φορείς χορηγούν στους συνταξιούχους. Εάν η διαφορά που προκύπτει για κάθε συνταξιούχου μεταξύ των δύο αυτών ποσών συντάξεων είναι μικρότερη, κατ’ απόλυτη τιμή, του 5%, θεωρείται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο είναι ορθά.
Εάν όμως η διαφορά είναι κατ’ απόλυτη τιμή μεγαλύτερη του 5%, τότε οι φορείς θα πρέπει να ανατρέξουν στο συνταξιοδοτικό φάκελο ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή κρίνεται πρόσφορη (για παράδειγμα με τη χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά συντάξεων), προκειμένου να επαληθευτεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ώστε η απόκλιση να μην υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το 5%". 

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/